Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-037/2014/1030
Názov:
Kontrola liekovej politiky z hľadiska vynakladania zdrojov z verejného zdravotného poistenia.
Účel kontrolnej akcie:
Prekontrolovať vývoj a primeranosť úhrad na nákup vybraných skupín liekov hradených z verejného zdra
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

IČO
17336112
Sídlo
Slovenská 11/A, 94034 Nové Zámky
Kontrolované obdobie
2012-2013
Termín kontroly
23.09.2014 - 27.11.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Súčasťou dokumentácie k verejnému obstarávaniu na predmet zákazky „Lieky určené pre parenterálne podávanie pacientovi“ nebola správa o zákazke, čo nebolo v súlade s § 21 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk predložených na predmet zákazky „Lieky určené pre parenterálne podávanie pacientovi“ z 01.07.2010 neobsahovala informáciu o vyhodnotení splnenia podmienok účasti podľa § 42 ods. 8 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní. Súčasťou dokumentácie k predmetnému verejnému obstarávaniu však bola zápisnica z komisie na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov zo 16.06.2010. Podľa § 42 ods. 8 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní „ak ide o verejnú súťaž, informácie o vyhodnotení splnenia podmienok účasti“ mali byť aj súčasťou zápisnice z vyhodnotenia ponúk.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Kontrolovaný subjekt nezvolil správny postup verejného obstarávania v zmysle § 4 zákona o verejnom obstarávaní, keďže pri nákupe vybraných druhov liekov prevyšovalo obstarávanie finančné limity rozhodujúce pre určenie zákazky s nízkou hodnotou. Finančné limity na dané zákazky neboli v súlade s § 4 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní, keďže predpokladaná hodnota zákazky bola vyššia ako finančný limit uvedený v § 4 ods. 4 písm. a) citovaného zákona v priebehu kalendárneho roka.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Preverovaním verejného obstarávania bolo zistené, že FNsP Nové Zámky nezverejnila v období od 01.04.2011 do 30.06.2013 raz štvrťročne v súhrnnej správe o zákazkách s nízkou hodnotou aj obstarávané lieky s cenami vyššími ako 1 000,00 eur, v ktorej by pre každú zákazku uviedla najmä hodnotu zákazky, predmet zákazky a identifikáciu úspešného uchádzača, čo nebolo v súlade s § 102 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Od 01.07.2013 FNsP Nové Zámky na svojej webovej stránke nezverejňovala aj zadávanie zákaziek na lieky a ŠZM najmenej tri dni pred ich zadaním alebo v časovej tiesni z dôvodu mimoriadnych udalostí nespôsobenej verejným obstarávateľom, ktorú nemohol predvídať, najmenej deň pred zadaním, ak bola predpokladaná hodnota zákazky rovnaká alebo vyššia než 1 000,00 eur, čo nebolo v súlade s § 9 ods. 9 v nadväznosti na § 155m ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z.

Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš

IČO
17336163
Sídlo
Palučanská 25, 03123 Liptovský Mikuláš
Kontrolované obdobie
2012-2013
Termín kontroly
23.09.2014 - 27.11.2014
Stav kontroly
Ukončená

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

IČO
00165565
Sídlo
Limbová 2, 83752 Bratislava-Nové Mesto
Kontrolované obdobie
2012-2013
Termín kontroly
18.09.2014 - 27.11.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

MZ SR pôsobí na základe zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov. Kontrolou bolo zistené, že MZ SR nemá platný štatút, pretože tento má právny základ v neplatnom zákone SNR č. 347/l990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ktorý stratil platnosť a bol nahradený zákonom o organizácii vlády Tak isto odkazy na ostatné VZPP sa v štatúte odvolávajú na ich neplatné ustanovenia, resp. zrušené zákony. Zo znenia štatútu vychádza aj organizačný poriadok, ktorý bol novelizovaný, ale nie je v súlade so štatútom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 575/2001 Z.z.
Na základe ustanovenia § 7 ods. 12 zákona o liekoch, by malo MZ SR posielať Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a Národnému centru zdravotníckych informácií (ďalej „NCZI“), elektronickou formou informácie z registra povolení najmenej raz za 10 dní. Účinnosť tohto ustanovenia nebola žiadnym spôsobom posunutá v rámci ustanovenia § 15 čl. X zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý hovorí o posunutí účinnosti vybraných právnych ustanovení zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach, podľa ktorého postupoval kontrolovaný subjekt. MZ SR neposielalo tieto údaje z registra povolení v elektronickej forme a v stanovených termínoch. MZ SR posielalo údaje z registra povolení NCZI poštovou listovou zásielkou vo forme kópií vydaných rozhodnutí o vydaní povolenia, o pozastavení povolenia, o zmene povolenia a o zrušení povolenia v termínoch podľa uváženia, čím prišlo k nedodržaniu ustanovenia§ 7 ods. 12 zákona o liekoch. Podľa vyjadrenia MZ SR uvedený spôsob predpokladal funkčnosť systému e-Health. V súčasných podmienkach nie je možné realizovať zákonný postup, pretože, vzhľadom k povahe údajov, by nebol dodržaný zákon o ochrane osobných údajov v platnom znení.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 362/2011 Z.z.
Pri analýze postupov a procesov v informačnom systéme MZ SR bolo zistené, že pri položke Fraxiparine bolo dva krát požiadané o zníženie ceny zo strany držiteľa registrácie na rovnakú cenu v dvoch rôznych dátumoch a systém to prijal napriek tomu, že v druhom prípade už nešlo o zníženie ceny a malo byť, na základe výstupu zo systému, vydané rozhodnutie o ukončení konania.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Bolo tiež zistené, že v procese porovnávania cien nie je možné overiť databázu cien liekov z databáz iných členských štátov k dátumom rozhodným pre zmenu cien, pretože táto nie je uchovávaná na MZ SR. Vzhľadom na ľudský faktor vstupujúci do procesu pri ich importe do systému je problematické kontrolou verifikovať správnosť určenia ERC k rozhodným dátumom.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Časť údajov v zozname kategorizovaných liekov pochádza od držiteľa registrácie zo žiadosti o zaradenie, časť priraďuje MZ SR a štandardná dávka liečiva (ďalej „ŠDL“), ak je stanovená, sa preberá z databázy WHO. Na zabezpečenie stanovenia štandardnej dávky liečiva a maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne, vydalo MZ SR v zmysle povinnosti určenej v zákone č. 363/2011 Z. z. vyhlášku č. 435/2011 o spôsobe určenia štandardnej dávky liečiva a maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne. V tejto vyhláške sú stanovené spôsoby určenia ŠDL, ale pre jednotlivé kombinovateľné alternatívy nie je určené, kedy ktorú použiť.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 435/2011 Z.z.

Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody

IČO
00738301
Sídlo
Súdna 15, 91196 Trenčín
Kontrolované obdobie
2012-2013
Termín kontroly
16.09.2014 - 26.11.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Neoznámenie výsledku vyhodnotenia ponúk všetkým uchádzačom, ktorých ponuky boli vyhodnocované.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Absencia obsahu účtovného dokladu, peňažnej sumy alebo údaja o cene za mernú jednotku a vyjadrenia množstva.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Vedenie účtovníctva neúplne, nepreukázateľne, nezrozumiteľne
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Neinformovanie o významnej skutočnosti v účtovnej závierke (spôsob účtovania zásob)
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Nerešpektovanie ustanovenia zákona pojednávajúcom o dodržiavaní opatrenia MFSR.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Neúplnosť inventúrneho súpisu (meno, priezvisko a podpisový záznam hmotne zodpovednej osoby za príslušný druh majetku)
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Nevyužívanie všetkých právnych prostriedkov na ochranu majetku štátu
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom Porušený predpis: 278/1993 Z.z.

Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a.s.

IČO
44455356
Sídlo
Veľkoblahovská 23, 92923 Dunajská Streda
Kontrolované obdobie
2012-2013
Termín kontroly
30.09.2014 - 17.11.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

NsP v rokoch 2011 až 2013 nakupovala všetky lieky a ŠZM bez ich obstarania v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.,
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
inventarizačné zápisy neobsahovali sídlo právnickej osoby a ani v jednom prípade neboli uvedené výsledky porovnania skutočného stavu s účtovným stavom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
Príkaz na vykonanie inventarizácie v rokoch 2011, 2012 a 2013 nebol vydaný na vykonanie inventúry majetku na všetkých oddeleniach NsP.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Ústredná inventarizačná komisia nevyhotovila súhrnný inventarizačný zápis z inventarizácie vykonanej ku dňu účtovnej závierky príslušného kalendárneho roka.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
Kontrolovaný subjekt v rokoch 2011, 2012 a 2013 nepreukázal údaje z fyzickej inventúry upravené o prírastky a úbytky uvedeného majetku za dobu od skončenia fyzickej inventúry do konca účtovného obdobia, pričom musel preukázať stav hmotného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.

Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a.s.

IČO
44570783
Sídlo
Satinského 1, 81108 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2012-2013
Termín kontroly
18.09.2014 - 27.11.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolovaný subjekt v prípadoch platieb po termíne ich splatnosti, postupoval v rozpore s § 365 ods. 1 Zákona č. 513/1991 - Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov, podľa ktorého dlžník je v omeškaní, ak nesplní riadne a včas svoj záväzok, a to až do doby poskytnutia riadneho plnenia alebo do doby, keď záväzok zanikne iným spôsobom.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom Porušený predpis: 513/1991 Zb.
Kontrolovaný subjekt nepostupoval podľa ustanovenia § 9 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, je obstarávateľ pri obstarávaní povinný pri zadávaní zákaziek postupovať podľa tohto zákona, pričom pri zadávaní zákaziek musí uplatňovať princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov, princíp hospodárnosti a efektívnosti.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Späť