Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-056/2013/1030
Názov:
Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami vo vybraných oblastiach so zameraním najmä na odmeňovanie vo vybraných zdravotníckych zariadeniach.
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť vo vybraných zdravotníckych zariadeniach hospodárenie s verejnými prostriedkami so zameraní
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Fakultná nemocnica Nitra

IČO
17336007
Sídlo
Špitálska 6, 94901 Nitra
Kontrolované obdobie
2010 až 2012
Termín kontroly
10.02.2013 - 26.03.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Nemocnica v jednotlivých položkách rozpočtu prekročila sumu schválených výdavkov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Fakultná nemocnica Trenčín

IČO
00610470
Sídlo
Legionárska 28, 91171 Trenčín
Kontrolované obdobie
2010 až 2012
Termín kontroly
07.02.2013 - 24.03.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Porušenie Zákonníka práce bolo zistené, keď pri piatich pracovných zmluvách uzatvorených s lekármi, pri ôsmich pracovných zmluvách uzatvorených so sestrami a pri štyroch pracovných zmluvách uzatvorených s pôrodnými asistentkami nebol uvedený ako zamestnávateľ štatutárny orgán kontrolovaného subjektu.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Nemocnica Poprad, a. s.

IČO
36513458
Sídlo
Banícka 803/28, 05845 Poprad
Kontrolované obdobie
2010 až 2012
Termín kontroly
06.02.2013 - 26.03.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

nepriznanie príplatkov za riadenie lekárom a nezahrnutie príplatku za riadenie do hrubej mzdy
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
neuvedenie dátumu podpisu na dodatkoch k pracovným zmluvám a dohodách o zmenách k pracovným zmluvám (lekári) medzi zmluvnými stranami
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nepreukázanie doručenia mzdových výmerov lekárom, ktoré obsahovali nové mzdové podmienky
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
zahrnutie nárokovateľnej zložky mzdy do minimálnych mzdových nárokov u sestier a pôrodných asistentiek
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
zahrnutie nárokovateľnej zložky mzdy do minimálnych mzdových nárokov u sestier a pôrodných asistentiek
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nepriznanie a nezahrnutie príplatkov za riadenie vedúcim sestrám a príplatkov za zmennosť sestrám a pôrodným asistentkám do hrubej mzdy
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nepreukázanie doručenia mzdových výmerov obsahujúcich nové mzdové podmienky sestrám a pôrodným asistentkám
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
zahrnutie nárokovateľnej zložky mzdy u lekárov do minimálnych mzdových nárokov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Nemocnica s poliklinikou Hlohovec, s.r.o.

IČO
36713091
Sídlo
Nábrežie A. Hlinku 27, 92001 Hlohovec
Kontrolované obdobie
2010 až 2012
Termín kontroly
26.03.2013 - 14.03.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

základná zložka mzdy lekárov nebola od 01.01.2012 určená minimálne vo výške 1,6 násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve SR, a od 01.07 2012 vo výške 1,9 násobku priemernej mesačnej mzdy
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
základná zložka mzdy lekárov nebola od 01.01.2012 určená minimálne vo výške 1,6 násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve SR, a od 01.07 2012 vo výške 1,9 násobku priemernej mesačnej mzdy
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
výška mzdy u zdravotných sestierv rokoch 2010 až 2012 po zohľadnení stupňa náročnosti pracovného miesta bola nižšia ako minimálny mzdový nárok v uvedenom období
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
zamestnávateľ zdravotné sestry zaradil do nižšieho stupňa náročnosti práce ako im prislúchalo podľa prílohy č. 1 k Zákonníku práce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Dohodnuté mzdové podmienky od 01.04 2012 do 31.07.2012 nezodpovedali ani výške minimálneho mzdovému nároku pre 1 stupeň prílohy k zákonu o minimálnych mzdových nárokoch sestier a pôrodných asistentiek
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
mzda za júl 2012 a časť mzdy za august 2012 bola vyplatená po lehote splatnosti mzdy
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Nemocnica s poliklinikou Myjava

IČO
00610721
Sídlo
Staromyjavská 59, 90701 Myjava
Kontrolované obdobie
2010 až 2012
Termín kontroly
06.03.2013 - 24.03.2013
Stav kontroly
Ukončená

Národné rehabilitačné centrum

IČO
00518140
Sídlo
Sládkovičova 1, 96237 Kováčová
Kontrolované obdobie
2010 až 2012
Termín kontroly
17.02.2013 - 24.03.2013
Stav kontroly
Ukončená

Národný onkologický ústav

IČO
00165336
Sídlo
Klenová 1, 83310 Bratislava-Nové Mesto
Kontrolované obdobie
2010 až 2012
Termín kontroly
11.02.2013 - 24.03.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Na rozhodnutí o plate chýbal podpis riaditeľa NOU.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Na návrhu na priznanie príplatku za prácu v sťaženom prostredí chýbal podpis riaditeľa NOU.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Na vyjadrení o odobratí osobného príplatku nebolo uvedené obdobie, na ktoré sa tento pozastavuje.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
V spise na nenachádzalo upozornenie za porušenie pracovnej disciplíny, ktoré si mal prevziať zamestnanec.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
V spise zamestnanca sa nenachádzalo rozhodnutie o plate k 1.7.2010.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Novoprijatej zamestnankyni - absolventke bola priznaná pohyblivá zložka mzdy.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Nesúlad medzi smernicou o diferencovanom odmeňovaní zamestnancov a Zákonníkom práce v čl. 21, bod 4 v časti b)
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Národný ústav detských chorôb

IČO
00607231
Sídlo
Limbová 1, 83340 Bratislava-Nové Mesto
Kontrolované obdobie
2010 až 2012
Termín kontroly
06.02.2013 - 20.03.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Vo výkazoch mzdových nárokov lekárov boli účtovné údaje upravované škrtaním, bielením a prepisovaním bez uvedenia mena osoby a dátumu, kto opravu vykonal.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
opätovne predĺžený pracovný pomer lekára na dobu určitú bez uvedenia dôvodu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
zamestnanec aj po ukončení pracovného pomeru a po jeho opätovnom uzavretí zastával a v súčasnosti zastáva funkciu zástupcu bez výberového konania
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
dohoda uzavretá medzi DFNsP a zamestnancami neobsahovala dátum uzatvorenia dohody
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
na mzdovom dekréte chýbal podpis štatutárneho zástupcu DFNsP
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
prehodnotenie osobného príplatku nebolo v súlade s čl. 31 ods. 6
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
platové dekréty , ktoré boli súčasťou pracovných zmlúv, neobsahovali dátumy a podpisy zamestnancov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
termín uzavretia pracovnej doby na dobu určitú nebol v súlade s OZ
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
úprava osobného príplatku nebola vykonaná v súlade s KZ
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
osobný príplatok priznaný setrám nebol v súlade s KZ
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
náborový príspevok nesprávne vyplatený
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
platové dekréty sestier neobsahovali dátumy a podpisy zamestnancov
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.

IČO
35971126
Sídlo
Pod Krásnou hôrkou 1, 83348 Bratislava-Nové Mesto
Kontrolované obdobie
2010 až 2012
Termín kontroly
10.02.2013 - 24.03.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

V Rozhodnutí o mzde nebola uvedená platová trieda v kategórii lekár
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Dohody o zmene podmienok pracovnej zmluvy podpisované so spätnou platnosťou
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok

IČO
30801397
Sídlo
Malacká cesta 63, 90218 Pezinok
Kontrolované obdobie
2010 až 2012
Termín kontroly
10.02.2013 - 10.03.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Napriek tomu, že boli zistené nedostatky a boli navrhnuté opatrenia na nápravu zistených nedostatkov, bol z vnútornej kontroly vypracovaný záznam a zároveň výsledný materiál nebol v súlade so zákonom
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Univerzitná nemocnica Martin

IČO
00365327
Sídlo
Kollárova 2, 03659 Martin
Kontrolované obdobie
2010 až 2012
Termín kontroly
10.02.2013 - 24.03.2013
Stav kontroly
Ukončená

Východoslovenský onkologický ústav, a.s.

IČO
36603350
Sídlo
Rastislavova 43, 04191 Košice-Juh
Kontrolované obdobie
2010 až 2012
Termín kontroly
11.02.2013 - 03.04.2013
Stav kontroly
Ukončená
Späť