Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-039/2017/1030
Názov:
Vybrané aspekty realizácie zdravotnej politiky v praxi zdravotných poisťovní a Ministerstva zdravotníctva SR
Účel kontrolnej akcie:
Zhodnotiť stratégiu nákupu zdravotnej starostlivosti so zameraním na transparentnosť nakladania s ve
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.

IČO
35942436
Sídlo
Einsteinova 25, 85101 Bratislava-Petržalka
Kontrolované obdobie
2014-2016
Termín kontroly
16.07.2017 - 23.11.2017
Stav kontroly
Ukončená

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

IČO
00165565
Sídlo
Limbová 2, 83752 Bratislava-Nové Mesto
Kontrolované obdobie
2014-2016
Termín kontroly
16.07.2017 - 23.11.2017
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

MZ SR nemalo identifikované rizikové oblasti/procesy, ktoré by mali byť podkladom pre objektívne hodnotenie rizík vnútorným auditom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Plány (strednodobé, ročné) vnútorného auditu neboli zostavené na základe objektívneho hodnotenia rizík, vyplývajúcich z úloh a cieľov MZ SR.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Identifikované rezervy v účinnosti a efektívnosti hodnotených článkov vnútorného kontrolného systému (útvar kontroly, útvar auditu, interné riadiace akty).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu
Interný riadiaci akt upravujúci vnútorný kontrolný systém nebol v súlade s aktuálne platnou legislatívou.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
MZ SR neviedlo centrálnu evidenciu interných riadiacich aktov, nemalo vypracovaný osobitný interný riadiaci akt upravujúci postup tvorby, schvaľovania, evidencie a publikovania interných riadiacich aktov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Union zdravotná poisťovňa, a.s.

IČO
36284831
Sídlo
Bajkalská 29/A, 82108 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
2014-2016
Termín kontroly
24.07.2017 - 23.11.2017
Stav kontroly
Ukončená

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

IČO
35937874
Sídlo
Panónska cesta 2, 85104 Bratislava-Petržalka
Kontrolované obdobie
2014-2016
Termín kontroly
18.07.2017 - 23.11.2017
Stav kontroly
Ukončená
Späť