Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-009/2018/1060
Názov:
Politika lesného hospodárstva v mestských a obecných lesoch
Účel kontrolnej akcie:
Poukázať na stav obhospodarovania mestských a obecných lesov a navrhnúť odporúčania na zlepšenie.
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

GELNICKÉ LESY, s.r.o., Gelnica

IČO
31684378
Sídlo
Slovenská 15, 05601 Gelnica
Kontrolované obdobie
2016 - 2017
Termín kontroly
18.04.2018 - 10.07.2018
Stav kontroly
Ukončená

I.Svätojurská, akciová spoločnosť

IČO
31437567
Sídlo
Na pažiti 4E, 90021 Svätý Jur
Kontrolované obdobie
2016 - 2017
Termín kontroly
05.04.2018 - 01.07.2018
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

- porušenie zákona o lesoch
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 326/2005 Z.z.

LESY MESTA BREZNO, s.r.o.

IČO
36027537
Sídlo
Švermova 1027/7, 97701 Brezno
Kontrolované obdobie
2016 - 2017
Termín kontroly
15.04.2018 - 10.07.2018
Stav kontroly
Ukončená

LESY MODRA, s.r.o.

IČO
34110186
Sídlo
Harmónia 3001, 90001 Modra
Kontrolované obdobie
2016 - 2017
Termín kontroly
16.04.2018 - 30.07.2018
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kritérium dobrej praxe
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť

LESY mesta Levoča, spol. s r.o.

IČO
31693377
Sídlo
Novoveská cesta 33/930, 05401 Levoča
Kontrolované obdobie
2016 - 2017
Termín kontroly
17.04.2018 - 25.07.2018
Stav kontroly
Ukončená

Lesotur s.r.o.

IČO
36715191
Sídlo
SNP 72/36, 91601 Stará Turá
Kontrolované obdobie
2016 - 2017
Termín kontroly
16.04.2018 - 18.07.2018
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

kritérium dobrej praxe
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Mestské lesy Považská Bystrica, s.r.o.

IČO
31613314
Sídlo
Považské Podhradie 333, 01701 Považská Bystrica
Kontrolované obdobie
2016 - 2017
Termín kontroly
16.04.2018 - 22.07.2018
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Zákon o lesoch bol porušený, keď stojace stromy poškodené ťažbou neboli ošetrené. Obhospodarovateľ lesa bol povinný zabezpečiť bezodkladné ošetrenie lesného porastu a priľahlých stromov tak, aby nedochádzalo k ich ďalšiemu poškodeniu.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 326/2005 Z.z.

Mestské lesy v Bratislave

IČO
30808901
Sídlo
Cesta mládeže 4, 83101 Bratislava-Nové Mesto
Kontrolované obdobie
2016 - 2017
Termín kontroly
22.04.2018 - 24.06.2018
Stav kontroly
Ukončená

Mestské lesy, s.r.o.

IČO
34141995
Sídlo
Cesta SNP 245/2, 90613 Brezová pod Bradlom
Kontrolované obdobie
2016 - 2017
Termín kontroly
18.04.2018 - 30.07.2018
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kritérium dobrej praxe
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Mestské lesy, s.r.o.

IČO
31616798
Sídlo
Priemyselná 969/14, 96301 Krupina
Kontrolované obdobie
2016 - 2017
Termín kontroly
17.04.2018 - 17.07.2018
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Mestské lesy, s.r.o. nemali v obchodnom registri v predmete podnikania zapísané všetky činnosti uvedené v zakladateľskej listine.

Mestské lesy, spol. s r.o.

IČO
31603271
Sídlo
J. Jančeka 34, 03401 Ružomberok
Kontrolované obdobie
2016 - 2017
Termín kontroly
29.04.2018 - 29.07.2018
Stav kontroly
Ukončená

Mestské lesy, spol. s r.o.

IČO
31588182
Sídlo
Bernolákova 36/11, 96801 Nová Baňa
Kontrolované obdobie
2016 - 2017
Termín kontroly
17.04.2018 - 25.06.2018
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolovaný subjekt nemal internú smernicu o vnútornom kontrolnom systéme. Kontrolná činnosť bola zabezpečovaná dozornou radou a valným zhromaždením, ktorému sa zodpovedal konateľ spoločnosti. Dozorná rada spolu s valným zhromaždením zasadala v priemere trikrát ročne. Podľa vyjadrenia kontrolovaného subjektu vykonávala dozorná rada aj fyzické obhliadky lesných porastov, ktorých závery neboli uvedené v zápisniciach z valného zhromaždenia a dozornej rady.
Mestské lesy viedli povinnú lesnú hospodársku evidenciu o stave lesa, realizácii plánovaných hospodárskych opatrení ako aj neplánovaných činnostiach a opatreniach vykonaných pri hospodárení, ktorú zároveň v papierovej forme predkladali v stanovených termínoch príslušnému odboru okresného úradu.

OBECNÉ LESY Dobrá Niva, s.r.o.

IČO
36050881
Sídlo
Námestie SNP 45/5, 96261 Dobrá Niva
Kontrolované obdobie
2016 - 2017
Termín kontroly
17.04.2018 - 11.07.2018
Stav kontroly
Ukončená

Obecné lesy Stankovany s.r.o.

IČO
36006815
Sídlo
Stankovany 133, 03492 Stankovany
Kontrolované obdobie
2016 - 2017
Termín kontroly
15.05.2018 - 23.07.2018
Stav kontroly
Ukončená

Obecný podnik lesov a služieb spol. s r.o.

IČO
36209953
Sídlo
HSNP 152, 04425 Vyšný Medzev
Kontrolované obdobie
2016 - 2017
Termín kontroly
17.04.2018 - 26.06.2018
Stav kontroly
Ukončená

Služby obce Ľubica s.r.o.

IČO
46201297
Sídlo
Gen. Svobodu 248/127, 05971 Ľubica
Kontrolované obdobie
2016 - 2017
Termín kontroly
17.04.2018 - 30.07.2018
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolou na mieste bolo zistené, že jednotlivé stromy určené na ťažbu boli v JPRL 45, porastová skupina 2 na pňoch boli označené oranžovou farbou.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 232/2006 Z.z.
JPRL 59 A, porastová skupina 0 bol zalesnený v roku 2017. Tento výkon nebol zaevidovaný v evidencii obnovy lesa za rok 2017, zaevidovaný bol v roku 2018, v čase výkonu kontroly.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 297/2011 Z.z.
Náhodná ťažba bola vykonaná bez súhlasu hospodára na štyroch vybraných JPRL.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 326/2005 Z.z.
Spoločnosť nevytvorila opravnú položku k dlhodobej pohľadávke na základe zásady opatrnosti v účtovníctve
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 23054/2002-92, 431/2002 Z.z.
Dozorná rada spoločnosti v rokoch 2016 – 2017 nevykonávala dohľad nad výkonom pôsobnosti konateľa, čím došlo k porušeniu čl. VII, bodu 7.1 a 7.5 zakladateľskej listiny.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 513/1991 Zb.
Späť