Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-043/2016/1060
Názov:
Podpora cestovného ruchu na Slovensku z finančných prostriedkov Európskej únie
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť stav či boli hospodárne, účinne a efektívne vynakladané prostriedky z Európskeho poľnohospo
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

1. Tatranská, akciová spoločnosť

IČO
31395783
Sídlo
K vodopádom 4051, 05985 Štrbské Pleso
Kontrolované obdobie
2007-2016
Termín kontroly
24.07.2016 - 04.08.2016
Stav kontroly
Ukončená

AGROTRADE ZELENÁ LAGÚNA s.r.o.

IČO
36856819
Sídlo
Kvakovce 26, 09402 Kvakovce
Kontrolované obdobie
2007-2013
Termín kontroly
16.05.2016 - 13.09.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

oneskorené predloženie úradne overenej kópie na vykonávanie pohostinskej činnosti
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
zmena klasifikačných znakov predmetu projektu ešte v období trvajúcich záväzkov
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

AGT REAL, s.r.o.

IČO
36582808
Sídlo
Palisády 29/A, 81106 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2007-2016
Termín kontroly
19.05.2016 - 27.06.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

V predmete činnosti kontrolovaného subjektu nebol uvedený prenájom priestorov, ktorý bol zdrojom všetkých tržieb spoločnosti.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Neboli dosiahnuté ciele projektu, a to hlavný cieľ - konkurencieschopnosť a výkonnosť služieb, pretože ubytovňa "Ranch" bola poskytovaná ako prenájom celku a pre vymedzenú klientelu, a nie ako prenájom jednotlivých lôžok a ponuka nebola zverejnená na webe. Špecifický cieľ projektu - predlžiť pobyt zahraničných turistov na území Slovenska, nebol splnený preukázateľne (nebola vedená kniha ubytovaných hostí).
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom

ALEXANDRA WELLNESS HOTEL,s.r.o.

IČO
36426300
Sídlo
Jánska dolina 2190, 03203 Liptovský Ján
Kontrolované obdobie
2007-2013
Termín kontroly
27.03.2016 - 10.05.2016
Stav kontroly
Ukončená

AQUA SLEEP, s.r.o.

IČO
36290548
Sídlo
Lastovičková 1764/6, 93201 Veľký Meder
Kontrolované obdobie
2007-2016
Termín kontroly
05.05.2016 - 01.08.2016
Stav kontroly
Ukončená

ASPECT-VYHNE, a.s.

IČO
36354694
Sídlo
Hatalova 12/A, 83103 Bratislava-Nové Mesto
Kontrolované obdobie
2007-2016
Termín kontroly
08.05.2016 - 25.07.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Správy o zákazkách Rekonštrukcia, modernizácia a dovybavenie hotela SITNO - stavebné práce“ a „Rekonštrukcia, modernizácia a dovybavenie hotela SITNO - nákup tovarov“ neboli uverejnené na profile verejného obstarávateľa na webovom sídle ÚVO v lehote najneskôr do desiatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmlúv, čím spoločnosť ASPECT-VYHNE, a.s. nepostupovala v súlade s § 21 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.

BARANČIA s.r.o.

IČO
36009644
Sídlo
Mlynská 42, 97611 Selce
Kontrolované obdobie
2007-2016
Termín kontroly
08.05.2016 - 28.07.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Zmluva o dielo bola s víťazným uchádzačom podpísaná 02.04.2010, teda počas lehoty stanovenej na doručenie ponúk a pred doručením ponuky jedného z troch uchádzačov – obchodnej spoločnosti MIJAS, s. r. o., ktorá svoju ponuku zaslala 07.04.2010. Uvedeným konaním kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s bodom 3.2. Usmernenia postupu žiadateľov pri obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb, časti B.1 Obstaranie tovarov, stavebných prác alebo služieb s hodnotou nad 30 000 eur bez DPH Príručky pre žiadateľa o poskytnutie NFP, podľa ktorého: „V prípade, ak žiadateľ nie je povinný postupovať podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní (nie je verejným obstarávateľom, obstarávateľom alebo jeho intenzita pomoci z verejných zdrojov je do 50 % vrátane) a hodnota predmetu obstarania vyššia ako 30 000 eur je povinný (s cieľom zabezpečiť efektivitu vynakladania verejných zdrojov) vykonať výber cenovej ponuky z minimálne 3 cenových ponúk nie starších ako 6 mesiacov od vykonania výberu a o tomto výbere zhotoviť zápisnicu (so zdôvodnením výberu).“
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

DOMÉNA, s.r.o.

IČO
31399282
Sídlo
Nový Smokovec 42, 06201 Vysoké Tatry
Kontrolované obdobie
2007-2016
Termín kontroly
25.07.2017 - 28.09.2016
Stav kontroly
Ukončená

EUROCLUB s.r.o.

IČO
36208337
Sídlo
Matúšova 36/A, 81104 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2007-2016
Termín kontroly
02.05.2016 - 10.08.2016
Stav kontroly
Ukončená

EUROCOM Investment, s.r.o.

IČO
35756985
Sídlo
Bešeňová 136, 03483 Bešeňová
Kontrolované obdobie
2007-2013
Termín kontroly
11.05.2016 - 29.09.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

? PP nekonal v súlade s Príručkou pre žiadateľa a Zmluvou o NFP – Príloha č.2 – Predmet podpory NFP (bod 4 merateľné ukazovatele projektu) a nevytvoril novovytvorené pracovné miesta v dôsledku fyzickej realizácie projektu v nasledovných prípadoch: 1. pracovná zmluva medzi PP a zamestnancom na organizačné zaradenie – hotelový manažér, (z popisu pracovnej pozície je zrejmé, že zamestnanec je zamestnaný do prevádzky hotela), 2. pracovná zmluva medzi PP a zamestnancom na organizačné zaradenie – čašník. PP nenaplnil globálny cieľ Operačného programu Konkruencieschopnosť a hospodársky rast „Zabezpečenie trvaloudržateľného hospodárskeho rastu a zamestnanosti“ kde bol kladený dôraz na vytváranie udržateľných pracovných miest v oblasti cestovného ruchu ako jedného z výsledkov pomoci v plnej miere.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom
? PP nedodržal podmienky Zmluvy o NFP a takisto nebol naplnený hlavný cieľ Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, Prioritná os 3 Cestovný ruch, Opatrenie 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu ktorého cieľom je „Rast konkurencieschopnosti a výkonnosti cestovného ruchu” je zameraná na využitie prírodného, kultúrneho a doteraz vybudovaného potenciálu pre rozvoj udržateľného cestovného ruchu, s cieľom prednostne financovať budovanie komplexných služieb cestovného ruchu s celoročným využitím, spojených s predajom (miestnych služieb), prostredníctvom nových služieb s vyššou pridanou hodnotou.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom

Elevation s.r.o.

IČO
36676926
Sídlo
Zochova 3, 81103 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2007-2013
Termín kontroly
27.03.2016 - 30.05.2016
Stav kontroly
Ukončená

GASTROCENTRUM, spol. s r.o.

IČO
31446183
Sídlo
Železničiarska 1556, 92401 Galanta
Kontrolované obdobie
2007-2016
Termín kontroly
16.05.2016 - 14.08.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Keďže PP s realizáciou aktivity nezačal do termínu 11/2014 bol povinný v zmysle Zmluvy o NFP požiadať o zmenu pred uplynutím troch mesiacov od tohto termínu, t. j. do 02/2015. Druhá žiadosť o povolenie vykonania zmeny bola však vypracovaná a zaslaná až 11.03.2015. Kontrolovaný subjekt tým nekonal v súlade s bodom 6.3 písm. b) Zmluvy o NFP, podľa ktorého bol PP povinný požiadať o zmenu Zmluvy o NFP pred uplynutím troch mesiacov od termínu uvedeného v prílohe č. 2 Zmluvy o NFP, čo bol 11/2014.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

HOTEL PARTIZÁN, s.r.o.

IČO
36045543
Sídlo
Bystrá 108, 97765 Brezno
Kontrolované obdobie
2007-2016
Termín kontroly
11.10.2016 - 11.10.2016
Stav kontroly
Ukončená

Hotely a penzióny, a.s.

IČO
36403806
Sídlo
Palisády 29/A, 81106 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2007-2016
Termín kontroly
12.10.2016 - 12.10.2016
Stav kontroly
Ukončená

Ing. Jozef Ďuriš - SHR

IČO
30934371
Sídlo
Farská 84, 95145 Horné Lefantovce
Kontrolované obdobie
2007-2016
Termín kontroly
09.05.2016 - 21.07.2016
Stav kontroly
Ukončená

Ing. Peter Sečkár CSc. - PEKYMA Malacky

IČO
33733210
Sídlo
Plavecký Štvrtok 520, 90068 Plavecký Štvrtok
Kontrolované obdobie
2007-2016
Termín kontroly
03.05.2016 - 02.06.2016
Stav kontroly
Ukončená

Jozef Ignáth, Komárovce

IČO
30249830
Sídlo
Komárovce 101, 04455 Komárovce
Kontrolované obdobie
2007-2016
Termín kontroly
03.05.2016 - 28.06.2016
Stav kontroly
Ukončená

KAISAR, s.r.o.

IČO
35721171
Sídlo
Planckova 1, 85101 Bratislava-Petržalka
Kontrolované obdobie
2007-2016
Termín kontroly
27.09.2016 - 29.09.2016
Stav kontroly
Ukončená

LL real invest, s.r.o.

IČO
36701521
Sídlo
Štúrova 165, 94901 Nitra
Kontrolované obdobie
2007-2016
Termín kontroly
09.05.2016 - 21.06.2016
Stav kontroly
Ukončená

Liptovská stavebná spoločnosť, s.r.o.

IČO
36440353
Sídlo
Andreja Hlinku 72, 03406 Ružomberok
Kontrolované obdobie
2007-2016
Termín kontroly
28.06.2016 - 04.09.2016
Stav kontroly
Ukončená

Mgr. Ľubica Skusilová

IČO
40244814
Sídlo
Matúšova 4387/19, 81104 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2007-2016
Termín kontroly
09.10.2016 - 04.12.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Prijímateľ v Záverečnej monitorovacej správe deklaroval vytvorenie štyroch produktov CR a 7 novovytvorených pracovných miest / 0 udržaných pracovných miest. Produkty CR prijímateľ definoval ako (zvýraznený je cieľ, ktorý nie je v súlade s cieľmi stanovenými v Zmluve o poskytnutí NFP): • reštauráciu pre 100 klientov, • ubytovanie pre 38 hostí, • parkovanie pre 12 áut, • konferenčnú miestnosť pre 25 hostí. Splnenie takto definovaných produktov CR je v rozpore so Zmluvou o poskytnutí NFP reg. č. DM0902/064/2010, Prílohy č.1, článok 1 Všeobecné ustanovenia, bod 1, kde je uvedené, že poskytovateľ poskytne NFP prijímateľovi na Realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom schválenej Žiadosti o NFP. Prijímateľ nezrealizoval rozšírenie regeneračného centra, ale vytvoril konferenčnú miestnosť. Uvedený postup nebol schválený Dodatkom k Zmluve o NFP. V Žiadosti o NFP, v prílohe č.1 Opis Projektu, v časti 1 Ciele projektu sú uvedené nasledovné špecifické ciele projektu: • rozšírenie ubytovacích kapacít – realizáciou projektu vznikne spolu 33 pevných lôžok..., • rozšírenie regeneračného centra - ktoré bude ponúkať fínsku a parnú saunu, vírivku pre 8 osôb, priestory pre maséra a tepidárium. Regeneračné centrum bude mať k dispozícii sociálne zázemie – šatne, sprchy, toalety oddelene pre mužov a ženy, • rozšírenie stravovacích priestorov s kapacitou 45 miest, • rozšírenie parkoviska a komunikácií, rekonštrukcia kanalizácie – realizáciou projektu bude rekonštruovaných 24 parkovacích miest,.... V časti 10. Stručný opis projektu ŽoNFP, v bode b) Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu a v prílohe č.1 Opis Projektu ŽoNFP, časť 2.2 Predpokladaná situácia v budúcnosti - produkty cestovného ruchu, sú uvedené parkovacie priestory pre 11 áut. Vyššie uvedené nie je v súlade s Prílohou č.1 Opis Projektu ŽoNFP, časť 1 Ciele projektu, kde je uvedený počet rekonštruovaných parkovacích miest 24. Kontrolná skupina NKÚ SR, na základe vyššie uvedeného konštatuje, že splnenie špecifického cieľa - rozšírenie parkoviska, nie je možné vyhodnotiť, nakoľko v ŽoNFP sú uvedené rôzne hodnoty.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom
V NMS správe č. 1 prijímateľ v časti 7. Dopady projektu okrem iného uvádza: „...plánuje sa v horizonte 1 - 3 rokov s rekonštrukciou a rozšírením dodatočných ubytovacích kapacít, wellness centra a detského ihriska, ktoré rozšíria ponuku doplnkových služieb zariadenia“. V NMS správe č. 2, č. 3 a č. 4 prijímateľ v časti 7. Dopady projektu okrem iného uvádza: „...v horizonte 5 rokov sa plánuje s rekonštrukciou a rozšírením wellness centra a detského ihriska, ktoré rozšíria ponuku doplnkových služieb zariadenia“. Uvedené tvrdenie je v rozpore so skutočnosťou, ktorú kontrolná skupina NKÚ SR overila kontrolou na mieste dňa 11.10.2016. Pri kontrole na mieste bolo zistené, že projekt bol zrealizovaný bez naplnenia špecifického cieľa č.2 rozšírenie regeneračného centra, ktoré bolo zadefinované v Žiadosti o NFP ako: „regeneračné centrum, ktoré bude ponúkať fínsku a parnú saunu, vírivku pre 8 osôb, priestory pre maséra a tepidárium. Regeneračné centrum bude mať k dispozícii sociálne zázemie – šatne, sprchy, toalety oddelene pre mužov a ženy“.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

IČO
00686832
Sídlo
Mlynské Nivy 44/a, 82715 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
2007-2013
Stav kontroly
Ukončená

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

IČO
00156621
Sídlo
Dobrovičova 12, 81266 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2007-2013
Stav kontroly
Ukončená

Mliekofarma - SK, spol. s r.o.

IČO
36552933
Sídlo
Pod Dolami 838, 09303 Vranov nad Topľou
Kontrolované obdobie
2007-2013
Termín kontroly
16.05.2016 - 13.09.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

oneskorené predloženie úradne overenej kópie na vykonávanie pohostinskej činnosti
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
zmena klasifikačných znakov predmetu projektu ešte v období trvajúcich záväzkov
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Monika Chabrečková

IČO
42063353
Sídlo
Mládežnícka 2037, 01306 Terchová
Kontrolované obdobie
2007-2016
Termín kontroly
06.06.2016 - 24.07.2016
Stav kontroly
Ukončená

Ovčia farma Proč, s.r.o.

IČO
36486825
Sídlo
Bardejovská 496/17, 08212 Kapušany
Kontrolované obdobie
2007-2016
Termín kontroly
02.05.2016 - 25.08.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Konečný prijímateľ nepostupoval v súlade so zmluvou o NFP tým, že samostatná časť realizovaného projektu - relaxačné centrum neuviedol do riadnej prevádzky, čím relaxačné zariadenie nebolo prístupné a neslúžilo verejnosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Pôdohospodárska platobná agentúra

IČO
30794323
Sídlo
Hraničná 12, 81526 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2007-2013
Termín kontroly
27.04.2016 - 14.03.2017
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Zistenie rozdielnych prístupov monitorovania vo všetkých fázach projektu medzi Systémom riadenia EŠIF a PRV 2007-13.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Zistenie možnej aplikácie doby udržateľnosti v rozpore s dobrou praxou.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Nestanovenie niektorých vybratých a hodnotených projektových ukazovateľov už v Žiadosti o NFP resp. Zmluve o NFP.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

REA Tatry, s.r.o.

IČO
36755737
Sídlo
Šulekova 2, 81106 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2007-2016
Termín kontroly
26.09.2016 - 29.09.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Na projekte, v čase výkonu kontroly na mieste zo strany NKÚ SR, prebiehali terénne úpravy a z tohto dôvodu nebolo možné vyhodnotiť naplnenie cieľa projektu a špecifických cieľov projektu ako splnené. Týmto nebol naplnený hlavný cieľ projektu - vytvorenie komplexného produktu cestovného ruchu pri účelnom využití prírodných zdrojov v turisticky najatraktívnejšej lokalite Slovenska. Zo špecifických cieľov projektu bol čiastočne naplnený len prvý špecifický cieľ, kedy prijímateľ vytvoril nové pracovné miesta avšak projekt ako taký neposkytoval žiadne služby za účelom zvýšenia konkurencieschopnosti regiónu. Zvyšné tri špecifické ciele neboli naplnené vôbec. Prijímateľ čiastočne nenaplnil globálny cieľ Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast „Zabezpečenie trvalo udržateľného hospodárskeho rastu a zamestnanosti“. Kontrolná skupina NKÚ SR v zmysle vyššie uvedeného konštatuje, že prijímateľ nedodržal podmienky Zmluvy o NFP (čiastočné naplnenie cieľa projektu a čiastočné naplnenie špecifických cieľov projektu) a takisto bol čiastočne naplnený hlavný cieľ Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, Prioritná os 3 Cestovný ruch, Opatrenie 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu ktorého cieľom je „Rast konkurencieschopnosti a výkonnosti cestovného ruchu” a je zameraný na využitie prírodného, kultúrneho a doteraz vybudovaného potenciálu pre rozvoj udržateľného cestovného ruchu, s cieľom prednostne financovať budovanie komplexných služieb cestovného ruchu s celoročným využitím, spojených s predajom (miestnych služieb), prostredníctvom nových služieb s vyššou pridanou hodnotou.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom

RUPOS, s.r.o.

IČO
36230375
Sídlo
Ružindol 448, 91961 Ružindol
Kontrolované obdobie
2007-2016
Termín kontroly
23.05.2016 - 10.10.2016
Stav kontroly
Ukončená

Roľnícke družstvo Tekovské Nemce

IČO
00210552
Sídlo
96653, 96653 Hronský Beňadik
Kontrolované obdobie
2007-2013
Termín kontroly
25.09.2016 - 25.09.2016
Stav kontroly
Ukončená

SAMTREID, s.r.o.

IČO
36450197
Sídlo
Hlavné námestie 95/49, 06001 Kežmarok
Kontrolované obdobie
2007-2016
Termín kontroly
26.07.2016 - 26.07.2016
Stav kontroly
Ukončená

SLOVAKIA REAL - IN, a.s.

IČO
35789638
Sídlo
Radlinského 1739/21, 02601 Dolný Kubín
Kontrolované obdobie
2007-2016
Termín kontroly
22.06.2016 - 30.08.2016
Stav kontroly
Ukončená

SLOVAKIA REAL - TOUR s.r.o.

IČO
36212423
Sídlo
Smreková 2, 04420 Malá Ida
Kontrolované obdobie
2007-2016
Termín kontroly
03.05.2016 - 07.09.2016
Stav kontroly
Ukončená

STRUO, s.r.o.

IČO
44693222
Sídlo
Dr. Clementisa 1214/4, 97701 Brezno
Kontrolované obdobie
2007-2013
Termín kontroly
22.09.2016 - 28.09.2016
Stav kontroly
Ukončená

SYNOT GASTRO SLOVAKIA, s.r.o.

IČO
36690805
Sídlo
gen. M.R.Štefánika 2, 91101 Trenčín
Kontrolované obdobie
2007-2016
Termín kontroly
11.05.2016 - 22.08.2016
Stav kontroly
Ukončená

Slovenská agentúra pre cestovný ruch

IČO
35653001
Sídlo
Dr. VI. Clementisa 10, 82102 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
2007-2016
Termín kontroly
31.05.2016 - 09.08.2016
Stav kontroly
Ukončená

Slovenská inovačná a energetická agentúra

IČO
00002801
Sídlo
Bajkalská 27, 82799 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
2007-2013
Termín kontroly
29.03.2016 - 21.03.2017
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Nedostatočne realizovaná kontrola na mieste.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Neuplatňovanie jednotnej terminológie (výkladu pojmov) vo všetkých relevantných dokumentoch. (Zabezpečenie napr. celoročnej prevádzky bolo zadefinované len v niektorých príručkách pre odborných hodnotiteľov a nebolo presne určené vo výzvach o NFP ani v príručkách.).
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

TENIS CENTRUM, s.r.o.

IČO
36029751
Sídlo
Neresnícka cesta 13, 96001 Zvolen
Kontrolované obdobie
2007-2016
Termín kontroly
09.05.2016 - 08.08.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Správa o zákazke „Modernizácia Hotel Tenis“, druh zákazky: tovary neobsahovala hodnotu zákazky podľa § 21 ods. 3 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Správa o zákazke „Modernizácia Hotel Tenis“, druh zákazky: tovary neobsahovala dátum uverejnenia oznámenia vo Vestníku VO a číslo tohto oznámenia podľa § 21 ods. 3 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Verejný obstarávateľ správu o zákazke „Modernizácia Hotel Tenis“, druh zákazky: tovary neuverejnil v súlade s § 21 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní na profile do desiatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy, od 06.05.2015.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z.

Trenčianske kúpele, s.r.o.

IČO
44436793
Sídlo
Nejedlého 51, 84102 Bratislava-Dúbravka
Kontrolované obdobie
2007-2016
Termín kontroly
11.05.2016 - 22.08.2016
Stav kontroly
Ukončená

WEBIS, s.r.o.

IČO
36368351
Sídlo
Pribinova 25, 81109 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2007-2013
Termín kontroly
08.05.2016 - 27.11.2016
Stav kontroly
Ukončená
Späť