Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-026/2013/1060
Názov:
Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri nakladaní s verejnými prostriedkami poskytnutými na financovanie veľtrhov a výstav v Slovenskej agentúre pre cestovný ruch (SACR)
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť hospodárenie s finančnými prostriedkami štátu určenými na cestovný ruch v oblasti realizáci
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Slovenská agentúra pre cestovný ruch

IČO
35653001
Sídlo
Dr. VI. Clementisa 10, 82102 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
2011-2012
Termín kontroly
19.05.2013 - 18.08.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrakt o financovaní SACR neobsahoval preambulu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Zúčtovanie nepreukázateľných nákladov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Zúčtovanie účtovných dokladov v inom ako štátnom jazyku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Akceptovanie dokumentu, ktorý nespĺňal náležitosti účtovného dokladu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nedodržanie lehoty zo strany pracovníkov na predloženie dokladov zo zahraničnej pracovnej cesty
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nedodržanie lehoty na zúčtovanie pracovnej cesty zo strany zamestnávateľa
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Akceptovanie dovolenky v čase nástupu na zahraničnú pracovnú cestu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrakt o financovaní SACR neobsahuje určenie osôb, ktoré budú o kontrakte rokovať
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Smernica na zabezpečenie a vykonávanie vnútornej kontroly neobsahuje dostatočnú úpravu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Na odstránenie zistených nedostatkov nebol vydaný oficiálny príkaz štatutára
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Späť