Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-067/2015/1050
Názov:
Poskytovanie dotácií z rozpočtovej kapitoly Všeobecná pokladničná správa
Účel kontrolnej akcie:
Účelom KA je kontrola dodržiavania Výnosu Ministerstva financií SR č. 26825/2005-441 z 09.12.2005 o
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

IČO
00603481
Sídlo
Primaciálne námestie 1, 81499 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2011 - 2012
Termín kontroly
05.07.2015 - 10.08.2015
Stav kontroly
Ukončená

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

IČO
00151742
Sídlo
Štefanovičova 5, 81782 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2011 - 2014
Termín kontroly
29.06.2015 - 19.08.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Nejednoznačne vymedzený účel použitia dotácie poskytnutej z rozpočtovej kapitoly VPS.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Poskytnutie dotácie na základe žiadosti predloženej po termíne určenom vo Výnose MF SR č. 26825/2005-441 z 9. decembra 2005 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MF SR
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.

Obec Kvetoslavov

IČO
00305545
Sídlo
Kvetoslavov 258, 93041 Kvetoslavov
Kontrolované obdobie
2012
Termín kontroly
06.07.2015 - 30.07.2015
Stav kontroly
Ukončená

Občianske združenie Korunovačná Bratislava

IČO
30847184
Sídlo
Gagarinova 21, 82103 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
2014
Termín kontroly
06.07.2015 - 30.07.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Nedodržanie princípu transparentnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri obstarávaní služieb z prostriedkov dotácie, čím kontrolovaný subjekt nedodržal príslušné ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Nedodržanie termínu na predloženie zúčtovania dotácie v zmysle Pokynu MF SR č. MF SR 008351/2015-441 na zúčtovanie finančných vzťahov so ŠR za rok 2014.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

SEMIC BRATISLAVA

IČO
31813101
Sídlo
Hviezdna 1, 82106 Bratislava-Pod.Biskup.
Kontrolované obdobie
2014
Termín kontroly
06.07.2015 - 30.07.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Nepreukázanie spolufinancovania projektu financovaného z dotácie z iných zdrojov vo výške min. 10 % z nákladov pri podávaní žiadosti o dotáciu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Späť