Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-003/2024/1100
Názov:
Kontrola vo vybraných vodárenských spoločnostiach.
Účel kontrolnej akcie:
Posúdiť hospodárenie vodárenských spoločností po zmene legislatívy vrátane spôsobu regulácie cenotvorby s dôrazom, či tieto spoločnosti generujú dostatok zdrojov na potrebnú obnovu a rozvoj verejných vodovodov a verejnej kanalizácie.
Stav KA:
Schválená v RPKČ
Správa o výsledku kontroly:
-

Podať príspevok ku kontrolnej akcii

Subjekty

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

IČO
35850370
Sídlo
Prešovská 48, 82646 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
roky 2021 - 2023, v prípade vecných súvislostí aj obdobia predchádzajúce a nasledujúce
Termín kontroly
05.02.2024 - 30.05.2024
Stav kontroly
Pripravovaná

Zistenia

Kontrolné zistenie č. 1 V jednom prípade bol preberací protokol týkajúci sa vodárenskej infraštruktúry spísaný až dňa 18.07.2022, čo bolo 7 dní po stanovenej lehote (dňa 11.07.2022), čím prišlo k porušeniu bodu č. 3, písm. a) Kúpnej zmluvy č. KP/526/2022/BVS zo dňa 30.06.2022.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolné zistenie č. 2 Porušenie ustanovenia § 1 ods. 4, písm. b) až f) Vyhlášky č. 262/2010 Z. z. tým, že schválený Plán obnovy VV a VK na obdobie rokov 2022 - 2031 neobsahoval ciele, plánované termíny obnovy, priority zaradenia, návrh prác a posúdenie vzťahov k iným stavbám.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 262/2010 Z.z.
Kontrolné zistenie č. 3 BVS, a. s. nezaslaním Informácie o tvorbe a spôsobe použitia účelovej finančnej rezervy za rok 2022 na MŽP SR v stanovenom termíne do 31.07.2023 nekonala v súlade s § 16a ods. 6 zákona o verejných vodovodoch a kanalizáciách.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 442/2002 Z.z.
Kontrolné zistenie č. 4 V dvoch prípadoch v zápisniciach zo zasadnutí predstavenstva chýbal podpis predsedu predstavenstva, čo nebolo v súlade s ustanovením § 195 ods. 1 Obchodného zákonníka, v ktorom je uvedené, že zápisnice podpisuje predseda predstavenstva a zapisovateľ.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 513/1991 Zb.
Kontrolné zistenie č. 5 V jednom prípade bol porušený § 18 ods. 4 zákona o slobodnom prístupe k informáciám tým, že nebol podaný podnet na vydanie rozhodnutia v zmysle príslušných zákonných ustanovení Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava ako povinnej osobe.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

IČO
36570460
Sídlo
Komenského 50, 04248 Košice-Sever
Kontrolované obdobie
roky 2021 - 2023, v prípade vecných súvislostí aj obdobia predchádzajúce a nasledujúce
Stav kontroly
Pripravovaná

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

IČO
36550949
Sídlo
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra
Kontrolované obdobie
roky 2021 - 2023, v prípade vecných súvislostí aj obdobia predchádzajúce a nasledujúce
Termín kontroly
04.02.2024 - 22.05.2024
Stav kontroly
Pripravovaná

Zistenia

Plán obnovy VV a VK na roky 2015 až 2024 vrátane jeho aktualizácií neobsahoval ciele, plánované termíny obnovy ako aj priority
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 442/2002 Z.z.
Kontrolovaným subjektom nebola dodržaná zákonná osemdňová lehota na vybavovanie žiadostí.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Zo strany štatutárneho orgánu kontrovaného subjektu nebola určená povinná osoba podľa ods. 5, ale ani nebol podaný podnet na vydanie rozhodnutia v zmysle príslušných ustanovení ods. 4
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
ZsVS nezaslaním Informácie o tvorbe a spôsobe použitia účelovej finančnej rezervy za rok 2022 na MŽP SR v stanovenom termíne do 31.07.2023, nekonala v súlade s § 16a ods. 6 zákona o VV a VK
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 442/2002 Z.z.

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

IČO
36069841
Sídlo
Tomášikova 28C, 82101 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
roky 2021 - 2023, v prípade vecných súvislostí aj obdobia predchádzajúce a nasledujúce
Termín kontroly
31.01.2024 - 16.05.2024
Stav kontroly
Pripravovaná

Zistenia

Vyhláška č. 323/2022 Z. z. bola zverejnená v zbierke zákonov s platnosťou od 06.10.2022 a účinnosť nadobudla dňom 10.10.2022, teda 10 dní po termíne, do ktorého mali vodárne podávať cenové návrhy na nové regulačné obdobie, čo nemožno považovať za dobrú prax do budúcnosti. Regulované subjekty tak mali podávať návrhy podľa starej vyhlášky, ale úrad ich posudzoval podľa novej, kde boli kritéria na výpočet maximálnej ceny vodného a stočného nastavené odlišne.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
Vyhláška č. 21/2017 Z. z. bola prijatá narýchlo a bez riadneho legislatívneho procesu, pripomienok, alebo diskusie. ÚRSO tak bez širšej diskusie, po 46 dňoch v platnosti, zrušil viac ako dvojročnú prípravu zavedenia dvojzložkovej ceny. O tejto zmene ÚRSO verejnosť informoval dňa 07.02.2017 iba krátkou tlačovou správou na svojom webe. Tým, že vyhláška nebola zverejnená na pripomienkové konanie, došlo k porušeniu § 10 ods. 1 a ods. 2 zákona o tvorbe právnych predpisov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 400/2015 Z. z.
Vyhláška č. 21/2017 Z. z. svojím obsahom nenadväzovala na jeden z cieľov regulačnej politiky na 5. regulačné obdobie, ktorým bolo vytvoriť podmienky pre zavedenie dvojzložkovej ceny.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Vzhľadom na to, že v 5. regulačnom období došlo ku kráteniu uznaných EON vo viacerých prípadoch bez jasnejších pravidiel, akým spôsobom ÚRSO prihliadal na sociálne, environmentálne a ekonomické dôsledky úhrady za vodohospodárske služby, ako aj na geografické a klimatické podmienky príslušného regiónu, resp. uznal EON len do určitej výšky, vyhodnotilo NKÚ SR uplatňovanie tohto pravidla za nepredvídateľné pre vodárenské spoločnosti. Napriek tomu, že v 6. regulačnom období bol skokový nárast cien pri PV a OV ošetrený uvedeným ustanovením, aj naďalej je možné podľa vyhlášky č. 323/2022 Z. z. pri návrhu maximálnej ceny prihliadať na sociálne, environmentálne a ekonomické dôsledky úhrady za vodohospodárske služby, ako aj na geografické a klimatické podmienky príslušného regiónu. Kontrolná skupina NKÚ SR vyhodnotila, že bez nastavenia jasnejších pravidiel, akým spôsobom sa bude pri stanovení cien prihliadať na vyššie uvedené hľadiská, zostane pre vodárenské spoločnosti uplatňovanie uvedeného nepredvídateľné aj v budúcnosti.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
na webovej stránke neboli zverejnené povinne zverejňované údaje k rozhodnutiam č. 0109/2023/V – Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. a č. 040/2022/V Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. ČOV – Hubice, čo nebolo v súlade s § 14 ods. 12 zákona o regulácii v sieťových odvetviach, podľa ktorého spolu s právoplatným cenovým rozhodnutím zverejní úrad na svojom webovom sídle údaje o ekonomicky oprávnených nákladoch vrátane rozsahu investícií a primeranom zisku, ktoré sú započítané do určenej alebo schválenej ceny pre regulované činnosti podľa aj § 11 ods. 4 písm. a) až e). Ak úrad určil cenu podľa odseku 9 na základe podkladov, ktoré mal k dispozícii, zverejnia sa aj tieto podklady.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 250/2012 Z. z.
Späť