Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-010/2021/1090
Názov:
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť hospodárenie VVS, a.s. a nakladanie s jej majetkom a vyhodnotenie nastavenia vnútorných kon
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

IČO
36570460
Sídlo
Komenského 50, 04248 Košice-Sever
Kontrolované obdobie
2020-2018 v prípade vecných súvislostí aj obdobia predchádzajúce a nasledujúce
Termín kontroly
09.02.2021 - 09.06.2021
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

K povinne zverejňovaným zmluvám podľa § 5a ods. 2 zákona o slobode informácií nie sú na webovom sídle spoločnosti zverejňované v štruktúrovanej a prehľadnej forme údaje o objednávkach alebo o faktúrach za tovary, práce a služby, čo nie je v súlade s § 5b ods. 1 písm. a) a b) citovaného zákona.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Pohyblivá zložka mzdy – ročné prémie vo výške 100 % skutočne dosiahnutej mzdy za rok 2019 vo vybranej vzorke štyroch riadiacich pracovníkov spoločnosti bola priznaná a vyplatená v plnej výške napriek tomu, že hodnotenie stanovených ukazovateľov bolo doplnené tak, aby zohľadnilo aj faktory vopred zmluvne nedohodnuté a ktoré napomohli zmeniť hodnotenie ukazovateľa v prospech hodnoteného riadiaceho pracovníka. Doplnené hodnotenie sa týkalo v prípade generálneho riaditeľa a VTR 1 z 3 stanovených ukazovateľov (ukazovateľ likvidita) a v prípade riaditeľov závodov Bardejov a Rožňava sa týkalo 2 z 2 stanovených ukazovateľov (výsledok hospodárenia a náklady na realizované výnosy). Orgány, ktoré schválili nároky na pohyblivú zložku mzdy ani v jednom prípade nepristúpili k percentuálnej zrážke ročnej prémie z titulu neplnenia ukazovateľov, ktoré boli predpokladom na jej priznanie. Na základe uvedeného zistenia možno konštatovať, že spôsob hodnotenia ukazovateľov pre priznanie pohyblivej zložky mzdy nemalo motivačný účinok na manažment spoločnosti, keďže prémie boli vyplatené v plnej výške bez ohľadu na ich plnenie.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
• V zmluvách na zabezpečenie IT služieb, ktoré sa týkali vzorky boli dohodnuté niektoré neštandardné podmienky v oblasti výpovedných lehôt a podmienok ukončenia zmluvy, napr. 36 mesačná výpovedná lehota zmluvy, odstupné 1 500 000,00 eur v prípade predčasného ukončenia zmluvy, predlžovanie trvania zmlúv dodatkami o 4 – 5 rokov. Jednalo sa o nasledujúce zmluvy: ? ZoD č.1350/417/2014/SN z 19.12.2014 s Arminius s.r.o. Sv. Ladislava 178/1062, Košice na prenos dátových údajov, účinnosť zmluvy 4 roky od podpisu, výpovedná lehota 36 mesiacov, cena 8 520,00 eur/mesačne, resp. 102 240,00 eur/ročne bez DPH (prenos údajov na GR z prevádzok OZ Prešov, Michalovce, Vranov, Bardejov, Svidník, Trebišov, Humenné), Dodatok č. 1 z 07.11.2016 – predĺženie účinnosti zmluvy zo 4 na 8 rokov. ? ZoD z 12.12.2014 č. 1351/418/2014/SN s Arminius s.r.o. Sv. Ladislava 178/1062, Košice na Podporu dátových sietí a systémov., servisný poplatok 6 500 eur/mesiac, t. j. 78 000,00 eur/rok a zriadenie siete a servisná služba 101 255,00 eur, splatnosť 60 dní, 3 mesačná výpovedná lehota, účinnosť zmluvy 4 roky. Dodatkom č. 1 z 12.01.2015 bola výpovedná lehota predlžená na 36 mesiacov a dodatkom č. 2 z 07.11.2016 došlo k predĺženiu účinnosti zmluvy zo 4 na 8 rokov (t. j. ešte pred uplynutím doby na ktorú bola zmluva uzatvorená). ? ZoD č. 146/25/2016/SN z 4.3.2016 s Arminius s.r.o., Alejová 3, Košice na Obmenu zastaralého virtuálneho hardware, s ukončením podpory riešenia do 3 rokov od ukončenia projektu, cena za projekt 205 597,00 eur bez DPH, podpora riešenia za 1 mesiac 1 000,00 eur (3 roky – 36 000,00 eur bez DPH), Dodatok č. 1 z 01.04.2016 (dodatok skôr uzavretý ako samotná zmluva) – zmena predmetu zmluvy na Obmena zastaralého virtuálneho hardware a podpora, zmena ceny: za projekt 352 597 eur bez DPH, podpora riešenia za 1 mesiac 5 500,00 eur, podpora riešenia za 3 roky 198 000,00 eur. (ukončenie projektu 5/2016 – ukončenie podpory 3 roky od ukončenia projektu). Dodatok č. 2 z 07.11.2016 predĺženie účinnosti zmluvy zo 4 na 8 rokov. ? Vysoká zmluvná pokuta bola dohodnutá v zmluve na outsourcing IT služieb s firmou ims s.r.o. Žilina z 22.08.2008 (interné číslo: ZnSP 1281-17-2008) v znení dodatku č. 18 z 01.01.2013 (bez podpisov) s dohodnutým odstupným vo výške 1 500 000,00 eur pri predčasnom ukončení zmluvy v prospech poskytovateľa služieb, zmluva je uzatvorená na 5 rokov a dodatkom č. 18 predĺžená o ďalších 5 rokov.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
VVS, a.s. pristúpila k obstaraniu výpočtovej techniky a tlačiarní, ktorého výsledkom mal byť nájom s následným uzatvorením zmluvy na poskytnutie služieb a fakturovaním ceny celkovej zákazky formou 60 rovnakých mesačných odplát Zákazky na dodanie služieb. Výzvy na podanie ponuky umožňovali aj použitie alternatívneho riešenia, ktoré si vyžadovalo presný popis riešenia a vzájomných vzťahov, pričom sa predpokladala ekonomická výhodnosť takéhoto riešenia. Vzhľadom na nejednoznačne (nie konkrétne) formulovanú možnosť alternatívnej ponuky, dvaja z troch oslovených uchádzačov neponúkli alternatívnu ponuku. Len jeden, víťazný uchádzač ponúkol alternatívnu ponuku. V obidvoch prípadoch obstarania sa jednalo o toho istého dodávateľa. Alternatívna ponuka spočívala v ponúknutej celkovej cene výpočtovej techniky jej dodaní ako tovaru, pričom táto by prešla do majetku VVS, a.s. a ponúknutí ceny splátky za službu, na 60 mesiacov. Prijatím alternatívnych ponúk, došlo k zmene predmetu zákazky na dodanie služby, na zákazku zmiešanú na dodanie tovaru a na dodanie služby, čo nebolo v súlade s bodom 4.1.9 Smernice pre verejné obstarávanie a interné obstarávanie spoločnosti S-2-2018-GR účinnej od 26.03.2018. Možnosť takejto zmeny vo výzvach na podanie cenovej ponuky nebola uvedená. Z pohľadu ekonomickej výhodnosti bola celková cena zákazky alternatívnej ponuky rovnaká, ako cena zákazky ponúknutej služby. Podľa zmlúv o poskytnutí služby mal obstarávateľ zaplatiť 60 mesačných splátok. Za prevádzku a údržbu tlačiarní splátky v sume 19 443,38 eur s DPH mesačne a za prevádzku a údržbu výpočtovej techniky splátky v sume 23 817,50 eur s DPH mesačne. Na dodanie zariadení (tovaru) boli uzatvorené kúpne zmluvy s dohodnutou cenou v celkovej sume 2 413 622,16 eur s DPH za dodanie výpočtovej techniky a v sume 2 179 589,76 eur s DPH za dodanie tlačiarní. Na úhradu kúpnej ceny bol dohodnutý splátkový kalendár na 60 mesiacov, pričom oproti podmienkam uvedeným vo výzve, bola pri úhrade kúpnej ceny dohodnutá zvýšená prvá splátka vo výške 20 % ceny tovaru. Obstarávateľ tak uhradil v prvom roku za obidve zákazky celkom sumu 1 998 297,72 eur. V prípade, ak by bol obstaral celú zákazku ako službu, v prvom roku by výška splátok predstavovala sumu 1 437 773,04 eur, bola by o 560 527,52 eur nižšia. Uvedené zákazky výpočtovej techniky boli v zmysle výziev obstarávané ako služba. Možnosť alternatívnej ponuky nebola bližšie špecifikovaná a bola podmienená ekonomickou výhodnosťou. Alternatívna ponuka neposkytla ekonomicky výhodnejšie podmienky (rovnaká cena), naopak ponúkla možnosť zvýšenej prvej splátky na 20 % ceny tovaru, čím došlo k úhrade celkovej vyššej sumy v prvom roku obstarania o 560 527,52 eur oproti prvej alternatíve. Prijaté alternatívne riešenie umožnilo dodávateľovi po dodaní tovaru vyfakturovať z celej ceny zákazky v sume 7 188 856,20 eur sumu 4 593 211,92 eur (cena za tovar), čo činilo 63,89 % celej zákazky. Uvedené malo vplyv aj na likviditu spoločnosti popísanú na strane 9 protokolu o výsledku kontroly. Prijaté alternatívne riešenie bolo výhodné predovšetkým pre dodávateľa a umožnilo mu ponúknuť nižšiu cenu za celú zákazku, ako mohli ponúknuť ostatní uchádzači v zmysle špecifikovaného predmetu obstarania.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Dňa 10.12.2019 boli uzatvorené dodatky č. 3, ktorými došlo k navýšeniu cien diela. Podľa čl. VI. bodu 6.5 Cena diela - v uzatvorených ZoD, mohli byť dôvodom ďalšej zmeny ceny diela iba legislatívne zmeny, ktoré majú dopad na tvorbu ceny. Podľa nového znenia v dodatku č. 3, dôvodom ďalšej zmeny ceny diela mohli byť aj legislatívne zmeny, ktoré majú dopad na tvorbu ceny. Nedeliteľnou súčasťou dodatkov č. 3 boli dôvodové správy k jednotlivým zmluvám z 10.12.2019, ktoré zdôvodňovali navýšenie ceny diela za nekalkulované práce týkajúce sa jednotlivých fáz projektu s popisom oblasti a dôvodov ich potreby. Dodatok neobsahoval presný popis prác a vyčíslenie navýšenia ceny diela. Tieto skutočnosti boli uvedené v tabuľke až v súpise nekalkulovaných prác, ktoré tvorili prílohu jednotlivých ZoD v úplnom znení, ktoré boli uzatvorené 20.12.2019. Dodatkami č. 3 došlo k navýšeniu ceny u jednotlivých modulov nasledovne: Modul I – navýšenie z 335 500,00 eur o 69 441,00 eur na 404 941,00 bez DPH, Modul II – navýšenie z 288 327,00 eur o 97 569,00 eur na 385 896,00 bez DPH, Modul III - navýšenie z 240 688,00 eur o 92 295,00 eur na 332 983,00 bez DPH, Modul IV - navýšenie z 266 424,00 eur o 112 512,00 eur na 378 936,00 bez DPH. Celkom došlo k navýšeniu ceny z 1 130 939,00 eur bez DPH o sumu 371 817 eur bez DPH na celkovú sumu 1 502 756,00 bez DPH. V zápise pre pamäť obstaranie modulu II zo 04.07.2018 bola uvedená ako cenová ponuka suma 385 896,00 eur bez DPH. Táto suma bola v zápise uvedená aj ako PHZ. Avšak ZoD č. 670/247/2018/SN nebola uzatvorená na túto sumu, ale na sumu 288 327,00 eur bez DPH. Až ZoD č. 670/247/2018/SN v úplnom znení uzatvorená 20.12.2019 obsahovala údaj o cene v sume 385 896,00 eur bez DPH, a to po navýšení pôvodnej zmluvy na základe dodatku č. 3 z 10.12.2019 a súpisu nekalkulovaných prác došlo k požiadavke navýšenia ceny o 97 569,00 eur bez DPH. Ako vyplýva z vyššie uvedených skutočností Zápis pre pamäť SharePoint modul – Zákaznícke požiadavky II, ktorý obsahoval informácie o potrebe obstarania zákazky, ako aj zdôvodnenie priameho zadania zákazky spoločnosti Arminius IT a bol datovaný 04.07.2018, mohol byť reálne vyhotovený najskôr 10.12.2019, po podpísaní Dodatku č. 3 k ZoD, na základe ktorého došlo k navýšeniu ceny. Táto skutočnosť spochybňuje proces obstarávania zákazky z pohľadu dodržania princípu transparentnosti. Proces výberu zhotoviteľa na základe výnimky neumožňoval vytvoriť prostredie účinnej konkurencie medzi dodávateľmi a zároveň dodržanie princípu hospodárnosti – získať protiplnenie za čo najlepšiu cenu. V zmysle 4.1.2 Smernice pre verejné obstarávanie a interné obstarávanie spoločnosti S-2-2018-GR účinnej od 26.03.2018, pri zadávaní zákaziek je potrebné uplatňovať princíp rovnakého zaobchádzania, nediskriminácie uchádzačov resp. dodávateľov, transparentnosti, proporcionality, hospodárnosti a efektivity. Zadávaním zákaziek priamym zadaním, na základe výnimky generálneho riaditeľa môže viesť k nedostatočnému uplatňovaniu niektorého z vyššie uvedených princípov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
• v dvoch prípadoch boli objednané služby súvisiace s vypracovaním záverečných konsolidovaných finančných analýz ako súčasť monitorovacích správ v zmysle zmlúv o nenávratnom finančnom príspevku súvisiacich s projektami na výstavbu vodovodu v Rakovci a kanalizácie v obci Zemplínske Hámre po ukončení. V obidvoch prípadoch analýzy spracovala firma EUSK a.s. Košice, na základe priameho oslovenia zo strany VVS, a.s. z dôvodu krátkosti času a z dôvodu, že disponovala potrebnými údajmi, keďže bola aj spracovateľom žiadosti o NFP. Cena jednej analýzy bola 3 360,00 eur bez DPH, pri kalkulovaní ceny 560 eur /človekodeň. NKÚ SR poukazuje na neefektívnosť vynakladania finančných zdrojov na spracovanie finančných analýz projektov objednaním v externom prostredí, keď spoločnosť disponovala dostatočne spôsobilým odborným personálom na ekonomickom úseku generálneho riaditeľstva VVS, a.s., ktorý poskytol na spracovanie analýz všetky potrebné údaje z ekonomických databáz spoločnosti.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
VVS, a.s. nemala určené pravidlá pre poskytovanie podpory formou darov, sponzorstva a pod. právnických a fyzických osôb v oblasti športu, kultúry, sociálnych služieb, či vzdelávania.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Pri obstarávaní služieb u podlimitných zákaziek a zákaziek non core činností spoločnosti bolo opakovane využívané množstvo výnimiek, t. j. priame zadávanie zákaziek bez vytvorenia súťažného prostredia.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Kontrolou obstarávania novej wwwstránky bolo zistené, že prieskum trhu nebol realizovaný v súlade so Smernicou pre verejné obstarávanie a interné obstarávanie spoločnosti č. S-2-2019-GR, účinnej 01.06.2020, napriek tomu, že sa jednalo o dodanie tovaru bežne dostupného na trhu a mali byť oslovení minimálne dvaja potenciálni uchádzači/dodávatelia podľa bodu 4.11.17. Obstarávanie bolo realizované na základe udelenia výnimky generálneho riaditeľa a to oslovením iba jednej spoločnosti. Smernica definovala, že „pri zadávaní zákaziek sú všetky osoby podieľajúce sa na príprave a zadávaní zákaziek povinné uplatňovať princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie uchádzačov alebo dodávateľov, princíp transparentnosti, princíp proporcionality a princíp hospodárnosti a efektívnosti a pravidlá čestnej hospodárskej súťaže“.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
• Pri odpredaji dlhodobého majetku rodin. domu s pozemkom v Lekárovciach formou dražby bolo zistené, že v čase podpisu Zmluvy o vykonaní opakovanej dobrovoľnej dražby a to dňa 07.01.2019 s dražobnou spoločnosťou, nebola predstavenstvom schválená min. predajná cena tejto nehnuteľnosti vo výške 5 500,00 eur. Predstavenstvom bola schválená až dňa 04.02.2019 Uznesením č. UZN7/P2/2019/ Predstavenstvo, t. j mesiac po uzatvorení zmluvy s dražobnou spoločnosťou. Opakovaná dobrovoľná dražba sa konala dňa 25.03.2019, avšak v zmysle čl. XI bodu 1 písm. i) Stanov VVS, a.s., v oblasti nakladania s majetkom spoločnosti, Predstavenstvo spoločnosti rozhoduje o všetkých prevodoch vlastníctva k nehnuteľnému majetku do 2 000 000,00 eur hodnoty určenej znaleckým posudkom v jednotlivom prípade. • V rámci odpredaja bytu, skladu, garáží a pozemkov v Jelšave formou dražby spoločnosť oslovila dražobnú spoločnosť na uzatvorenie zmluvy o vykonaní dobrovoľnej dražby až 1/2 roka po schválení uvedeného odpredaja Uznesením predstavenstva č. UZN 24/P6/2019/Predstavenstvo, ktoré uvedený odpredaj schválilo dňa 26.08.2019. Zmluva s dražobnou spoločnosťou bola podpísaná dňa 28.02.2020. Pri ostatných realizovaných odpredajoch postupovala spoločnosť podľa vydaného Príkazu generálneho riaditeľa pre prevody nehnuteľností.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V rámci preverovania nakladania s dlhodobým majetkom bolo zistené, že VVS, a.s. nedisponovala žiadnou evidenciou prebytočného a neupotrebiteľného majetku, na základe ktorého by vedela transparentne a včasne pristupovať k nakladaniu s takýmto majetkom a minimalizovať náklady spoločnosti na starostlivosť o takýto majetok.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
• Kontrolovaný subjekt nepostupoval pri odpredaji dlhodobého majetku za roky 2018 – 2020 podľa vnútornej riadiacej smernice č. 4-2014-ER o vyraďovaní majetku. V procese vyraďovania dlhodobého majetku nevykonával schvaľovanie vyradenia dlhodobého majetku z užívania Vyraďovacou komisiou generálneho riaditeľa v zmysle uvedenej smernice. Smernica definovala konkrétne druhy dlhodobého majetku, ktorých vyradenie bolo výlučne v kompetencii Vyraďovacej komisie generálneho riaditeľa a táto následne navrhovala spôsob vyradenia majetku. Uvedené zistenie kontrolná skupina hodnotí ako systémový nedostatok, nakoľko sa z dvoch vydaných vnútorných noriem upravujúcich postupy pri vyraďovaní majetku dodržiavala iba jedna. • Preverovaním dodržiavania vnútorných riadiacich noriem spoločnosti pri prevodoch dlhodobého majetku v jej vlastníctve bolo zistené, že VVS, a.s. nemala od roku 2006 aktualizované vnútorné riadiace normy Príkaz generálneho riaditeľa č. 15/2006 zo dňa 11.04.2006 pre prevody nehnuteľnosti vo vlastníctve spoločnosti a Príkaz generálneho riaditeľa č. 19/2006 zo dňa 25.04.2006 pre prevody hnuteľného majetku vo vlastníctve spoločnosti. V Príkaze generálneho riaditeľa č. 19/2006 boli hodnoty majetku uvádzané v SKK.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť, Odchýlka od súladu
Kontrolou bolo zistené, že kontrolovaný subjekt nemal vypracovanú internú smernicu k tvorbe rezerv, čím nebol dodržaný § 19 ods. 2 postupov účtovania pre podnikateľov a § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Zameranie kontrolnej činnosti Útvaru interného auditu a krízového manažmentu sa každoročne vo veľkej miere tematicky opakovalo. Kontroly nepokrývali celú oblasť činností spoločnosti. Neboli vykonávané, napr. v oblastiach realizovaného verejného obstarávania non core činnosti spoločnosti ako informatizácia, marketing, dodržiavania interných predpisov pri nakladaní s majetkom.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolou činnosti DR bolo zistené, že v kontrolovanom období nevykonala kontroly v zmysle § 197 ods. 2 Obchodného zákonníka, podľa ktorého členovia DR kontrolujú, či účtovné záznamy sú riadne vedené v súlade so skutočnosťou a či sa podnikateľská činnosť spoločnosti uskutočňuje v súlade s právnymi predpismi, stanovami a pokynmi VZ.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 513/1991 Zb.
Tým, že DR nesledovala efektivitu vnútornej kontroly a systém riadenia rizík v účtovnej jednotke došlo k nedodržaniu § 34 ods. 4 písm. b) zákona o štatutárnom audite.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 423/2009 Z.z.
Späť