Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-035/2018/1030
Názov:
Kontrola funkčnosti a využívania elektronického zdravotníctva
Účel kontrolnej akcie:
Účelom kontrolnej akcie je preverenie stavu funkčnosti a využívania vybraných častí systému elektron
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

IČO
00165565
Sídlo
Limbová 2, 83752 Bratislava-Nové Mesto
Kontrolované obdobie
2015-2018
Termín kontroly
18.07.2018 - 13.11.2018
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Pre dosiahnutie stanovených zámerov bolo MZ SR uznesením vlády SR zo dňa 26.03.2008 uložené definovať strategické ciele eHealth, ktoré by určili víziu implementácie eHealth v SR a celkovú modernizáciu IKT sektoru zdravotníctva. Strategické ciele eHealth boli následne schválené vládou SR dňa 16.07.2008. Na základe schválených strategických cieľov bolo pripravených niekoľko štúdii uskutočniteľnosti, ktoré špecifikovali detailne postup rozvoja elektronických služieb zdravotníctva. Implementácia prvej etapy rozvoja eHealth bola realizovaná prostredníctvom dvoch národných projektov – eSO1 a eSO2 a ďalších podporných projektov. Cieľom projektu eSO1 bolo vytvorenie a uvedenie do prevádzky NPZ, nasadenie EZKO, systémov elektronickej preskripcie a medikácie, systémov eAlokácií a vytvorenie predpokladov pre následnú integráciu IS PZS s národným eHealth riešením. Na tomto základe predložilo MZ SR Žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci OPIS na národný projekt eSO1 a po jej schválení bola v novembri 2009 uzavretá Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu tohto projektu s termínom ukončenia projektu október 2011. K eSO1 bolo v júni 2011 v rámci PieH a komplexného zabezpečenia prevádzky národného portálu zdravia projektovaných 11 podporných projektov. PieH uvažoval s termínmi ostrej prevádzky od začiatku rokov 2013 pre eSO1 a 2014 pre eSO2 vrátane podporných projektov. MZ SR realizovalo obstarávanie dodávateľa projektu eSO1 a po vyhodnotení verejného obstarávania uzavrelo 30.03.2010 s úspešným uchádzačom Zmluvu o dielo na realizáciu predmetného projektu. Dňom 01.04.2010 sa projekt implementácie eHealth začal. Termín ukončenia projektu bol dohodnutý na apríl 2012. V roku 2010 sa uskutočnil audit projektu eSO1, počas ktorého bol projekt pozastavený na takmer rok (08/2010 – 07/2011). Zároveň bola schválená Nová stratégia PieH, ktorá počítala so skorším nasadením funkcionalít, s cieľom zabezpečiť v prvej fáze samofinancovanie prevádzky s ostrou prevádzkou od počiatku roku 2013. V druhej fáze mala priniesť benefity pre občanov a poskytovateľov a zabezpečiť integráciu so súvisiacimi projektmi. PieH bol opätovne spustený a boli uvoľnené finančné prostriedky na ďalšiu realizáciu programu eHealth. Cieľom fázy jeden realizácie projektu eSO1 bolo do konca roka 2012 spustiť funkčný NZIS a realizovať minimálne pilotnú prevádzku na väčšine typov zdravotníckych zariadení v čiastočne obmedzenej geografickej lokalite. Vo februári roku 2013 na základe výzvy MF SR z roku 2012 bola medzi MZ SR a MF SR uzatvorená zmluva o NFP na realizáciu projektu NZIS v hodnote 49 mil. euro. Cieľom projektu bolo zabezpečenie ďalšieho rozvoja elektronických služieb zdravotníctva prvej prioritnej oblasti, zabezpečenie ich všeobecnej použiteľnosti a smerovanie k strategickým cieľom eHealth V máji 2013 prijala Národná rada SR zákon o NZIS, ktorým bol vytvorený základný legislatívny rámec informatizácie zdravotníctva v SR. Projekt NZIS, ktorý mal požiadavky tohto zákona reflektovať v relevantných oblastiach, bol pre zdržanie spôsobené pri verejnom obstarávaní vylúčeným uchádzačom, v takom omeškaní, že nemohol v reálnom časovom horizonte zabezpečiť svoju realizáciu z NFP. Projekt bol zastavený ku dňu 15.05.2014, ostal z týchto zdrojov nerealizovaný a bol riešený v rámci realizácie eHealth a interného projektu NZIS na NCZI. Tým nebolo možné dodržať reálne nasadenie podporných projektov PieH. V roku 2014 sa začal realizovať eSO2 na základe výzvy MF SR. V tomto národnom projekte išlo o rozšírenie funkčnosti a rozsahu služieb navrhnutých v rámci eSO1. Pozastavenie projektu, jeho zmeny, zmeny projektu PieH, nesúlad realizácie výstupov projektov eGOV potrebných pre vzájomné budovanie a testovanie integračných rozhraní, príprava a implementácia legislatívnych zmien posunuli termín realizácie projektov na 21.12.2015. Od ukončenia proj
Typ nedostatku: Neúčinné konanie Porušený predpis: 523/2004 Z.z.

Národné centrum zdravotníckych informácií

IČO
00165387
Sídlo
Lazaretská 26, 81109 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2015-2018
Termín kontroly
18.07.2018 - 14.11.2018
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

NCZI je príspevkovou organizáciou MZ SR s právnou subjektivitou, ktorého postavenie a úlohy upravuje zákon o NZIS. Týmto bol vytvorený základný legislatívny rámec informatizácie zdravotníctva v SR. Zákon vymedzil NZIS, jeho údajovú základňu, národné zdravotnícke administratívne a národné zdravotné registre. Určil postup pri sprístupňovaní údajov, správu a prevádzku NPZ, štandardy zdravotníckej informatiky, podmienky fungovania NZIS a jeho bezpečnosti. Definoval postavenie a úlohy NCZI, ako aj proces overenia zhody informačných systémov PZS a ZP s NZIS. Týmto zákonom sa modifikovala aj štruktúra podporných projektov na explicitné zákonné požiadavky. Na základe schválených strategických cieľov bolo od roku 2008 pripravených niekoľko štúdii uskutočniteľnosti, ktoré špecifikovali detailne postup rozvoja elektronických služieb zdravotníctva - eHealth. Implementácia prvej etapy rozvoja eHealth bola realizovaná prostredníctvom dvoch národných projektov – eSO1 a ESZ RF a RS a ďalších podporných projektov. Cieľom projektov bolo vytvorenie a uvedenie do prevádzky NPZ, nasadenie EZKO, systémov elektronickej preskripcie a medikácie, systémov ealokácií a vytvorenie predpokladov pre následnú integráciu IS PZS s národným eHealth riešením. Od ukončenia projektov eHealth v decembri roku 2015 prebiehala do konca roku 2016 skúšobná a neskôr pilotná prevádzka vo vybranej lokalite a pokračovala pilotná prevádzka v rozsahu 9 všeobecných lekárov, 1 lekáreň, 3 špecialisti ambulantnej a 2 špecialisti ústavnej ZS. Po tomto období prebiehal proces pripájania (rollout) poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v spolupráci s výrobcami informačných systémov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (integrácia) v réžii NCZI v rámci interného projektu NZIS. Od 01.01.2018 prebieha nábeh systému eZdravie do plného používania, v rozsahu zistení v protokole. Po overení diela na vybranej lokalite boli identifikované viaceré požiadavky na zmeny. Aj z tohto dôvodu bol posunutý zákonný termín pre pripojenie poskytovateľov zdravotníckej starostlivosti do systému elektronického zdravotníctva na 01.01.2018. V tomto období bola identifikovaná aj potreba rebrandingu projektu a z dôvodu priblíženia sa názvom produktu konečným používateľom sa začal používať názov eZdravie pre výstupy projektov eHealth. Do konca roka 2017 bola možnosť pripojiť sa do systému eZdravie dobrovoľne a bol vypracovaný plán pripájania PZS. Vzhľadom na nepripravenosť PZS, technické možnosti prostredia a zmiernenie dopadu postihu za nedodržanie termínu pripojenia PZS do eZdravia, bola predĺžená možnosť pripojenia PZS bez postihu do eZdravia do 01.01.2019 a posunutá účinnosť niektorých ustanovení zákona o NZIS na 01.01.2022. Nové požiadavky na obsah predmetného zákona boli premietnuté do dňa ukončenia kontroly do 6-tich noviel s 13-timi dátumami účinnosti jednotlivých ustanovení. Počas a po ukončení projektu eHealth prebehla príprava a realizácia prevodu správy majetku štátu nadobudnutého realizáciou projektov z MZ SR na NCZI prostredníctvom dvoch delimitačných zmlúv 27/2014 zo dňa 17.06.2014 na 2 032 766,26 euro a 123/2017 zo dňa 28.09.2017 na 42 518 672,54 euro tak, aby si NCZI mohlo plniť úlohy vyplývajúce so zákona o NZIS ako prevádzkovateľa NZIS. Praktické využívanie eHealthu do delimitácie systému na NCZI prebiehalo v obmedzenom rozsahu na vzorke PZS vo fáze testovania produkčného prostredia v ostrej prevádzke prostredníctvom NCZI. Plné nasadenie, zabezpečenie všeobecnej použiteľnosti systému a smerovanie k strategickým cieľom eHealth nebolo možné z dôvodu obmedzenej vzorky PZS. Zákonom o NZIS bolo zabezpečené, že všetky rozpočtované a skutočne vynaložené finančné prostriedky a majetok, mimo iných účelových prostriedkov a prostriedkov na prevádzku Slovenskej lekárskej knižnice, boli výdavkami na eZdravie. Finančné prostriedky očistené od nesúvisiacich nákladov boli NCZI použité na realizáciu eZdravia vrátane subprojektov, subsystémov a databáz v rokoch 2008 až 2018 vo výške
Typ nedostatku: Neúčinné konanie Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Späť