Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-032/2011/0005
Názov:
Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami poskytnutými ne realizáciu Programu rozvoja bývania na výstavbu technickej vybavenosti.
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Krajský stavebný úrad v Banskej Bystrici

IČO
37950274
Sídlo
Nám. Ľ.Štúra 1, 97405 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

neuvedené

Krajský stavebný úrad v Bratislave

IČO
31815570
Sídlo
Lamačská cesta 8, 81104 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Pri vrátení žiadostí, neuvedený dôvod vrátenia (počet porušení 3)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
Pri posudzovaní žiadostí nebol vypracovaný posudzovací protokol (počet porušení 3)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
V žiadostiach nepotvrdenie overenie splnenia podmienok odtlačkom úradnej pečiatky (počet porušení 3)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
Nezaslanie stavebného denníka ministerstvu
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
Zásielky neoznačené odtlačkom prezentačnej pečiatky (počet porušení 8)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
Záznamy neevidované v denníku (počet porušení 8)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname

Mesto Malacky

IČO
00304913
Sídlo
Radlinského 1, 90101 Malacky
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Duplicitne započítaná finančná čiastka k sume za vykonané stavebné práce a dodávky
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Duplicitne započítaná finančná čiastka k sume za vykonané stavebné práce a dodávky
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Porušenie zmluvných podmienok z dôvodu nesúladu medzi fakturovanými a skutočne vykonanými prácami a dodávkami (počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Porušenie zmluvných podmienok z dôvodu nesúladu medzi fakturovanými a skutočne vykonanými prácami a dodávkami (počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Porušenie zmluvných podmienok z dôvodu nesúladu medzi fakturovanými a skutočne vykonanými prácami a dodávkami (počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Nezaslanie oznámenia o výsledku verejnej súťaže Úradu pre verejné obstarávanie v zákonnej lehote
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 25/2006 Z.z.

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

IČO
30416094
Sídlo
Námestie Slobody 6, 81005 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

nedostatky pri plnení oznamovacej povinnosti zo strany ministerstva v oblasti nahlasovania kompetentných zamestnancov jednotlivým KSÚ v zmysle čl.2 metodického pokynu - Podľa čl. 2, bodu 3) MP-07-02-SSBP (Metodický pokyn MP-07-02-SSBP zo dňa 01.01.2008, ktorým sa určoval postup ministerstva výstavby a KSÚ v znení metodického pokynu MP – 08- 01-SSBP zo dňa 1. januára 2009.) Ministerstvo v lehote do 31. januára bežného roka oznámi jednotlivým krajským stavebným úradom meno zamestnanca ministerstva, ktorý má v kompetencii realizáciu programu poskytovania dotácií v rámci príslušného kraja. Splnenie uvedenej povinnosti v kontrolovanom období (rok 2009 a 2010) ministerstvo nedoložilo. Uvedená povinnosť je vzhľadom na zavedenú prax pri posudzovaní žiadosti formálna o čom svedčila  listová a elektronická komunikácia medzi príslušnými zamestnancami ministerstva a jednotlivých KSÚ.
Typ nedostatku: Iné
v niektorých prípadoch neboli žiadosti o poskytnutie dotácie na obstaranie technickej vybavenosti, ktoré boli zaslané na ministerstvo parafované príslušným zamestnancom KSÚ a na žiadostiach chýbal odtlačok pečiatky KSÚ, čím bol porušený čl. 3 bod 2 metodického pokynu (Metodický pokyn MP-07-02-SSBP zo dňa 01.01.2008, ktorým sa určoval postup ministerstva výstavby a KSÚ v znení metodického pokynu MP – 08- 01-SSBP zo dňa 1. januára 2009.), podľa ktorého KSÚ overenie splnenia podmienok vyznačí v žiadosti podpisom príslušného zamestnanca a odtlačkom úradnej pečiatky. (počet porušení 7)
Typ nedostatku: Iné

Obec Dolná Ždaňa

IČO
00320595
Sídlo
Dolná Ždaňa 0, 96601 Dolná Ždaňa
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

V podanej žiadosti o dotáciu neboli vyznačené prílohy, ktoré sa spolu so žiadosťou odovzdávajú KSÚ a nebol uvádzaný počet priložených listov v týchto prílohách.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
Nebola vedená samostatná analytická evidencia podľa druhu majetku a podľa zdrojov financovania týkajúca sa jednotlivých stavebných objektov.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Nebola vedená samostatná analytická evidencia podľa druhu majetku a podľa zdrojov financovania týkajúca sa jednotlivých stavebných objektov.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Opatrenie

Obec Nová Ľubovňa

IČO
00330086
Sídlo
Nová Ľubovňa 102, 06511 Nová Ľubovňa
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

nepredloženie dokladov o splnení odvodových povinnosti a čestné vyhlásenie o vysporiadaní vzťahov so štátnym rozpočtom Výnos MVRR SR č. V-1/2006
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname

Obec Prenčov

IČO
00320943
Sídlo
Prenčov 0, 96973 Prenčov
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Niektoré účtovné doklady neboli vedené úplne a správne (formálne a vecné preskúmanie).
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Priebežnú finančnú kontrolu vykonával hlavný kontrolór.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Nebola vedená samostatná analytická evidencia týkajúca sa jednotlivých stavebných objektov.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Pri akejkoľvek zmene projektu stavby, aj v prípade, že nedôjde k podstatnej zmene projektového riešenia, či k zvýšeniu oprávnených nákladov stavby a ani k zhoršeniu jej technických parametrov, nepožadovala obec odsúhlasenie zmeny príslušným KSÚ.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
Nebola dodržaná lehota na predkladanie ponúk, ktorá v prípade zadávania podlimitnej zákazky verejnou súťažou bola v kontrolovanom období minimálne 52 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu, ak nebolo predbežné oznámenie alebo ak neboli použité elektronické prostriedky.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 25/2006 Z.z.

Obec Senohrad

IČO
00320234
Sídlo
Senohrad 0, 96243 Senohrad
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Priebežnú finančnú kontrolu vykonával hlavný kontrolór.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Predbežnú finančnú kontrolu vykonávala starostka obce.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Predbežnú finančnú kontrolu vykonávala starostka obce.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Neboli vypracované správy alebo záznamy o vykonaní následných finančných kontrol.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Pri akejkoľvek zmene projektu stavby, aj v prípade, že nedôjde k podstatnej zmene projektového riešenia, či k zvýšeniu oprávnených nákladov stavby a ani k zhoršeniu jej technických parametrov, nepožadovala obec odsúhlasenie zmeny príslušným KSÚ.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
Výška úhrady za súťažné podklady pre záujemcov o verejné obstarávanie nebola určená tak, aby nepresiahla skutočné náklady na ich rozmnoženie.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Nebola dodržaná lehota na predkladanie ponúk, ktorá v prípade zadávania podlimitnej zákazky verejnou súťažou bola v kontrolovanom období minimálne 52 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu, ak nebolo predbežné oznámenie alebo ak neboli použité elektronické prostriedky.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Nebola vedená samostatná analytická evidencia týkajúca sa jednotlivých stavebných objektov.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.

Obec Smižany

IČO
00691721
Sídlo
Nám. M. Pajdušáka 1341/50, 05311 Smižany
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolovaný subjekt nepredložil na odsuhlásenie KSÚ zmeny použitých materiálov a technických riečení pri výstavbe komunikácie a kanalizácie
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
porušenie pravidiel a podmienok, za ktorých boli verejné prostriedky poskytnuté.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
chýbal zaznam o ústnom menovaní členov komisie pre vyhodnotenie cenových ponúk pri verejnom obstarávaní
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
nepredloženie čestných vyhlásení členov komisie verejnému obstarávateľovi, že nenastali skutočnosti, pre ktoré nemôžu by členom komisie
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Kontrolovaný subjekt overil faktúru za zhotovenie komunikácie, v ktorej boli zahrnuté v čase fakturácie nevykonané práce a faktúry za zhotovenie kanalizácie, v ktorej boli zahrnuté práce vo vyššom množstve, ako boli vykonané a miesto toho zrealizované, ale nevykázané iné práce spojené s kanalizáciou. ( počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.

Obec Veľké Trakany

IČO
00332071
Sídlo
Veľké Trakany 419, 07642 Veľké Trakany
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

nedodržanie postupov účtovania
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
dňom uskutočnenia účtovného prípadu nebol deň kolaudácie nehnuteľnosti a prevzatia do užívania
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Opatrenie
nebol vedený majetok v účtovmíctve podľa osobitného predpisu
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Späť