Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-001/2015/1030
Názov:
Obmena výzbroje, techniky a správnosť postupov pri správe majetku.
Účel kontrolnej akcie:
Prekontrolovať dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri nakladaní s finančnými prostr
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany

IČO
34000666
Sídlo
Pri Šajbách 12, 83106 Bratislava
Kontrolované obdobie
2013, 2014
Termín kontroly
01.02.2015 - 29.04.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Organizácia mala určený vzťah so zriaďovateľom v roku 2013 na základe listov MO SR: • č. SEFIN-101-1/2013 z 22. januára 2013 s určením odvodu z odpredaja nehnuteľného majetku v správe organizácie vo výške 4 640 720,00 eur. Termín odvodu bol stanovený do 16. decembra 2013. List bol adresovaný na sídlo organizácie Inovecká 7, Trenčín a bol doručený dňa 28.01.2013. • č. SEEK-75-80/2013 zo 16. decembra 2013, ktorým bol tento odvod určený vo výške 0,00 eur. List bol adresovaný na sídlo organizácie Inovecká 7, Trenčín a bol doručený dňa 30. decembra 2013. Súčasťou týchto rozpisov záväzných ukazovateľov pre príspevkovú organizáciu nebol súhrn úloh a činností, ktoré mala príspevková organizácia v súlade s predmetom svojej činnosti v príslušnom rozpočtovom roku zabezpečiť, tak ako to ukladal § 9 ods. 4 písm. f) zákona č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách). Podľa dodatku č. 6 k zriaďovacej listine č. KaMO-4255/2013 z 19. septembra 2013 sa zmenilo sídlo organizácie do Bratislavy, pričom nebola stanovená presná adresa. Tento dodatok sa stal účinným v deň vydania. V zmysle týchto právnych aktov si organizácia nesplnila odvod vo výške 4 640 720,00 eur v zmysle listu č. SEFIN-101-1/2013 z 22. januára 2013, pretože posledný deň určený pre realizáciu odvodu uplynul pred doručením odpustenia tohto odvodu. De jure nemal byť tento list ani účinný, tak ako bol doručený, pretože sídlo organizácie bolo iné, ako na adrese rozpisu záväzných ukazovateľov, čo zriaďovateľ mal a musel vedieť. Neúplne definované sídlo organizácie nebolo v súlade s ustanovením §21 ods. 9 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlách a organizácia mala tento nesúlad oznámiť zriaďovateľovi.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Organizácia mala určený vzťah so zriaďovateľom v roku 2014 na základe listov MO SR: • č. SEEK-36-34/2014 z 3. júla 2014 s určením odvodu z odpredaja nehnuteľného majetku v správe organizácie vo výške 3 416 245,00 eur s tým, že termín a výška odvodu budú spresnené. List už bol adresovaný na sídlo organizácie Pri Šajbách 12, Bratislava. Termín doručenia nebol zistený; na liste sa nenachádzala prezenčná pečiatka a nebol evidovaný ani v knihe došlej pošty. • č. SEEK-36-34-1/2014 z 19. decembra 2014, ktorým bol tento odvod určený vo výške 0,00 eur. List bol adresovaný na sídlo organizácie Pri Šajbách 12, Bratislava a bol doručený 29. decembra 2014. Súčasťou týchto rozpisov záväzných ukazovateľov pre príspevkovú organizáciu nebol súhrn úloh a činností, ktoré mala príspevková organizácia v súlade s predmetom svojej činnosti v príslušnom rozpočtovom roku zabezpečiť, tak ako to ukladal § 9 ods. 4 písm. f) zákona o rozpočtových pravidlách. Organizácia tak nemohla efektívne plánovať ani hospodáriť, pretože nemala vedomosť o výške príspevku, odvodu, resp. nemala stanovené hlavné úlohy zo strany zriaďovateľa. Nemohla tým dodržať ustanovenie § 24 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách, ktoré ukladá, že príspevková organizácia hospodári podľa svojho rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia. Jej rozpočet zahŕňa aj príspevok z rozpočtu zriaďovateľa a prostriedky prijaté od iných subjektov. Podľa výkazu FIN 1 - 12 k 31.12.2013, resp. 2014 skutočné plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov vykazovala organizácia v rokoch 2013 a 2014 prebytok. Organizácia účtovala iba o výnosoch a nákladoch bez analytického členenia podľa ekonomickej rozpočtovej klasifikácie. Podľa hospodárskeho výsledku bola v strate v obidvoch rokoch. Napriek tomu vznikol prírastok na bankových účtoch, na ktorých organizácia kumulovala prostriedky za odpredaj spravovaného majetku. Z tohto prírastku bola sanovaná časť straty z hospodárenia v bežných rokoch, ktorá bola spôsobená obstaraním nehnuteľného majetku, jeho opravami a údržbou v súlade s ustanovením § 24 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách, pričom v oboch kontrolovaných rokoch bolo použitie týchto prostriedkov nižšie ako celkové náklady na obstaranie hmotného majetku, jeho opravy, údržbu a technické zhodnotenie. Podľa ustanovenia § 24 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách príspevková organizácia uhrádza náklady na prevádzku, opravy a údržbu hmotného majetku, ako aj na obstaranie hmotného a nehmotného majetku z vlastných zdrojov a z príspevku od zriaďovateľa, pričom vlastné zdroje používa prednostne. Zriaďovateľ poskytuje príspevkovej organizácii príspevok na prevádzku v takej výške, aby jej rozpočet bol vyrovnaný, čo sa v tomto prípade neudialo.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Vzhľadom k tomu, že organizácia neúčtovala výnosy a náklady v ekonomickej rozpočtovej klasifikácii, nebolo možné v časovom horizonte kontroly, rekonštruovať celé účtovníctvo a kvalifikovať a kvantifikovať rozdiely v plnení rozpočtu príjmov a výdavkov, ktorý bol prebytkový a výnosov a nákladov, kde bola vykázaná strata, ktorá bola vyššia ako výška odpisov príslušného majetku. Kontrolná skupina zistila, že nárast prostriedkov na bankových účtoch spojených s predajom majetku bol spôsobený skutočnými platbami za hmotný majetok predaný v minulosti na splátky a prejavil sa v plnení rozpočtu príjmov a výdavkov ako bežné splátky za celú databázu dlžníkov oproti plneniu rozpočtu výnosov a nákladov, kde vstupuje do tržieb iba suma predajných cien nehnuteľného majetku zo zmlúv uzatvorených v bežnom roku. Organizácia v kontrolovanom období netvorila rezervný fond ani o ňom neúčtovala z dôvodu dlhodobej straty. V rokoch 2011 až 2014 hospodárila so stratou, viac ako 50 % nákladov bolo pokrytých tržbami a zároveň nebola v rokoch 2013 a 2014 zapojená na štátny rozpočet príspevkom. V zmysle ustanovenia § 21 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách nespĺňala kritériá na existenciu príspevkovej organizácie, ktoré určujú, že príspevková organizácia je právnická osoba štátu, obce a vyššieho územného celku, ktorej menej ako 50 % výrobných nákladov je pokrytých tržbami, a ktorá je na štátny rozpočet, rozpočet obce alebo na rozpočet vyššieho územného celku zapojená príspevkom. Na základe týchto skutočností organizácia BARMO nespĺňala zákonné požiadavky na hospodárenie ako príspevková organizácia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Kontrolná skupina zistila, že krycí list súvahy nebol vypracovaný podľa vzoru, predpísaného v aktuálne platnej Prílohe č. 1 k opatreniu č. MF/25755/2007-31.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/25755/2007-31
Bolo zistené, že krycí list výkazu ziskov a strát nebol vypracovaný podľa aktuálne platnej Prílohy č.2 k opatreniu č. MF/25755/2007-31.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: MF/25755/2007-31
Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzku k 31.12.2013 bola vykonaná na základe Interného nariadenia riaditeľa BARMO – inventarizácia za rok 2013 z 27.11.2013. Formálnou kontrolou inventarizačných súpisov kontrolná skupina zistila, že v niektorých prípadoch neboli termíny stanovené týmto nariadením dodržiavané (napr. pri Inventarizácii finančného majetku, záväzkov a pohľadávok). V inventarizačnom zápise kontrolná skupina zistila pri účte 031 pozemky rozdiel medzi sumou uvedenou v inventarizačnom zápise a sumou uvedenou v hlavnej knihe k 31.12.2013. V inventarizačnom zápise bola uvedená suma 2 031 708,68 eur a to aj v stave z účtovnej evidencie, aj v skutočnom stave zistenom pri inventarizácii a inventarizačný rozdiel tvoril sumu 0,00 eur. V hlavnej knihe bola vedená hodnota pozemkov v sume 2 013 708,68 eur. K rozdielu prišlo pri uvádzaní hodnoty a to tým, že boli nesprávne uvedené sumy v inventarizačnom zápise. Z uvedeného vyplýva, že tento účet bol inventarizovaný iba formálne a nesprávne. Kontrolná skupina zistila, že v niektorých inventúrnych súpisoch (napr. Inventúrny súpis dokladov prírastkov a úbytkov od ukončenia fyzickej inventúry do 31.12.2013, Inventúrny súpis nehnuteľného majetku v príspevkovej organizácii BARMO k 31.12.2013, Súpis pozemkov v užívaní, atď.) neboli uvedené všetky zákonom predpísané údaje, ktoré musí inventúrny súpis obsahovať. Išlo o nesprávne uvedenie sídla organizácie, nesprávne a chýbajúce časové, vecné a miestne údaje o priebehu inventarizácie. Tým nebolo dodržané ustanovenia § 30 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“). Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzku k 31.12.2014 bola vykonaná na základe Interného nariadenia riaditeľa BARMO – inventarizácia za rok 2014 zo 17.11.2014. Kontrolou inventarizačných súpisov bolo zistené, že v niektorých prípadoch neboli dodržiavané termíny stanovené týmto nariadením (napr. Inventarizácia finančného majetku, záväzkov a pohľadávok, Inventúrny súpis o uskutočnení dokladovej inventarizácie účtu 042 – obstaranie dlhodobého hmotného majetku). Kontrolná skupina zistila, že v niektorých inventúrnych súpisoch (napr. Inventúrny súpis peňažných prostriedkov vedených na bankovom účte, Inventúrny súpis pohľadávok, Inventúrny súpis záväzkov, atď.) neboli uvedené všetky potrebné údaje, ktoré musí inventúrny súpis obsahovať a tým nebolo dodržané ustanovenia § 30 ods. 2 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolou inventarizácia účtu 112 - PHM v nádrži kontrolná skupina zistila nasledovné skutočnosti: - Služobné motorové vozidlo s EČV TN981CJ vykázalo nadspotrebu PHM za 54,14 eur - Služobné motorové vozidlo s EČV TN679CA vykázalo nadspotrebu PHM za 382,97 eur - Služobné motorové vozidlo s EČV TN980CJ vykázalo nadspotrebu PHM za 150,17 eur - Služobné motorové vozidlo s EČV TN347CU vykázalo nadspotrebu PHM za 548,16 eur Celková nadspotreba PHM v roku 2013 bola za 1 135,44 eur. Túto sumu BARMO zaúčtovalo na účet 501119 – Nadspotreba PHM a pripočítalo ju k daňovému základu. Kontrolou inventarizácia účtu 112 - PHM v nádrži kontrolná skupina zistila, tak ako v roku 2013, nadspotrebu. Normy spotreby pohonných látok boli stanovené podľa technických preukazov konkrétnych vozidiel. Problematika noriem PHM a ich prekročenia nebola a nie je v organizácii riešená ani škodovou komisiou ani v rámci interných právnych aktov.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolná skupina zistila, že podľa LV č. 9505 kontrolovaný subjekt má v správe pozemok s celkovou rozlohou 14 286 m2. V rámci investičnej akcie „Oplotenie ubytovne Bratislava, Pri Šajbách 12“ realizovanej v roku 2013 a 2014 bola oplotená len plocha o výmere 10 086 m2. Ostatná plocha o výmere 4 200 m2, ktorú tvorí aj parkovisko a trávnatá plocha (na LV vedené ako zastavané plochy a nádvoria), je voľne prístupná a využívajú ju ako verejnosť – na voľno časové aktivity, na parkovanie vozidiel alebo na skrátenie pešej cesty k zastávkam MHD, tak aj Dopravný podnik mesta Bratislava – ako oddychové parkovisko autobusov, čím môže prísť, resp. prichádza k jej znehodnoteniu. Toto nie je v súlade s ustanovením § 3 ods. 2 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správe majetku štátu“), podľa ktorého správca je oprávnený a povinný majetok štátu užívať na plnenie úloh v rámci predmetu činnosti alebo v súvislosti s ním, nakladať s ním podľa tohto zákona, udržiavať ho v riadnom stave, využívať všetky právne prostriedky na jeho ochranu a dbať, aby nedošlo najmä k jeho poškodeniu, strate, zneužitiu alebo zmenšeniu.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 278/1993 Z.z.
Bola vykonaná kontrola procesu verejného obstarávania na Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu ubytovne Hviezda. Toto verejné obstarávanie sa nenachádzalo v pláne verejného obstarávania BARMO za rok 2013 ani za rok 2014. Súhlas o vykonaní verejného obstarávania udelilo MO SR 31.05.2013. Oznámenie o začatí priameho rokovacieho konania pri postupe zadávania nadlimitnej zákazky bolo odoslané 23.08.2013 na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „ÚVO“) s predpokladanou hodnotou zákazky v sume 374 886,00 eur bez DPH. Ako zdôvodnenie priameho rokovacieho konania v zmysle ustanovenia § 58 písm. e) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) bola uvedená skutočnosť, že nástupníckou organizáciou pôvodného projektanta VPÚ Praha v ČSSR sa stala po rozdelení ČSSR v zmysle transformačnej zmluvy z roku 1992 VPÚ DECO Bratislava, a. s.(stal sa výhradný vlastník autorských a majetkových práv). Kontrolovaný subjekt vyzval vybraného uchádzača na účasť v priamom rokovacom konaní listom zo dňa 03.09.2013 a zároveň menoval 09.09.2013 piatich členov komisie pre priame rokovacie konanie nadlimitnej zákazky. Čestné vyhlásenia členov danej komisie boli doložené 11.09.2013. Podľa zápisnice z priameho rokovacieho konania z 11.09.2013 bolo dohodnuté, že vybraný uchádzač predloží cenovú ponuku elektronicky do 13.09.2013 do 12:00 a následne v listinnej podobe. Termín elektronickej ponuky nebol vybraným uchádzačom dodržaný. Ponuka v elektronickej forme bola odoslaná uchádzačom o 12:48. Podľa zápisnice zo zasadnutia komisie na posúdenie ponuky záujemcu z 13.09.2013 bolo dohodnuté, že komisia akceptuje predloženú cenu, ale kontrolovaný subjekt vyzval záujemcu na úpravu a odstránenie technických chýb a iných nedostatkov. Podľa ďalšej zápisnice z priameho rokovacieho konania z 18.09.2013 bolo dohodnuté, že uchádzač pripraví nový návrh zmluvy do 23.09.2013. Uchádzačovi bolo zároveň 18.09.2013 listom oznámené, že jeho ponuka bola úspešná. Podľa zápisnice zo zasadnutia komisie na posúdenie zmluvy z 23.09.2013 bolo konštatované, že návrh zmluvy je akceptovateľný a odporučila pristúpiť k jej podpisu. MO SR schválilo uvedenú zmluvu 11.10.2013. Zmluva bola zverejnená v Centrálnom registri zmlúv 15.10.2013. Zmluva o dielo č. 2013-099-087 bola podpísaná 11.10.2013 na sumu vo výške 328 585,00 eur bez DPH. Správa o zákazke bola v zmysle ustanovenia § 21 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní zverejnená na webovej stránke kontrolovaného subjektu 16.10.2013. ÚVO zaslal listom z 03.03.2014 kontrolovanému subjektu žiadosť o poskytnutie informácii o zvolenom postupe zadávania vyššie uvedeného predmetu zákazky a o vyhradenom vlastníkovi autorských práv a majetkových práv k pôvodnej projektovej dokumentácii objektu ubytovne Hviezda. Tieto informácie poskytol kontrolovaný subjekt ÚVO listom z 13.03.2014. Kontrolovaný subjekt zaslal 15.08.2014 ďalšie oznámenie o začatí priameho rokovacieho konania pri postupe zadávania nadlimitnej zákazky s predpokladanou hodnotou 65 565,00 eur bez DPH na prepracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu ubytovne Hviezda. Podľa dokumentácie k obstarávaniu najmä v častiach: stavebná časť, statika, vzduchotechnika a chladenie, silno prúdové a slabo prúdové elektroinštalácie, požiarna ochrana a nadväzujúce profesie na základe zmeny účely využitia stavby z ubytovne na administratívu. Priame rokovacie konanie bolo zdôvodnené ustanovením § 58 písm. i) bod 2 (stavebné práce a služby nezahrnuté do pôvodnej zmluvy nepresahujúce 20 % hodnoty pôvodnej zmluvy) zákona o verejnom obstarávaní. Kontrolovaný subjekt menoval 04.09.2014 piatich členov komisie pre priame rokovacie konanie nadlimitnej zákazky. Čestné vyhlásenia členov danej komisie boli doložené 08.09.2014. Na základe zápisnice z priameho rokovacieho konania uskutočneného 08.09.2014 na obstarávanie nadlimitnej zákaz
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Počas obdobia, v ktorom bola ubytovňa vo výpožičke, boli v rokoch 2010 až 2012 na technické zhodnotenie a opravy a údržbu ubytovne Hviezda nad rámec bežných opráv a údržby použité prostriedky v štyroch stavebných akciách vo výške 1 062 214,08 eur bez DPH. Tieto akcie boli obstarané v štyroch výberových konaniach začatých v roku 2010 a realizovaných v rokoch 2010 – 2012 za realizačné ceny, ktoré kopírovali zmluvné ceny. K akciám bola vypracovaná aj súvisiaca PD. Na realizáciu týchto akcií bolo vynaložených spolu 1 067 964,08 eur bez DPH (1 277 910,72 eur s DPH) nasledovne. Stavebná akcia Verejné obstarávanie Skutočné trvanie akcie Realizačná cena v eur Forma Začiatok Koniec Víťaz Začiatok Koniec bez DPH s DPH Stavebné úpravy zdravotechnických a sociálnych zariadení ubytovne - ubytovňa Hviezda Bratislava 4.-9.NP PPZ 16.04.2010 31.05.2010 SSsro, Batizovce 19.07.2010 19.01.2011 358 846,85 427 027,75 Stavebné úpravy zdravotechnických a sociálnych zariadení ubytovne Hviezda Bratislava - vzduchotechnika 4.-9.NP ZsNH 09.11.2010 30.11.2010 SSsro, Batizovce 13.12.2010 10.01.2011 16 949,00 20 338,80 Stavebné úpravy zdravotechnických a sociálnych zariadení ubytovne - ubytovňa Hviezda Bratislava 10.-14.NP PPZ 19.11.2010 29.12.2010 Msro, Bratislava 18.03.2011 31.03.2012 343 183,14 411 819,77 Maľby, výmena obkladov a podlahovín v ubytovacej časti 4. - 14.NP - Ubytovňa Hviezda Bratislava PPZ 13.12.2010 23.02.2011 Ssro, Bernolákovo 03.03.2011 29.02.2012 343 235,09 411 881,90 Spolu za stavebné akcie x 1 062 214,08 1 271 068,22 Projektová dokumentácia I nebolo zistené nebolo zistené Psro, Gregorova Vieska N/A N/A 2 750,00 3 272,50 Projektová dokumentácia II ZsNH 25.10.2010 25.10.2010 Psro, Gregorova Vieska N/A N/A 3 000,00 3 570,00 Projektová dokumentácia III ZsNH 01.12.2010 01.12.2010 Psro, Gregorova Vieska N/A N/A 800,00 960,00 Celkom x 1 068 764,08 1 278 870,72 Legenda: PPZ – podprahová zákazka, ZsNH – zákazka s nízkou hodnotou, N/A – nebolo skúmané Zdroj údajov: BARMO Akcie realizované firmami SSsro, Batizovce a Msro, Bratislava zahŕňali rekonštrukcie sociálnych priestorov v jadre nehnuteľnosti, rozdelené podľa poschodí na dve časti. V prípade firmy SSsro, Bratislava prišlo k navýšeniu zákazky z titulu vzduchotechniky. Akcia realizovaná firmou Ssro, Bernolákovo zahŕňala rekonštrukciu ubytovacích priestorov. Pri analýze výkazu výmeru, fakturovaných prác a obhliadke objektu bolo zistené, že pri každom z dodávateľov išlo o práce, ktoré bolo možné klasifikovať podľa kódov CPV, rozhodných pre určenie postupu pri verejnom obstarávaní, v skupinách, resp. triedach 4543000 – obkladanie stien a kladenie podlahových krytín, 4544000 – maliarske, natieračské a sklenárske práce, 4533000 – inštalatérske práce, 4511000 – demolačné práce a búranie budov; zemné práce. Obstaranie troch akcií prebehlo postupom pre podprahovú zákazku, kde bol limit do 360 000,00 eur na zákazku, čo zákazky jednotlivo spĺňali. V prípade štvrtej akcie obstaranej postupom pre zákazku s nízkou hodnotou išlo o navýšenie ceny z titulu realizácie vzduchotechniky, ktorá nebola predmetom riešenia zákazky na rekonštrukciu 4. – 9. poschodia. V zákazke na 10. – 14. poschodie už bola vzduchotechnika zapracovaná. Po analýze prác, predpokladaných cien zákazky a zohľadnení kódov CPV bolo zistené, že prišlo k rozdeleniu zákazky na 4 časti, čo bolo v rozpore s § 3 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní kde je definovaná stavebná zákazka kódom CPV v oddiele 45 slovníka obstarávania. Podľa legislatívy platnej v rozhodnom období v zmysle ustanovenia § 5 ods. 12 zákona o verejnom obstarávaní zákazku nebolo možné rozdeliť, ani zvoliť spôsob určenia jej predpokladanej hodnoty s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov zadávania zákazky podľa tohto zákona. V tomto prípade bol limit 360 000,00 eur. Organizácia nedodržala ustanovenie § 9 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, podľa ktorého verejný obstarávateľ a obstarávateľ boli povinní postupovať podľa u
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Uhradením prostriedkov vo výške 1 062 214,08 eur bez DPH na základe zmlúv uzatvorených za porušenia zákona o verejnom obstarávaní, nebola dodržaná povinnosť daná organizácii ustanovením § 19 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách, podľa ktorého bol subjekt verejnej správy povinný pri používaní verejných prostriedkov zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich použitia. Tým prišlo k porušeniu finančnej disciplíny v zmysle ustanovenia § 31 ods. 1 písm. j) zákona o rozpočtových pravidlách.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
V zmysle Zmluvy o výpožičke 08/0195/40/2002 zo dňa 06.12.2002 mala organizácia vo výpožičke majetok v správe svojho zriaďovateľa – ubytovňa Hviezda za účelom ubytovania v hodnote celkom s inžinierskymi sieťami a umeleckými dielami 330 887 218,00 Sk. Zmluva o výpožičke bola uzatvorená „na dobu určitú s účinnosťou od 01.01.2003 do majetkoprávneho vysporiadania predmetnej nehnuteľnosti a stráca platnosť dňom odovzdania tohto majetku do správy BARMO Trenčín podľa zákona o správe majetku štátu“ K tejto zmluve bol vyhotovený dodatok č. 1 v ktorom boli z výpožičky vyňaté niektoré špecifikované priestory na I. a II. podlaží. V roku 2013 bola správa ubytovne Hviezda prevedená na BARMO zmluvou o prevode správy nehnuteľného majetku štátu s účinnosťou od 04.12.2013 v hodnote zostatkovej ceny 279 272,11 eur pri nadobúdacej cene 11 179 256,52 eur. V rokoch 2010 – 2014 organizácia BARMO uhradila projektové a stavebné práce na ubytovni Hviezda vo výpožičke a v správe vo výške celkom o 1 315 104,08 eur bez DPH (1 574 478,72 s DPH). V roku 2014 boli použité prostriedky vo výške 247 140,00 eur bez DPH. Tieto prostriedky boli súčasťou nákladov na projektové práce na stavebnú akciu Rekonštrukcia a modernizácia ubytovne hviezda, Kukučínova 38, Bratislava v rôznych štádiách spracovania. Projektové práce boli obstarané spôsobom uvedeným vyššie (v bode 3.1.1 protokolu), pričom zmluva o dielo bola uzatvorená 11.10.2013. V priebehu ďalšieho obstarávania prišlo k zmene zadania, na základe ktorého prišlo k zmene obsahovej náplne projektu a následne k navýšeniu ceny PD o 65 565,00 eur bez DPH na 394 150,00 eur bez DPH. V dokumentácii k verejnému obstarávaniu sú založené Zápisnice z rokovania s BARMOm, všetky z 20.10.2013, v ktorých účastníci, ÚVO, MO SR a Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia MO SR vyjadrili súhlas s možnosťou prípadného prenájmu administratívnych priestorov v objekte ubytovne. Zároveň sa tu nachádzali aj požiadavky na tieto priestory. Podľa týchto zápisníc táto možnosť vznikla pripravovanou rekonštrukciou a plánovanou zmenou účelu využitia budovy z čisto ubytovacieho na administratívny a čiastočne ubytovací. Tieto rokovania a zmena účelu boli dohodnuté dodatkom k zmluve až po uzatvorení zmluvy o dielo dňa 10.10.2014. V dodatku k tejto zmluve boli špecifikované zmeny zadania, ktoré spôsobili zvýšenie ceny. Verejné obstarávanie na uzatvorenie dodatku bolo zahájené dňa 15.08.2014. PD pre stupeň územného rozhodnutia a stavebného zámeru bola fakturovaná v januári 2014. Podľa analýzy PD pre stupeň stavebný zámer z 01/2014 boli už zmeny v zmysle dodatku č. 1 zakomponované v tejto PD. Zvýšenie ceny bolo fakturované ako doplatok k zmenám v PD v októbri 2014 v sume 19 465,00 eur bez DPH po uzatvorení dodatku č. 1. Na faktúre bol uvedený dátum dodania 16.10.2014, čo nekorešpondovalo s dátumom uvedeným na PD pre stavebný zámer. Tento bol použitý pre štátnu expertízu, ktorá bola vykonaná v máji 2014 a určila predpokladanú cenu verejnej práce vo výške 19 389 tis. eur bez DPH. Táto PD bola použitá aj pre stupeň dokumentácie na územné rozhodnutie, ktorá je datovaná po vykonaní štátnej expertízy 20.05.2014. Iná ako popísaná PD pre predmetné stupne stavebného konania, resp. štátnej expertízy nebola kontrolou zistená. Dostupnými metódami kontroly nebolo možné ex post určiť ako prebiehali práce na PD, resp. cenu PD zadanú podľa zmenených podmienok v čase uzatvorenia zmluvy o dielo a jeho dodatku. Nesúlad medzi dátumami dodania PD, na faktúre za doplatok k zmenám, zahájenie verejného obstarávania a uzatvorenie dodatku k zmluve až po dodaní predmetu obstarávania nezabezpečoval požadovanú transparentnosť konania organizácie a jej dodávateľa. Podľa oceneného výpočtu normohodín projektových prác pred zmenou a po zmene má kontrolná skupina za preukázané, že objem práce pri nezmenených podmienkach bol menší ako objem práce, ktorý zahŕňa prepracovanie už do súťaže vytvoreného a zmluvne dohodnutého projektu. Podľa tohto postupu n
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Celkovo boli na stavebné a projektové práce v interiéroch ubytovne Hviezda vynaložené v rokoch 2010 – 2012 finančné prostriedky v celkovej výške 1 068 764,08 eur bez DPH, z toho za stavebné práce 1 062 214,08 eur. Cena za poskytované ubytovacie služby sa v ubytovni nezmenila od 01.01.2009 a nebola vytvorená na báze prevádzkových nákladov ani nezohľadnila vynaložené investície. V roku 2013 bolo rozhodnuté o rekonštrukcii ubytovne. Explicitné doklady o rozhodnutí o jej rekonštrukcii a potrebe finančných prostriedkov neboli v organizácii dostupné. Táto rekonštrukcia nebola súčasťou rozpisov záväzných ukazovateľov určených pre organizáciu zriaďovateľom v rámci súhrnu úloh a činností, ktoré mala príspevková organizácia v súlade s predmetom svojej činnosti v príslušnom rozpočtovom roku zabezpečiť, pretože neboli určené. Rovnako v apríli roku 2015 organizácia ešte nemala od zriaďovateľa rozpis záväzných ukazovateľov, ani súhrn úloh a činností na bežný rok v zmysle platných ustanovení zákona o rozpočtových pravidlách. V roku 2009 bolo vykonané termovízne merania na tomto objekte, kde bolo záverom konštatované, že teplotné straty sú v oblasti okien a presklených plôch a odporučené vykonať energetický audit. Tento vykonaný nebol. Iné analýzy ďalšieho využitia budovy a ekonomickej návratnosti investície neboli zistené. Pôvodný rozsah rekonštrukcie nebol zistený, pretože sa mal odvíjať od projektovej dokumentácie na základe verejnej súťaže a bol odhadovaný organizáciou podľa Orientačného odhadu nákladov stavebných prác stavebnej akcie zo dňa 21.03.2013 vo výške 8 mil. eur. Podľa Zdôvodnenia požiadavky na navýšenie ceny PD z 10.10.2014 sa mala rekonštrukcia pôvodne týkať zamedzenia energetických strát a výmeny vykurovacej technológie pri zachovaní rekonštruovaných prvkov. K vypracovaniu pôvodných projektov neprišlo, ale ako je uvedené vyššie v protokole bola vypracovaná priamo nová verzia PD s odhadovanými nákladmi stavby 19 596 185,00 eur, ktoré boli spresnené štátnou expertízou na 19 596 171,57 eur všetko bez DPH s tým, že vo výkresovej časti PD sa explicitne uvádzajú 4 organizácie, ktoré by mali administratívne priestory nájomne využívať. Táto suma bola odsúhlasená Uznesením vlády SR č. 348 z 09.07.2014 k Rozvojovému programu priorít verejných prác na roky 2015 až 2017. V doložke vplyvov k tejto stavbe sa neuvádzajú ani kladné ani záporné ekonomické vplyvy. V prípade využívania stavby štyrmi organizáciami, z ktorých jednou z nich mal byť UVO, ktorý sídli v súkromných priestoroch za trhové nájomné, bola analýza ekonomických vplyvov nevyhnutná pre posúdenie stavby. Tak isto neboli zistené doklady, v ktorých bolo stanovené, v akom rozsahu budú organizácie využívať priestory bezplatne a aké prostriedky budú potrebné pre prípadný nájmu, resp. úhrady energií a sietí. V centrálnom registri zmlúv boli kontrolou identifikované zmluvy, ktorými si ÚVO prenajímal priestory. Na základe komunikácie s ÚVO bolo zistené, že náklady na prenajaté priestory v dvoch budovách spolu so službami od firmy M, družstvo a SZRB, a.s. od roku 2010 s výhľadom do ukončenia nájomných zmlúv do roku 2016 tvoria sumu 3 983 101,00 eur. Z tohto pohľadu by išlo z celospoločenského hľadiska o vyčísliteľný efekt. Skutočné náklady za roky 2010 – 2014 a predpokladané náklady za roky 2015 – 2016 dokumentuje nasledovná tabuľka: Prenajímateľ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Spolu M družstvo 546 026 503 571 469 630 510 550 542 740 561 961 561 961 3696439 SZRB, a.s. 0 0 0 50 242 75 100 80 660 80 660 286662 Spolu 546 026 503 571 469 630 560 792 617 840 642 621 642 621 3983101 Zdroj ÚVO Z hľadiska plánovania činnosti organizácie, náklady vynaložené na stavebné práce v rokoch 2010 – 2012 vo výške 1 068 764,08 eur bez DPH v súvislosti s nezmenenou cenou ubytovania, obstaraním a následne deštruovanou investíciou z titulu ďalšej rekonštrukcie, hodnotí kontrolná skupina ako nehospodárne a neefektívne použitie finančných prostriedkov. Podobne v celkovom kontex
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Kontrolná skupina pri kontrole preddavkov zistila, že kontrolovaný subjekt v roku 2012 poskytol dňa 20.12.2012 zmluvne dohodnutý preddavok vo výške 2 000,00 eur, ktorý bol podľa bankového výpisu uhradený 28.12.2012. Tento preddavok sa týkal projektovej dokumentácie za modernizáciu čerpacej stanice odpadových vôd. Uvedený preddavok bol zúčtovaný v rámci faktúry č. ko 02/2013 nasledujúci rok 21.08.2013. Tým, že daný preddavok bol zúčtovaný v roku 2013, nebol finančne vysporiadaný do konca rozpočtového roka, v ktorom bol poskytnutý, bolo porušené ustanovenie § 19 ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách. Vzhľadom k tomuto zisteniu, zistenie, že preddavok bol týmto poskytnutý na viac ako 7 mesiacov, a nebolo dodržané ustanovenie § 19 ods. 8 zákona o rozpočtových pravidlách ktoré uvádza, že subjekt môže poskytnúť preddavky najviac na obdobie troch mesiacov je neuplatniteľné. Úhradou preddavku z verejných prostriedkov v rozpore s uvedenými ustanoveniami prišlo k porušeniu finančnej disciplíny v zmysle ustanovenia § 31 ods. 1 písm. l) citovaného zákona.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
V priebehu výpožičky HVIEZDY prišlo k 01.06.2003 k zmene zákona o správe majetku štátu tak, že sa ustanovila v § 13 ods. 8 nasledovná podmienka: „Ak sa na účely uvedené v odseku 7 prenecháva do výpožičky viac ako 30 % celej podlahovej plochy stavby alebo viac ako 30 % celej výmery pozemku, môže správca prenechať tento majetok štátu do výpožičky na určitý čas, najviac na päť rokov. Ak je takýto majetok štátu po uplynutí päťročnej lehoty naďalej dočasne prebytočný, možno ho zmluvou o výpožičke prenechať vypožičiavateľovi najviac na ďalších päť rokov.“ Táto zmena zákona nebola zapracovaná do zmluvy o výpožičke. K ďalšej zmene citovaného zákona prišlo aj k 01.06.2008, kedy bola predmetná problematika riešená v rámci ustanovenia § 13 ods. 9 nasledovne: „Správca môže dočasne prebytočný nehnuteľný majetok štátu prenechať do výpožičky zmluvou o výpožičke uzavretou najviac na päť rokov. Ak sa prenecháva do výpožičky celá nehnuteľnosť, správca ju môže prenechať do výpožičky len na dobu určitú najviac na päť rokov; po uplynutí tejto doby je správca povinný s týmto nehnuteľným majetkom štátu naložiť podľa § 8 až 11, ak tým nebudú dotknuté práva tohto správcu k inému nehnuteľnému majetku štátu v jeho správe, ktorý tvorí s týmto nehnuteľným majetkom štátu neoddeliteľný celok.“ Táto zmena zákona nebola zapracovaná do zmluvy o výpožičke. Zmena v tomto zákone účinná od 01.07.2013 v upravila ustanovenie § 13 ods. 9 a skrátila dobu výpožičky z piatich rokov na dva takto:“ Správca môže dočasne prebytočný nehnuteľný majetok štátu prenechať do výpožičky zmluvou o výpožičke uzavretou najviac na dva roky. Ak sa prenecháva do výpožičky celá nehnuteľnosť, správca ju môže prenechať do výpožičky len na dobu určitú najviac na dva roky; po uplynutí tejto doby je správca povinný s týmto nehnuteľným majetkom štátu naložiť podľa § 8 až 11, ak tým nebudú dotknuté práva tohto správcu k inému nehnuteľnému majetku štátu v jeho správe, ktorý tvorí s týmto nehnuteľným majetkom štátu neoddeliteľný celok. Takto upravený zákon o správe majetku štátu neumožňoval v období svojej účinnosti zhodnocovať majetok vo výpožičke, pretože zákon o rozpočtových pravidlách v ustanovení § 26 ods. 6 určoval, že „príspevková organizácia ako nájomca alebo vypožičiavateľ môžu použiť kapitálové výdavky na technické zhodnotenie prenajatého majetku alebo majetku vo výpožičke, ak doba nájmu alebo výpožičky trvá aspoň štyri roky od vynaloženia takéhoto výdavku“, čo pri dodržaní platného znenia zákona o majetku štátu nebolo realizovateľné. Podľa ustanovenia § 17 zákona o správe majetku štátu (účinného od 01.06.2003 do prevodu správy Hviezdy na BARMO v roku 2013), zmluvy o nájme a výpožičke uzavreté pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona sú účastníci zmluvy povinní dať do súladu s § 13 do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona, inak tieto zmluvy zaniknú po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia jeho účinnosti. Na základe tohto ustanovenia zmluva o výpožičke na Hviezdu dňa 01.12.2003 zo zákona zanikla.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 278/1993 Z.z.
V roku 2013 bola správa Hviezdy prevedená na BARMO zmluvou o prevode správy nehnuteľného majetku štátu č. preberajúceho BARMO-Prav-33/2013-1 zo dňa 22.07.2013. Po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy dňa 06.11.2013 jej zverejnením v Centrálnom registri zmlúv bola Hviezda prevzatá (podľa Zápisu o fyzickom odovzdaní a prevzatí objektu „Pozemky a stavby – ubytovňa Hviezda“) dňa 04.12.2013. V zmluve sa preberajúci zaviazal zriadiť v prospech odovzdávajúceho zmluvne špecifikované vecné bremeno. Kontrolou bolo zistené, že v tomto bode nebola zmluva dodržaná, pretože žiadne vecné bremeno ani iné ťarchy sa v zodpovedajúcom aktuálnom LV č. 5899 nenachádzajú. Bude potrebné zriadiť zmluvné vecné bremeno v LV č. 5899.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

IČO
30845572
Sídlo
Námestie generála Viesta 2, 83247 Bratislava-Nové Mesto
Kontrolované obdobie
2013, 2014
Termín kontroly
03.02.2015 - 27.04.2015
Stav kontroly
Ukončená
Späť