Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-005/2024/1090
Názov:
Nákup, skladovanie a likvidácia vakcín proti ochoreniu Covid-19
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť proces zazmluvnenia, odberu, skladovania a likvidácie vakcín a dodržiavanie právnych predpisov pri vynakladaní verejných prostriedkov a nakladaní s majetkom štátu
Stav KA:
Schválená v RPKČ
Správa o výsledku kontroly:
-

Podať príspevok ku kontrolnej akcii

Subjekty

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

IČO
00165565
Sídlo
Limbová 2, 83752 Bratislava-Nové Mesto
Kontrolované obdobie
2020-2023
Termín kontroly
28.01.2024 - 09.05.2024
Stav kontroly
Pripravovaná

Zistenia

Minister zdravotníctva SR zastupoval SR v uzatváraní medzinárodných zmlúv na obstaranie vakcín bez rozhodnutia vlády SR. Chýbalo uznesenie vlády, resp. iný dokument preukazujúci rozhodnutie vlády SR. Uvedený postup nebol v súlade s Pandemickým plánom s poukazom na čl. 119 Ústavy SR.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 460/1992 Zb.
Kontrolovaný subjekt nominoval zástupcu SR do SB. O nominácii sa nerokovalo vo vláde. Kontrolovaný subjekt vo svojich interných riadiacich aktoch nestanovil zodpovednosti a povinnosti člena SB, neurčil na základe koho rozhodnutí bude vyjadrovať názory v mene SR, ani spôsob akým bude realizované odovzdávanie informácií od SB. Zároveň nepredložil aké boli úlohy a zodpovednosť náhradníkov, resp. ďalších členov SB.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Aj keď MZ SR malo zastupovať SR v uzatváraní medzinárodných zmlúv pre obstaranie a nákup pandemickej vakcíny, nemalo vypracovaný a schválený postup pre oblasť obstarávania vakcín, určenie útvarov a osôb zapojených do procesu obstarania vakcín a zodpovedných za rozhodovanie a ich povinnosti. Nejednotný postup bol zistený aj pri predkladaní materiálov na rokovanie vlády SR. V záležitostiach týkajúcich sa obstarania vakcín MZ SR preukázalo uznesenia vlády iba v prípadoch darovania vakcín tretím krajinám, predaja vakcín Dánsku, použitia, predaja a darovania vakcíny Sputnik V, návrhu dodatku č. 5 ku kúpnej zmluve č. 2 s konzorciom Pfizer Inc., a BioNTech Manufacturing GmbH a Národnej vakcinačnej stratégie z decembra 2020.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolovaný subjekt nepredložil výnimky, resp. písomné plnomocenstvo pre iné osoby ako bol minister zdravotníctva SR, ktoré potvrdzovali objednávky vakcín (objednávkové formuláre vakcín) alebo pristúpenie k zmluvám o nákupe vakcín (APA a KZ).
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Do 02.11.2021 neboli v rámci MZ SR zákonným spôsobom zriadené žiadne oficiálne poradné orgány, ktoré by mali legitimitu vstupovať do rozhodovacích procesov súvisiacich s nákupom vakcín a nakladaním s týmto majetkom štátu. Aj napriek skutočnosti, že členmi projektového tímu v rámci projektu Vacc, ako aj Konzília odborníkov boli osoby, ktoré pochádzali z rôznych medicínskych a farmaceutických odborov a mohli mať kontakty so spoločnosťami vyrábajúcimi vakcíny, neboli predložené písomne oznámenia, že u nich neexistujú žiadne skutočnosti, ktoré predstavujú alebo by mohli predstavovať konflikt záujmov:
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 575/2001 Z.z.
Národná vakcinačná stratégia vzatá na vedomie vládou SR 16.12.2020 nebola aktualizovaná pred uzavretím tretieho najväčšieho kontraktu s výrobcom Pfizer (Kúpna zmluva 2) súvisiacim s dodávkami vakcín na roky 2022 – 2023 a aplikovaním posilňujúcich dávok. Predmetná stratégia nebola aktualizovaná a hodnotená počas celého kontrolovaného obdobia.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Súhlas s pristúpením ku KZ 2 s výrobcom Pfizer v opt-out fáze bol vykonaný emailovou komunikáciou stálej členky SR v SB zo dňa 17.5.2021 bez mandátu a splnomocnenia na prijatie rozhodnutí a bez vopred preukázaného písomného súhlasu ministra zdravotníctva SR. Súhlas s celou pro-rata alokáciou ministrom zdravotníctva SR bol vydaný 09.06.2021, t.j. takmer mesiac po uzavretí zmluvy.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Na základe týchto skutočností nadobudol uhradený poplatok v účtovej evidencii nejednoznačný charakter, ktorý podľa zaúčtovania v momente úhrady (MD účtu 518 – Ostatné služby) mal charakter služby a stal sa súčasťou výsledku hospodárenia za rok 2023. Výdavok za poplatok bol však triedený na položke 633 Materiál, podpoložke 633006 – Všeobecný materiál podľa Metodického usmernenia MF SR k č. MF-010175-2004-42 zo dňa 8.12.2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie. V prípade dodávky vakcín by sa tento výdavok zmenil na doplatok skutočných dodávok (SR by reálne získala tovar, zásobu, a teda nejednalo by sa o dodávku služby, ale o dodávku tovaru). V rámci informácií účtovná jednotka zostavujúca Poznámky popisuje významné položky nákladov a výnosov v rámci jednotlivých druhov vykázaných vo Výkaze ziskov a strát. V Poznámkach IÚZ za rok 2023 v čl. V informácia o výnosoch a nákladoch bod 2. Náklady - popis a výška významných položiek absentoval popis nákladov v rámci služieb aj napriek skutočnosti, že účtovaný náklad predstavoval 78,4 % vykazovaných nákladov za služby v roku 2023.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Analýza potrebnosti množstva dávok vyplývajúceho z prerozdeľovacieho pro rata kľúča po obdŕžaní návrhu kúpnej zmluvy č. 2 a pred pristúpením k nej , ktorá by vychádzala z vtedy platných predpokladov, napr. o počte potrebných očkovaní, o veľkosti populácie, ktorú je potrebné zaočkovať a iné, nebola predložená.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Výsledkom pristúpenia ku KZ č. 2 s Pfizer bez aktualizovanej Národnej stratégie očkovania, pričom MZ SR malo ku koncu apríla 2021 už zazmluvnené dodávky s piatimi výrobcami v množstve cca 11,3 mil. dávok, bolo množstvo vakcín, ktorým vypršala doba exspirácie, ako aj neskoršie kroky vedúce k zníženiu zakontrahovaného množstva vakcín, aby sa predišlo ďalšiemu navyšovaniu počtu vakcín, ktorým uplynie doba použiteľnosti, a tým aj navyšovaniu nákladov súvisiacich s ich skladovaním a následnou likvidáciou. Za zmenu zmluvných podmienok - povinnosť zadať týždennú pevnú nákupnú objednávku na počet viazaných zmluvných dávok uvedených v prílohe KZ č. 2 sa zmenila na možnosť objednať si takúto zmluvnú dávku vakcín k neskoršiemu dátumu – kontrolovaný subjekt uhradil poplatok vo výške 35 600 711,25 eur, t.j. 9,75 eur za 3 651 355 dávok. Úhrada poplatku vo výške 50 % kúpnej ceny v sebe nesie riziko nedodržania hospodárnosti za nadbytok dávok obstaraných podľa KZ č. 2,ako aj riziko nedodržania povinnosti pri správe majetku štátu pri opčných dávkach v prípade ich nedodania (resp. ich časti), keďže SR by zaplatila za tovar, ktorý by nebol dodaný. Samotné MZ SR v materiáli predloženom do vlády SR konštatuje, že ak si SR neuplatní svoje právo na nákup opčných dávok, tzv. Settlement Doses v stanovenom termíne, t.j. do 30.06.2026, tak si dodávateľ môže ponechať zaplatený poplatok a SR nebude mať k týmto dávkam vakcín žiadne práva a môže tak dôjsť k vzniku priamej škody na strane SR.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Na základe skutočností, • s ohľadom na rozsiahlosť zmlúv a ich spravovanie belgickým právnym poriadkom, • relatívne krátky čas na posúdenie obsahu zmlúv najmä vo fáze opt-out, • nepreukázania, že návrhy zmlúv boli posúdené externými, resp. internými právnikmi s dostatočnými znalosťami belgického práva, NKÚ SR identifikoval riziko nezabezpečenia riadneho posúdenia zmlúv, čo mohlo spôsobiť nejasnosti a rôzne interpretácie ustanovení zmluvy, neidentifikovania nevýhodných ustanovení zmlúv a neúmyselného súhlasu s podmienkami zmlúv, ktoré budú nevýhodné pre SR alebo ktoré môžu mať nepriaznivé dôsledky v budúcnosti, ktoré môžu viesť k stratám finančných prostriedkov.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Individuálna účtovná závierka za roky 2022 a 2023 v časti Poznámky neobsahovala informácie o podmienených záväzkoch vyplývajúcich z hroziaceho súdneho sporu so spoločnosťou AstraZeneca za dodatočné finančné nároky, ktoré sú predmetom auditu oprávnenosti finančných nárokov a ktorý pre obštrukcie spoločnosti ešte neprebehol. Nárok bol vyčíslený v sume 1 797 582,02 eur + mesačný úrok z omeškania 7,5 % (od 24.1.2023). Postup kontrolovaného subjektu nebol v súlade s § 18 ods. 5 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Pred vstupom do záväzkov týkajúcich sa nákupu vakcín kontrolovaný subjekt nepreukázal vykonanie ZFK podľa zákona o finančnej kontrole a audite, čím nepostupoval v súlade s § 7 ods. 1 a ods. 2 uvedeného zákona.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
ZFK v uvedených prípadoch nebola vykonaná spôsobom ustanoveným v § 7 ods. 3 zákona o finančnej kontrole a audite. Takto vykonaná ZFK bola vykonaná formálne a nedôsledne
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
MZ SR nepreukázalo efektívne riadenie rizík, keď nepredložilo identifikovanie uvedeného rizika, jeho analýzu, príčiny, hodnotenie a definovanie optimálneho spôsobu jeho zvládnutia pri minimálnych nákladoch a rešpektovaní stanovených cieľov. Tým si neplnilo povinnosti podľa § 5 zákona o finančnej kontrole a audite. Iné vnútorné kontroly
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
IÚZ k 31.12.2023 v časti Poznámky neobsahovala informácie o záväzkoch vyplývajúcich z dodávateľských zmlúv na odber vakcín, resp. VOF od spoločnosti Pfizer na obdobie rokov 2024 – 2026 v sume 8 678 923,50 eur, a to v časti Ostatné finančné povinnosti – tabuľka 10 Informácie o iných aktívach a pasívach, čo nebolo v súlade s § 18 ods. 5 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Nezabezpečením aktualizácie systému týkajúceho sa účtovania zásob vakcín a nakladania s týmto hnuteľným majetkom v zmysle platných postupov účtovania (§ 36, resp. § 37 od r. 2023), nevypracovaním vnútorného predpisu na úpravu spôsobu rozpúšťania nákladov pri vyskladnení zásob v zmysle § 35 ods. 3 postupov účtovania (§ 36 ods. 3 od r. 2023), ako aj neuvedením informácií o novom spôsobe účtovania zásob v individuálnej účtovnej závierke za roky 2021 – 2023 nepostupoval kontrolovaný subjekt v súlade s § 4 ods. 2 a § 18 ods. 5 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Nesprávnym ocenením zásob vakcín z dôvodu nesprávnej tvorby a evidencie ich obstarávacej ceny nedodržal kontrolovaný subjekt ustanovenie § 25 ods. 6 písm. a) zákona o účtovníctve. Zároveň neboli uvedené korektné informácie o zložení obstarávacej ceny nakupovaných zásob v poznámkach IÚZ.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Nesprávnym a nejednotným účtovaním účtovných prípadov, ktoré súviseli s nakladaním so zásobami vakcín formou darov, ale aj škôd z titulu exspirácie vakcín a ich následnej likvidácie konal kontrolovaný subjekt v rozpore s § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve a § 36 postupov účtovania (§ 37 postupov účtovania na rok 2023). Z dôvodu nesprávneho účtovania došlo u kontrolovaného subjektu k skresleniu účtovníctva a informácií v IÚZ.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Inventarizácia predmetných zásob vakcín bola v podmienkach kontrolovaného subjektu vykonaná formálne a nesystematicky bez zohľadnenia špecifickosti zásob vakcín. Súčasťou inventarizácie neboli inventúrne súpisy vakcín podľa jednotlivých miest uloženia. Súčasťou inventarizácie nebolo ani posúdenie stavu vakcín a návrh na ďalší postup vo vzťahu k zisťovaniu exspirovaných alebo poškodených vakcín, kontrole ochrany skladových zásob a zabezpečenia skladov. Kontrolovaný subjekt pri inventarizovaní zásob vakcín nedodržal ustanovenia § 30 ods. 1, 2 a 3 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Absenciou interného predpisu na tvorbu opravných položiek a nesprávnou tvorbou opravných položiek pri exspirovaných vakcínach s trvalým znížením ich úžitkovej hodnoty v r. 2022 a 2023 porušil kontrolovaný subjekt § 26 ods. 4 zákona o účtovníctve, § 15 ods. 1 postupov účtovania (postupov účtovania na rok 2023), ako aj metodické usmernenie k IÚZ.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Realizáciou zneškodnenia neupotrebiteľného majetku štátu bez zasadnutia Vyraďovacej a likvidačnej komisie a bez vydania Rozhodnutia o neupotrebiteľnosti majetku porušil kontrolovaný subjekt § 13b ods. 2 zákona o správe majetku štátu. Zároveň nepostupoval podľa interného predpisu - čl. II Smernice pre nakladanie s prebytočným majetkom štátu v správe MZ SR.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 278/1993 Z.z.
Vyššie uvedeným postupom majetok SR nebol využitý na to, na čo bol obstaraný. Uhradenú kúpnu cenu exspirovaných vakcín a náklady na ich likvidáciu tak možno chápať ako škodu na majetku štátu, ktorá súvisí s nehospodárnym nakladaním s majetkom štátu podľa § 3 ods. 2 zákona o správe majetku štátu a § 36c ods. 3 zákona o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti. Uvedená škoda v celkovej sume 2 486 961,38 eur, ktorá zahŕňa náklady na likvidáciu vakcín vo výške 5 463,38 eur a cenu exspirovaných vakcín v hodnote 2 481 498,00 eur, nebola vysporiadaná škodovou komisiou, ktorá by bola povinná prerokovať vzniknuté škody a rozhodnúť vo veci, určiť zodpovedné osoby a odporúčať opatrenia na ich odstránenie. Z dôvodu nesprávneho účtovania došlo u kontrolovaného subjektu aj k skresleniu účtovníctva a IÚZ.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 278/1993 Z.z.
Späť