Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-060/2014/1100
Názov:
Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami a nakladania s majetkom vo vybraných príspevkových organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti miest
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými prostriedka
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
Súhrnná správa_KA-060_2014_1100.pdf (1585347)

Subjekty

AD HOC Malacky

IČO
31796630
Sídlo
Sasinkova 2, 90101 Malacky
Kontrolované obdobie
rok 2013, v prípade potreby objektívneho zhodnotenia kontrolovaných skutočností aj predchádzajúce roky, resp. nasledujúci rok
Termín kontroly
01.10.2014 - 05.11.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

- porúšenie zákona o verejnom obstarávaní
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z., 25/2006 Z.z.

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko

IČO
30794544
Sídlo
Židovská 1, 81515 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
rok 2013, v prípade potreby objektívneho zhodnotenia kontrolovaných skutočností aj predchádzajúce roky, resp. nasledujúci rok
Termín kontroly
02.10.2014 - 19.11.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

- zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov - zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov - zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpsiov
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť, Porušenie finančnej disciplíny, Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z., 25/2006 Z.z., 25/2006 Z.z., 25/2006 Z.z., 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z., 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.

DUMAT - mestská príspevková organizácia

IČO
36293962
Sídlo
Bratislavská 435/12, 01841 Dubnica nad Váhom
Kontrolované obdobie
rok 2013, v prípade potreby objektívneho zhodnotenia kontrolovaných skutočností aj predchádzajúce roky, resp. nasledujúci rok
Termín kontroly
23.09.2014 - 20.11.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Príspevková organizácia nehospodárila podľa rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia, pretože takýto rozpočet nebol zostavený.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Príspevková organizácia nevykonala po uplynutí rozpočtového roka zúčtovanie finančných vzťahov s rozpočtom zriaďovateľa.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Príspevková organizácia poskytla preddavky na dodanie tovaru alebo služby bez uzatvorenia zmluvy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Príspevková organizácia porušila finančnú disciplínu tým, že uhradila preddavky z verejných prostriedkov v rozpore so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Príspevková organizácia ako prenajímateľ zaplatila zálohu na technické zhodnotenie prenajatého objektu, ktoré mal podľa nájomnej zmluvy platiť nájomca, čím porušila finančnú disciplínu tým, že použila verejné prostriedky nad rámec oprávnenia (bola, ktorým došlo k vyššiemu čerpaniu verejných prostriedkov.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Príspevková organizácia účtovala v rozpore s opatrením MF SR o postupoch účtovania.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 419/2007 Z.z.
Príspevková organizácia ako subjekt verejnej správy nesprávne uplatila rozpočtovú klasifikáciu, ktorú tvorí druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia, ekonomická klasifikácia a funkčná klasifikácia .
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 690/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
Inventúrne súpisy neobsahovali informáciu o odporúčaniach na posúdenie reálnosti ocenenia majetku a záväzkov, ktoré boli v skutočnosti realizované, napr. návrhy na vyradenie neupotrebiteľného majetku, tvorba opravných položiek, návrhy na odpísanie pohľadávok, pričom tieto skutočnosti boli známe osobám, ktoré vykonávali inventúru.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Predbežná finančná kontrola bola vykonaná nesprávne v prípadoch, keď nebolo zistené poskytnutie preddavkov nad rámec oprávnenia a poskytovanie preddavkov bez uzatvorenia zmluvy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Priebežná finančná kontrola bola vykonaná na všetkých dodávateľských faktúrach a nie len na vybranej pripravovanej finančnej operácii.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Vykonanie priebežnej finančnej kontroly bolo potvrdené na predtlači krycieho listu faktúry, pričom nebol vypracovaný záznam z priebežnej finančnej kontroly, ak je vybraná pripravovaná finančná operácia v súlade s osobitnými predpismi, uzatvorenými zmluvami.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Príspevková organizácia ako správca majetku nezverejnila zámar prenajať majetok na úradnej tabuli, čím nakladala s majetkom obce v rozpore so zákonom o majetku obcí a so zásadami hospodárenia s majetkom obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.

EKO - podnik verejnoprospešných služieb

IČO
00491870
Sídlo
Halašova 20, 83229 Bratislava-Nové Mesto
Kontrolované obdobie
rok 2013, v prípade potreby objektívneho zhodnotenia kontrolovaných skutočností aj predchádzajúce roky, resp. nasledujúci rok
Termín kontroly
09.09.2014 - 20.11.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolovaný subjekt nedosiahol výnosy určené rozpočtom, čím nedodržal § 24 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
kontrolovaný subjekt netvoril rezervný fond, čím nesplnil povinnosť ustanovenú v § 26 ods. 10 zákona č. 523/2004 Z. z., podľa ktorého príspevková organizácia tvorí osobitné fondy podľa § 25 (rezervný fond) a podľa osobitného predpisu
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
účtovné doklady k dodávateľským faktúram neobsahovali podpisový záznam osoby zodpovednej za zaúčtovanie, čím nebol dodržaný § 10 ods. 1 písm. f) zákona č. 431/2002 Z. z.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
kontrolovaný subjekt poskytol na tovar preddavky, ktoré vopred zmluvne nedohodol, čím nedodržal § 19 ods. 8 zákona č. 523/2004 Z. z. Úhrada preddavku z verejných prostriedkov v rozpore s týmto zákonom je v zmysle § 31 ods. 1 písm. l) zákona č. 523/2004 Z. z. porušením finančnej disciplíny.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
kontrolovaný subjekt nevykázal v stĺpcoch 1 a 2 výkazu ziskov a strát konečné stavy príslušných analytických účtov alebo syntetických účtov k poslednému dňu účtovného obdobia, za ktoré sa zostavuje účtovný výkaz, čím nedodržal postup uvedený vo vysvetlivkách v prílohe č. 2 podľa § 1 ods. 3 opatrenia č. MF/25755/2007-31
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
inventúrny súpis neobsahoval deň začatia inventúry, deň skončenia inventúry a nemal uvedené meno, priezvisko a podpisový záznam hmotne zodpovednej osoby za príslušný druh majetku, čím nebol dodržaný § 30 ods. 2 písm. b) a e) zákona č. 431/2002 Z. z.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.

Mestské kultúrne stredisko

IČO
00350125
Sídlo
Nám. 1. mája 2, 90301 Senec
Kontrolované obdobie
rok 2013, v prípade potreby objektívneho zhodnotenia kontrolovaných skutočností aj predchádzajúce roky, resp. nasledujúci rok
Termín kontroly
30.09.2014 - 03.11.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Organizácia nemala na svojom webovom sídle zverejnený spôsob zriadenia v súlade s § 5 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o slobode informácií“).
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Dátum zverejnenia troch povinne zverejňovaných zmlúv faktúr, objednávok nebol v súlade s lehotou stanovenou § 5a ods. 9 zákona o slobode informácií na zverejnenie príslušných dokumentov. Kontrolovaný subjekt menované zmluvy zverejnil v lehote dlhšej ako štyri mesiace po podpise uvedených zmlúv.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Predbežnú finančnú kontrolu na pokladničných dokladoch za mesiac január – február 2013 kontrolovaný subjekt nevykonal v súlade s § 9 zákona o finančnej kontrole
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
MsKS nevykonalo predbežnú finančnú kontrolu na faktúrach za rok 2013 v súlade s § 9 ods. 1 zákona o finančnej kontrole, nakoľko neobsahovala vyjadrenie, či pripravovaná finančná operácia „je alebo nie je v súlade s...“.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 502/2001 Z.z.

Miestny podnik verejno-prospešných služieb Petržalka

IČO
00492485
Sídlo
Čapajevova 6, 85101 Bratislava-Petržalka
Kontrolované obdobie
rok 2013, v prípade potreby objektívneho zhodnotenia kontrolovaných skutočností aj predchádzajúce roky, resp. nasledujúci rok
Termín kontroly
09.09.2014 - 27.11.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

kontrolovaný subjekt uhradil zamestnancom v roku 2013 nad rámec oprávnenia nákup bežného vrchného ošatenia a obuvi v sume 2 649,39 Eur, čím podľa § 31 ods. 1 písm. b) zákona č. 523/2004 Z. z. porušil finančnú disciplínu
Typ nedostatku: Neefektívne konanie Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
MP VPS uhradil v roku 2013 za prenájom vozidla na cesty bez preukázania účelu použitia, čím nekonal v súlade s § 19 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z., podľa ktorého je subjekt verejnej správy povinný pri používaní verejných prostriedkov zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich použitia. Podľa § 31 ods. 1 písm. j) citovaného zákona, je nehospodárne použitie prostriedkov porušením finančnej disciplíny
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
kontrolovaný subjekt poskytol na tovar preddavky, ktoré vopred zmluvne nedohodol, čím nedodržal § 19 ods. 8 zákona č. 523/2004 Z. z. Úhrada preddavku z verejných prostriedkov v rozpore s týmto zákonom je v zmysle § 31 ods. 1 písm. l) zákona č. 523/2004 Z. z. porušením finančnej disciplíny
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
účtovné doklady k dodávateľským faktúram neobsahovali podpisový záznam osoby zodpovednej za zaúčtovanie, čím nebol dodržaný § 10 ods. 1 písm. f) zákona č. 431/2002 Z. z.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
výdavkové pokladničné doklady nepreukázali, aký tovar bol zakúpený, v dôsledku čoho boli nepreukázateľné v zmysle § 32 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
kontrolovaný subjekt nedodržal § 34 ods. 1 a 2 zákona č. 431/2002 Z. z. tým, že nevykonal v účtovných záznamoch opravy predpísaným spôsobom
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
kontrolovaný subjekt pri zadávaní zákaziek s nízkymi hodnotami neuchoval doklady päť rokov po uzatvorení zmluvy, čím nedodržal § 102 ods. 6 zákona č. 25/2006 Z. z.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
tým, že kontrolovaný subjekt neviedol výnosy a náklady na podnikateľskú činnosť samostatne na mimorozpočtovom účte, nepostupoval v súlade s § 28 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
kontrolovaný subjekt vykonával činnosti, ktoré napĺňajú znaky živnosti podľa § 2 zákona č. 455/1991 Zb. bez živnostenského oprávnenia, čím nedodržal § 10 ods. 1 a 2 citovaného zákona
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 455/1991 Zb.
predbežná finančná kontrola nebola vykonávaná v súlade s § 9 ods. 3 zákona č. 502/2001 Z. z.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
kontrolovaný subjekt nevykázal v stĺpcoch 1 a 2 výkazu ziskov a strát podnikateľskú činnosť, čím nepostupoval v súlade s § 1 ods. 3 v nadväznosti na ods. 1 opatrenia MF SR č. MF/25755/2007-31.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.

PX CENTRUM

IČO
31118127
Sídlo
Centrum 16/21, 01701 Považská Bystrica
Kontrolované obdobie
rok 2013, v prípade potreby objektívneho zhodnotenia kontrolovaných skutočností aj predchádzajúce roky, resp. nasledujúci rok
Termín kontroly
23.09.2014 - 20.11.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Príspevková organizácia nedosahovala výnosy určené svojím rozpočtom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Verejné prostriedky príspevkovej organizácie boli uvoľňované nad rámec schváleného rozpočtu, t. j. neboli uvoľňované iba v takej výške, aká zodpovedá rozsahu plnenia úloh zahrnutých v rozpočte.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Príspevková organizácia poskytla tri preddavky v celkovej sume 1 030,17 eur, ktoré neboli zmluvne dohodnuté, a v jednom prípade bol poskytnutý preddavok v sume 1 000,00 eur, ktorý nebol zúčtovaný do troch mesiacov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Príspevková organizácia porušila finančnú disciplínu tým, že uhradila preddavky z verejných prostriedkov v rozpore so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Príspevková organizácia účtovala v rozpore s opatrením MF SR o postupoch účtovania (MF/16786/2007-31).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 419/2007 Z.z.
Vo finančnom výkaze príspevkovej organizácie neboli uvedené údaje o kapitálových príjmoch a kapitálových výdavkoch.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 540/2001 Z.z.
Majetok v správe príspevkovej organizácie nebol vyznačený na ôsmich listoch vlastníctva.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Nájomná zmluva po udelení súhlasu mesta Považská Bystrica so započítaním investície nájomcu s platbami za nájom a energie, bola pre príspevkovú organizáciu nevýhodná. 0
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Nebola zverejnená jedna nájomná zmluva.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Príspevková organizácia pred uzatvorením nájomnej zmluvy nevykonala predbežnú finančnú kontrolu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Predbežná finančná kontrola bola vykonaná až po úhrade faktúry.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Príspevková organizácia v jednom prípade uviedla pri fyzickej inventarizácii nesprávne údaje o majetku v inventarizačnom zápise.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Neboli inventarizované účty oprávok (073 – Oprávky k softvéru, 081 – Oprávky k stavbám, 082 – Oprávky k samostatným hnuteľným veciam a súborom hnuteľných vecí, 083 – Oprávky k dopravným prostriedkom a 089 – Oprávky k ostatnému dlhodobému hmotnému majetku).
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Príspevková organizácia nespreukázala vecnú správnosť účtovníctva, pretože nebol vypracovaný inventarizačný zápis z inventarizácie účtov oprávok.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.

Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava

IČO
00598135
Sídlo
Hlavná 17, 91701 Trnava
Kontrolované obdobie
rok 2013, v prípade potreby objektívneho zhodnotenia kontrolovaných skutočností aj predchádzajúce roky, resp. nasledujúci rok
Termín kontroly
17.09.2014 - 20.11.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Poskytol preddavky zaúčtované na účte 314 Poskytnuté prevádzkové preddavky vo výške 108 152,07 eur, z toho 73 157,36 eur boli poskytnuté dotácie pre športové kluby (28 položiek), ktoré mali majetok kontrolovaného subjektu vo výpožičke. Kontrolou bolo zistené, že v uvedených prípadoch sa nejednalo o náklady kontrolovaného subjektu, ale o finančné prostriedky, ktoré boli poskytnuté športovým klubom formou dotácie na ich činnosť. Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy neumožňoval v kontrolovanom období príspevkovým organizáciám poskytovať dotácie iným subjektom.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
KS zatriedil výdavky v sume 73 157,36 eur ako preddavky (podpoložka 637030), správne mali byť výdavky zatriedené na podpoložku 642001 transfery neziskovým právnickým osobám (občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Poskytol preddavky (časť preddavkov vo výške 12 500,00 eur nezúčtoval v lehote troch mesiacov) bez toho, aby ich mal v zmluve o dodávke výkonov a tovarov písomne dohodnuté, a to najviac na obdobie troch mesiacov v závislosti od vecného plnenia dodávok výkonov a tovarov
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Kontrolou vybraných faktúr bolo zistené, že v troch prípadoch (nákup pečiatok, záväzok zo zmluvy o poistení a preddavok) v celkovej sume 3 148,58 eur boli zaúčtované faktúry na nesprávne účty.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
NKÚ SR preveril dodávateľskú preddavkovú faktúru č. 4513041, ktorá bola vystavená na základe zmluvy o dielo z 12.12.2013, predmetom ktorej bolo vykonanie ohňostrojových prác s pyrotechnickými výrobkami v sume 2 700,00 eur. SKaŠZ poskytnutý preddavok na ohňostrojové práce s pyrotechnickými výrobkami vyúčtovala v nasledujúcom rozpočtovom roku (faktúra č. 4013499 z 31.12.2013 v sume 300,00 eur). Výdavok bol uhradený 14.01.2014.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Ďalej bolo kontrolou dodávateľských faktúr zistené, že kontrolovaný subjekt v prípade faktúry č. 426 na sumu 270,00 eur s DPH za nákup pečiatok nesprávne zatriedil výdavok na podpoložku ekonomickej klasifikácie 637004 – Všeobecné služby. Správne mal byť tento výdavok zatriedený na podpoložku 633006 – Všeobecný materiál. Podobné nedostatky boli zistené vo viacerých prípadoch. NKÚ SR zistil, že kontrolovaný subjekt zatriedil nesprávne výdavky na podpoložky rozpočtovej klasifikácie celkovo vo výške 2 088,96 eur.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Kontrolou bolo v dvoch prípadoch zistené, že odpisový plán neobsahoval majetok v hodnote 28 928,60 eur zaradený do používania v decembri 2013 a majetok nadobudnutý v priebehu roka (aj v minulosti) začal odpisovať až následný mesiac od jeho zaradenia do používania (mesačná výška odpisov z prírastku majetku bola 1 562,82 eur)
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 595/2003 Z.z.
Kontrolou bolo v dvoch prípadoch zistené, že odpisový plán neobsahoval majetok v hodnote 28 928,60 eur zaradený do používania v decembri 2013 a majetok nadobudnutý v priebehu roka (aj v minulosti) začal odpisovať až následný mesiac od jeho zaradenia do používania (mesačná výška odpisov z prírastku majetku bola 1 562,82 eur)
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Základ dokladovej inventúry spočíva v tom, že sa overuje alebo preukazuje stav (zostatok) príslušného účtu majetku alebo záväzkov v účtovníctve pomocou rôznych písomností (účtovných dokladov, zmlúv, listín a pod.), ktoré ho tvoria. Kontrolou inventúrnych súpisov záväzkov (účty 323, 331, 336, 342, 379, 384, 472) a pohľadávok (účty 343, 381) bolo zistené, že dokladová inventúra nebola vykonaná v súlade s § 30 ods. 1 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Stav majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov v inventúrnych súpisoch sa porovnáva so stavom majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve a výsledky porovnania sa uvedú v inventarizačnom zápise v zmysle ustanovení § 30 ods. 3 zákona o účtovníctve. Kontrolou inventarizačného zápisu bolo zistené, že inventarizačný zápis neobsahoval výsledky vyplývajúce z porovnania skutočného stavu s účtovným stavom za účty 331, 336,343, 342 a 391,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že predmetný majetok bol do účtovníctva SKaŠZ zaradený 31.01.2011 účtovným dokladom č. 611 v nadobúdacej hodnote 24 365 825,70 eur. Ďalej bolo zistené, že nehnuteľný majetok bol vedený na listoch vlastníctva č. 5000, č. 4 pre k. ú. Trnava a liste vlastníctva č. 1300 pre k. ú. Modranka. Zapísaný účastník právneho vzťahu bol vlastník - Mesto Trnava. Správca nehnuteľného majetku mesta na listoch vlastníctva zapísaný nebol. SKaŠZ nenavrhla zapísať správcu nehnuteľného majetku mesta na listy vlastníctva
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Kontrolou bolo zistené, že predmetný majetok bol do účtovníctva SKaŠZ zaradený 31.01.2011 účtovným dokladom č. 611 v nadobúdacej hodnote 24 365 825,70 eur. Ďalej bolo zistené, že nehnuteľný majetok bol vedený na listoch vlastníctva č. 5000, č. 4 pre k. ú. Trnava a liste vlastníctva č. 1300 pre k. ú. Modranka. Zapísaný účastník právneho vzťahu bol vlastník - Mesto Trnava. Správca nehnuteľného majetku mesta na listoch vlastníctva zapísaný nebol. SKaŠZ nenavrhla zapísať správcu nehnuteľného majetku mesta na listy vlastníctva, čo nebolo v súlade s § 14 ods.3 zákona o majetku obcí, podľa ktorého organizácie založené alebo zriadené obcou, ktoré vykonávajú správu nehnuteľného majetku obce podľa tohto zákona, navrhujú na stredisko geodézie zapísať správcu majetku obce. Uvedená skutočnosť nebola v súlade s § 1 ods. 1 v nadväznosti na § 19 ods. 1 zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností, podľa ktorého súčasťou katastra sú okrem iného údaje o právach k týmto nehnuteľnostiam, a to o vlastníckom práve, ako aj o právach vyplývajúcich zo správy majetku obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 162/1995 Z.z.
Pri preverení 18 zmlúv krátkodobého prenájmu bolo v piatich prípadoch s celkovou výškou nájomného 4 134,31 eur zistené, že účtovné doklady neobsahovali údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva, čo nebolo v súlade s § 10 ods. 1 písm. c) zákona o účtovníctve. Zároveň kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s § 8 ods. 4 zákona o účtovníctve, v nadväznosti na § 32 ods. 1 písm. a) a písm. b) uvedeného zákona, podľa ktorého účtovný záznam sa považuje za preukázateľný, ak jeho obsah priamo dokazuje skutočnosť, alebo skutočnosť preukazuje nepriamo obsahom iných preukázateľných záznamov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolou uvedenej zmluvy a jej 12 dodatkov bolo zistené, že výška nájomného nebola určená v súlade s článkom 4 v tom čase platného VZN č. 43, následne VZN č. 155, ako aj článku 4 v súčasnosti platného VZN č. 241 o určení obvyklého nájomného za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta, podľa ktorého sa určuje obvyklá výška nájomného. Uvedeným konaním bol porušený tiež článok 2 VZN č. 241, podľa ktorého sú povinné všetky organizácie vykonávajúce správu mestského majetku pri dohode o výške nájomného za prenájom nebytových priestorov sadzby určené týmto VZN brať ako minimálne. Zároveň bol porušený § 8 ods. 3 zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, podľa ktorého sa uskutočňuje prenájom majetku vo vlastníctve mesta, s dôrazom na efektívne a hospodárne nakladanie s majetkom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolou oboch faktúr, uhradených kontrolovaným subjektom nájomcovi bolo zistené, že k faktúram bol pripojený rozpis nákladov, ktoré nájomca vynaložil na bežné opravy a údržbu, avšak bez priloženia účtovných dokladov, ktorými by uhradené sumy boli preukázané. V rozpise boli uvedené iba čísla dokladov. Mzdové náklady v celkovej sume 35 113,51 eur boli uvedené bez čísla dokladu a z priloženého súpisu nebolo zrejmé, o aké mzdové náklady išlo, čo nebolo v súlade s § 8 ods. 4 zákona o účtovníctve, v nadväznosti na § 32 ods. 1 písm. a) a písm. b) uvedeného zákona, podľa ktorého za preukázateľný účtovný záznam sa považuje iba účtovný záznam, ktorého obsah priamo dokazuje skutočnosť alebo ktorého obsah dokazuje skutočnosť nepriamo obsahom iných preukázateľných účtovných záznamov. Mzdové náklady boli vykázané ako prostriedky, ktoré mali byť vynaložené na opravy a údržbu väčšieho rozsahu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolovaný subjekt uhradil zo svojich prostriedkov nájomcovi aj ďalších šesť faktúr celkovo v sume 312 240,00 eur vrátane DPH (260 200,00 eur bez DPH), z toho 84 191,66 eur bolo uhradených v januári 2014. Uvedené faktúry boli vystavené za používanie ľadovej plochy registrovanými športovými klubmi v roku 2013, za rozdiel medzi nákladmi, vynaloženými nájomcom na výrobu ľadovej plochy a výnosmi z používania ľadovej plochy, hradenými nájomcovi registrovanými športovými klubmi. Tento rozdiel doplácal nájomcovi kontrolovaný subjekt na základe uzatvorenej nájomnej zmluvy a uznesenia mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 324 z 27. apríla 2004. Podľa uvedeného uznesenia platili registrované športové kluby iba 5 – 20 % z výrobných nákladov nájomcu na ľadovú plochu a zvyšok nákladov bol hradený z prostriedkov kontrolovaného subjektu. Na tieto úhrady poskytoval kontrolovanému subjektu finančné prostriedky zriaďovateľ v rámci príspevku na bežnú činnosť kontrolovaného subjektu. Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy v roku 2013 neumožňoval príspevkovým organizáciám financovanie činnosti samostatných právnických osôb, resp. registrovaných športových klubov uvedeným spôsobom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že v čase výkonu kontroly nedoplatky neboli uhradené a ani v lehote do 30 dní odo dňa uplynutia lehoty na zaplatenie určenej druhou upomienkou neboli odstúpené na ďalšie vymáhanie externému subjektu, čím kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s bodom 6 smernice o vymáhaní pohľadávok. Ďalej bolo zistené, že v evidencii pohľadávok boli vo výške 7 547,25 eur vedené pohľadávky so splatnosťou v roku 2005, u ktorých kontrolovaný subjekt nezabezpečil ich vymožiteľnosť.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Kontrolou bolo zistené, že v čase výkonu kontroly nedoplatky neboli uhradené a ani v lehote do 30 dní odo dňa uplynutia lehoty na zaplatenie určenej druhou upomienkou neboli odstúpené na ďalšie vymáhanie externému subjektu, čím kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s bodom 6 smernice o vymáhaní pohľadávok. Ďalej bolo zistené, že v evidencii pohľadávok boli vo výške 7 547,25 eur vedené pohľadávky so splatnosťou v roku 2005, u ktorých kontrolovaný subjekt nezabezpečil ich vymožiteľnosť.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Kontrolou 121 odberateľských faktúr bolo zistené, že pripravované finančné operácie nepotvrdil svojím podpisom vedúci zamestnanec poverený vedúcim orgánu verejnej správy. Uvedené konanie nebolo v súlade s ustanovením § 9 ods. 3 zákona o finančnej kontrole, podľa ktorého oprávnený zamestnanec potvrdzuje vykonanie predbežnej finančnej kontroly svojim podpisom, uvedením dátumu a príslušným vyjadrením.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.

Správa telovýchovných zariadení

IČO
35514035
Sídlo
Za Hornádom 15, 05201 Spišská Nová Ves
Kontrolované obdobie
rok 2013, v prípade potreby objektívneho zhodnotenia kontrolovaných skutočností aj predchádzajúce roky, resp. nasledujúci rok
Termín kontroly
16.09.2014 - 11.11.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

STEZ mala v kontrolovanom období vydané osvedčenia o živnostenskom oprávnení v oblasti poskytovania služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu, ubytovacích služieb v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach, kúpu tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi, ktoré boli, po zrušení z dôvodu nevykonávania podnikateľskej činnosti, nanovo obnovené 14.01.2010. Ďalej osvedčenie na vykonávanie sprostredkovateľskej činnosti v oblasti služieb vydané Obvodným úradom SNV odbor živnostenského podnikania z 12.02.2013. Kontrolovaný subjekt nemal obnovené a ani nové oprávnenie na vykonávanie podnikateľskej činnosti schválené mestským zastupiteľstvom, aj keď podnikateľskú činnosť reálne vykonával.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Kontrolou náležitostí zriaďovacej listiny bolo zistené, že neobsahovala vecné a finančné vymedzenie majetku, ktorý bol príspevkovej organizácií zverený do správy pri jej zriadení. Zriaďovacia listina obsahovala informácie, ktoré boli v rozpore so skutočným výkonom činnosti, resp. boli neplatné;
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Organizačný poriadok platný od 01.02.2010 nebol v kontrolovanom období aktualizovaný. Zmeny vo vykazovaní pracovných pozícií, zrušenie samostatnej prevádzky hotela Šport neboli upravené v organizačnom poriadku, čím nebol dodržaný čl. 3 bod 3.1 ods. 4 Organizačného poriadku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolou rozpočtových príjmov a výdavkov vykázaných v účtovných a finančných výkazoch k 31.12.2013 bolo zistené, že kontrolovaný subjekt vykazoval nesprávny údaj pri vykazovaní kapitálových výdavkov vo finančnom výkaze FIN 1-12 Finančný výkaz o plnení rozpočtu a o nerozpočtovaných pohyboch na účtoch subjektu verejnej správy k 31.12.2013. Obstaranie prenosnej ľadovej plochy v sume 19 982,41 eur bolo vykázané v čerpaní bežných výdavkov (rozpočtová klasifikácia 633004), pričom malo byť vykázané v čerpaní kapitálových výdavkov.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
STEZ poskytovala výkony vo verejnom záujme bezodplatne klubom združeným v Rade ŠK.Platné Zásady hospodárenia s majetkom mesta upravovali výpožičky (bezplatné prenájmy majetku) ako prípady hodné osobitného zreteľa, o ktorom rozhoduje mestské zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Tým, že o nájme majetku – športovísk nebolo rozhodnuté v zmysle prijatých zásad, bezodplatné poskytovanie športovísk športovým klubom bolo v rozpore so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Športové kluby sa nepodieľali na krytí nákladov za spotrebované energie, správnej a prevádzkovej réžii. Uvedeným konaním bol porušený zákon o majetku obcí, pretože správca mal povinnosť majetok obce držať, užívať na plnenie úloh v rámci predmetu činnosti alebo v súvislosti s ním a brať z neho úžitky a nakladať s majetkom v súlade so zásadami hospodárenia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Bezodplatné dodanie služby (prenájom športovísk) na iný účel ako na podnikanie platiteľa (STEZ) sa považuje za dodanie služby za protihodnotu podľa zákona o dani z pridanej hodnoty. Kontrolovaný subjekt tým, že pri bezodplatne poskytnutých službách neuplatnil daň z pridanej hodnoty, pomerná výška odpočítanej dane nebola vykázaná v správnej výške.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 222/2004 Z.z.
Účtovná jednotka netvorila v preverovanom období žiadne rezervy aj napriek skutočnosti, že nevyčerpané dovolenky u dvoch zamestnancov predstavovali nevyplatenú čiastku v sume 719,66 eur. STEZ viedla dlhodobý súdny spor s obchodnou spoločnosťou. Rezerva na tieto náklady zo strany kontrolovaného subjektu tvorená nebola, čo nebolo v súlade s § 14 ods. 9 Postupov účtovania v nadväznosti na § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolovaný subjekt k pohľadávkam nevytváral opravné položky, postupoval v rozpore s § 26 ods. 3 a 4 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
STEZ uzavrela zmluvu o výpožičke; v dvoch prípadoch (zmluva o výpožičke športovej haly z 29.05.2013 a 25.05.2012) bola zmluva uzavretá na dobu určitú, čo nebolo v súlade s čl. III bod 3 Zásad prenájmu, podľa ktorých prenájom nebytových priestorov na dobu určitú sa dojednáva iba v prípadoch hodných osobitného zreteľa. Schválenie trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov mestského zastupiteľstva nebolo kontrolovaným subjektom preukázané.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Podľa čl. II bod. 5 písm. a) Zásad prenájmu môžu byť na základe zmluvy o výpožičke nebytové priestory objektov v správe STEZ prenajaté na nekomerčné účely nekomerčným športovým a kultúrnym organizáciám pôsobiacim na území mesta. Kontrolou bolo zistené porušenie uvedeného ustanovenia v prípade, keď STEZ uzavrela so spoločnosťou s ručením obmedzeným (komerčná športová organizácia) zmluvu o výpožičke priestorov športovej haly z 20.09.2012. Porušenie uvedeného ustanovenia bolo zistené ďalej v troch prípadoch, keď sa kontrolovaný subjekt zaviazal poskytnúť bezplatne priestory telocvične a priestory pretlakovej tenisovej haly na umiestnenie reklám firiem, ktoré sponzorujú činnosť užívateľa (počas tréningov a zápasov). V jednom prípade bolo zmluvne dohodnuté právo užívateľovi na vlastné náklady umiestniť reklamy na futbalovom štadióne v priestoroch hlavnej hracej plochy a možnosť ich prenajímať. Užívatelia športovej haly sa zaviazali dodržiavať kapacitu 786 miest, čo súvisí so súťažami resp. v organizovaní a usporadúvaní súťaží športovcov. STEZ ani v jednom prípade zmluvne neparticipovala na vstupnom, z ktorého by čiastočne pokryla prevádzkové náklady.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolou zmluvných vzťahov bolo ďalej zistené, že STEZ iba v jednom prípade zaviazala užívateľa uhrádzať správcovi výšku nákladov za spotrebovanú elektrickú energiu a paušálnu čiastku za vodu. Tým, že zmluvy neobsahovali spôsob a podmienky úhrady platieb za služby, ako aj presnú identifikáciu nájomcu nebol dodržaný čl. 9 ods. 3 písm. a) a e) Zásad hospodárenia s majetkom mesta.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Zmluvou o výpožičke priestorov športovej haly z 20.09.2012 obchodnej spoločnosti bolo dojednané za účelom zabezpečenia tréningov a basketbalových zápasov poskytnutie telocvične na tréningovú činnosť, priateľské a majstrovské zápasy, poskytnutie šatne pre družstvo žien, miestnosť pre trénerov, miestnosť pre rozhodcov počas priateľských a majstrovských zápasov. Obchodná spoločnosť v predmete svojej činnosti v zmysle výpisu z obchodného registra vykonávanie športovej činnosti nemala. Písomné prehlásenie užívateľa v zmluve, že predmetom jeho činnosti je organizovanie a usporadúvanie basketbalových zápasov a zabezpečovanie činnosti súvisiacich s prípravou a súťažami športovcov nebolo v súlade s výpisom z obchodného registra. Spoločnosť s ručením obmedzeným mala oprávnenie na prevádzkovanie športových zariadení. Poskytnutie priestorov obchodnej spoločnosti zakladalo povinnosť uzavrieť zmluvu o nájme nebytových priestorov podľa Zásad prenájmu v nadväznosti na § 12 ods. 5 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o cenách“).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 18/1996 Z.z.
Správca majetku nepostupoval v súlade s § 6 ods. 3 zákona o majetku obcí, keď nebral z majetku, ktorý mu bol zverený do správy úžitky. Poskytnutím nebytových priestorov na komerčné účely komerčnej organizácii a nekomerčným športovým organizáciám konal v rozpore s čl. II bod. 5 Zásad prenájmu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Podľa § 12 ods. 2 zákona o č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov predmetom dane daňovníkov, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie, sú okrem iného príjmy z nájomného bez ohľadu na skutočnosť, či ide o krátkodobý alebo dlhodobý prenájom alebo, či sa uskutočňuje v hlavnej alebo podnikateľskej činnosti. V daňovom priznaní príspevkovej organizácie k 31.12.2013 neboli vykázané zdaniteľné príjmy za prenájom a k nim uplatnené súvisiace výdavky v správnej výške.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 595/2003 Z.z.
STEZ predložila platné cenníky služieb, ktoré už boli v platnosti od roku 2009 - 2013. Kontrolovaný subjekt nemal vypracovanú smernicu, resp. interný predpis, ktorý by upravoval jednotný postup pri stanovovaní cien za prenájmy plôch a priestorov športovísk v správe STEZ. Každoročne sledoval vynaložené náklady na jednotlivé činnosti v nadväznosti na skutočnú využiteľnosť priestorov a vyčísľoval hodinovú sadzbu, táto však do cenníkov premietnutá nebola. Kontrolovaný subjekt netvoril ceny nájmu v súlade s § 12 ods. 5 zákona o cenách.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 18/1996 Z.z.
STEZ ako nájomca uzatvorila Zmluvu o nájme nebytových priestorov z 21.01.2010 vrátane Dodatku č. 1 až 4.Zmluva nebola podpísaná v zmysle výpisu z Obchodného registra Slovenskej republiky oprávnenou osobou – konateľom spoločnosti, ktorý bol zároveň štatutárnym orgánom kontrolovaného subjektu. Obdobne neboli podpísané oprávnenou osobou aj Dodatky k predmetnej zmluve č. 1 až 4.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Celková výška výdavkov STEZ vynaložených za nájom hotela na základe neplatnej zmluvy za obdobie rokov 2010 – 2014 dosiahla ku dňu výkonu kontroly sumu 26 090,00 eur.Vynaloženie verejných prostriedkov za nájom hotela v sume 26 090,00 eur ku dňu vypracovania protokolu o výsledku kontroly vyplývajúcich z neplatnej zmluvy, malo za následok porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. j) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
kontrolovaný subjekt vykazoval nesprávny údaj pri vykazovaní kapitálových výdavkov vo finančnom výkaze FIN -
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
nesprávne triedenie ekonomickej klasifikácie pri úhrade faktúr za tovar alebo služby dodávateľa, DPH malo byť na podpoložke 637035 - dane
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
vyplatgením finančných prostriedkov mandatárovi v plnej výške za práce, ktoré neboli vykonané v požadovanom rozsahu v zmysle dohodnutej zmluvy (www stránky - zverejňovanie informácií)
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
priame zadanie služoeb bez vykonania prieskumu trhu
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
nedodržanie postupov účtovania - zaraďovanie majetku, daň z motorového vozidla, spolu účtované náklady za vodné a stočné, neúčtovanie na podsúvahových účtoch prenajatý majetok, nerozúčtovanie nákladov medzi hlavnú a podnikateľskú činnosť
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
nevykonanie inventarizácie v súlade so zákonom o účtovníctve - inventarizovanie v netto sumách, inventarizačný zápis nemal náležitosti v zmysle zákona, formálne vykonaná dokladová inventúra pozemkov, neinventarizovanie všetkého majetku, nevypracovanie inventúrnych súpisov pri dokladovej inventúre
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
oprava účtovných dokladov v rozpore so zákonom o účtovníctve
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
obstzaranie majetku, ktorý sa využíval minimálne - syntetická ľadová plocha
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Neúčinné konanie Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
majetok spoločnosti - syntetická ľadová plocha sa nachádzal v inom právnom subjekte (základná škola) bez písomnej zmluvy
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb., 138/1991 Zb.
organizácia nezverejňovala informácie ako napr. spôsob zriadenia, právomoci, kompetencie, popis organizačnej štruktúry
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
nezverejňovanie povinne zverejňovaných zmlúv organizáciou
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
formálne vykonávanie predbežnej finančnej kontroly
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
kontrolovaný subjekt nevykonával predbežnú finančnú kontrolu pri operácicách týkajúcich sa právnych úkonov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
predbežná finančná kontrola nebola vykonávaná v súlade so zákonom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.

Správa športových zariadení Levice

IČO
31196349
Sídlo
Ľ. Podjavorinskej 3, 93401 Levice
Kontrolované obdobie
rok 2013, v prípade potreby objektívneho zhodnotenia kontrolovaných skutočností aj predchádzajúce roky, resp. nasledujúci rok
Termín kontroly
16.09.2014 - 02.11.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

SŠZ Levice neuvádzala v rozpočte správny kód zdroja pre finančné prostriedky od zriaďovateľa
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
SŠZ nedosiahla výnosy určené svojim rozpočtom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
SŠZ Levice neuplatnila všetky svoje práva na ochranu majetku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.

TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá - mestská príspevková organizácia

IČO
35602210
Sídlo
Husitská cesta 248/6, 91601 Stará Turá
Kontrolované obdobie
rok 2013, v prípade potreby objektívneho zhodnotenia kontrolovaných skutočností aj predchádzajúce roky, resp. nasledujúci rok
Termín kontroly
22.09.2014 - 29.10.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolovaný subjekt nemal zostavený rozpočet výnosov, nákladov a výsledku hospodárenia v zmysle ustanovenia zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Faktúra prijatá od dodávateľa za opravu komunikácií neobsahovala jednotkové množstvo za fakturovaný tovar a službu.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Účtovné doklady neobsahovali podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný prípad v účtovnej jednotke.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Faktúra prijatá od dodávateľa za prenájom webového priestoru pre doménu TS Stará Turá vystavená za obdobie od júna 2013 do mája 2014 v sume 41,80 eur nebola zaúčtovaná podľa zásady časovej a vecnej súvislosti.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Inventúrne súpisy neobsahovali podpisy inventarizačnej komisie.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Fyzická inventarizácia vybraných nehnuteľností bola vykonaná len formálne.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Suma nájomnéhosa líšila od zmluvne dohodnutej sumy.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
V sume nájmu nebolo aplikované pravidlo zvýšenia nájomného o percento miery inflácie, ktoré bolo zmluvne dohodnuté.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Vystavené faktúry neobsahovali všetky náležitosti účtovných dokladov v súlade so zákonom o účtovníctve.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Na liste vlastníctva nebola zapísaná správa majetku mesta.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Kontrolovaný subjekt nevedel identifikovať, ktorý majetok bol zhodnotený v pôvodných majetkových kartách.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 595/2003 Z.z.

Technické služby mesta Tvrdošín

IČO
00490628
Sídlo
Tvrdošín -, 02744 Tvrdošín
Kontrolované obdobie
rok 2013, v prípade potreby objektívneho zhodnotenia kontrolovaných skutočností aj predchádzajúce roky, resp. nasledujúci rok
Termín kontroly
15.09.2014 - 04.11.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Na základe porovnania rozpisu výnosov v rozpočte nákladov a výnosov s rozpočtom príjmov a výdavkov bolo zistené, že do rozpočtu nákladov a výnosov nebola zahrnutá suma 4 780,00 EUR v podobe tuzemského bežného transferu v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu, čo nebolo v súlade s ustanovením § 24 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 523/2004 Z. z.“), podľa ktorého rozpočet nákladov a výnosov zahŕňa okrem iného aj prostriedky prijaté od iných subjektov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Podľa upraveného rozpočtu N a V zo dňa 16.12.2013 boli výnosy organizácie upravené na sumu 937 932,00 EUR. Podľa Výkazu ziskov a strát Úč. ROPO SFOV 2-01 k 31.12.2013 (ďalej len „VZaS“) predstavovali v skutočnosti celkové výnosy organizácie sumu 908 141,37 EUR, čo znamená, že TS nedosiahli výnosy, ktoré plánovali. Uvedeným došlo k nedodržaniu ustanovenia § 24 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z., podľa ktorého je príspevková organizácia povinná dosahovať výnosy určené svojím rozpočtom.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Na dodávateľských faktúrach uvedených v bode č. 3.1 protokolu o výsledku kontroly bolo preverené aj uplatňovanie rozpočtovej klasifikácie pri triedení rovnorodých druhov výdavkov, pričom bolo zistené: • výdavky za odbornú prehliadku elektrickej inštalácie, zariadenia a bleskozvodov (int. č. fa 141/2013 vo výške 340,80 EUR, int. č. fa 143/2013 vo výške 701,52 EUR) boli nesprávne rozpočtovo zatriedené na podpoložke 635004 – Rutinná a štandardná údržba špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia, čím došlo k podhodnoteniu položky 637 – Služby, • výdavok za opravu kandelábra na verejnom osvetlení (int. č. fa 299/2013 vo výške 1 676,26 EUR) bol nesprávne rozpočtovo zatriedený na podpoložke 633006 – Všeobecný materiál, čím došlo k podhodnoteniu položky 635 – Rutinná a štandardná údržba, • výdavok za kontrolné monitorovacie meranie tesnosti (int. č. fa 268/2013 vo výške 732,00 EUR) bol nesprávne rozpočtovo zatriedený na podpoložke 635006 – Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí , čím došlo k podhodnoteniu položky 637 – Služby, • výdavky za stavebný materiál (palisáda, zámková dlažba, cement, obrubník, plotový stĺpik, štrk - int. č. fa 377/2013 vo výške 803,70 EUR, int. č. fa 378/2013 vo výške 991,63 EUR, int. č. fa 379/2013 vo výške 965,60 EUR, int. č. fa 380/2013 vo výške 985,64 EUR, int. č. fa 396/2013 vo výške 924,00 EUR, int. č. fa 397/2013 vo výške 1 171,20 EUR) boli nesprávne rozpočtovo zatriedené na podpoložke 635006 – Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí, čím došlo k podhodnoteniu položky 633 – Materiál. V prípade, keď kontrolovaný subjekt netriedil správne rovnorodé druhy výdavkov podľa platnej rozpočtovej klasifikácie, nekonal v súlade s ustanovením § 1 ods. 3 opatrenia MF SR z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov, podľa ktorého ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie triedi príjmy a výdavky na položky a podpoložky a umožňuje tým ich identifikáciu. Povinnosť uplatňovať v rozpočte verejnej správy rozpočtovú klasifikáciu upravuje ustanovenie § 4 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Kontrolou bolo zistené: • náklady za odbornú prehliadku elektrickej inštalácie, zariadenia a bleskozvodov (int. č. fa 141/2013 vo výške 340,80 EUR, int. č. fa 143/2013 vo výške 701,52 EUR) boli nesprávne zaúčtované na ťarchu účtu 511 – Opravy a udržiavanie, kde sa účtujú externé náklady na odstraňovanie čiastočného fyzického opotrebenia alebo poškodenia majetku s cieľom jeho uvedenia do predchádzajúceho alebo prevádzkyschopného stavu alebo náklady na spomaľovanie fyzického opotrebenia majetku účtovnej jednotky, pričom išlo o náklady za externú službu. Vo vyššie uvedených prípadoch účtovania nákladov nepostupoval kontrolovaný subjekt podľa ustanovenia § 58 opatrenia MF SR z. 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „opatrenie č. MF/16786/2007-31“), podľa ktorých sa na účte 518 – Ostatné služby sa účtujú všetky externé služby, ktoré svojím charakterom nepatria na iné účty účtovej skupiny 51. Neúčtovaním podľa príslušného ustanovenia opatrenia č. MF/16786/2007-31 nebolo vo vyššie uvedených prípadoch kontrolovaným subjektom dodržané ustanovenie § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 431/2002 Z. z.“), podľa ktorého je účtovná jednotka povinná príslušné opatrenie MF SR dodržiavať.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolou evidencie majetku TS bolo zistené, že správu k nehnuteľnému majetku mesta nemali TS ako správca tohto nehnuteľného majetku zapísanú v katastri nehnuteľností. Absencia zápisu správy majetku mesta príspevkovou organizáciou v katastri nehnuteľností nebola v súlade s ustanovením § 14 ods. 3 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 138/1991 Zb.“), podľa ktorého organizácie založené alebo zriadené obcou, ktoré vykonávajú správu nehnuteľného majetku obce podľa tohto zákona, navrhujú na strediská geodézie zapísať správu majetku obce. Na základe vybranej vzorky bolo zistené, že TS nemali správu majetku zapísanú k nehnuteľnému majetku areál Technických služieb, dom smútku Tvrdošín, dom smútku Krásna Hôrka a chata Oravice.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Kontrolou postupov verejného obstarávania vykonaných v roku 2013 bolo zistené, že šesť zákaziek sa týkalo jedného a toho istého projektu, konkrétne stavby relaxačného chodníka pozdĺž rieky Oravica. Zákazky, ktoré sa týkali tohto projektu boli: • dodávka a rozprestretie kameniva štrkodrvy /frakcie 0/32/; cena zákazky 16 905 EUR bez DPH, • dodávka a rozprestretie kameniva štrkodrvy /frakcie 0/63/; cena zákazky 10 486 EUR bez DPH, • práce mechanizmami /Komatsu, valec, UDS/; cena zákazky 1 958 EUR bez DPH • dodávka betónu asfaltového tr. 2 stred.(ABJ) hr. 20 mm; cena zákazky 16 744,61 EUR bez DPH, • dodávka betónu asfaltového tr. 2 stred.(ABJ) hr. 30 mm; cena zákazky 19 775 EUR bez DPH, • postrek asfaltový bez posypu kamenivom z asfaltu cestného; cena zákazky 5 248,73 EUR bez DPH, Verejné obstarávanie pri všetkých uvedených zákazkách s nízkou hodnotou bolo vykonané formou prieskumu trhu v ten istý deň, 13.06.2013 a všetky zákazky sa týkali parciálnych prác na chodníku pozdĺž rieky Oravica v miestnej časti Oravice. Víťazom všetkých prieskumov bola jedna a tá istá spoločnosť. Kumulovaná cena za všetkých šesť zákaziek bola 71 117,43 EUR bez DPH (85 340,92 EUR s DPH). Z povahy jednotlivých zákaziek vyplývalo, že šlo o práce, ktoré z hľadiska funkčného, ekonomického, časového a miestneho navzájom súviseli. Technické služby tak mali pri zadávaní zákaziek posudzovať uvedené zákazky ako jedinú zákazku, ktorá by v tom prípade presiahla limity pre zákazku s nízkou hodnotou podľa ustanovení § 4 ods. 5 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 25/2006 Z. z.“) v znení platnom v čase zadávania zákaziek. Tým, že TS posudzovali vyššie uvedené zákazky oddelene ako zákazky s nízkou hodnotou nepostupovali v súlade s ustanovením § 5 ods. 12 zákona č. 25/2006 Z. z. v znení platnom k dátumu zadávania zákaziek, podľa ktorého zákazku nemožno rozdeliť ani zvoliť spôsob určenia jej predpokladanej hodnoty s cieľom znížiť predpokladanú hodnotu zákazky pod finančné limity podľa tohto zákona. TS tým zároveň nepostupovali v súlade s ustanovením § 9 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. v znení platnom k dátumu zadávania zákaziek, podľa ktorého boli TS ako verejný obstarávateľ povinné pri zadávaní zákaziek postupovať podľa tohto zákona.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
TS nemali zriadené vlastné webové sídlo; podľa ustanovení § 5a ods. 9 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 211/2000 Z. z.“) im tak vyplývala povinnosť zverejňovať zmluvy na webovom sídle svojho zriaďovateľa. Kontrolou dodržiavania povinnosti zverejňovať povinne zverejňované zmluvy bol zistený jeden prípad nedodržania uvedenej povinnosti týkajúci sa zmluvy o odbere odpadu; samotná zmluva bola zverejnená, chýbala však príloha č. 1 obsahujúca cenu za plnenie predmetu zmluvy, teda nebolo možné zistiť cenu, ktorú mali TS platiť za nebezpečný odpad odovzdaný spoločnosti na likvidáciu. Nezverejnením prílohy č. 1 k zmluve o odbere odpadu nepostupoval kontrolovaný subjekt v súlade s ustanovením § 5a ods. 9 zákona č. 211/2000 Z. z.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.

Technické služby, príspevková organizácia mesta

IČO
00163988
Sídlo
Rybničky 6, 97201 Bojnice
Kontrolované obdobie
rok 2013, v prípade potreby objektívneho zhodnotenia kontrolovaných skutočností aj predchádzajúce roky, resp. nasledujúci rok
Termín kontroly
22.09.2014 - 18.11.2014
Stav kontroly
Ukončená

Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš

IČO
00183636
Sídlo
Družstevná 1, 03101 Liptovský Mikuláš
Kontrolované obdobie
rok 2013, v prípade potreby objektívneho zhodnotenia kontrolovaných skutočností aj predchádzajúce roky, resp. nasledujúci rok
Termín kontroly
25.09.2014 - 20.11.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Nespoľahlivé uplatňovanie rozpočtovej klasifikácie v prípade 5 výdavkov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 690/2004 Z.z.
Porušenie finančnej disciplíny v 3 prípadoch úhradou preddavkov z verejných prostriedkov v rozpore s ustanoveniami § 19 ods. 6 a 8 zákona č. 523/2004 Z. z., podľa ktorých môže subjekt verejnej správy poskytovať preddavky, ak boli vopred v zmluve o dodávke písomne dohodnuté.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
Nesprávna aplikácia platných postupov účtovania v 3 prípadoch zaúčtovaných nákladov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 419/2007 Z.z.
Zákazka spadajúca do finančných limitov pre podprahovú zákazku bola v rozpore so zákonom o VO realizovaná ako zákazka s nízkou hodnotou.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z., 25/2006 Z.z.
Verejný obstarávateľ neposlal v rámci podprahovej zákazky Úradu pre verejné obstarávanie informáciu o uzavretí zmluvy v stanovenej lehote.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Verejný obstarávateľ nezaslal v rámci podlimitnej zákazky Úradu pre verejné obstarávanie informáciu o uzavretí zmluvy v stanovenej lehote.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Nezverejnenie kúpnej zmluvy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Vykonanie piatich pripravovaných finančných operácií napriek skutočnosti, že oprávnená osoba vyjadrila v rámci predbežnej finančnej kontroly nesúhlas s ich pokračovaním z dôvodu ich nekrytia v rozpočte. Ich vykonaním vstupoval subjekt do záväzkových vzťahov, čím sa zaväzoval na také úhrady, ktoré nemal zabezpečené v rozpočte.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 502/2001 Z.z.
Formálne vykonanie predbežnej finančnej kontroly až po vykonaní finančnej operácie v 15 prípadoch nájomných zmlúv.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.

Zoologická záhrada

IČO
00179710
Sídlo
Mlynská dolina 1, 84227 Bratislava-Karlova Ves
Kontrolované obdobie
rok 2013, v prípade potreby objektívneho zhodnotenia kontrolovaných skutočností aj predchádzajúce roky, resp. nasledujúci rok
Termín kontroly
21.09.2014 - 03.11.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolou dodávateľských faktúr bol na jednej faktúre zistený rozdiel medzi sumou DPH zaúčtovanou v účtovníctve na účte 343 – Daň z pridanej hodnoty a sumou uvedenou na doklade. Zaúčtovaním DPH o 547,20 EUR nižšej oproti fakturovanej sume organizácia nekonala v súlade so zákonom o účtovníctve, podľa ktorého je účtovná jednotka povinná viesť účtovníctvo správne, úplne, preukázateľne, zrozumiteľne a spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
ZOO Bratislava neuhrádzala v hotovosti väčšie platby, ale pri predaji zvierat do zahraničia (zmluva č. 11/003/2013), tieto predávala v hotovosti väčšej ako 5 000,00 EUR, teda prijala väčšiu hotovosť, ako povoľoval § 4 ods. 1 zákona č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti (ďalej len „zákon o obmedzení platieb v hotovosti“).
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 394/2012 Z.z.
Nesprávnym vykázaním výšky tvorby rezervy zákonnej dlhodobej v súvahe k 31.12.2013 vznikol nesúlad s § 2 ods. 1 opatrenia MF/25755/2007-31.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
ZOO Bratislava nepostupovala v súlade s § 1 ods. 2, 3 a 4 opatrenia MF/25755/2007-3, v znení opatrenia MF SR z 13. decembra 2012 č. MF/19301/2012-31, keď nepoužila v účtovnej závierke za rok 2013 platné vzory príloh č. 1, 2 a 3.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Dlhodobým evidovaním stavieb, strojov, projektovej dokumentácie a ostatného majetku (bažantica, vykúpené pozemky, vyňatie pôdy z PPF) na účte 042, kontrolovaný subjekt nekonal v súlade s opatrením MF SR z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, § 61 ods. 7
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Predbežná finančná kontrola nebola vykonaná v súlade s § 9 ods. 1 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 502/2001 Z.z.

Zoologická záhrada Košice

IČO
00083089
Sídlo
Široká 31, 04006 Košice-Kavečany
Kontrolované obdobie
rok 2013, v prípade potreby objektívneho zhodnotenia kontrolovaných skutočností aj predchádzajúce roky, resp. nasledujúci rok
Termín kontroly
22.09.2014 - 02.12.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

v troch prípadoch bolo zistené nesprávne uplatňovanie rozpočtovej klasifikácie, keď kontrolovaný subjekt triedil výdavky súvisiace s obstaraním dlhodobého majetku a účtované na účet 042-Obstaranie dlhodobého hmotného majetku, ako bežné výdavky na rozpočtovú položku 633006-Všeobecný materiál a 637023-Kolkové známky
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
účtoval kapitálový transfer v sume 31 009,68 eur napriek skutočnosti, že k úhrade došlo len v sume 9 791,76 eur, pričom rozdiel v sume 21 218,29 eur previedol na iný bankový účet
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
nepoužil účelovo určené finančné prostriedky od zriaďovateľa v sume 21 218,29 eur do konca roka 2013, ale tieto použil v súlade so stanoveným účelom až 31.03.2013, čím prekročil lehotu ustanovenú na použitie verejných prostriedkov a porušil finančnú disciplínu
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
pri stavbe Chovné zariadenie pre tučniaky z dôvodu nevysporiadaných pozemkov pod stavbou bolo prerušené stavebné konanie a stavba nebola skolaudovaná, napriek tomu sa používala
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 50/1976 Zb.
nesprávnym účtovaním nákladov a výnosov na analytických účtoch hlavnej knihy za hlavnú a podnikateľskú činnosť došlo k rozdielom vykazovaných údajov v hlavnej knihe a vo výkaze ziskov a strát
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
poznámky k účtovnej závierke neobsahovali textovú časť
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
v analytickej evidencii evidoval pozemky v sume nižšej ako v účtovníctve
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
nezaúčtoval zmeny ocenenia majetku na základe zmlúv o zverení majetku v roku 2013, neúčtoval a nevykazoval účtovné prípady v období s ktorým tieto časovo a vecne súviseli
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
účtovná závierka v časti neobežného majetku neposkytovala verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré boli predmetom účtovníctva
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
viedol evidenciu majetku neúplne a nesprávne
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
nevyhotovil z inventarizácie účtu 042 inventúrny súpis
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
nevykonala dokladovú inventúru účtov 021 a 031, porovnanie úplnosti majetku zvereného a evidovaného, taktiež nevykonala porovnanie správnosti ocenenia jednotlivého majetku evidovaného v účtovnej evidencii, analytickej evidencii a jeho ocenenia v zmluvách o zverení majetku,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
prípadoch došlo k opakovanému uzatvoreniu krátkodobých prenájmov toho istého majetku, s tými istými osobami, pričom majetok bol prenajatý na dobu dlhšiu ako šesť mesiacov v roku, bez výberu nájomcu na základe dražby alebo obchodnej verejnej súťaže, čím došlo k porušeniu § 3 ods. 2 a § 5 ods. 1 Pravidiel.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
nevykonával predbežnú finančnú kontrolu v zákonom stanovenom rozsahu, pretože na účtovnom doklade neuviedol vo vzťahu k akým právnym dokladom vykonal kontrolu súladu pripravovanej finančnej operácie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
vyznačil na všetkých skontrolovaných faktúrach vykonanie priebežnej finančnej kontroly podľa § 10 zákona o finančnej kontrole, ale kontrolou správnosti a úplnosti postupu pri vykonávaní priebežnej finančnej kontroly bolo zistené, že zodpovedný zamestnanec nevypracoval z jej vykonania záznam, resp. správu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
došlo k opakovanému uzatvoreniu krátkodobých prenájmov toho istého majetku, s tými istými osobami, pričom majetok bol prenajatý na dobu dlhšiu ako šesť mesiacov v roku, bez výberu nájomcu na základe dražby alebo obchodnej verejnej súťaže, došlo k porušeniu § 3 ods. 2 a § 5 ods. 1 Pravidiel.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Späť