Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-022/2014/1030
Názov:
Kontrola vynakladania verejných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie plnenia úloh v oblasti športu.
Účel kontrolnej akcie:
Prekontrolovať dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, hospodárnosť a efektívnosť čerpa
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

IČO
00164381
Sídlo
Stromová 1, 81330 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2012, 2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Subjekt nezriadil a nezdokladoval činnosť komisie na vyhodnocovanie žiadostí o poskytovania dotácií v oblasti športu pri výzve č. 1/2012.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 300/2008 Z.z.
Nezverejnenie zloženia komisie na vyhodnocovanie žiadostí o poskytovania dotácií v oblasti športu na webovom sídle ministerstva
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 300/2008 Z.z.
Rozpočet príjmov a výdavkov súvisiacich s uskutočnením športových aktivít je povinnou súčasti žiadosti o dotáciu, chýbala časť príjmov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 300/2008 Z.z.
Neuviedol numericky/číslom výšku alokovaných finančných prostriedkov určených na rozdelenie vo výzve č.19/2012.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 300/2008 Z.z., 300/2008 Z.z.
Rozhodnutie ministerstva o poskytnutí/neposkytnutí dotácie inak, ako navrhla komisia nebolo zdôvodnené
Typ nedostatku: Neefektívne konanie Porušený predpis: 300/2008 Z.z.

Slovenská asociácia motoristického športu

IČO
31824021
Sídlo
Fatranská 3, 94901 Nitra
Kontrolované obdobie
2012, 2013
Termín kontroly
20.05.2014 - 05.08.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Vo vyúčtovaní poskytnutej dotácie za rok 2013 si kontrolovaný subjekt uplatnil duplicitne dve faktúry za mesiace január a február 2013 za prenájom kancelárií v Bratislave v celkovej sume 2 836,62 Eur.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.

Slovenská basketbalová asociácia

IČO
17315166
Sídlo
Junácka 6, 83280 Bratislava-Nové Mesto
Kontrolované obdobie
2012, 2013
Termín kontroly
25.05.2014 - 29.07.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

viaceré nedostatky v stanovách asociácie
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
porušenie povinnosti postupovať v zmysle § 9 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní s ohľadom na § 7 ods.1 cit. zákona
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
úhrada preddavku za dodanie automobilu v plnej výške bez zmluvného dojednania, suma zo štátneho rozpočtu predstavovala výšku 24642 eur
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.

Slovenská volejbalová federácia

IČO
00688819
Sídlo
Junácka 6, 83280 Bratislava-Nové Mesto
Kontrolované obdobie
2012, 2013
Termín kontroly
19.05.2014 - 30.07.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Pri kontrolovaných zmluvných vzťahoch v roku 2012 ako i 2013, v prípade predčasného ukončenia zmluvného vzťahu, tento nebol ukončený písomnou dohodou. Uvedený postup zo strany kontrolovaného subjektu bol v rozpore s § 272, ods. 2 , zákona č. 513/1991 - Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov, podľa ktorého ak písomne uzatvorená zmluva obsahuje ustanovenie, že sa môže meniť alebo zrušiť iba dohodou strán v písomnej forme, môže sa zmluva meniť alebo zrušiť iba písomne.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 513/1991 Zb.
Pri určovaní odmeny za vykonanú prácu sa z niektorých uzatvorených dohôd nedala identifikovať presná výška poskytnutej odmeny za vykonanú prácu v určenom časovom rozsahu. Tieto skutočnosti bolo možné zistiť až po podrobnej analýze predložených vyúčtovaní a ich porovnaní s uzatvorenou dohodou. Kontrolovaný subjekt sa dopustil porušenia § 226 zákona č. 311/2001 Z. z. - Zákonníka práce, v znení neskorších predpisov, podľa ktorého v pracovnej dohode musí byť vymedzená pracovná úloha, dohodnutá odmena za jej vykonanie, doba v ktorej sa má pracovná úloha vykonať a predpokladaný rozsah práce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 311/2001 Z.z.
Pri určovaní odmeny za vykonanú prácu sa z niektorých uzatvorených dohôd nedala identifikovať presná výška poskytnutej odmeny za vykonanú prácu v určenom časovom rozsahu. Tieto skutočnosti bolo možné zistiť až po podrobnej analýze predložených vyúčtovaní a ich porovnaní s uzatvorenou dohodou.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 311/2001 Z.z.
Postup bol v rozpore s § 43 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov, podľa ktorého účastníci zmluvných vzťahov sú povinní dbať, aby sa pri úprave zmluvných vzťahov odstránilo všetko, čo by mohlo viesť k vzniku rozporov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 40/1964 Zb.

Slovenský atletický zväz

IČO
36063835
Sídlo
Junácka 6, 83280 Bratislava-Nové Mesto
Kontrolované obdobie
2012, 2013
Termín kontroly
08.06.2014 - 23.07.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Uchádzačom nebola zaslaná zápisnica z otvárania obálok
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Víťaznému uchádzačovi nebola zaslaná zápisnica z vyhodnotenia ponúk.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Zaradenie dopravného prostriedku bolo zaúčtované na zlý účet a tiež vyplatené preddavky boli zaúčtované na zlý účet.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Tým, že odpisy dopravného prostriedku boli zaúčtované v nesprávnej výške, účtovná závierka obsahovala nepravdivé údaje. Poskytnutá dotácia bola zaúčtovaná v účtovníctve v nesprávnej výške. Taktiež vyplatené preddavky boli zaúčtované nesprávne.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
SAZ za kontrolované obdobie nevypracoval k účtovnej závierke poznámky.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Odpisy dopravného prostriedku boli zaúčtované v nesprávnej výške.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 595/2003 Z.z.
Cestovné príkazy boli predkladané k zúčtovaniu oneskorene.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 283/2002 Z.z.
Správa o činnosti SAZ bola na MŠVVaŠ SR na mailovú adresu zaslaná s oneskorením.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Vyúčtovanie dotácie za rok 2012 bolo podložené s dátumom 18.2.2013 (pondelok), pričom v systéme MŠVVaŠ SR bol dátum 15.2.2013 (piatok).
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Slovenský strelecký zväz

IČO
00603341
Sídlo
Wolkrova 4, 85101 Bratislava-Petržalka
Kontrolované obdobie
2012, 2013
Termín kontroly
25.05.2014 - 21.07.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

úhrada vopred bez zmluvného dojednania
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
nedostatočné preukázanie prevzatia tovaru v deň doručenia a úhrady faktúry
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.

Slovenský tenisový zväz

IČO
30811384
Sídlo
Príkopova 6, 83103 Bratislava-Nové Mesto
Kontrolované obdobie
2012, 2013
Termín kontroly
25.05.2014 - 23.07.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Dodatok k zmluve o poskytnutí dotácie bol podpísaný poskytovateľom dotácie oneskorene.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 40/1964 Zb.
Uchádzačovi nebola zaslaná zápisnica z otvárania ponúk.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Vyplatené preddavky na opláštenie strechy NTC boli zaúčtované nesprávne.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Tým, že preddavky na opláštenie strechy NTC boli zaúčtované nesprávne, účtovná závierka nezobrazovala správne údaje.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Cestovné príkazy boli predkladané k zúčtovaniu s oneskorením.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 283/2002 Z.z.

Slovenský zväz kanoistiky na divokej vode

IČO
30845068
Sídlo
Junácka 6, 83200 Bratislava-Nové Mesto
Kontrolované obdobie
2012, 2013
Termín kontroly
21.05.2014 - 04.08.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

nepostupoval podľa daného zákona
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
ak verejný obstarávateľ poskytne osobe, ktorá nie je verejný obstarávateľ ani obstarávateľ, viac ako 50% finančných prostriedkov na dodanie tovaru, ... ... je táto osoba povinná postupovať ako tento verejný obstarávateľ podľa tohto zákona
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
účtovné doklady v cudzom jazyku nespĺňali podmienku zrozumiteľnosti
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Nevykonaná inventarizácia
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
nepreukázateľnosť účtovníctva
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
neboli dodržané podmienky, za ktorých boli prostriedky poskytnuté
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.

Slovenský zväz rybolovnej techniky

IČO
31871526
Sídlo
Svornosti 69, 94077 Nové Zámky
Kontrolované obdobie
2012, 2013
Termín kontroly
20.05.2014 - 06.08.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolovaný subjekt si uplatnil vo vyúčtovaní poskytnutej dotácie za rok 2012 faktúru týkajúcu sa mesiaca december 2011 v sume 15,32 Eur vrátane poštovného a vo vyúčtovaní poskytnutej dotácie za rok 2013 si uplatnil faktúru za mesiac december 2012 v sume 14,88 Eur vrátane poštovného.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Niektoré účtovné doklady neobsahovali zákonom predpísané náležitosti.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.

Slovenský zväz rýchlostnej kanoistiky

IČO
12664863
Sídlo
Trnavská cesta 104, 82101 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
2012, 2013
Termín kontroly
21.05.2014 - 03.08.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

nepostupoval podľa pri zadávaní zákaziek podľa tohto zákona
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
ak verejný obstarávateľ poskytne osobe, ktorá nie je verejný obstarávateľ ani obstarávateľ, viac ako 50% finančných prostriedkov na dodanie tovaru, ... ... je táto osobá povinná postupovať ako tento verejný obstarávateľ podľa tohto zákona
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Nevykonaná inventarizácia
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
preukázateľnosť účtovníctva
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
údaje vo faktúre neobsahovali údaje o množstve a rozsahu dodanej služby
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 222/2004 Z.z.
účtovné dokumenty v cudzom jazyku nesplnali podmienku zrozumitelnosti
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.

Slovenský zväz ľadového hokeja

IČO
30845386
Sídlo
Trnavská cesta 27/B, 83104 Bratislava-Nové Mesto
Kontrolované obdobie
2012, 2013
Termín kontroly
25.05.2014 - 05.08.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Dohody boli uzatvorené v deň kedy sa mal začať výkon práce.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 311/2001 Z.z.
Pri uzatvorení zmluvy neboli odstránené články,ktoré viedli k vzniku rozporov.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 40/1964 Zb.
Nedodržanie zmluvných podmienok pri vyúčtovaní príspevku.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 40/1964 Zb.
Späť