Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-026/2023/1032
Názov:
Systém zabezpečenia ambulancií dopravnej zdravotnej služby
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť systém zabezpečenia prepravy pacientov medzi zdravotníckymi zariadeniami, pacientov dialyza
Stav KA:
Schválená v RPKČ
Správa o výsledku kontroly:
-

Podať príspevok ku kontrolnej akcii

Subjekty

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.

IČO
35942436
Sídlo
Einsteinova 25, 85101 Bratislava-Petržalka
Kontrolované obdobie
2019-2022
Termín kontroly
08.03.2023 - 16.08.2023
Stav kontroly
Pripravovaná

Zistenia

Pri kontrole zmluvných vzťahov boli zistené nasledujúce nedostatky: - v 10 zmluvách boli nesprávne zadefinované body 4.3 až 4.20 čl. II VZP, ktoré sa na poskytovateľa DZS nevzťahovali (správne malo byť body 4.4., 4.5., 4.7. až 4.9., 4.11. až 4.20. ale čl. IV VZP). V týchto zmluvách ani dodatkami nedošlo k úprave textu, v 1 zmluve došlo k úprave textu v dodatku č. 1, ale s omeškaním 3 mesiacov. - vo všetkých zmluvách bolo uvedené, že ZP v súlade s bodom 2.1. VZP uverejnila kritériá na uzatváranie zmlúv s PZS vzťahujúce sa na personálne a materiálno-technické vybavenie PZS a na indikátory kvality. Uvedené znenie v zmluvách s PZS DZS bolo nesprávne, nakoľko v oblasti DZS indikátory kvality neboli stanovené. - v jednej zmluve 27.10.2021 došlo k zmene obchodného mena poskytovateľa DZS tak ako to bolo uvedené v Obchodnom registri SR. Na uvedenú zmenu kontrolovaný subjekt reagoval až dodatkom č. 5 po 5 mesiacoch z dôvodu neoznámenia zmeny zo strany PZS.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

IČO
00165565
Sídlo
Limbová 2, 83752 Bratislava-Nové Mesto
Kontrolované obdobie
2019-2022
Termín kontroly
08.03.2023 - 30.08.2023
Stav kontroly
Pripravovaná

Zistenia

Tým, že rozhodnutia o vydaní povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia (DZS) vydával minister MZ SR, došlo zo strany ministerstva v procese vydávania povolení na prevádzkovanie ambulancií DZS k porušeniu článku 73 písm. k) Organizačného poriadku MZ SR, platného od 01.01.2019 do jeho novelizácie 01.07.2020, podľa ktorého bola úloha vydávať povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti podľa § 11 ods. 1 a 3 zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti zverená oddeleniu nesporovej agendy a právnej podpory (Odbor právny), ktorý zároveň rozhodoval o zmenách povolení, ich dočasnom pozastavení a zrušení.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Tým, že kontrolovaný subjekt v rámci povoľovacích konaní na prevádzkovanie ambulancií DZS nepristupoval rovnako vo vzťahu ku všetkým žiadateľom, t. z. jednému žiadateľovi pri vydávaní rozhodnutí vyhovel a druhému v tej istej veci za splnenia tých istých podmienok nevyhovel, došlo k porušeniu § 3 ods. 5 zákona o správnom konaní, podľa ktorého musí rozhodnutie správnych orgánov vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci. Správne orgány dbajú o to, aby v rozhodovaní o skutkovo zhodných alebo podobných prípadoch nevznikali neodôvodnené rozdiely
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 71/1967 Zb.
Tým, že ministerstvo pri rozhodovaní o povoleniach na prevádzku ambulancií DZS nevychádzalo zo spoľahlivo zisteného stavu veci, došlo k porušeniu ustanovenia § 32 ods. 1 zákona o správnom konaní, podľa ktorého je správny orgán povinný zistiť presne a úplne skutočný stav veci a za tým účelom si obstarať potrebné podklady pre rozhodnutie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 71/1967 Zb.
Tým, že MZ SR pri rozhodovaní o povoleniach na prevádzku ambulancií DZS v uvedených prípadoch nespisovalo zápisnice z ústnych podaní a o dôležitých úkonoch v konaní, najmä o vykonaných dôkazoch a o vyjadreniach účastníkov konania, nepostupovalo v súlade s § 22 ods. 1 zákona o správnom konaní, podľa ktorého o ústnych podaniach a o dôležitých úkonoch v konaní, najmä o vykonaných dôkazoch, o vyjadreniach účastníkov konania, o ústnom pojednávaní a o hlasovaní správny orgán spíše zápisnicu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 71/1967 Zb.
Tým, že sa v predložených spisoch k jednotlivým konaniam na vydanie povolenia na prevádzku DZS nenachádzala žiadna listina preukazujúca tú skutočnosť, že by MZ SR dalo účastníkom konania a zúčastneným osobám možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu, ministerstvo nepostupovalo v súlade s § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní, podľa ktorého je správny orgán povinný dať účastníkom konania a zúčastneným osobám možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 71/1967 Zb.
Tým, že MZ SR ako správny orgán pripustil možnosť niektorým účastníkom konania preukázať splnenie podmienok na základe čestného vyhlásenia a zároveň iných účastníkov žiadal v skutkovo zhodných alebo podobných prípadoch o predloženie originálov dokumentov, nepostupovalo v súlade s § 39 ods. 2 zákona o správnom konaní, podľa ktorého čestné vyhlásenie správny orgán nepripustí, ak tomu bráni všeobecný záujem alebo ak by tým bola porušená rovnosť medzi účastníkmi konania. Zároveň boli uvedeným konaním porušené ustanovenia § 13 ods. 5 a § 13 ods. 11 zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ktoré vymedzujú dokumenty potrebné k doloženiu k žiadosti o vydanie povolenia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 71/1967 Zb.
Tým, že MZ SR nevykonalo v kontrolovanom období žiadnu kontrolu u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti DZS, došlo k porušeniu ustanovenia § 81 ods. 1 zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, podľa ktorého dozor nad dodržiavaním ustanovení a plnením povinností tohto zákona vykonáva MZ SR. MZ SR teda nedisponuje informáciami, či poskytovatelia zdravotnej starostlivosti ambulancií DZS dodržiavajú podmienky ustanovené zákonom o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 578/2004 Z.z.
Tým, že MZ SR ako gestor zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti nezabezpečilo úpravu nariadenia Vlády SR č. 640/2008 Z. z., ktorým by sa stanovila minimálna sieť pre DZS podľa § 5 ods. 2 zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, došlo k porušeniu ustanovenia § 5 ods. 5 zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti podľa ktorého minimálnu sieť podľa § 5 odsekov 1 a 3 a § 5a ustanoví nariadenie Vlády SR. MZ SR tak nezosúladilo vykonávacie predpisy so zákonom a nereflektovalo na zmenu vykonanú v oblasti DZS z roku 2019.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 578/2004 Z.z.
Tým, že MZ SR ako gestor zákona o zdravotných poisťovniach nezabezpečilo úpravu nariadenia Vlády SR č. 752/2004 Z. z., ktorým by sa stanovili indikátory kvality pre DZS, došlo k porušeniu § 7 ods. 7 zákona o zdravotných poisťovniach, podľa ktorého ak osobitný zákon neustanovuje inak, indikátory vydáva vláda nariadením. Aktuálne platné nariadenie Vlády SR č. 752/2004 Z. z., ktorým sa vydávajú indikátory kvality na hodnotenie poskytovania zdravotnej starostlivosti, neobsahuje indikátory kvality pre DZS, zároveň nereflektuje ani zmenu vykonanú v oblasti DZS v roku 2019.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 581/2004 Z.z.
MZ SR je podľa zákona o organizácii činnosti vlády zodpovedné za to, aby legislatíva v oblasti zdravotníctva bola v súlade s legislatívou EÚ. Napriek stanovisku EK zo dňa 20.04.2020, z ktorého vyplýva že slovenská legislatíva v oblasti zdravotníctva nie je v súlade s európskymi pravidlami verejného obstarávania, MZ SR nepredložilo, počas obdobia rokov 2019 – 2022 ani jeden legislatívny návrh na úpravu národnej legislatívy v oblasti DZS. Slovenskej republike hrozí konanie na Súdnom dvore EÚ, ktorého výsledkom môže byť uloženie pokuty alebo penále.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 575/2001 Z.z.
Tým, že MZ SR nepreukázalo, že Pracovná skupina pre prípravu legislatívnych zmien v oblasti záchranných zdravotných služieb v SR zasadala najmenej jeden krát za štvrťrok, došlo k porušeniu článku 6 ods. 8 štatútu Pracovnej skupiny pre prípravu legislatívnych zmien v oblasti záchranných zdravotných služieb v SR.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Príloha č. 1 k vyhláške č. 189/2019 Z. z. Minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie ambulancie DZS umožňuje schváliť ako ambulanciu DZS aj vozidlá, ktoré nie sú špeciálnymi sanitnými vozidlami. Súčasné legislatívne podmienky a postup, ktorý uplatnilo MZ SR pri povoľovacích konaniach na prevádzku ambulancií DZS umožnili schváliť na prevádzku ambulancií DZS aj osobné vozidlá
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 189/2019
MZ SR v procese vydávaní povolení nepostupovalo v súlade s prílohou č. 1 písm. B, vyhlášky MZ SR č. 189/2019 Z. z., podľa ktorej povolenia na ambulancie DZS je možné vydať len na vozidlá kategórie M, druh Špeciálne vozidlo, typ karosérie SANITNÁ. Z predloženej spisovej dokumentácie vyplýva, že MZ SR akceptovalo v procese vydávania povolení na ambulancie DZS aj vozidlá, ktoré podľa údajov uvedených v osvedčení o evidencii (časť II.) neboli špeciálnymi vozidlami (SC) kategórie M.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 189/2019
Z dôvodu, že ministerstvo nedisponuje zoznamom, ktorý by evidoval počet schválených ambulancií DZS, nebolo možné overiť súlad s Prílohou č. 1, písm. B, bod 1., vyhlášky MZ SR č. 189/2019 Z. z., podľa ktorej počet ambulancií dopravnej zdravotnej služby podľa písmena A tvorí najmenej 80 % z celkového počtu ambulancií DZS u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý má vydané povolenie na prevádzkovanie ambulancie DZS. Skutočnosť, že sa v spisoch nenachádza prepočet pre jednotlivé vozidla, zároveň indikuje porušenie ustanovenia § 3 ods. 1 zákona o správnom konaní, podľa ktorého je každý správny orgán povinný viesť pri každom konaní spis, ktorý obsahuje všetky písomnosti, úkony a podklady týkajúce sa konkrétneho správneho konania.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 189/2019

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

IČO
35937874
Sídlo
Panónska cesta 2, 85104 Bratislava-Petržalka
Kontrolované obdobie
2019-2022
Termín kontroly
08.03.2023 - 25.09.2023
Stav kontroly
Pripravovaná

Zistenia

Kritériá s váhou 100 percentuálnych bodov a nastavené podmienky ich plnenia a spôsob vyhodnocovania, ktoré VšZP stanovila podľa § 7 ods. 4 písm. a) zákona č. 581/2004 Z. z. na uzatváranie zmlúv s poskytovateľmi DZS v platnom znení a ktoré VšZP zverejnila na svojom webovom sídle, na stránke https://www.vszp.sk/poskytovatelia/zmluvne-vztahy/kriteria-uzatvaranie-zmluv-dzs/ (tabuľka č. 4) sú zavádzajúce, zmätočné a kvalitatívne neprijateľné.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 581/2004 Z.z.
VšZP nepostupovala v súlade s § 7 ods. 4 písm. b) a c) zákona č. 581/2004 Z. z., pretože nevytvárala poradie poskytovateľov DZS podľa ich úspešnosti pri plnení kritérií Personálne vybavenie a Materiálno-technické vybavenie platných pre poskytovateľov DZS podľa § 7 ods. 4 písm. a) cit. zákona a pri uzatváraní zmlúv nezohľadňovala poradie poskytovateľov DZS vytvorené podľa ich úspešnosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 581/2004 Z.z., 581/2004 Z.z.
VšZP nekonala v súlade s § 7 ods. 9 písm. a) zákona č. 581/2004 Z. z., keď do zmlúv, ktoré VšZP uzatvorila s poskytovateľmi DZS AGEL Clinic, s.r.o., zmluva č. 61NSP2000122, Všeobecnou nemocnicou s poliklinikou Lučenec N.O., zmluva č. 21NSP2000422, Hornooravskou nemocnicou s poliklinikou Trstená, zmluva č. 33NSP2000422 a Nemocnicou s poliklinikou Brezno N.O., zmluva č. 21NSP2000222, ktoré sú súčasťou kontrolovanej vzorky, nevložila Kritériá na uzatváranie zmlúv, ktoré VšZP stanovila pre poskytovateľov DZS podľa § 7 ods. 4 písm. a) zákona č. 581/2004 Z. z. s účinnosťou od 01.01.2020 a ktoré sú zverejnené na webovom sídle VšZP, na stránke https://www.vszp.sk/poskytovatelia/zmluvne-vztahy/kriteria-uzatvaranie-zmluv-dzs/ v znení uvedenom v tabuľke č. 4. Iné Kritériá na uzatváranie zmlúv neobsahovali ani dodatky k predmetným zmluvám.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 581/2004 Z.z.
Späť