Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-077/2015/1130
Názov:
Verejné financie a majetok obcí a miest nad 2000 obyvateľov.
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť súlad hospodárenia s verejnými prostriedkami a nakladania s majetkom so všeobecne záväzným
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

Mesto Krásno nad Kysucou

IČO
00314072
Sídlo
1. mája 1255, 02302 Krásno nad Kysucou
Kontrolované obdobie
rok 2014
Termín kontroly
17.09.2015 - 19.11.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Mesto ako subjekt verejnej správy bolo povinné zverejniť údaje o rozpočte do 30 dní po jeho schválení a tým, že z vyžadovaných údajov nezverejnilo údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky, nekonalo v súlade s ustanovením čl. 9 ods. 2 ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti, v nadväznosti na čl. 9 ods. 1 predmetného zákona, podľa ktorého návrh rozpočtu subjektu verejnej správy obsahuje aj údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 493/2011 Z.z.
Záverečný účet obsahoval náležitosti podľa zákona č. 583/2004 Z. z. okrem uvedenia údajov o hospodárení príspevkovej organizácie v pôsobnosti mesta, čo nebolo v súlade s ustanovením § 16 ods. 5 písm. d) zákona č. 583/2004 Z. z.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
príspevková organizácia neplnila úlohy, na ktoré bola mestom zriadená podľa ustanovenia § 21 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z.; mesto tým nekonalo v súlade s ustanovením § 21 ods. 12 písm. b) zákona č. 523/2004 Z. z
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
splatnosť úveru do 30.10.2015, dohodnutá v Zmluve o úvere č. 150/AUOC/14, nebola v súlade s prijatým uznesením MsZ, ktorým MsZ schválilo prijatie úveru so splatnosťou do 30.06.2015
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
mesto o prijatom preklenovacom úvere účtovalo ako o dlhodobom úvere
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31
účtovaním o službách na účte 112 nedodržalo platné postupy účtovania
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31
mesto neúčtovalo poskytnuté preddavky na účte 314
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31
motorová kosačku mala byť správne zatriedená na podpoložku 714004 Nákup nákladných vozidiel, ťahačov, prípojných vozidiel, dopravných pracovných strojov, traktorov a správne zaúčtovaná na ťarchu účtu 023 – Dopravné prostriedky
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31
že mesto zaradilo do majetku, účtovalo na účte 028 a odpisovalo aj drobný hmotný majetok v celkovej sume 43 091,78 Eur, ktorý nespĺňal podmienku účtovania ako o dlhodobom majetku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31
mesto neúčtovalo o skutočnostiach vyplývajúcich z dohody o pristúpení k spoločnému záväzku mesta a obchodnej spoločnosti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31
mesto tvorilo opravné položky k pohľadávke voči OS bez zohľadnenia ostatných pohľadávok a Dodatku č. 1 k Zmluve o nadriadenosti záväzku voči banke
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31
Mesto triedilo výdavky spojené so splatením istiny bankového úveru na podpoložke 821 005, kde sa triedia výdavky na splátku istín z dlhodobých úverov. Správne mal byť výdavok zatriedený na podpoložke 821 004, kde sa triedia výdavky na splátku istín z krátkodobých úverov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/010175/2004-42
triedením služieb ako výdavkov za materiál mesto nedodržalo opatrenie č. MF/010175/2004-42
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/010175/2004-42
• výdavok na základe faktúry č. 2/2014 za výmenu a montáž čerpadla v celkovej sume 923,50 Eur bol správne účtovaný do nákladov na ťarchu účtu 511 – Opravy a udržiavanie, avšak pri jeho zatriedení bola použitá nesprávna podpoložka 635006 Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí, pričom mala byť použitá podpoložka 635004 Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/010175/2004-42
Výdavok za vyhotovenie pamätnej tabule zosnulých na cintorínbol zatriedený ako kapitálový výdavok a zaúčtovaný na účet dlhodobého hmotného majetku. Obsahom účtovného prípadu však nebolo vyhotovenie pamätnej tabule, ale išlo o zakreslenie hrobových miest, vytvorenie sektorov, očíslovanie hrobových miest, vyhotovenie digitálnej mapy cintorína, vytvorenie databázy zosnulých a ďalšie služby, ktoré sa správne zatrieďujú v rámci bežných výdavkov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/010175/2004-42
motorová kosačka mala byť správne zatriedená na podpoložku 714004 Nákup nákladných vozidiel, ťahačov, prípojných vozidiel, dopravných pracovných strojov, traktorov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/010175/2004-42
pohľadávky neboli v súvahe správne vykázané pod)la doby splatnosti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/25755/2007-31
mesto uviedlo v poznámkach k účtovnej závierke zo rok 2014 informáciu o pohľadávkach, pri ktorých malo mesto obmedzené právo s nimi nakladať bez uvedenia pohľadávky vo významnej sume 181 012,83 Eur
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/25755/2007-31
dohodnutá doba splatnosti pohľadávok bola dohodnutá v zmluve alebo iným spôsobom, v ktorej sa majú pohľadávky splatiť - viac ako na jeden rok
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31
objednávka na opravu schodov a chodníka v areáli základnej školy, v ten istý deň bola vystavená faktúra č. 140100002 a v hotovosti vyplatený preddavok v sume 500,00 Eur
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
na základe objednávky z 21.10.2014 bola v rovnaký deň vystavená faktúra č. 140100007 za vykonané práce – osadenie vstupného pútača obce („totemu“) v sume 248,00 Eur, výdavok - preddavok bol uhradený v hotovosti v ten istý deň
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
preddavok 10 000,- Eur rekonštrukcia chodníkov
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Zmluva o spolupráci pri majetkovoprávnom vysporiadaní pozemkov - nezverejnená
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
mesto za obdobie prvého a druhého štvrťroka 2015 nezverejnilo v profile verejného obstarávateľa súhrnnú správu o zákazkách s predpokladanou hodnotou nad 1000,- Eur
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Zmluva o poskytovaní právnych služieb s dohodnutým mesačným paušálom 150,- Eur - nezverejnená
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
v rámci bežných výdavkov boli zistené aj také prípady, v ktorých neboli ku faktúram doložené súpisy vykonaných prác a realizovaných dodávok, ktoré by preukazovali skutočný rozsah vykonaných prác, resp. množstvo dodaných tovarov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
zmluva neobsahovala uvedenie sankcií za porušenie zmluvných podmienok, čo nebolo v súlade s výzvou na predloženie cenovej ponuky
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
vo viacerých prípadoch mesto neuviedlo celkovú hodnotu objednaného plnenia v sume, ako bola uvedená na objednávke, alebo maximálnu odhadovanú hodnotu objednaného plnenia
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
v prípade zverejnenia zmluvy o dielo a dodatku k predmetnej zmluve v súvislosti s realizáciou diela - oddychovo rekreačného areálu mesto nezverejnilo úplné znenie zmlúv, t.j. vrátane všetkých príloh (rozpočet, harmonogram prác, podmienky zhotovenia diela), ktoré tvorili neoddeliteľnú súčasť zmlúv
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
výsledné materiály z kontrol hlavného kontrolóra neobsahovali viaceré povinné náležitosti podľa zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „zákon č. 502/2001 Z. z.“). Predložené správy o následnej finančnej kontrole neobsahovali uvedenie miesta a času vykonania následnej finančnej kontroly, označenie všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa porušili, dátum oboznámenia kontrolovaného subjektu so správou a stanovenie lehoty na podanie námietok ku kontrolným zisteniam, písomné potvrdenie o prevzatí správy kontrolovaným subjektom
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
V prípadoch predaja alebo nájmu majetku, hodných osobitného zreteľa, MsZ schvaľovalo jedným uznesením spôsob prevodu majetku a zároveň aj jeho prevod, t.j. predaj alebo prenájom. To nebolo v súlade s ustanovením § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb., podľa ktorého MsZ najprv schvaľuje spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta (pred zverejnením zámeru previesť/prenajať majetok), v nadväznosti na ustanovenie § 9a ods. 8 písm. e), resp. §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb., podľa ktorých MsZ schvaľuje prevod, resp. prenájom majetku (po zverejnení zámeru previesť/prenajať majetok).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
uznesením č. 2/2014 MsZ schválilo trvalú prebytočnosť majetku mesta (pozemky) a ich predaj z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia §9a) ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. Pri tomto uznesení nebol osobitný zreteľ zdôvodnený.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
v prípade uzavretia zmluvy o prenájme nebytových priestorov a o úhrade nákladov za služby spojené s užívaním nebytových priestorov zo dňa 24.03.2014, nájomnej zmluvy zo dňa 05.03.2014, ale aj ďalších nájomných zmlúv, tieto neobsahovali možnosť zvýšiť odplatu o výšku medziročnej inflácie a uvedenie výšky zmluvnej pokuty, čo nebolo v súlade s ustanovením čl. 9 ods. 5 zásad hospodárenia s majetkom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Obec Bojná

IČO
00310239
Sídlo
Bojná 201, 95601 Bojná
Kontrolované obdobie
rok 2014
Termín kontroly
17.09.2015 - 07.12.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolou bolo zistené, že obec v čase rozpočtového provizória poskytla dotáciu dvom subjektom, ktoré pôsobia na jej území v celkovej sume 571,00 eur, čím nekonala v súlade s § 11 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorého počas rozpočtového provizória obec nemôže poskytovať dotácie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že obec v priebehu roka nesledovala vývoj hospodárenia a nevykonávala zmeny rozpočtu. Obec vykonala jednu úpravu rozpočtu na zasadnutí ObZ 17.12.2014, keď rozpočtovým opatrením schváleným ObZ upravila výšku schváleného rozpočtu na rozpočet podľa očakávanej skutočnosti. Uvedením postupom obec nekonala v súlade s § 12 ods. 3 a § 14 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Kontrolou poskytnutých návratných zdrojov financovania (kontokorentného úveru) bolo zistené, že obec použila návratné zdroje financovania na úhradu bežných výdavkov, k 31.12.2014 tieto nesplatila, čím nepostupovala v súlade s § 17 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorého na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu v priebehu rozpočtového roka sa výnimočne môžu použiť návratné zdroje financovania za podmienky, že budú splatené do konca rozpočtového roka z príjmu bežného rozpočtu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
kontrolovaný subjekt nesprávne zatriedil splátky úrokov z kontokorentného úveru na podpoložku 653 001 – Ostatné platby súvisiace s úverom, manipulačné poplatky a správne malo byť 651 002 – Splácanie úverov banke, čím nepostupoval v súlade s Opatrením MF SR z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších opatrení (ďalej len „opatrenie k rozpočtovej klasifikácii“), ktorým sa vykonáva § 4 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy“) a § 4 ods. 7 zákona o o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/010175/2004-42, 583/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
Nesprávnym triedením výdavkov z uvedených podpoložiek rozpočtovej klasifikácie nekonala obec v súlade s opatrením k rozpočtovej klasifikácii, ktorým sa vykonáva § 4 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy a § 4 ods. 7 zákona o o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 583/2004 Z.z.
Kontrolou pokladničnej knihy za mesiace január a február 2014 bolo zistené, že obec počas rozpočtového provizória poskytla dotáciu športovému klubu v sume 480,00 eur a kultúrnemu združeniu v sume 91,00 eur, hoci zmluvy o poskytnutí dotácií boli podpísané 07.03.2014. Obec nepostupovala v súlade s čl. 5 VZN o dotáciách, podľa ktorého je možné dotáciu poskytnúť len na základe písomnej zmluvy. Týmto postupom obec porušila finančnú disciplínu v zmysle § 31 ods. 1 písm. m) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, keď porušila pravidlá a podmienky, za ktorých boli verejné prostriedky poskytnuté.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Zmluvy o poskytnutých finančných dotáciách z rozpočtu obce Bojná v roku 2014 neboli zverejnené na webovej stránke poskytovateľa - obce, čím došlo k porušeniu § 5a zákona o slobodnom prístupe k informáciam.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Podľa § 12 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy obec sleduje v priebehu rozpočtového roka vývoj hospodárenia podľa rozpočtu a v prípade potreby vykonáva zmeny vo svojom rozpočte v zmysle § 14 ods. 2 tohto zákona. Obec v priebehu roka 2014 potrebné zmeny rozpočtu nevykonávala.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Kontrolou bolo zistené: obec obstarala v júli 2014 dodávku, aktiváciu a montáž GPS do dvoch motorových vozidiel, faktúra č. 2014/345 z 31.07.2014 v celkovej sume 543,80 eur. Faktúru obec zaúčtovala na ťarchu účtu 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku a v prospech účtu 321 – Dodávatelia, obec obstarala v septembri 2014 počítač v hodnote 330,60 eur vrátane príslušenstva, faktúra č. 2014/429 z 12.09.2014 bola zaúčtovaná na ťarchu účtu 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku v sume 270,60 eur a 518 - Ostatné služby v sume 60,00 eur a v prospech účtu 321 – Dodávatelia, obec obstarala v októbri 2014 notebook, laminátor, tlačiareň a skener v celkovej hodnote 708,00 eur faktúra č. 2014/484 zo 07.10.2014 bola zaúčtovaná na ťarchu účtu 042 –Obstaranie dlhodobého hmotného majetku a v prospech účtu 321 – Dodávatelia. Podľa čl. 1 bod 7. vnútorného predpisu o účtovaní majetku, obec neúčtuje drobný hmotný majetok s obstarávacou cenou od 50,00 eur do 650,00 eur ako dlhodobý majetok, ale účtuje ho ako zásoby. Obec v uvedených troch prípadoch nepostupovala podľa tohto predpisu. Zároveň obec nepostupovala podľa § 21 ods. 6 opatrenia o postupoch účtovania pre obce, podľa ktorého ako dlhodobý hmotný majetok sa neúčtuje drobný hmotný majetok, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky nie je dlhodobým hmotným majetkom a ktorý sa účtuje ako zásoby.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: MF/16786/2007-31
Obec obstarala v septembri 2014 kupolovú pec v hodnote 700,00 eur, faktúra č. 2014/444 z 30.09.2014 účtovaná na ťarchu účtu 501 – Spotreba materiálu a v prospech účtu 321 – Dodávatelia. Podľa vnútorného predpisu o účtovaní majetku ako dlhodobý hmotný majetok obec účtuje okrem iného drobný dlhodobý hmotný majetok s obstarávacou cenou od 650,00 eur do 996,00 eur. Týmto obec nepostupovala podľa tejto smernice a zároveň nepostupovala podľa § 21 ods. 4 opatrenia o postupoch účtovania pre obce, podľa ktorého ako dlhodobý hmotný majetok sa účtuje podľa rozhodnutia účtovnej jednotky aj drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná alebo je nižšie ako suma ustanovená osobitným predpisom pre hmotný majetok a prevádzkovo-technické funkcie sú dlhšie ako jeden rok.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: MF/16786/2007-31
Obec účtovala faktúru č. 2014/54 z 31.01.2014 za úrok z omeškanej úhrady v sume 670,07 eur na 518 – Ostatné služby, správne by malo byť na 544 – Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania. Tým, že obec neúčtovala úroky správne, nepostupovala podľa § 61 ods. 3 opatrenia o postupoch účtovania pre obce, podľa ktorého sa na ťarchu účtov 544 – Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania účtujú najmä sankčné položky na základe príslušných zmlúv, dokladov.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: MF/16786/2007-31
Obec účtovala faktúru č. 2014/513 z 30.10.2014 za stavebný dozor na investičnej akcii „Obnova parku sv. Jána de la Salle“ v sume 150,00 eur na 518 - Ostatné služby, čím nepostupovala podľa § 28 ods. 1 opatrenia o postupoch účtovania pre obce, podľa ktorého sa na účte 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku účtuje obstarávaný dlhodobý hmotný majetok a jeho technické zhodnotenie do času jeho uvedenia do používania vrátane nákladov súvisiacich s jeho obstaraním. Vo vyššie uvedených prípadoch obec nesprávnym zaúčtovaním drobného hmotného majetku, úrokov z omeškania a stavebného dozoru nedodržala § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve, podľa ktorého je účtovná jednotka povinná dodržiavať opatrenie vydané MF SR.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z., MF/16786/2007-31
Obec v súvahe k 31.12.2014 vykázala dlhodobé záväzky v sume 1 804 742,92 eur a krátkodobé záväzky v sume 175 262,16 eur. Pri kontrole správnosti týchto záväzkov bolo zistené, že účtovná jednotka vykázala medzi dlhodobými bankovými úvermi aj bankový úver, ktorého zostatková doba splatnosti bola ku dňu zostavenia účtovnej závierky kratšia ako jeden rok, a preto mal byť vykázaný medzi krátkodobými bankovými úvermi. Nesprávne vykázanie záväzku v súvahe nebolo v súlade s § 2 ods. 3 Opatrenia MF SR č. MF/25755/2007-31 z 5. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších opatrení, (ďalej len „opatrenie o podrobnostiach účtovnej závierky“), podľa ktorého časť dlhodobého záväzku, ktorého splatnosť nie je dlhšia ako jeden rok odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa vykazuje v súvahe ako krátkodobý záväzok.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: MF/25755/2007-31
Obec ku kontrole predložila štyri listy vlastníctva nehnuteľného majetku. Kontrolou predložených dokladov k evidencii majetku bolo zistené, že obec neviedla k pozemkom inventárne karty, neviedla analytickú evidenciu k pozemkom v jej vlastníctve. Kontrolovaný subjekt taktiež nemal účtovný zápis na syntetickom účte pozemkov podrobne rozvedený na analytických účtoch. Týmto obec nepostupovala v súlade s ustanovením § 12 ods. 3 zákona o účtovníctve a zároveň nedodržala ustanovenie § 5 a § 25 ods. 4 opatrenia o postupoch účtovania pre obce, podľa ktorého sa v analytickej evidencii dlhodobý majetok sleduje aj podľa subjektov, od ktorých bol obstaraný alebo podľa zdrojov financovania alebo miesta, kde je umiestnený.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z.
Na inventúrnom súpise 022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí sa nachádzal majetok, ktorého obstarávacia cena nebola vyššia ako 1 700,00 eur. Tento majetok obec nesprávne evidovala na účte - 022 majetok, správne mal byť evidovaný na účte 028 alebo na podsúvahovom účte. Nesprávnym účtovaním obec porušila § 21 ods. 4 opatrenia o postupoch účtovania pre obce a čl. 1 ods. 4 písm. f) vnútorného predpisu o účtovaní majetku.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: MF/16786/2007-31
Porovnaním celkovej hodnoty odpisov uvedených v odpisovom pláne za rok 2014 v sume 308 827,27 eur a účtu 551 – Odpisy v hlavnej knihe v sume 309 666,20 eur bol zistený rozdiel vo výške 838,93 eur, čo nebolo v súlade s § 62 postupov účtovania pre obce, podľa ktorých sa na účte 551 – Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku účtujú odpisy podľa odpisového plánu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31
Ku kontrole odpisovania dlhodobého majetku boli kontrolnou skupinou NKÚ SR vybrané dva dopravné prostriedky obstarané v kontrolovanom období: ? vlečka s obstarávacou cenou 1 198,00 eur, zaradená do prvej odpisovej skupiny, s dobou odpisovania štyri roky, do používania zaradená 30.06.2014, mesačný odpis podľa odpisového plánu 42,79 eur. Správny odpis mal byť stanovený v sume 174,71 eur, ? nákladné motorové vozidlo s obstarávacou cenou 198 000,00 eur, zaradené do druhej odpisovej skupiny, s dobou odpisovania šesť rokov, do používania zaradené 11.11.2014, mesačný odpis podľa odpisového plánu 16 500,00 eur. Správny odpis mal byť stanovený na 5 500,00 eur. Obec odpisovaním tohto majetku nepostupovala v zmysle § 27 ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, podľa ktorého sa v prvom roku odpisovania hmotného majetku uplatní len pomerná časť z ročného odpisu v závislosti od počtu mesiacov, počnúc mesiacom jeho zaradenia do užívania do konca tohto zdaňovacieho obdobia a zároveň nepostupovala v súlade s ustanovením § 28 ods. 4 zákona o účtovníctve, podľa ktorého hmotný majetok odpisuje účtovná jednotka počas predpokladanej doby používania.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 595/2003 Z.z.
Kontrolou tejto dokumentácie bolo zistené, že obec nevykonala inventarizáciu všetkých syntetických /SÚ/ a analytických účtov /AÚ/, na ktorých v priebehu roka účtovala, t. j. bol na nich zaznamenaný pohyb, resp. bol vykazovaný zostatok, nebol inventarizovaný a vyhotovený inventúrny súpis účtov SÚ 041 – Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku, AÚ X 079 – Oprávky k ostatnému dlhodobému nehmotnému majetku, AÚ X 081– Oprávky k stavbám, 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. Kontrolovaný subjekt nevykonal fyzickú inventúru zásob v zmysle § 30 ods. 1 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolou predloženej dokumentácie z vykonanej inventarizácie bolo zistené, že predložené inventúrne súpisy neboli v súlade s ustanovením § 30 ods. 2 písm. a), b), e) zákona o účtovníctve, keď neobsahovali názov účtovnej jednotky, deň začatia a skončenia inventúry, meno, priezvisko a podpisový záznam hmotne zodpovednej osoby za príslušný druh majetku. Predložený inventarizačný zápis neobsahoval sídlo účtovnej jednotky, čo nebolo v súlade s ustanovením § 30 ods. 3 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
vyhotovené inventúrne súpisy obsahovali nedostatky a nebola vykonaná inventúra všetkých položiek majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov, obec inventarizáciou neoverila, či stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve zodpovedá skutočnosti, čím došlo zo strany obce k porušeniu ustanovenia § 6 ods. 3 a § 29 ods. 1 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Zásady hospodárenia neupravovali podmienky odňatia majetku organizáciám, ktoré obec zriadila, čím nebolo dodržané ustanovenie § 9 ods. 1 písm. b) zákona o majetku obcí.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Obec nepreukázala, že pri týchto zmluvách písomne vyzvala nájomcov na zaplatenie nedoplatkov, čím nepostupovala v zmysle § 7 ods. 2 písm. c) zákona o majetku obcí, keďže nepoužila všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Obec si pri nájomných zmluvách nesplnila povinnosť zverejňovať zmluvy týkajúce sa nakladania s majetkom v zmysle § 5a zákona o slobode informácií.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že pri predkladaní plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2014 nepostupovala hlavná kontrolórka v súlade s § 18f ods. 1 písm. b) zákona o obecnom zriadení, keď tento plán nepredložila ObZ najneskôr 15 dní pred jeho prerokovaním.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Kontrolou bolo zistené, že v roku 2014 vykonala hlavná kontrolórka celkovo 10 kontrol, z toho jednu kontrolu plnenia opatrení a deväť následných finančných kontrol. Z týchto kontrol nevypracovávala správy, resp. záznamy o výsledku kontroly. Uvedený postup nebol v súlade s § 16 ods. 1 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnej kontrole“), podľa ktorého o kontrolných zisteniach následnej finančnej kontroly kontrolné orgány vypracujú správu, čiastkovú správu o výsledku následnej finančnej kontroly, priebežnú správu o výsledku následnej finančnej kontroly, dodatok k správe a záznam o výsledku následnej finančnej kontroly. Súčasne došlo k porušeniu § 18f ods. 1 písm. d) zákona o obecnom zriadení, podľa ktorého hlavný kontrolór predkladá správu o výsledku kontroly priamo ObZ na jeho najbližšom zasadnutí.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Kontrolná skupina NKÚ SR na vybranej vzorke 450 došlých faktúr preverila vykonávanie predbežnej finančnej kontroly. V piatich prípadoch nebola táto kontrola vykonaná, čím obec nepostupovala v súlade s ustanovením § 9 ods. 3 písm. a) zákona o finančnej kontrole.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Vzhľadom na svoju organizačnú štruktúru nemohla obec zabezpečiť vykonávanie predbežnej finančnej kontroly v súlade s § 8 písm. c) a § 9 ods. 2 zákona o finančnej kontrole
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.

Obec Bučany

IČO
00312321
Sídlo
Bučany 269, 91928 Bučany
Kontrolované obdobie
rok 2014
Termín kontroly
20.09.2015 - 26.11.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Viacročný rozpočet ako strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky obce, neobsahoval zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov vrátane programov obce na tri rozpočtové roky
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec v rozpočte nerozpočtovala prostriedky - dotácie na konkrétnu akciu, úlohu alebo účel použitia prostriedkov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Plnenie rozpočtu obce bolo prekročené pri viacerých podpoložkách
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 583/2004 Z.z.
Záverečný účet neobsahoval hodnotenie plnenia programov obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Nesprávne zaúčtovanie výdavkov
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z.
Nesúlad VZN o poskytovaní dotácií so zákonom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb., 583/2004 Z.z.
Nesúlad žiadostí s VZN o poskytovaní dotácií
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
nesprávne triedenie výdavkov v zmysle ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
obec poskytla v dvoch prípadoch preddavky z rozpočtu obce bez vopred dohodnutého písomného vzťahu
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
Obec nezverejňovala na webovej stránke obce všetky faktúry
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Obec nezverejnila na webovom sídle obce niektoré zmluvy
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
v dvoch prípadoch vo vyúčtovaní dotácií nebola uvedená v tabuľke vyúčtovania celková rekapituláciu výdavkov
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť
V procese uzatvárania nájomných zmlúv obec nezverejnila zámer prenajať majetok a obecné zastupiteľstvo neschválilo zámer majetok prenajať
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Obec štyri nájomné zmluvy uzavrel priamym uzavretím nájomnej zmluvy
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Prenájom časti obecného pozemku v sume 1,00 Eur bez zdôvodnenia osobitného zreteľa a zverejnenia
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom Porušený predpis: 138/1991 Zb.
V dvoch nájomných zmluvách neboli dohodnuté sankcie za neplatenie nájomného
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Inventúrne súpisy vo viacerých prípadoch neobsahovali povinné údaje
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Inventarizačný zápis neobsahoval výsledky vyplývajúce z porovnania skutočného stavu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za kontrolované obdobie roka 2014 nebola predložená obecnému zastupiteľstvu v stanovenej lehote do 60 dní po uplynutí kalendárneho roka
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Hlavný kontrolór v siedmych prípadoch vypracoval z vykonaných kontrol správy, pričom boli zistené nedostatky, v dôsledku čoho mal byť vypracovaný záznam
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
niektoré správy o výsledku kontrol neobsahovali zákonom stanovené náležitosti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Dve zápisnice o prerokovaní správy neobsahovali predmet následnej finančnej kontroly a v jednom prípade bol nesprávne označený. Zápisnice neobsahovali potvrdenie kontrolovaného subjektu o vrátení dokladov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Predbežnú finančnú kontrolu vykonával starosta obce, čo bolo uvedené aj v internej smernici
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Obec nevykonávala predbežnú finančnú kontrolu pred uzatváraním zmlúv
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
na vykonávanie priebežnej finančnej kontroly bol smernicou určený hlavný kontrolór obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.

Obec Dunajská Lužná

IČO
00400009
Sídlo
Jánošíkovská 7, 90042 Dunajská Lužná
Kontrolované obdobie
rok 2014
Termín kontroly
24.09.2015 - 17.11.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec čerpala finančné prostriedky, ktoré v rozpočte schválené neboli.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Obec použila rozpočtové prostriedky na účely, ktoré neboli v rozpočte obce schválené.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec  vykonávala zmeny rozpočtu vrátane zmeny programov obce bez schválenia príslušného orgánu obce podľa osobitných predpisov a príslušný orgán obce nevykonal zmeny rozpočtu v priebehu rozpočtového roka rozpočtovými opatreniami.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec poskytla dotácie bez podanej žiadosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Žiadosti o dotáciu neobsahovali všetky povinné prílohy k žiadosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Dotácie do výšky 350,00 Eur vrátane neboli pred poskytnutím písomne schválené starostom, dotácie nad 350,00 Eur neboli pred poskytnutím schválené OZ.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec neposkytla dotácie za podmienok ustanovených vo VZN.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Z 19 dotácií bolo zúčtovaných iba 16.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obci neboli zúčtované poskytnuté dotácie, ktoré podliehajú ročnému zúčtovaniu s rozpočtom obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Dotácie boli použité na iný účel, ako bol dohodnutý vzmluve. Obec aj napriek tomu zúčtovala poskytnuté dotácie.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom
Obec neposkytla dotácie za podmienok ustanovených vo VZN.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec porušila pravidlá a podmienky pri poskytovaní prostriedkov z rozpočtu verejnej správy subjektom verejnej správy.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Nebolo zohľadnené členenie záväzkov podľa dohodnutej doby splatnosti a podľa zostatkovej doby splatnosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Pohľadávky a záväzky v súvahe neboli vykázané ako dlhodobé alebo krátkodobé podľa zostatkovej doby splatnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/25755/2007-31
Nákup občerstvenia na metodický deň v sume 155,04 Eur obec účtovala na účet 501 – Spotreba materiálu, správne podľa postupov účtovania sa nákup občerstvenia účtuje na účet 513 – Náklady na reprezentáciu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Pri zmluvách o poskytnutých dotáciách v sume eur nebola predbežná finančná kontrola vykonávaná
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.

Obec Kalinovo

IČO
00316121
Sídlo
SNP 14, 98501 Kalinovo
Kontrolované obdobie
rok 2014
Termín kontroly
01.10.2015 - 22.11.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

V organizačnom poriadku neboli ustanovené počty zamestnancov a ich pracovné činnosti, čím obec nepostupovala v súlade s § 16 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Zriaďovacia listina ktorou obec zriadila základnú školu s materskou školou neobsahovala: výchovný jazyk alebo vyučovací jazyk, označenie štatutárneho orgánu, dátum a číslo rozhodnutia o zaradení do siete, čo nebolo v súlade s § 22 ods. 2 písm. d), h), k) zákona č. 596/2003 Z. z. zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 596/2003 Z.z.
Rozpočet neobsahoval ciele a merateľné ukazovatele, čím obec nepostupovala podľa § 4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec nezahrnula do rozpočtu bežných príjmov obce rozpočet bežných príjmov rozpočtovej organizácie a do výdavkovej časti bežného rozpočtu zahrnula rozpočet bežných výdavkov príspevkovej organizácie zriadenej obco, čím nepostupovala podľa § 4 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec nevykonala rozpis rozpočtu na rozpočtové a príspevkové organizácie vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, čím nepostupovala podľa § 12 ods. 1 zákona. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec nepostupovala v zmysle § 14 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, nakoľko nebolo uvedené, aké rozpočtové opatrenia obec vykonala.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec neviedla operatívnu evidenciu rozpočtových opatrení, čím nepostupovala podľa § 14 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Tým, že obec uviedla nesprávne údaje v FIN 1-12, nepostupovala podľa § 12 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v nadväznosti na Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 22. novembra 2012 č. MF/21513/2012-31
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Kontrolou záverečného účtu bolo zistené, že obec nepostupovala podľa zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, keď záverečný účet neobsahoval: - podľa § 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, čím obec nepostupovala podľa § 16 ods. 5 písm. a) údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, - podľa 16 ods. 5 písm. b) prehľad o stave a vývoji dlhu, - podľa § 16 ods. 5 písm. d) údaj o hospodárení príspevkovej organizácie v jej zriaďovateľskej pôsobnosti, - podľa § 16 ods. 5 písm. e) prehľad o poskytnutých dotáciách v členení podľa jednotlivých príjemcov, - podľa § 16 ods. 5 písm. g) hodnotenie plnenia programov obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Nakoľko v záverečnom účte nebol vyčíslený výsledok hospodárenia obce, ObZ nerozhodlo o použití prebytku rozpočtu podľa § 16 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, čím došlo k nesúladu s §16 ods. 8 uvedeného zákona.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Uplatnením nesprávnej ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie obec nepostupovala podľa § 4 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a § 4 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy“) v nadväznosti na opatrenie, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Vvyúčtovanie niektorých dotácií nebolo doložené účtovnými dokladmi, čím obec nepostupovala podľa § 32 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, keď neboli účtovné prípady doložené účtovnými dokladmi.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec nepostupovala podľa § 12 ods. 2 a ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, keď v priebehu rozpočtového roka nesledovala vývoj hospodárenia podľa rozpočtu a v prípade potreby vykonáva zmeny vo svojom rozpočte.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Tým, že obec uvoľňovala k úhradám verejné prostriedky, ktoré neboli kryté rozpočtom, nekonala podľa § 19 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, podľa ktorého štatutárny orgán subjektu verejnej správy je povinný zabezpečiť, aby sa verejné prostriedky uvoľňovali iba v takej výške aká zodpovedá plneniu úloh zahrnutých do rozpočtu. Nedodržaním určeného spôsobu nakladania s verejnými prostriedkami došlo zároveň k porušeniu finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. k) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej samosprávy v sume 33 972,42 EUR.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Kontrolou náležitostí predložených účtovných dokladov bolo zistené, že neobsahovali podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný prípad v účtovnej jednotke a podpisový záznam osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie, čím obec nepostupovala podľa § 10 ods. 1 písm. f) zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Pri kontrole zaúčtovania poskytnutého preddavku bolo zistené, že obec preddavok zaúčtovala priamo do nákladov. Tým, že obec o poskytnutom preddavku neúčtovala na účte 314 -Poskytnuté prevádzkové preddavky, nepostupovala v súlade s § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Nesprávnym účtovaním podielových CP v obchodnej spoločnosti, ktoré predstavovali menej ako 20 % na účte 069 - Ostatný dlhodobý finančný majetok, obec nepostupovala v súlade s § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve a § 31 ods. 3 písm. c) opatrenia o podrobnostiach a postupoch účtovania.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Na LV č.1 v k. ú. Kalinovo pri stavbe súpisné číslo 139 na parcele číslo 377/2, nebol uvedený popis stavby. Uvedeným postupom, keď údaje o stavbe v majetku obce neboli úplné a správne zapísané v katastri, nebolo postupované v súlade s § 20 ods. 1 písm. c) zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov, podľa ktorého obce sú povinné oznamovať okresným úradom zmeny údajov katastra, ktoré samy zistili do 30 dní od ich zistenia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 162/1995 Z.z.
Oobec evidovala na LV č. 1 v k. ú. Kalinovo na parcele č. 376/8 čističku odpadových vôd, na parcele č. 365/5 školskú kuchyňu a na parcele č. 855/19 garáž, ktoré neviedla k 31.12.2014 v účtovnej evidencii. Nevedením všetkých stavieb vo vlastníctve obce zapísaných na LV v účtovnej evidencii bola podľa § 8 ods. 3 zákona o účtovníctve účtovná evidencia obce neúplná, pretože v účtovnom období neboli zaúčtované všetky účtovné prípady.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
obec evidovala na LV č. 1 v k. ú. Kalinovo na parcele č. 376/8 čističku odpadových vôd, na parcele č. 365/5 školskú kuchyňu a na parcele č. 855/19 garáž, ktoré neviedla k 31.12.2014 v účtovnej evidencii. Nevedením všetkých stavieb vo vlastníctve obce zapísaných na LV v účtovnej evidencii bola podľa § 8 ods. 3 zákona o účtovníctve účtovná evidencia obce neúplná, pretože v účtovnom období neboli zaúčtované všetky účtovné prípady. Zároveň obec nepostupovala v súlade s § 7 ods. 2 písm. d) zákona o majetku obcí, podľa ktorého orgány obce a organizácie sú povinné viesť majetok v účtovníctve. Zároveň obec nepostupovala podľa § 7 ods. 1 zákona o účtovníctve, podľa ktorého účtovná jednotka je povinná účtovať tak, aby účtovná závierka poskytovala verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Obec k 31.12.2014 na účte 021 - Stavby evidovala stavbu dom smútku, ktorú nemala zaevidovanú v katastri nehnuteľností, čím nepostupovala v súlade s § 7 ods. 2 písm. c) zákona o majetku obcí, podľa ktorého orgány obce a organizácie sú povinné majetok obce zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať. Sú povinné používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi. Podľa § 16 ods. 6 uvedeného zákona vlastnícke právo obcí sa zapíše do katastra nehnuteľností.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Obec neevidovala v účtovníctve 266 parciel z 286 parciel vedených na LV. Nevedením všetkých pozemkov vo vlastníctve obce zapísaných na LV v účtovnej evidencii bola podľa § 8 ods. 3 zákona o účtovníctve účtovná evidencia obce neúplná, pretože v účtovnom období neboli zaúčtované všetky účtovné prípady. Zároveň obec nepostupovala v súlade s § 7 ods. 2 písm. d) zákona o majetku obcí, podľa ktorého orgány obce a organizácie sú povinné viesť majetok v účtovníctve. Zároveň obec nepostupovala podľa § 7 ods. 1 zákona o účtovníctve, podľa ktorého účtovná jednotka je povinná účtovať tak, aby účtovná závierka poskytovala verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Obec v roku 2014 neúčtovala o pohľadávke za neuhradený nájom bytu v sume 241,74 EUR na účte 374 - Pohľadávky z nájmu. Tým, že obec o nezaplatenom nájomnom neúčtovala, nepostupovala v súlade s § 8 ods. 3 zákona o účtovníctve, čím bolo účtovníctvo obce neúplné.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Inventúrne súpisy neobsahovali názov účtovnej jednotky a sídlo účtovnej jednotky, čím obec nepostupovala v súlade s § 30 ods. 2 písm. a) zákona o účtovníctve, podľa ktorého inventúrny súpis musí obsahovať obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky; právnické osoby uvedú sídlo.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec nevykonala inventarizáciu pohľadávok a záväzkov, čím bola inventarizácia majetku a rozdielu majetku a záväzkov neúplná, čím obec nepostupovala v súlade s § 6 ods. 3 zákona o účtovníctve, podľa ktorého účtovná jednotka je povinná inventarizovať majetok, záväzky a rozdiel majetku a záväzkov podľa § 29 a 30 uvedeného zákona.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Inventarizácia majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2014 nebola vykonaná v súlade s § 30 ods. 3 písm. b) zákona o účtovníctve, nakoľko porovnaním účtovného stavu v inventúrnych súpisoch majetku účtov 021 - Stavby a 031 - Pozemky so stavom majetku na LV boli kontrolou zistené rozdiely, pričom v inventarizačnom zápise rozdiely uvedené neboli.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Inventarizačné zápisy neobsahovali názov a sídlo účtovnej jednotky. Tým obec nepostupovala v súlade s § 30 ods. 3 písm. a) zákona o účtovníctve, podľa ktorého inventarizačný zápis je účtovný záznam, ktorým sa preukazuje vecná správnosť účtovníctva a ktorý musí obsahovať obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky; právnické osoby uvedú sídlo.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Pri prevode vyššie uvedeného pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nebol osobitný zreteľ zdôvodnený. Tým obec nepostupovala v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona o majetku obcí, podľa ktorého pri prevodoch majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Obec dohodla dodatkami č. 1 a č. 2 z 01.07.2013 a z 01.10.2013 k zmene nájomnej zmluvy z 01.11.2005, nižšie sumy nájomného ako boli schválené uzneseniami ObZ, a nevykonala ročné vyúčtovanie nákladov nepostupovala v súlade s § 7 ods. 2 zákona o majetku obcí, podľa ktorého orgány obce a organizácie sú povinné majetok obce zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Obec do dňa začatia výkonu kontroly písomne nevyzvala nájomcu na zaplatenie nedoplatku na nájomnom a ani písomne neuzatvorila s nájomcom splátkový kalendár na vyrovnanie dlhu na nájomnom, čím obec nepostupovala v súlade s § 7 ods. 2 písm. c) zákona o majetku obcí, podľa ktorého orgány obce a organizácie sú používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich práv.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
V kontrolovanom období rokov vykonávala predbežnú finančnú kontrolu odborná referentka - účtovníčka obce, ktorá vykonávala aj zaúčtovanie príslušnej finančnej operácie overenej predbežnou finančnou kontrolou. Tým obec nepostupovala v súlade s § 8 písm. c) zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnej kontrole“), podľa ktorého vedúci orgánu verejnej správy zodpovedá za zabezpečenie vzájomnej nezlučiteľnosti a oddelenia rozhodovacích právomocí vedúcich zamestnancov od právomocí zamestnancov zodpovedných za realizáciu finančnej operácie alebo jej častí a od právomocí zamestnancov zodpovedných za vedenie účtovníctva.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že na všetkých 12-tich dodávateľských faktúrach na doklade súvisiacom s pripravovanou finančnou operáciou pri dátume a podpise osoby zodpovednej za vykonanie predbežnej finančnej kontroly, chýbalo vyznačenie, či pripravovaná finančná operácia je alebo nie je v súlade s dokladmi uvedenými v § 9 ods. 1 a ods. 3 zákona o finančnej kontrole. Zároveň na uvedených dokladoch chýbal dátum a podpis osoby zodpovednej za schválenie finančnej operácie. Tým, že obec pred uskutočnením finančnej operácie predbežnú finančnú kontrolu vykonala formálne, nepostupovala v súlade s § 9 ods. 1 a 2 zákona o finančnej kontrole.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Uzatvorením dohody o pracovnej činnosti na vykonávanie funkcie HK obec nepostupovala v súlade s § 18a ods. 6 zákona o obecnom zriadení, podľa ktorého hlavnému kontrolórovi vzniká po zvolení nárok na uzavretie pracovnej zmluvy s obcou a nekonala v súlade s § 18a ods. 7 uvedeného zákona, podľa ktorého starosta obce je povinný s právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom uzavrieť pracovnú zmluvu najneskôr v deň nasledujúci po dni skončenia funkčného obdobia predchádzajúceho hlavného kontrolóra.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Správy z následných finančných kontrol vypracované HK neobsahovali predpísané náležitosti a to: označenie kontrolného orgánu, mená a priezviská zamestnancov kontrolného orgánu, ktorí následnú finančnú kontrolu vykonali, úplný popis kontrolných zistení, označenie všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa porušili, dátum oboznámenia kontrolovaného subjektu so správou a stanovenie lehoty na podanie námietok ku kontrolným zisteniam, písomné potvrdenie o prevzatí správy kontrolovaným subjektom, čím HK nepostupovala v súlade s § 17 zákona o finančnej kontrole.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
HK vypracovala 09.12.2013 návrh plánu kontrolnej činnosti na celý rok 2014, čím nepostupovala v súlade s § 18f ods. 1 písm. b) zákona o obecnom zriadení, podľa ktorého HK predkladá návrh plánu kontrolnej činnosti ObZ raz za šesť mesiacov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
HK nepredložila obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku, čím nepostupovala v súlade s § 18f ods.1, písm. e) zákona o obecnom zriadení.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
HK bola členkou inventarizačnej komisie, vykonala prácu nezlučiteľnú s jej postavením v obci, tzn. nad rámec svojich úloh a kompetencií v rozpore s § 18f ods. 1 a § 18 d) zákona o obecnom zriadení.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.

Obec Kokava nad Rimavicou

IČO
00316130
Sídlo
Nám. 1. mája 1, 98505 Kokava nad Rimavicou
Kontrolované obdobie
rok 2014
Termín kontroly
01.10.2015 - 22.11.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Po schválení rozpočtu obec nevykonala rozpis rozpočtu na rozpočtové a príspevkové organizácie vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec nemala vypracovanú monitorovaciu a hodnotiacu správu plnenia programov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec vykonala zmenu rozpočtu k 12.08.2014, z vykonanej zmeny nebolo jasné, aká zmena rozpočtu bola vykonaná – presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, alebo povolené prekročenie a viazanie príjmov, alebo výdavkov, alebo povolené prekročenie a viazanie finančných operácií
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec o vykonaných rozpočtových opatreniach neviedla operatívnu evidenciu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Záverečný účet neobsahoval obce rozpočet príjmov rozpočtovej organizácie zriadenej obcou
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
V záverečnom účte nebol navrhnutý spôsob použitia prebytku rozpočtu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Z prebytku obec rozpočtu neodviedla do rezervného fondu najmenej 10 %.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec do dlhu nezapočítala výšku nesplateného úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec nesprávne uviedla dlh na štatistické zisťovanie.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 540/2001 Z.z.
Obec uvoľňovala k úhradám verejné prostriedky, ktoré neboli kryté rozpočtom
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Nedodržanie určeného spôsobu nakladania s verejnými prostriedkami.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Obec nesprávne zaúčtovala novo zakúpený tovar
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec nesprávne účtovala podielové cenné papiere
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: MF/16786/2007-31
Údaj o stavbe nebol úplný a správne zapísaný v katastri nehnuteľností.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 162/1995 Z.z.
Obec viedla účtovnej evidencii k 31.12.2014 stavbu 11 bytových jednotiek, z ktorých bolo osem predaných v roku 2012 a tri byty boli v roku 2014 a pozemok, ktorý bol predaný v roku 2014
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Inventúrne súpisy neobsahovali názov účtovnej jednotky, resp. obsahovali nesprávny názov účtovnej jednotky
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
V správe o výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov obce bolo zistené, že v správe nebolo uvedené sídlo účtovnej jednotky.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Inventarizáciu nebol zistený rozdiel majetku na stavbách a pozemkoch
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec nezabezpečila zápis údajov o nájomných právach k pozemkom do katastra nehnuteľností, ktoré podľa nájomnej zmluvy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 162/1995 Z.z.
Obec nezverejnila na svojej webovej stránke dodatky k nájomnej zmluve a údaje o faktúre.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Obec nesprávne účtovala pohľadávky za nájomné nebytových priestorov v zdravotnom stredisku a pohľadávky za nezaplatené nájomné v nájomných bytoch
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: MF/16786/2007-31
Vedúci orgánu verejnej správy nezabezpečil vzájomnú nezlučiteľnosť a oddelenie rozhodovacích právomocí vedúcich zamestnancov od právomocí zamestnancov zodpovedných za realizáciu finančnej operácie alebo jej častí a od právomocí zamestnancov zodpovedných za vedenie účtovníctva.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Predbežná finančná kontrola neobsahovala predpísané náležitosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Obec nemala uzatvorenú pracovnú zmluvu s hlavnou kontrolórkou.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Správy z následných finančných kontrol vypracované HK neobsahovali predpísané náležitosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
HK vykonávala práce nezlučiteľne s jej postavením v obci, t. j. nad rámec svojich úloh a kompetencií.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.

Obec Mojmírovce

IČO
00308269
Sídlo
Námestie sv. Ladislava 931/7, 95115 Mojmírovce
Kontrolované obdobie
rok 2014
Termín kontroly
17.09.2015 - 29.11.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

obec nevykonala pri bežných príjmoch úpravu rozpočtu pri položkách daň z pozemkov, zo stavieb, z prenajatých budov, priestorov a objektov, za predaj výrobkov, tovarov a služieb a z vratiek
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
obec nevykonala zmeny kapitálového rozpočtu v položke prípravná a projektová dokumentácia
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
štatutárny orgán obce nezabezpečil uvoľňovanie verejných prostriedkov iba v takej výške aká zodpovedná rozsahu plnenia úloh zahrnutých v rozpočte
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
obec neprijala opatrenia na nápravu nedostatkov pri schvaľovaní celoročného hospodárenia s výhradami za rok 2014
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
obec účtovala splátky úroku na ťarchu účtu 479 dlhodobé záväzky a nie na ťarchu účtu 562 úroky
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: MF/16786/2007-31
obec účtovala splátky úroku na ťarchu účtu 479 dlhodobé záväzky a nie na ťarchu účtu 562 úroky
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: MF/16786/2007-31
výkaz o úveroch, emitovaných dlhopisoch, zmenkách a finančnom prenájme subjektu verejnej správy FIN 5-04 neobsahoval úplné údaje o dlhu
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: MF/21513/2012-31
výkaz o úveroch, emitovaných dlhopisoch, zmenkách a finančnom prenájme subjektu verejnej správy FIN 5-04 neobsahoval úplné údaje o dlhu
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 540/2001 Z.z.
obec nedodržala správne pri triedenie výdavkov rozpočtovú klasifikáciu
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
obec nedodržala správne pri triedenie výdavkov rozpočtovú klasifikáciu
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
poskytnuté dotácie obce nemali v predmete uvedené konkrétnu akciu, úlohu alebo účel
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
cestovné príkazy boli prijímateľom dotácie zúčtované i napriek tomu, že neboli správne vyhotovené
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 283/2002 Z.z.
cestovné príkazy boli prijímateľom dotácie zúčtované i napriek tomu, že neboli správne vyhotovené - zúčtovanie bolo v rozpore s VZN o dotáciách
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
cestovné príkazy boli prijímateľom dotácie zúčtované i napriek tomu, že neboli správne vyhotovené - nedostatočná kontrola vyúčtovania dotácií - nebol dodržaný ustanovený a určený spôsob nakladania s verejnými prostriedkami a boli porušené pravidlá a podmienky pri poskytovaní prostriedkov z rozpočtu verejnej správy subjektom verejnej správy
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
neúčtoval účtovné prípady do obdobia s ktorým časovo a vecne súviseli
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
preddavková faktúra bola zaúčtovaná priamo do nákladov
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: MF/16786/2007-31, MF/16786/2007-31
obstaranie dlhodobého majetku bolo účtované do nákladov a nie na účet obstaranie majetku
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z., MF/16786/2007-31, MF/16786/2007-31
splátky za obstarané vozidlo boli účtované na účet preddavky
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z., MF/16786/2007-31, MF/16786/2007-31
obec neúčtovala o pohľadávke za predaný majetok obce
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: MF/16786/2007-31, MF/16786/2007-31
nebol vytvorený analytický účet podľa zostatkovej doby splatnosti
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z., MF/25755/2007-31, MF/16786/2007-31
účtovné doklady neobsahovali zákonom predpísané náležitosti
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
účtovná závierka neposkytovala verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré boli predmetom účtovníctva
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
obec nevykonala inventarizáciu na všetkých účtoch
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
obe uvádzala na inventúrnych súpisoch nesprávny názov účtovnej jednotky
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
zásady hospodárenia obce neupravovali spôsoby výkonu práv, vyplývajúcich z vlastníctva cenných papierov
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 138/1991 Zb.
obec umožnila kupujúcemu nadobudnúť vlastnícke právo vkladom predmetného nehnuteľného majetku do kastra nehnuteľností
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 138/1991 Zb.
pri oneskorených úhradách nájomného obec nevyzývala neplatičov
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 138/1991 Zb.
obec priebežne neprehodnocovala zmluvy, neuplatňovala sankčné mechanizmy, nevypovedala nájomnú zmluvu
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 138/1991 Zb.
obec nevedela preukázať zverejnenie zámeru prenájmu majetku
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 138/1991 Zb.
obec nevytvorila opravnú položku k pohľadávkam
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: MF/16786/2007-31
PFK vykonával aj starosta obce
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 502/2001 Z.z., 502/2001 Z.z.
hlavný kontrolor nepredpokladal správu o výsledkoch kontroly OZ
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 369/1990 Zb.
hlavný kontrolor nepredpokladal správu o kontrolnej činnosti
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 369/1990 Zb.

Obec Papradno

IČO
00317594
Sídlo
Papradno 315, 01813 Papradno
Kontrolované obdobie
rok 2014
Termín kontroly
21.09.2015 - 30.11.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Dodávateľské faktúry neobsahovali údaje o cene, merné jednotky a vyjadrenie množstva, zároveň faktúry neboli vypracované tak, aby bolo možné určiť obsah účtovného prípadu.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Nesprávna a neúplná evidencia majetku
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Inventúrne súpisy neobsahovali stanovená náležitosti
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Nevyznačenie povinných údajov na liste vlastníctva
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 162/1995 Z.z.
Neúplná evidencia nehnuteľností
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Zásady hospodárenia s majetkom neobsahovali všetky oblasti stanovené zákonom
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Nestanovenie sankčných podmienok v nájomných zmluvách
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Nestanovenie spôsobu platenia za nájom
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 116/1990 Zb.
Absencia pred bežnej finančnej kontroly
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Nezaznamenanie vykonania predbežnej finančnej kontroly
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 502/2001 Z.z.

Obec Sačurov

IČO
00332810
Sídlo
Ul. osloboditeľov 385, 09413 Sačurov
Kontrolované obdobie
rok 2014
Termín kontroly
21.09.2015 - 29.11.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec v troch prípadoch poskytla dodávateľom preddavky bez toho, aby ich vopred písomne dohodla
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Porušenie finančnej disciplíny, Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 383/2008 Z.z., 383/2008 Z.z., 383/2008 Z.z.
Obec nezabezpečila, aby rozpočet na rok 2014 bol vnútorne členený aj na finančné operácie,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 54/2009 Z.z.
Obec nerozpočtovala v rozpočte finančné prostriedky na konkrétnu akciu, úlohu alebo účel použitia prostriedkov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 54/2009 Z.z.
Obec nesledovala vývoj hospodárenia podľa rozpočtu a v prípade potreby nevykonala zmeny vo svojom rozpočte
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 54/2009 Z.z.
Obec počas roka nemonitorovala a nehodnotila plnenie programov obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 54/2009 Z.z.
Obec neuviedla v záverečnom účte obce za rok 2014 prehľad o poskytnutých dotáciách v členení podľa jednotlivých príjemcov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 54/2009 Z.z.
Obec nepreukázala stanovenie podmienok pre poskytnutie dotácií z rozpočtu obce vydaním všeobecne záväzného nariadenia
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 54/2009 Z.z.
Obec nedodržala rozpočtovú klasifikáciu ekonomickej klasifikácie pri triedení bežných príjmov v sume 2 360,00 eur a bežných výdavkov v sume 500,00 eur
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 54/2009 Z.z., 383/2008 Z.z.
Majetok nezaradila do majetku, neúčtovala na príslušnej účtovnej skupine 02 po jeho uvedení do užívania a uvedený majetok neodpisovala
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 486/2010 Z.z., MF/16786/2007-31, MF/16786/2007-31, MF/16786/2007-31
Obec neúčtovala o poskytnutých dotáciách neziskovým organizáciám na účte 372 – Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektmi mimo verejnej správy
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31, 486/2010 Z.z.
Obec neúčtovala o platených úrokoch z úverov na účte 562 Úroky
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31, 198/2007 Z.z.
Obec neúčtovala o poskytnutom preddavku za účelom obstarania brány a bráničky detského ihriska na účte 052 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31, 486/2010 Z.z.
v jednom prípade uhradila dodávateľovi za dodávku štrku faktúru z 31.10.2014 v sume 660,00 eur, ktorá neobsahovala údaje o tom, na ktorú stavbu bol stavebný materiál použitý, ani podpis prevzatia materiálu za obec ako odberateľa
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 198/2007 Z.z.
Obec nezverejnila dodatok k zmluve o dielo na svojom webovom sídle
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 131/1982 Zb., 382/2011 Z.z.
Obec vo finančnom výkaze FIN 6 04 o stave bankových účtov a záväzkov obcí, vyšších územných celkov a nimi zriadených rozpočtových organizácií k 12/2014 neodčlenila bankové úvery a výpomoci prijaté na zabezpečenie predfinancovania spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie v sume 9 299,80 eur
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/21513/2012-31
Obec v súvahe k 31.12.2014 nevykázala krátkodobú časť úverov v zostatkovej hodnote 16 966,40 eur v rámci bežných bankových úverov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/25755/2007-31
Obec nevymáhala od nájomcu pohľadávku za nájom nebytových priestorov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 306/1992 Zb.
V zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom neupravila spôsoby výkonu práv vyplývajúcich z majetkových podielov v právnických osobách
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 306/1992 Zb.
Obec pri vykonávaní predbežnej finančnej kontroly vo vyjadrení neuviedla súlad pripravovanej finančnej operácie so skutočnosťami uvedenými v zákone
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 165/2008 Z.z.
Hlavný kontrolór nepredložil ObZ raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 102/2010 Z.z.
Hlavný kontrolór nepredložil ObZ správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 102/2010 Z.z.
Hlavný kontrolór nepredložil správu o výsledkoch kontroly priamo ObZ na jeho najbližšom zasadnutí
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 102/2010 Z.z.

Obec Soľ

IČO
00332861
Sídlo
Soľ 161, 09435 Soľ
Kontrolované obdobie
rok 2014
Termín kontroly
21.09.2015 - 25.11.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

viacročný rozpočet obce na roky 2014-2016 neobsahoval programy na nasledujúce dva roky
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Programový rozpočet na rok 2014 neobsahoval zámery a ciele, ktoré mali byť realizované z výdavkov rozpočtu obce
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec nesprávne uviedla údaje vo finančnom výkaze FIN 1-12 týkajúce bežných príjmov a bežných výdavkov v schválenom rozpočte na rok 2014
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: MF/21513/2012-31
Obec uviedla vo finančnom výkaze FIN 1-12 nesprávne číslené údaje
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 540/2001 Z.z.
Kontrolovaný subjekt nevyhodnotil programový rozpočet za rok 2014 v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec nezaradila nevyčerpanú dotáciu do rozpočtu obce na rok 2014 ako príjmovú finančnú operáciu
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec uhradila z rozpočtu obce nerozpočtované výdavky pred vykonanou zmenou rozpočtu obce
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec nedsledovala vývoj hospodárenia podľa rozpočtu obce na rok 2014 a v prípade potreby nevakonávala zmeny rozpočtu
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Výsledok rozpočtového hospodárenia obce nebol vypočítaný ako výsledok bežného rozpočtu a kapitálového rozpočtu
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec nevyhodnotila programový rozpočet za rok 2014 v hodnotiacej správe v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec v ZÚ nevyčíslila správne výsledok rozpočtového hospodárenia a do výsledku bežného a kapitálového rozpočtu zahrnula aj finančné operácie a OZ nerozhodlo o použití prebytku
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z., 583/2004 Z.z.
Záverečný účet obce neobsahoval bilanciu aktív a pasív a vývoj dlhu obce - neboli uvedené záväzky obce zo ŠFRB
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z., 583/2004 Z.z.
Finančný výkaz FIN 5-04 neobsahoval vykázaný zostatok úveru zo ŠFRB a obec v ňom neuviedla pravdivé číselné údaje požadované na štatistické zisťovanie
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 540/2001 Z.z., MF/21513/2012-31
Obec nesprávne rozpočtovala kapitálové výdavky ako bežné výdavky a ani nevykonala zmeny rozpočtu
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 583/2004 Z.z., 583/2004 Z.z.
Obec nesprávne triedila kapitálové a bežné výdavky na podpoložky ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 583/2004 Z.z.
Obec poskytla dotácie občianskym združeniam, cirkvi a neziskovej organizácií bez uzatvorených dohôd a v rozpore so VZN o poskytovaní dotácií
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec neúčtovala o poskytnutých dotáciách v deň uskutočnenia účtovného prípadu na účte 372-Transféry a ostatné zúčtovanie so subjektmi mimoverejnej správy
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z.
Obec v ôsmich prípadoch zaúčtovala úhradu záväzku pred účtovaním o samotnom záväzku
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z.
Obec nesprávne účtovala o vodnom a stočnom, ktorý výdavok neúčtovala osobitne na účte 502-Spotreba energie a 518 - Ostatné služby
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: MF/16786/2007-31, MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z.
Obec nesprávne účtovala o poskytnutej dotácií z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na obstaranie DHM
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: MF/16786/2007-31, MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
Obec oneskorene zaradila DNM a DHM (o 4 mesiace) do majetku obce
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
Inventúrne súpisy v troch prípadoch neobsahovali miesto uloženia majetku a všetky inventúrne súpisy neobsahovali podpisový záznam hmotne zodpovedných osôb za majetok
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec v dvoch prípadoch pri oneskorených úhradach za daňové nedoplatky nevyrubila sankčný úrok z omeškania
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
Obec nevytvorila opravné položky ku krátkodobým pohľadávkam po dobe splatnosti, ktoré boli v súdnom konaní
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: MF/16786/2007-31
Obec ako verejný obstarávateľ nezvereňoval za rok 2013 raz štvrťročne na svojom webovom sídle súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Predbežná finančná kontrola bola vykonávaná iba štatutárom obce a v 44 prípadoch bola vykonávaná nesprávnym spôsobom
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 502/2001 Z.z., 502/2001 Z.z.
Obec nesprávne vykonávala priebežnú finančnú kontrolu
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 502/2001 Z.z.

Obec Streda nad Bodrogom

IČO
00331970
Sídlo
Hlavná 174/391, 07631 Streda nad Bodrogom
Kontrolované obdobie
rok 2014
Termín kontroly
29.09.2015 - 29.11.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec v návrhu rozpočtu na rok 2014 neopodstatnene rozpočtovala príjmové a výdavkové finančné operácie.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Schválený rozpočet neobsahoval vlastné príjmy rozpočtových organizácií (Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Základná škola a Domov dôchodcov), ktoré podľa návrhov rozpočtov jednotlivých rozpočtových organizácií predstavovali smumu 131 710,00 eur.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z., 583/2004 Z.z.
Po schválení rozpočtu na rok 2014 bola vykonaná zmena v časti výdavkové finančné operácie. Po tejto úprave bola ich výška nulová. Táto zmena bola vykonaná bez rozpočtového opatrenia schváleného ObZ.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z., 369/1990 Zb.
Viacročný rozpočet, ktorý bol zverejnený neobsahoval zámery a ciele, ktoré obec chcela z výdavkov obce zrealizovať.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Schválený rozpočet neobsahoval údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 493/2011 Z.z.
Zmena rozpočtu za rok 2014, ktorú schválil starosta obce bola vykonaná až 15.01.2015 a to bez schválenia ObZ.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z., 369/1990 Zb.
Kapitálové výdavky dosiahli sumu 14 874,00 eur, čo predstavovalo 100,00% upraveného rozpočtu, avšak úprava nebola vykonaná na základe rozpočtového opatrenia schváleného starostom ani ObZ.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z., 369/1990 Zb.
Predbežnú finančnú kontrolu nevykonával vedúci zamestnanec poverený vedúcim orgánu verejnej správy a zamestnanci zodpovední za rozpočet, verejné obstarávanie, správu majetku alebo za iné činnosti podľa charakteru finančnej operácie alebo jeho časti, ale len jedna osoba (starosta obce alebo osoba, ktorá bola zodpovedná za príslušnú finančnú operáciu).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Pri objednávkach, kúpnych zmluvách, nájomných zmluvách, zmluvách o poskytnutí dotácie a rovnako aj pri jednom verejnom obstarávaní v roku 2014 nebola predbežná finančná kontrola
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z., 502/2001 Z.z.
Hlavný kontrolór predložil ObZ návrh plánu kontrolnej činnosti na prvý polrok 2014 14.11.2013. Ten bol následne schválený ObZ 05.12.2013 uznesením č. 167/2013. Návrh plánu kontrolnej činnosti na druhý polrok 2014 bol hlavným kontrolórom predložený 01.07.2014. Ten bol následne schválený ObZ 14.08.2014 uznesením č. 200/2014. Návrh plánu kontrolnej činnosti nebol predložený v lehote do šiestich kalendárnych mesiacov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Obec nevypracovala inventúrny súpis účtu- 042 Obstaranie dlhodobého hmotného majetku. Dokumentácia taktiež neobsahovala inventúrne súpisy účtov pohľadávok a záväzkov, účtov časového rozlíšenia, ktoré podliehajú dokladovej inventarizácii, a ktorou sa overuje správnosť výšky zaúčtovanej sumy na príslušné doklady, taktiež kroky, ktoré obec vykonala na uplatnenie si svojich oprávnených nárokov pri pohľadávkach. Inventúrne súpisy hmotného majetku neobsahovali uvedenie skutočného stavu majetku zisteného inventúrou, ale len účtovný stav majetku v členení podľa stredísk. Inventarizačný zápis neobsahoval porovnanie skutočného stavu a účtovného stavu podľa jednotlivých majetkových účtov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
Zásady hospodárenia neobsahovali informácie, ktoré úkony zriadených organizácií podliehajú schváleniu orgánmi obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
V troch prípadoch v rámci kúpnych zmlúv obec nevedela hodnoverne predložiť zverejnenie zámeru na predaj majetku obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Tri nájomné zmluvy, ktorých predmetom bol prenájom nehnuteľného majetku obce, boli uzavreté bez predchádzajúceho súhlasu ObZ.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec ani v jednom prípade nepredložila zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľný majetok.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec prenajímala pivničné priestory o výmere 42m2 bez schválenia prenájmu ObZ. Cena nájmu bola dohodnutá v nájomnej zmluve na 20,00 eur za rok.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nájomná zmluva, ktorej predmetom bol prenájom zastavaných plôch a nádvorí v celkovej výmere 11 232m2, bola ObZ schválená 27.02.2014, avšak nájomcom bola podpísaná až 24.10.2014.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Zámer prenajať zastavené plochy a nádvoria v celkovej výmere 11 232m2 nebol zverejnený pred, ale až po schválení prenájmu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Cena nájmu bola uznsesením ObZ č. 2014/2014 schválená za prvý rok po podpise zmluvy o nájme v sume 50,00 eur za rok a v sume 100,00 eur za druhý a každý ďalší rok.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec v dvoch prípadoch prenájmov pivničných priestorov a zastavaných plôch a nádvorí prenajímala tento majetok za nižšie nájomné ako bolo stanovené vo VZN o určení sadzieb nájomného. Týmto konaním nezabezpečila do rozpočtu obce príjem z nájomného v stanovenej výške.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Obec všetky predložené kúpne zmluvy, nájomné zmluvy a zmluvy o poskytnutí dotácií, platné v roku 2014 neboli zverejnené v zákonom predpísanej forme. Na webovom sídle boli zverejnené len informácie o kúpnych zmluvách, ktoré osahovali údaje o zmluvných stranách, dátum uzavretia zmluvy a sumu za plnenie, bez uvedenia konkrétneho predmetu predaja. Nájomné zmluvy a zmluvy o poskytnutí dotácií neboli zverejnené vôbec.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 40/1964 Zb., 211/2000 Z.z.
Obec neevidovala na účte 319- Pohľadávky z daňových príjmov obcí pohľadávky staršie ako jeden rok.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
Obec nepoužívala všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Obec evidovala v účtovnej evidencii pozemok v sume 2 753,44 eur (82 950,00 Sk) duplicitne, na účte- Obstaranie dlhodobého majetku, ako aj na účte 031- Pozemky.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec v jednom prípade neúčtovala náklady za prenájom pozemku v celkovej sume 421,91 eur (faktúra č. 626015696 z 02.12.2013, účtovný doklad č. 7 z 15.01.2014) do obdobia s ktorým tieto časovo a vecne súviseli.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Poznámky neobsahovali informácie o pohľadávkach po lehote splatnosti.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z., MF/25755/2007-31
Obec si nesplnila povinnosť zverejniť v profile súhrnú správu o tejto zákazke, napriek tomu, že jej predpokladaná hodnota bola vyššia než 1000 eur. Informácie o tejto zákazke neboli do času kontroly zverejnené v profile verejného obstarávateľa.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Obec uhradila výdavky za realizáciu diela bez toho, aby mala v rozpočte zabezpečené verejné prostriedky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Stavebné práce boli uhrádené z kapitálových výdavkov, napriek skutočnosti, že mali charakter opráv cestných komunikácií a mali byť uhradené z bežných výdavkov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Zmluvy boli uzatvárané na dobu neurčitú a bez požitia pravidiel a postupov verejného obstarávania
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Obec vynaložila verejné prostriedky bez preukázania potreby a rozsahu vykonania.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
V roku 2014 obidvaja dodávatelia fakturovali práce na verejnom osvetlení a miestnom rozhlase. Dodávateľ A v celkovej sume 3213,76 eur a dodávateľ B v celkovej sume 172,96 eur. Obec nepredložila zmluvu, resp. objednávky, ktoré by preukazovali potrebu vykonávania prác, ako aj prevzatie prác zodpovedným zamestnancom obce, ktorý by potvrdil vecnú správnosť fakturovaných prác. Predbežná finančná kontrola bola odsúhlasená len na schválený rozpočet.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Na základe starostu obce zo 04.07.2014 si dodávateľ B fakturoval vypracovanie požiarnej charakteristiky stavby materskej školy, kultúrneho strediska a kaštieľa v celkovej sume 190,00 eur. Obcou predložené požiarné charakteristiky stavieb boli v roku 2011. Zástupcovia obce nevedeli zdôvodoniť, za akým účelom boli objednané nové charakteristiky uvedených objektov a tieto kontrolnej skupine neboli predložené.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
V troch prípadoch obec, k zmluvám o poskytnutí dotácie v celkovej sume 5 800,00 eur, nepredložila žiadosť o poskytnutie dotácie.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
V piatich prípadoch v celkovej sume 932,16 eur nebolo poskytnutie dotácie schválene obecným zastupiteľstvom.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Obec vykonala ročné zúčtovanie poskytnutej dotácie na záujmové vzdelávanie detí v sume 133,16 eur bez toho, aby prenajímateľ dotácie doložil doklady preukazujúce jej použitie v súlade s poskytnutými podmienkami.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 583/2004 Z.z.
Zmluva o poskytnutí dotácie v sume 2200,00 eur bola podpísaná 24.03.2014. Jej preverením bolo zistené, že v zmluve nebol uvedený spôsob a termín vyúčtovania dotácie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Preverením zmluvy o poskytnutí dotácie vo výške 600,00 eur bolo zistené, že v zmluve bola celková suma poskytnutá prijímateľovi rozdelená do dvoch splátok. Prvá v sume 300,00 eur mala byť poskytnutá do 28.01.2014 a druhá do 31.08.2014.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolou vyúčtovania poskytnutých finančných prostriedkov z dotácie bolo zistené, že príjemca dotácie použil poskytnuté finančné prostriedky aj na nákup žiaroviek do telocvične, štartovné a úhradu za novú hráčsku registráciu v celkovej sume 107,20 eur.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Preverením vyúčtovania poskytnutých finančných prostriedkov bolo zistené, že príjemca dotácie použil poskytnuté finančné prostriedky aj na nákup vykurovacieho telesa v sume 283,85 eur.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec 01.07.2003 uzatvorila dve identické zmluvy č. 04/2003 s dvoma dodávateľmi (dodávateľ A a dodávateľ B) na ten istý predmet plnenia. Zmluvy boli uzatvorené na dobu neurčitú. Kontrolovaný subjekt uzatvorením takejto zmluvy napostupoval v súlade so zákonom.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.

Obec Udiča

IČO
00317853
Sídlo
Udiča 302, 01801 Udiča
Kontrolované obdobie
rok 2014
Termín kontroly
21.09.2015 - 30.11.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Dodávateľské faktúry neobsahovali peňažnú sumu alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Zaúčtovanie nákladov do obdobia, s ktorým časovo a vecne nesúviseli
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Nesprávne vykázanie dlhodobých a krátkodobých záväzkov charakteru návratných zdrojov financovania
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Neúplná evidencia majetku
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 138/1991 Zb.
Nezaznamenanie výsledkov inventarizácie v inventúrnych súpisoch,nevyhotovenie inventarizačného zápisu
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Vedenie nehnuteľností v účtovníctve , na ktoré však neboli vystavené listy vlastníctva; Skutočnosť o prenajatých pozemkoch trvajúcich najmenej päť rokov nebola uvedená v listoch vlastníctva.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 162/1995 Z.z.
Vecné a finančné vymedzenie majetku ZŠ nebolo uvedené v delimitačných protokoloch .
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Nestanovenie sankčných podmienok v nájomných zmluvách
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Nevykonanie predbežnej finančnej kontroly, pokračovanie vo finančnej operácii
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Vykonanie predbežnej finančnej kontroly nekompetentnou osobou a na nesprávnom doklade
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 502/2001 Z.z.

Obec Zavar

IČO
00313203
Sídlo
Viktorínova 14, 91926 Zavar
Kontrolované obdobie
rok 2014
Termín kontroly
20.09.2015 - 02.12.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Pri piatich položkách bežného rozpočtu a dvoch položkách kapitálového rozpočtu bolo prekročené čerpanie rozpočtu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z., 523/2004 Z.z., 583/2004 Z.z.
Dodatky k zmluve o dielo boli podpísané po pôvodnom ukončení prác.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 40/1964 Zb.
Obec nedodržala podmienky a pravidlá pri poskytovaní dotácií stanovené vo VZN o poskytovaní dotácií (žiadosti neobsahovali náležitosti, jedna žiadosť nebola predložená v stanovenom termíne, pri vyúčtovaní dotácií chýbalo písomné potvrdenie príslušného zodpovedného zamestnanca žiadateľa o formálnej a vecnej správnosti vyúčtovania).
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Obec poskytla zo svojho rozpočtu preddavok, ktorý nebol vopred v zmluve písomne dohodnutý.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
Obec nezverejnila na svojej webovej stránke tri dodatky k zmluve o dielo, zmluvu o poskytovaní právnych služieb a informáciu o faktúre za právne služby.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Obec v štyroch nájomných zmluvách nestanovila sankčné podmienky v prípade neuhradenia dohodnutej sumy v stanovenej lehoty a zároveň úroky z omeškania.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Obec v dvoch prípadoch nezverejnila na svojej internetovej stránke svoj zámer prenechať majetok obce do nájmu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
V internej smernici o finančnej kontrole boli nesprávne určení zodpovední zamestnanci za vykonávanie predbežnej finančnej kontroly (iba staraosta) a predbežnú kontrolu aj vykonával iba starosta a pracovníčka zodpovedná za príslušnú finančnú operáciu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Správy o výsledku kontroly, vypracované hlavnou kontrolórkou neobsahovali stanovenie lehoty na podanie námietok ku kontrolným zisteniam.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Dokumentácia k správam z kontrol neobsahovala zápisnice o prerokovaní správy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.

Obec Zákamenné

IČO
00315001
Sídlo
Námestie J. Vojtaššáka 100212, 02956 Zákamenné
Kontrolované obdobie
rok 2014
Termín kontroly
20.09.2015 - 13.12.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

nevyrubenie a nevymáhanie úrokov z omeškania za neuhradenie nájomného v dohodnutých termínoch splatnosti, nevystavenie faktúr za nájomné nájomníkovi v zmluvne určenom termíne, nevyužitie všetkých právnych možností na vymoženie nedoplatkov na nájomnom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
nevedenie neodpisovaného majetku v účtovníctve obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
zásady hospodárenia s majetkom obce neupravovali spôsob výkonu práv vyplývajúci z vlastníctva cenných papierov a majetkových podielov na všetkých právnických osobách s majetkovou účasťou obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
umožnenie vkladu hnuteľného majetku obce do základného imania obchodnej spoločnosti na základe rozhodnutia starostu obce v zásadách hospodárenia s majetkom obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
nesprávna úprava schvaľovania prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov v zásadách hospodárenia
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
nedodržanie postupu pri prevode vlastníctva majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa (schválenie zámeru prevodu vlastníctva majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa súčasne so samotným prevodom, nedostatočné, nekonkrétne zdôvodnenie osobitného zreteľa, nezverejnenie zámeru prevodu vlastníctva)
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
nesprávna úprava schvaľovania prenájmu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov v zásadách hospodárenia
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
nedodržanie postupov pri prenájme majetku obce (prenajatie majetku bez využitia súťažných postupov výberu nájomcu, resp. neodsúhlasenie prenájmov z dôvodov hodných osobitného zreteľa, nezverejnenie zámerov prenájmu majetku obce, resp. nezverejnením zámerov prenájmu majetku obce na jej internetovej stránke)
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
nedohodnutie spôsobu platenia nájomného v nájomných zmluvách
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 116/1990 Zb.
neúplný názov obce a jej adresy na listoch vlastníctva
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 162/1995 Z.z.
neoznámenie poskytnutia minimálnej pomoci podnikateľskému subjektu ministerstvu financií
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 231/1999 Z.z.
neformalizovanie rozhodnutí starostu obce o zmene rozpočtu obce na rok 2014
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb., 583/2004 Z.z.
nesprávne určenie podmienok vyhlásenia miestneho referenda na základe petície občanov v štatúte obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
nesprávne určenie podmienok platnosti miestneho referenda v štatúte obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
nesprávne vymedzenie kompetencií obecného zastupiteľstva vo vzťahu k schvaľovaniu organizačného poriadku obecného úradu a poriadku odmeňovania zamestnancov obce v štatúte obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
nesprávne označenie starostu obce ako správny orgán v štatúte obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
nesprávne vymedzenie kompetencií obecného zastupiteľstva vo vzťahu k voľbe a odvolávaniu zástupcu starostu obce v štatúte obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
nesprávne označenie obecného úradu ako orgánu obce v štatúte obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
nesprávne vymedzenie kompetencií hlavného kontrolóra obce v štatúte obce - mal viesť centrálnu evidenciu sťažností občanov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
neurčenie poskytovaných služieb spojených s nájmom, ceny týchto služieb a spôsobu vyúčtovania zálohových platieb v nájomnej zmluve
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 40/1964 Zb.
nedodržanie platných postupov účtovania
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
zaplatenie faktúry v poľštine bez prekladu do slovenčiny
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
úhrada faktúry s bližšie nekonkretizovanými poskytnutými právnymi službami
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
nevypracovanie inventúrnych súpisov k štyrom účtom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
nezabezpečenie preukázateľnosti účtovníctva z dôvodu neuvedenie inventúrneho rozdielu na účte 031 - Pozemky
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
nezdokladovanie prírastkov a úbytkov hmotného majetku za január 2015 pri fyzickej inventúre majetku k 31.12.2014
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
možnosť rozhodovať o miestnych daniach v hlasovaní obyvateľov obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 460/1992 Zb.
neoverenie vystavených objednávok, zmlúv o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce, nájomných zmlúv, zmlúv o dielo predbežnou finančnou kontrolou, overenie kúpnych zmlúv predbežnou finančnou kontrolou až po ich podpise
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z., 502/2001 Z.z.
neuvedenie dátumu vyhotovenia záznamu o výsledku kontroly
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
neuvedenie dátumu oboznámenia kontrolovaného subjektu so záznamom o výsledku kontroly
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
chýbajúce písomné potvrdenie o prevzatí záznamu kontrolovaným subjektom
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
nedostatočná ochrana oprávnených záujmov obce pri vymáhaní daňových pohľadávok (nevymáhanie nedoplatkov prostredníctvom záložného práva, nezisťovanie podmienok na začatie daňového exekučného konania)
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 511/1992 Zb.
nezisťovanie podmienok na začatie daňového exekučného konania
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 511/1992 Zb.
nesprávne uplatnenie platnej rozpočtovej klasifikácie pri triedení výdavkov obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
úhrada nerozpočtovaných výdavkov, resp. vo vyššej sume ako boli rozpočtované a pred zmenou rozpočtu obce (schválenie zmien rozpočtu so spätnou platnosťou)
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
poskytnutie vyššieho preddavku ako bolo dohodnuté v kúpnej zmluve
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
poskytnutie bezúročnej pôžičky z prostriedkov obce súkromnej osobe
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Porušenie finančnej disciplíny, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 583/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
akceptovanie výdavku, ktorý bol použitý v rozpore s účelom poskytnutej dotácie
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
nedostatočná ochrana oprávnených záujmov obce pri vymáhaní daňových pohľadávok (nevymáhanie nedoplatkov prostredníctvom záložného práva, nezisťovanie podmienok na začatie daňového exekučného konania, nezasielanie výziev na úhradu nedoplatkov v náhradnom termíne správcovi konkurznej podstaty)
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
nezaslanie výzvy na zaplatenie daňového nedoplatku v náhradnom termíne na obchodné meno a adresu daňového subjektu uvedeného na daňovom priznaní
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
neuvedenie termínu na zaplatenie nedoplatku na miestnom poplatku za KO, následkov nezaplatenia nedoplatku v náhradnom termíne, spôsobu vymáhania v prípade nezaplatenia nedoplatku v náhradnom termíne a informácie o možnosti podania námietok vo výzvach na úhradu nedoplatkov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
nezisťovanie podmienok na začatie daňového exekučného konania
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
nevyrubenie úroku z omeškania za nezaplatenú daň z nehnuteľností za rok 2009 v päťročnej lehote
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
nemonitorovanie programového rozpočtu na rok 2014 z hľadiska priebežného plnenia jeho zámerov a cieľov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
neoznámenie zmeny rozpočtu do 20. kalendárneho dňa v mesiaci, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom bola zmena rozpočtu vykonaná
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
vykonanie zmien rozpočtu bez zmeny programov obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
nevykonanie zmeny rozpočtu obce rozpočtovým opatrením
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
nesprávne zahrnutie mimorozpočtových prostriedkov a nerozpočtovaných príjmov ZŠ s MŠ do výpočtu výsledku rozpočtového hospodárenia obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
neúčtovanie dlhodobého hmotného majetku na príslušnom majetkovom účte
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 419/2007 Z.z., 431/2002 Z.z.
evidovanie dvoch pozemkov v účtovníctve obce, ku ktorým obec nemala relevantný doklad o ich vlastníctve
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 419/2007 Z.z., 431/2002 Z.z.
poskytnutie dotácie na základe žiadosti podanej po určenom termíne
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
poskytnutie dotácie bez predchádzajúcej písomnej žiadosti prijímateľa
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
akceptovanie nepredloženia fotokópii účtovných dokladov preukazujúcich použitie poskytnutej dotácie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
podpísanie zmluvy na nákup pozemku bez predchádzajúceho odsúhlasenia tejto kúpy obecným zastupiteľstvom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
podpis nájomnej zmluvy v rozpore s podmienkami určenými v zásadách hospodárenia s majetkom obce (úhrada bežných opráv a revízií hasiacich prístrojov obcou, nedohodnutie možnosti zvyšovať nájomné o mieru inflácie)
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Obec Šenkvice

IČO
00305103
Sídlo
Námestie Gabriela Kolinoviča 5, 90081 Šenkvice
Kontrolované obdobie
rok 2014
Termín kontroly
20.09.2015 - 24.11.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

- pri triedení výdavkov obec nedodržala rozpočtovú klasifikáciu tým, že nezatriedila výdavok za uhradenie dodávateľskej faktúry na správnu podpoložku, čím konala v rozpore so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy a súčasne so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy,
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
- pri použití rozpočtových prostriedkov obec prekročila v niektorých rozpočtových podpoložkách rozpočtovej klasifikácie účelovo schválené výdavky, čím nepostupovala v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy,
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
- návrh plánu kontrolnej činnosti obce na II. polrok 2014 bol zverejnený na webovom sídle obce neskôr ako stanovuje zákon o obecnom zriadení, čo nebolo v súlade s uvedeným zákonom,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
- správy o výsledkoch kontroly za rok 2014, vypracované hlavnou kontrolórkou obce, neboli predkladané obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí, čím nebol dodržaný zákon o obecnom zriadení.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Späť