Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-027/2021/1100
Názov:
Nakladanie s majetkom a finančnými prostriedkami obce Horná Streda.
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými prostriedka
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Obec Horná Streda

IČO
00311553
Sídlo
Horná Streda 407, 91624 Horná Streda
Kontrolované obdobie
Roky 2019 - 2020 a súvisiace obdobia
Termín kontroly
30.03.2021 - 27.06.2021
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec v roku 2019 vykonala zmenu rozpočtu bez jej schválenia OcZ.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb., 583/2004 Z.z.
V roku 2020 nebolo napriek OcZ schválenej zmene rozpočtu vykonané rozpočtové opatrenie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb., 369/1990 Zb.
V rokoch 2019 a 2020 OcZ nekontrolovalo hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami podľa osobitného predpisu (zákon o obecnom zriadení) a obec nesledovala vývoj hospodárenia podľa rozpočtu a v prípade potreby nevykonala zmeny vo svojom rozpočte.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec nevytvorila RF v zákonom stanovenej výške.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
OcZ neprerokovalo návrh ZÚ za rok 2019 do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka a nerozhodlo o použití prebytku rozpočtu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec tým neuviedla v poznámkach k 31.12.2019 a k 31.12.2020 správne a úplné údaje týkajúce sa návratných zdrojov financovania (tabuľka č. 15).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
Obec netvorila garančný fond v zmysle VZN č. 5/2011 o podmienkach prideľovania a správy nájomných bytov v bytových domoch.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec pri účtovaní prostriedkov RF a FPÚaO nedodržala postupy účtovania.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., MF/16786/2007-31
VZN o dotáciách upravovalo zúčtovanie prostriedkov dotácie najneskôr do 15.01. nasledujúceho kalendárneho roka a nepoužité prostriedky v tej istej lehote vrátiť
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec poskytla v roku 2019 dotácie v rozpore s VZN o dotáciách a v oboch rokoch nezabezpečila ročné zúčtovanie dotácií s rozpočtom.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 583/2004 Z.z.
Zaúčtované dodávateľské faktúry za vývoz fekálií nespĺňali podmienku preukázateľnosti účtovného záznamu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec nevedela preukázať dodanie a prevzatie služby vývozu fekálií v rozsahu, v akom bola obci dodávateľom fakturovaná.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Obec uhradila nerozpočtované výdavky.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom, Konanie v rozpore s určeným účelom Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 583/2004 Z.z.
Obec v dvoch prípadoch prenajímala priestory vo svojom vlastníctve bez zmluvného základu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Obec v kontrolovanom období nevyúčtovala nájomcovi všetky náklady na služby spojené s nájmom v zmysle zmluvy a nevyzývala nájomcu na uhradenie dlžného nájomného.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Kontrolou bolo zistené, že obec mala v platnosti dve VZN, ktoré sa týkali prideľovania nájomných bytov - VZN č. 5/2011 - VZN č. 1/2008
Obec nemala v kontrolovanom období zverejnenú platnú zmluvu o dielo č. 02/2010 o technickej podpore a údržbe.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Obec v kontrolovanom období nezverejňovala na svojom webovom sídle údaje o vyhotovených objednávkach tovarov, služieb a prác.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Obec nezverejnila päť zmlúv o nájme nebytových priestorov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Výška finančnej zábezpeky vybranej na základe nájomných zmlúv, resp. ich dodatkov presahovala vo všetkých prípadoch šesť mesačných splátok nájomného.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 443/2010 Z.z.
Obec v prípade BD 726 netvorila počas jedenástich mesiacov roka 2019 z dohodnutého nájomného FPÚaO bytovej budovy ročne minimálne vo výške 0,5 % oprávnených nákladov na obstaranie nájomných bytov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 443/2010 Z.z.
Pri kontrole výdavkov bolo zistené, že na dokladoch súvisiacich s finančnými operáciami bolo potvrdené vykonanie základnej finančnej kontroly napriek ich nesúladu so schváleným rozpočtom obce. Pri kontrole zmlúv o nájme nebytových priestorov a pozemku a nájomných zmlúv na užívanie obecných nájomných bytov bolo zistené, že obec vo všetkých prípadoch nevykonala základnú finančnú kontrolu pred uzatvorením týchto zmlúv.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Obec pri poskytovaní dotácií z rozpočtu nevykonávala administratívnu finančnú kontrolu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
OcZ nevyhlásilo deň konania voľby HK na úradnej tabuli a spôsobom v mieste obvyklým najmenej 40 dní pred dňom konania voľby tak, aby sa voľba vykonala počas posledných 60 dní funkčného obdobia doterajšieho HK.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Obec nemala HK v období od 22.03.2019 do 02.05.2019, čím nevytvorila účinný systém kontroly.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie Porušený predpis: 369/1990 Zb.
OcZ stanovilo kvalifikačné predpoklady na funkciu HK nad rámec zákona.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Obec v pracovnej zmluve HK nedohodla ďalšiu pracovnú podmienku, a to pracovný čas.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 311/2001 Z.z.
Návrh správy neobsahoval označenie konkrétnych ustanovení, ktoré boli porušené, lehotu na podanie námietok k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, k lehote na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení a k lehote na splnenie prijatých opatrení, lehotu na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení a lehotu na splnenie prijatých opatrení.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Správa neobsahovala označenie konkrétnych ustanovení, ktoré boli porušené, lehotu na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení a lehotu na splnenie prijatých opatrení.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Správa neobsahovala dátum doručenia (dátumy doručenia) návrhu správy (návrhov správ) na oboznámenie povinnej osobe.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Obec ako povinná osoba nepredložila HK v dvoch prípadoch opatrenia na nápravu nedostatkov uvedených v správach.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
HK nepredložil OcZ správu o kontrolnej činnosti do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Obec nemala pri výkone samosprávy utvorený účinný systém kontroly a vytvorené organizačné, finančné, personálne a materiálne podmienky na jeho nezávislý výkon
Typ nedostatku: Neúčinné konanie Porušený predpis: 369/1990 Zb.
V Zásadách hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Horná Streda, nebol upravený osobitný mimorozpočtový peňažný fond prevádzky, údržby a opráv bytovej budovy v zmysle ustanovenia § 18 ods. 3 zákona o dotáciách na rozvoj bývania.
Obec vyúčtovávala jednotlivým nájomcom v BD náklady na služby spojené s bývaním štvrťročne z dôvodu, že nájomcom vznikali vysoké nedoplatky, ktoré by pre nich predstavovali vysokú fjednorazovú finančnú záťaž.
Spôsob rozúčtovania nákladov na vývoz fekálií jednotlivým nájomcom BD bol určený v čl. III ods. 5 nájomných zmlúv, podľa ktorého sa poplatok rozúčtuje na základe skutočného odberu vody. Z údajov, získaných z vyúčtovacích faktúr za služby spojené s bývaním bolo zistené, že obec jednotlivým nájomcom nerozúčtovala 750,05 m3 vyvezených fekálií v roku 2019 a 292,43 m3 v roku 2020.
V nájomných zmluvách na užívanie obecných nájomných bytov bolo nejasne zadefinované nájomné. Skladalo sa z nájmu za bytové priestory, príspevku do fondu opráv, príspevku na poistné bytového domu (záloha), výšky úhrady za plnenie spojené s užívaním bytu elektrická energia - spoločné pristory (záloha), vývoz fekálií (záloha).
Späť