Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-001/2024/1033
Názov:
Odporúčania NKÚ SR z kontroly verejných financií a majetku zdravotníckych zariadení
Účel kontrolnej akcie:
Účelom kontrolnej akcie je zistiť, či odporúčania NKÚ SR prispeli k odstráneniu nedostatkov a zlepšeniu hospodárenia zdravotníckych zariadení.
Stav KA:
Schválená v RPKČ
Správa o výsledku kontroly:
-

Podať príspevok ku kontrolnej akcii

Subjekty

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

IČO
00165565
Sídlo
Limbová 2, 83752 Bratislava-Nové Mesto
Kontrolované obdobie
2018 - 2023
Termín kontroly
01.02.2024 - 30.05.2024
Stav kontroly
Pripravovaná

Zistenia

Prerušenie výkonu vnútorného auditu v roku 2018 na 101 dní z dôvodu nezabezpečenia personálnych kapacít minimálne dvoma zamestnancami nebolo v súlade s § 16 ods. 1 a 2 zákona o finančnej kontrole a audite
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Pôsobnosť IZP sa počas jeho existencie menila. Rozhodnutie o jeho existencii, ako aj o rozsahu jeho aktivít plne záviselo od aktuálneho štatutára ministerstva. K 01.07.2020 útvar vo svojej pôvodnej podobe zanikol. Dôvody zániku nie sú MZ SR známe. Nedostatky identifikované predchádzajúcou kontrolou pretrvali. Odporúčanie NKÚ SR „vytvoriť pre Inštitút zdravotnej politiky také podmienky, ktoré zabezpečia jeho nezávislosť“ nebolo zo strany MZ SR akceptované.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Odovzdanie agendy zanikajúcich útvarov nebolo upravené organizačným poriadkom, navyše kontrola ukázala, že agenda nebola ani reálne odovzdávaná. Následkom toho nebolo možné v plnom rozsahu pri niektorých úlohách pokračovať v ich plnení.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Odporúčanie NKÚ SR „Prijatím účinných opatrení s definovaním konkrétnych úloh a konkrétnej zodpovednosti zabezpečiť zlepšenie hospodárenia podriadených zdravotníckych zariadení“ nebolo premietnuté do systémových opatrení, nedostatky zistené minulými kontrolami naďalej pretrvávajú.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Plynulé financovanie podtlakovej jednotky zo ŠR nebolo počas kontrolovaného obdobia zabezpečené, jednotka v súčasnosti nefunguje. Odporúčanie NKÚ SR nebolo premietnuté do opatrenia, ktoré by prinieslo zmenu pôvodného stavu
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Odporúčanie NKÚ SR „Vykonať pasportizáciu stavieb v správe zdravotníckych zariadení a následne rozhodnúť, do ktorých stavieb investovať a s ktorými naložiť inak, v súlade so zákonom o správe majetku štátu“ nebolo premietnuté do opatrenia, kontrolou zistené nedostatky naďalej pretrvávajú.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Uzatvorené, t. j. v dobe výkonu kontroly už existujúce koncesné zmluvy a zmluvy na poskytovanie služieb dodávateľským spôsobom neboli z hľadiska efektívnosti a hospodárnosti prehodnotené. Pri uzatváraní nových zmlúv v dvoch prípadoch IZP vypracoval analýzu nákladovej efektívnosti, po jeho zániku nie je zrejmé, či nástupnícka organizačná zložka (Sekcia efektívneho hospodárenia) v tomto procese pokračovala. Po organizačnej zmene taktiež zanikla. Pri skúmaní procesu schválenia žiadostí o udelenie súhlasu k začatiu realizácie verejného obstarávania boli žiadosti posudzované z formálnej a vecnej stránky, ako bude uvedené ďalej v texte. Odporúčanie NKÚ SR bolo čiastočne realizované.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Pavilón Veľké Leváre bol v kontrolovanom období v správe UN Bratislava a náklady na správu zaťažovali jej rozpočet. Boli však uskutočnené kroky a uzatvorená kúpna zmluva. Odporúčanie NKÚ SR prispelo k riešeniu problému, aj keď proces nie je definitívne ukončený.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Odporúčanie „Hľadať zákonné možnosti, ktoré posilnia zodpovednosť manažmentu za dosahované výsledky“ nebolo premietnuté do opatrenia. Konanie manažmentu neprispelo k výraznému zlepšeniu dosahovaných výsledkov. Tento problém však presahuje existujúce zákonné možnosti. MZ SR vykonalo kroky - na riešenie zlepšovania dosahovaných výsledkov použilo spôsob motivácie štatutárnych orgánov podriadených organizácií k plneniu ukazovateľov hmotnej zainteresovanosti prostredníctvom priznávania osobných príplatkov, odmien a prémií. Odporúčanie NKÚ SR čiastočne ovplyvnilo konanie MZ SR.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Späť