Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-063/2015/1030
Názov:
Informačné systémy pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti .
Účel kontrolnej akcie:
Prekontrolovať činnosti a postupy pri zavádzaní informačných a komunikačných technológii s cieľom
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

IČO
00165565
Sídlo
Limbová 2, 83752 Bratislava-Nové Mesto
Kontrolované obdobie
2008 - 2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Projekt sa začal realizovať na základe výzvy Ministerstva financií SR (ďalej len „MF SR“) na Národný projekt: Elektronické služby zdravotníctva pod kódom: OPIS-2009/1.1/08-NP pre Operačný program Informatizácia spoločnosti na programové obdobie 2007-2013. Cieľom projektu podľa výzvy bolo „sprístupnenie elektronických služieb zdravotníctva (eHealth) a zabezpečenie ich všeobecnej použiteľnosti“. Maximálna výška nenávratného finančného príspevku bola stanovená na 40 mil. EUR. Dĺžka realizácie projektu bola určená vo výzve nasledovne: „Dĺžka realizácie projektu, na ktorý sa vzťahuje žiadosť o NFP, je maximálne 24 mesiacov. Dátum začatia a ukončenia realizácie projektu bude určený v zmluve o poskytnutí NFP“. V rámci ekonomických a finančných podmienok výzvy „Žiadateľ musí vykonať ekonomickú a finančnú analýzu nákladov a prínosov a na základe jej výsledkov preukázať finančnú udržateľnosť používania výsledkov projektu po skončení realizácie aktivít podporených zo zdrojov OPIS. Čas návratnosti investície stanovenej podľa metodológie CBA nesmie presiahnuť 10 rokov“. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „ŽoNFP1“) bola podaná v lehote, dňa 14.10.2009. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „ZoNFP1“) medzi MZ SR ako prijímateľom a MF SR ako sprostredkovateľským orgánom pre OPIS a Úradom vlády Slovenskej republiky ako Riadiacim orgánom pre OPIS (ďalej len „poskytovateľ“) bola uzatvorená 25.11.2009 vo výške 39 999 731,10 EUR. Oprávnené obdobie pre výdavky projektu bolo stanovené od 01.11.2009 do 31.10.2011. Prijímateľ sa zaviazal v bode 2.4. tejto zmluvy projekt realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne realizácie aktivít projektu do 31.10.2011. Vo všeobecných zmluvných podmienkach k zmluve o poskytnutí NFP bolo v článku 8 bod 3, písm. a) uvedené, že ak sa Prijímateľ dostal do omeškania s ukončením realizácie aktivít projektu v zmysle bodu 2.4. zmluvy o poskytnutí NFP alebo možno rozumne predpokladať, že k takémuto omeškaniu dôjde možno dohodou predĺžiť lehotu na ukončenie aktivít projektu najviac o 18 mesiacov oproti pôvodnému dohodnutému termínu ukončenia realizácie aktivít projektu. K ZoNFP1 bolo do 30.11.2015 uzatvorených 9 dodatkov, prvý z 29.06.2010 až deviaty z 30.11.2015. V deviatom dodatku bol dohodnutý termín ukončenia realizácie aktivít projektu na 31.12.2015. Dodatkami bol zmenený predmet podpory NFP aj podrobný rozpočet projektu. V dodatku č. 4 bola zrušená podmienka, vyplývajúca zo Všeobecných zmluvných podmienok, o ukončení aktivít projektu do 18 mesiacov oproti pôvodne dohodnutému termínu ukončenia a nahradená znením, že túto lehotu možno predĺžiť. Tým bolo zmluvným stranám umožnené neobmedzene posúvať ukončenie realizáciu aktivít projektu a ich jednotlivých častí. V zmluve bol zrušený nástroj, nútiaci prijímateľa k ukončeniu realizácie projektu tak, aby boli aktivity projektu k dispozícii v prijateľnom časovom horizonte. Prehľad o výške NFP, platnosti a účinnosti ZoNFP1 podľa uzatvorených dodatkov dokumentuje tabuľka: ESZ Zmluva o NFP Dodatok č. 1 Dodatok č.2 Dodatok č.3 Dodatok č. 4 Dodatok č. 5 Dodatok č. 6 Dodatok č. 7 Dodatok č. 8 Dodatok č. 9 Uzatvorená 25.11.09 29.06.10 02.12.10 15.11.11 19.11.12 27.09.13 26.06.14 30.09.14 28.09.15 30.11.15 Suma 39 999 731,10 39 999 731,10 39 938 800,00 39 999 731,10 39 999 731,10 39 999 731,10 39 999 731,10 39 999 731,10 39 999 731,10 39 999 731,10 Začiatok aktivít 01.11.09 01.04.10 01.04.10 01.04.10 01.04.10 01.04.10 01.04.10 01.04.10 01.04.10 01.04.10 Ukončenie aktivít 30.10.11 29.06.10 02.12.10 28.02.13 30.09.13 30.06.14 30.09.14 30.09.15 30.11.15 31.12.15 zverejnená A* MZ SR
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Nehospodárne konanie, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
Projekt sa začal realizovať na základe výzvy MF SR na Národný projekt: Elektronické služby zdravotníctva – rozšírenie funkcionality a rozsahu služieb pod kódom: OPIS-2013/1.1/64-NP pre Operačný program Informatizácia spoločnosti na programové obdobie 2007-2013. Základnými cieľmi projektu vo výzve bolo: • Rozšírenie funkcionality a rozsahu elektronických služieb zdravotníctva, • Rozšírenie bezpečnostných mechanizmov pre ochranu osobných údajov osobitnej kategórie rozšírenej funkcionality a rozsahu elektronických služieb zdravotníctva ESZ, • Zlepšenie funkcionality riešenia ESZ, • Zlepšenie správy riešenia ESZ. Maximálna výška nenávratného finančného príspevku bola stanovená na 7 mil. EUR. Dĺžka realizácie projektu bola určená vo výzve nasledovne: „Dátum začatia a ukončenia realizácie aktivít projektu bude stanovený v zmluve o poskytnutí NFP. Začiatok realizácie projektu nesmie nastať pred 01. januárom 2007. Realizácia projektu musí byť ukončená najneskôr do 31. decembra 2015 v súlade s čl. 88 ods. 1 všeobecného nariadenia Rady č. 1083/2006“. V rámci ekonomických a finančných podmienok výzvy „Žiadateľ musí vykonať ekonomickú a finančnú analýzu nákladov a prínosov a na základe jej výsledkov preukázať finančnú udržateľnosť používania výsledkov projektu po skončení realizácie aktivít podporených zo zdrojov OPIS. Čas návratnosti investície stanovenej podľa metodológie CBA nesmie presiahnuť 10 rokov“. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „ŽoNFP2“) bola podaná MZ SR v lehote, dňa 14.10.2013. Žiadosť bola podaná za žiadateľa MZ SR a partnerov MF SR a NCZI na celkové výdavky projektu vo výške 8 217 095,20 EUR z toho žiadaná výška NFP bola 7 000 000,00 EUR. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „ZoNFP2“) medzi MZ SR ako prijímateľom a poskytovateľom bola uzatvorená 13.01.2014 vo výške 7 000 000,00 EUR pod číslom Z2111012004801. Zmluva nadobudla účinnosť dňa 18.01.2014. Pre realizáciu aktivít projektu bola uzatvorená Zmluva o partnerstve medzi MZ SR ako hlavným partnerom a MF SR a NCZI ako partnermi (ďalej len „Zmluva o partnerstve“), ktorej dodatky kopírovali dodatky ZoNFP2. Podľa podrobného rozpočtu projektu bola suma NFP rozdelená na 3 186 024,43 EUR pre MZ SR, 3 779 519,14 EUR pre MF SR na zabezpečenie a nasadenie HW štruktúry a 34 456,43 EUR pre NCZI na riadenie projektových aktivít. Nad rámec NFP boli v rámci projektu rozpočtované neoprávnené výdavky zo strany MF SR na nákup a nasadenie licencií Microsoft. Oprávnené obdobie pre výdavky bolo stanovené od 01.01.2007 do 31.12.2015. Prijímateľ sa zaviazal v bode 2.4. tejto zmluvy projekt realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne realizácie aktivít projektu do 31.07.2014. K ZoNFP2 boli do 30.11.2015 uzatvorené 4 dodatky, prvý z 31.07.2014 až štvrtý z 30.11.2015. V štvrtom dodatku bol dohodnutý termín ukončenia realizácie aktivít projektu na 31.12.2015. Dodatkami bola zmenená výška NFP na 6 880 480,86 EUR. Prehľad o výške NFP, platnosti a účinnosti ZoNFP2 podľa uzatvorených dodatkov dokumentuje tabuľka: ESZ RF RS Zmluva o NFP Dodatok č. 1 Dodatok č.2 Dodatok č.3 Dodatok č. 4 Uzatvorená 13.01.14 31.07.14 05.12.14 28.09.15 30.11.15 Suma 7 000 000,00 6 880 480,86 6 880 480,86 6 880 480,86 6 880 480,86 Začiatok 18.01.14 18.01.14 18.01.14 18.01.14 18.01.14 Ukončenie 31.07.14 30.04.15 30.09.15 30.11.15 31.12.15 Zverejnená A A A A A Účinná 18.01.14 01.08.14 06.12.14 15.10.15 01.12.15 Legenda: A – zmluva zverejnená v Centrálnom registri zmlúv úplná Zdroj údajov: MZ SR – predložené zmluvy o NFP Ku dňu 30.11.2015 nebolo dielo dokončené a nebol vypracovaný a podpísaný „Záverečný akceptačný protokol“, ako akt ukončenia realizácie aktivít projektu. Pôvodný uvažovaný termín ukončenia projektu bol do 31.07.2014, posledný plánovaný termín ukončenia realizácie aktivít projektu je 31.12.2015. Oproti pôvodnému termínu spusteniu projektu ESZ RFaRS do rutinnej prevádzky bude ku dňu 31.12.2015 omeškanie 522 dní, č
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Porušenie finančnej disciplíny, Nehospodárne konanie Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
Verejné obstarávanie služieb na zabezpečenie projektu Elektronické služby zdravotníctva vykonal prijímateľ NFP postupom „Užšej súťaže“, obstarávacie číslo: 05687-MUS Vestník č. 198/2009 – 15.10.2009. Na základe výsledkov VO prijímateľ NFP uzatvoril Zmluvu o dielo č. 10/Z/2010 s konzorciom spoločností NESS Slovensko, a.s., Bratislava a LYNX – spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice (ďalej len „ZoD1“). Základným cieľom zmluvy bola realizácia Národného projektu Elektronické služby zdravotníctva s predmetom plnenia podrobne špecifikovaným v prílohách zmluvy. Za zhotovenie diela bola dohodnutá celková cena za všetky plnenia zmluvy v sume 33 563 000,00 EUR bez DPH, s termínom ukončenia diela do 24 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy. Cena diela bez DPH sa v priebehu realizácie diela nemenila. K zmluve bolo k 30.11.2015 vypracovaných 8 dodatkov. Cena diela s DPH bola v priebehu plnenia zmluvy rôzna v závislosti od množstva realizovaných prác k dátumu zmeny sadzby DPH. Dohodnutá cena diela od dodatku č.1 bola špecifikovaná na základe podrobného rozpočtu projektu aj s plnením, ktoré tvorilo neoprávnené výdavky, hradené prijímateľom nad rámec zmluvne dohodnutej výšky NFP. V priebehu plnenia ZoD1 prišlo k podstatným zmenám v predmete plnenia zmluvy, ktoré boli predmetom dodatkov č. 2 a ostali zachované aj v dodatku č. 3 a nasledujúcich, pričom v tom čase nedošlo k celkovému navýšeniu ceny diela. Kontrolou bolo zistené, že zrušené položky predmetu plnenia a podrobného rozpočtu projektu podľa dodatkov č. 2 a 3 oproti dodatku č. 1 boli predmetom riešenia v druhej aktivite Implementácia a testovanie a štvrtej záverečnej Rozšírenie a integrácia. Zmeny boli realizované v absolútnej výške 4 950 573,9 EUR v nasledovnom rozsahu v eurách: Položka RK Názov položky rozpočtovej klasifikácie Názov výdavku merná jednotka jednotková cena počet jednotiek cena za položku s DPH počet jednotiek cena za položku s DPH počet jednotiek cena za položku s DPH dodatok č. 1 dodatky č. 2 a 3 rozdiel oproti dodatku č. 1 711003 Nákup softvéru SW - operačné systémy Počet 3 566,4 10,0 35 664,0 0,0 0,0 -10,0 -35 664,0 711003 Nákup softvéru SW - databázové servre Počet 35 878,5 2,0 71 757,0 0,0 0,0 -2,0 -71 757,0 711003 Nákup softvéru SW - podporný a riadiaci Projekt. jednotka 214 081,0 1,0 214 081,0 1,0 7 161,4 0,0 -206 919,6 711003 13,0 321 502,0 1,0 7 161,4 -12,0 -314 340,6 713002 Nákup výpočtovej techniky HW - aplikačné a databázové servre Počet 28 560,0 10,0 285 600,0 0,0 0,0 -10,0 -285 600,0 713002 Nákup výpočtovej techniky HW - úložisko dát Počet 380 800,0 1,0 380 800,0 0,0 0,0 -1,0 -380 800,0 713002 Nákup výpočtovej techniky HW - spoločná infraštruktúra Projekt. jednotka 326 060,0 1,0 326 060,0 1,0 15 002,3 0,0 -311 057,7 713002 12,0 992 460,0 1,0 15 002,3 -11,0 -977 457,7 Spolu 1 313 962,0 22 163,8 -1 291 798,3 711003 Nákup softvéru SW - operačné systémy Počet 3 566,4 34,0 121 257,6 0,0 0,0 -34,0 -121 257,6 711003 Nákup softvéru SW - databázové servre Počet 35 878,5 32,0 1 148 112,0 0,0 0,0 -32,0 -1 148 112,0 711003 Nákup softvéru SW - podporný a riadiaci Projekt. jednotka 202 062,0 1,0 202 062,0 0,0 0,0 -1,0 -202 062,0 711003 Nákup softvéru SW - integračný a BPM Počet 53 074,0 16,0 849 184,0 0,0 0,0 -16,0 -849 184,0 711003 83,0 2 320 615,6 0,0 0,0 -83,0 -2 320 615,6 713002 Nákup výpočtovej techniky HW - aplikačné a databázové servre Počet 28 560,0 31,0 885 360,0 0,0 0,0
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z., 25/2006 Z.z., 40/1964 Zb., 40/1964 Zb.
Verejné obstarávanie služieb na zabezpečenie projektu Elektronické služby zdravotníctva vykonal prijímateľ NFP postupom Rokovacie konanie bez zverejnenia – bez výzvy na súťaž. Vo vestníku verejného obstarávania bolo uverejnené Oznámenie o výsledku verejného obstarávania číslo 2545 – VBS Vestník č. 40/2014 – 26.02.2014 (ďalej len „Oznámenie o výsledku VO“). Prijímateľ NFP uzatvoril Zmluvu o dielo č. 17/2014 s konzorciom spoločností NESS Slovensko, a.s. Bratislava a LYNX – spoločnosť s ručením obmedzeným Košice (ďalej len „ZoD2“). Základným cieľom zmluvy bola realizácia projektu Elektronické služby zdravotníctva rozšírenie funkcionality a rozsahu služieb s predmetom plnenia podrobne špecifikovaným v prílohách zmluvy. Za zhotovenie diela bola dohodnutá celková cena za všetky plnenia zmluvy v sume 2 558 333,33 EUR bez DPH, čo predstavovalo 3 070 000,00 EUR s DPH, s termínom ukončenia diela do 6 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy. Zmluva mala dohodnutú platnosť na 12 mesiacov odo dňa účinnosti s možnosťou predĺženia. Cena diela sa v priebehu realizácie diela nemenila, menil sa len termín odovzdania diela. Prehľad o výške ceny za dielo s DPH, platnosti a účinnosti ZoD2 podľa uzatvorených dodatkov dokumentuje tabuľka: ESZ RF RS ZoD D č. 1 D č.2 D č.3 D č. 4 D č. 5 Uzatvorená 17.02.14 29.7.2014 14.11.2014 25.6.2015 28.8.2015 24.11.15 Suma 3 070 000,00 3 070 000,00 3 070 000,00 3 070 000,00 3 070 000,00 3 070 000,00 Začiatok 19.02.14 19.02.14 19.02.14 19.02.14 19.02.14 19.02.14 Ukončenie 18.02.15 30.4.2015 31.8.2015 31.8.2015 30.11.2015 21.12.15 Zverejnená A A A A A A Účinná 19.02.14 30.07.14 15.11.14 02.07.15 29.08.15 25.11.15 Zdroj údajov: MZ SR – predložená ZoD2 v znení dodatkov, dotknuté registre zmlúv. Plnenie zmluvy vo finančnom vyjadrení fakturácie bolo ku dňu 07.12.2015 približne 87,6 %. Reálne v skutočnosti k tomuto dátumu neboli protokolárne ukončené ani vyfakturované nasledovné aktivity v plánovanej hodnote spolu 844 900,00 EUR: • Testovanie, Users Acceptance Tests, • Aplikačná akceptácia, ktoré boli nevyhnutnou podmienkou pre zabezpečenie rutinnej prevádzky a ukončenie diela. Na základe Zmluvy o partnerstve bol v máji 2014 dodaný prostredníctvom plánovaných oprávnených a neoprávnených výdavkov MF SR nákup a nasadenie HW a SW infraštruktúry a licencií za 3 660 000,00 EUR, resp. 1 217 095, 20 EUR, spolu za 4 877 095,20 EUR s DPH. Spôsob obstarania odôvodnilo MZ SR v oznámení o výsledku VO: „Podmienka použitia postupu verejného obstarávania, rokovacieho konania bez zverejnenia, je v prípade predmetnej zákazky splnená existenciou výhradných práv, viažucich sa k existujúcej zmluve a prebiehajúcemu plneniu. Pre realizáciu novej zákazky je nevyhnutné použiť eSO1, ktoré budú nosnou časťou novej zákazky za účelom ich úpravy, rozšírenia a zdokonalenia (sofistikácie). Držiteľom výhradných práv k vytvoreným eSO1 sú v súčasnosti spoločnosti Ness Slovensko, a.s. a Lynx spoločnosť s ručením obmedzeným Košice. Formulácia § 58 písm. b) je koncipovaná ako možnosť verejného obstarávateľa postupovať rokovacím konaním bez zverejnenia za predpokladu, že požadovanú službu môže z titulu výhradných práv dodať len určitý dodávateľ. Ak by verejný obstarávateľ nepostupoval touto cestou, ale akoukoľvek inou (napr. verejnou súťažou), zasiahol by do výhradných práv spoločnosti Ness Slovensko, a.s. a Lynx spoločnosť s ručením obmedzeným Košice. Na základe uvedeného možno preto v danom prípade hovoriť nielen o možnosti verejného obstarávateľa postupovať rokovacím konaním bez zverejnenia, ale dokonca o jeho povinnosti aplikovať tento postup. Predmet novej zákazky nemôže poskytnúť žiaden iný subjekt, než Ness Slovensko, a.s. a Lynx spoločnos
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Nehospodárne konanie, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z., 40/1964 Zb.
V súvislosti s výzvami bolo identifikované uzatvorenie nasledovných zmlúv MZ SR v hodnote spolu s: • Firma Arthur D. Little GmbH s predmetom zmluvy: Vypracovanie podrobného opisu projektu na základe výzvy pre "Národný projekt: Elektronické služby zdravotníctva", Vypracovanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok a Analýzy prínosov a nákladov v zmysle zmluvy vo výške 58 800,00 EUR; • Firma Arthur D. Little GmbH s predmetom zmluvy: Vypracovanie Opisu projektu na základe výzvy pre "Národný projekt: Elektronické služby zdravotníctva - II", Vypracovanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok a Analýzy prínosov a nákladov v zmysle zmluvy a jej dodatku vo výške 29 550,00 EUR. Štúdia uskutočniteľnosti pre ESZ vypracovaná firmou KPMG bola financovaná MF SR a jej výšku MZ SR uviedlo ako neznámu. Kontrolná skupina túto zmluvu na základe predložených dokladov uverejnenú nenašla. Predpoklady pre realizáciu ESZ, ktoré boli výstupom týchto zmlúv neboli v priebehu realizácie projektov naplnené. Cieľ projektov meraný vo výstupoch a dopadoch, teda vo funkčnosti a v čase nebol dosiahnutý. Externé informačné systémy napojiteľné na ESZ nie sú v stave plného nasadenia s elektronickým preukazom poistenca (ďalej len „ePP“), resp. elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka (ďalej len „ePZP“). Informačné systémy ePP a ePZP sú v štádiu vyhlásenia verejného obstarávania. Zmeny oproti predpokladom v priebehu realizácie elektronických služieb zdravotníctva generovali možný negatívny vyčísliteľný dopad priamo alebo nepriamo nasledovne: Predmet výdavku Výdavky Štúdie Arthur D. Little GmbH 58 800,00 € Štúdie Arthur D. Little GmbH 29 550,00 € Zazmluvnené prostriedky v ZoNFP 48 236 776,84 € Nevyužité prostriedky ZoNFP 119 519,14 € Vratka za neoprávnené výdavky 4 536 659,89 € Neoprávnené výdavky zistené NKÚ SR 16 800 € Očakávaná čistá súčasná hodnota za oba projekty do 31.12.2015 125 180 000,00 € Spolu dopady k predpokladanému dátumu ukončenie diela 31.12.2015 178 178 105,87 € Očakávaná čistá súčasná hodnota za oba projekty za rok 2016 93 680 000,00 € Úprava JURZ pre integráciu s IS ePP 1 200 000,00 € SLA pre IS ePP 2 880 000,00 € Úprava ESZ pre integráciu s IS ePP 2 799 600,00 € Karty ePZP 1 170 000,00 € Spotrebný materiál ePZP 23 880,00 € Zariadenie na čítanie ePP 1 800 000,00 € Informačný systém ePP 17 813 500,00 € Elektronický preukaz poistenca 27 216 000,00 € Spolu možné predpokladane dopady do uvedenia do plnej funkčnosti k 01.01.2017 326 761 085,87 € Zdroj: MZ SR, NCZI, CRZ, Vestník VO Ďalšie dopady spôsobené nefunkčnosťou systému v čase pre splnenie cieľov projektov voči pacientom a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti nemožno k 30.11.2015 presne vyčísliť. Vzhľadom k testom funkčnosti systému, ktoré prebiehali v testovacom prostredí a boli realizované bez ePP iba prostredníctvom eID a vysokým predpokladaným výdavkom na vývoj nového neexistujúceho systému ePP, na ktorý bude teba ESZ v súvislostiach transformovať, kontrolná skupina NKÚ SR odporúča kontrolovanému subjektu, aby inicioval rokovania s Ministerstvom vnútra SR o využívaní eID v čo najefektívnejšom rozsahu.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
3.3.1. ZŽoP č. 21110120009222 faktúra č. 12130191 Lynx, zo dňa 27.06.2013. Pri preberacom protokole č. 334 v prílohe č. 2 – malo ísť o nákup výpočtovej techniky vo výške 1 239 574,46 EUR bez DPH. Uvedená čiastka vo výške 1 239 574,46 eur bez DPH bola účtovaná na účte 042 100 ako dodávka výpočtovej techniky s úhradou z položky 713 002 rozpočtovej klasifikácie – výpočtová technika. 3.3.2. ZŽoP č. 21110120009220: fa. č. 12120420 Lynx zo dňa 27.11.2012. Pri preberacom protokole č. 307 v prílohe č. 1 malo ísť o nákup výpočtovej techniky vo výške 547 641,53 EUR bez DPH. Uvedená čiastka vo výške 547 641,53 EUR bez DPH bola účtovaná na účte 042 100 ako dodávka výpočtovej techniky s úhradou z položky 713 002 rozpočtovej klasifikácie – Výpočtová technika. V prípadoch 3.3.1. a 3.3.2 podľa preberacieho protokolu bol súčasťou dodávky SW aj HW. Pre HW a SW určuje Metodické usmernenie MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 k ekonomickej a rozpočtovej klasifikácie v znení dodatkov (ďalej len „metodické usmernenie MF SR“) účtovanie na samostatné účty s úhradou z položiek 711 003 – SW a 713 002 – Výpočtová technika. Dodaný SW obsahoval aj licencie a podporu (support). Táto podpora mal byť účtovaná do zodpovedajúcej príslušnej kategórie 630 – Tovary a služby v hlavnej kategórii 600 – Bežné výdavky. Z uvedeného vyplýva, že pri úhrade faktúry prišlo k použitiu nesprávnych položiek rozpočtovej klasifikácie a fakturovaná čiastka mala byť rozúčtovaná na jednotlivé účty tak ako to požaduje citované usmernenie a v súlade s požiadavkou správnosti účtovania v zmysle ustanovenia § 8 ods. 1 a 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Pri kontrole správnosti ŽoP prijímateľ nedodržal ZoNFP1 v časti Príloha č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí NFP Článok 16 – Platby bod 5.13., podľa ktorého okrem iného Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu (ďalej len „čl. 16 bod 5.13“).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
fa. č. 641004215 Ness Slovensko, a. s., Bratislava, zo dňa 28.06.2013 bola zistená úhrada neoprávneného výdavku vo výške 16 800,00 EUR za Integračné testovanie externých systémov. Tieto výdavky boli rozpočtované ako neoprávnené a podľa vyjadrenia kontrolovaného subjektu boli uhradené omylom. Suma nebola vrátená na príslušný účet prostriedkov NFP. Týmto konaním prišlo k porušeniu všeobecných zmluvných podmienok k ZoNFP1 čl. 16 bod. 5.13, a tým pravidiel a podmienok, za akých boli rozpočtové prostriedky poskytnuté, v zmysle ustanovenia § 31 ods. 1 písm. n) zákona o rozpočtových pravidlách.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Podľa ZoNFP2 bolo v podrobnom rozpočte projektu vyčlenených 70 000,00 EUR na Publicitu a informovanosť. V komentári podrobného rozpočtu sa uvádza, že pôjde o návrh PR materiálov a produktov, vytvorenie PR materiálov a produktov, distribúcia PR materiálov a produktov k občanom, mediálne kampane. Za účelom zabezpečenia komunikačných a informačných aktivít pre projekty realizované z OPIS a OPTP bol oslovený dodávateľ Creo/Young & Rubicam, spol. s r. o., na základe Rámcovej zmluvy č. 1080/2014 na nákup mediálneho priestoru. MZ SR s dodávateľom uzavrelo Čiastkovú realizačnú zmluvu o poskytnutí mediálnych služieb č. 133/2015 17.07.2015. K zmluve bol vypracovaný dodatok č. 1 dňa 19.08.2015. Kontrolná skupina preverila všetky tri ZŽoP týkajúce sa uvedenej aktivity vo fakturovanej zmluvnej výške spolu 69 999,76 EUR. Bolo zistené, že dve faktúry, ktoré boli predmetom týchto ZŽoP, vystavené Creo/Young & Rubicam neobsahovali správny dátum dodania služby, a všetky tri neobsahovali rozsah a druh dodanej služby za dané obdobie, základ dane pre každú sadzbu dane a jednotkovú cenu bez dane. Tým faktúry neobsahovali náležitosti faktúry v zmysle ustanovenia § 74 ods. 1 bod d), f) a g) zákona č. 222/2004 Z. z o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Fakturované služby boli zvukovo a vizuálne preverené kontrolnou skupinou a bolo zistené, že zvukové stopy reklamy vysielanej v rádiách, reklamy v tlačených médiách a bannery objavujúce sa na online stránkach a celá uvedená mediálna kampaň neobsahovala žiadne špecifické prvky zamerané na propagáciu rozšírenia funkcionality a rozsahu služieb, ale propagovala eHealth ako celok bez zvýraznenia rozšírenia jeho funkcionalít ako predmetu úprav a vylepšení za účelom zvýšenia sofistikovanosti systému. Pre tento účel bolo v ZNFP1 v podrobnom rozpočte projektu vyčlenených 305 710,96 EUR ako oprávnené výdavky a 2 161,01 EUR ako neoprávnené výdavky, čo predstavovalo spolu sumu 307 871,97 EUR. Z dôvodu, že reklamná kampaň firmy hradená z prostriedkov ZoNFP2 sa týkala ESZ ako celku, na ktorý už boli vyčlenené vyššie uvedené finančné prostriedky v ZoNFP1, neboli v nej propagované špecifické prvky z druhého projektu týkajúceho sa rozšírenia funkcionality a rozsahu služieb a z dôvodu opätovného posunutia termínu ukončenia projektu kontrolná skupina konštatuje, že finančné prostriedky vo výške 69 999,76 EUR neboli vynaložené v súlade s ustanovením § 19 ods. 6 o rozpočtových pravidlách verejnej správy, podľa ktorého bol subjekt verejnej správy povinný pri používaní verejných prostriedkov zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich použitia. Tým prišlo k porušeniu finančnej disciplíny v zmysle ustanovenia § 31 ods. 1 písm. j) zákona o rozpočtových pravidlách.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Nehospodárne konanie Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.

Národné centrum zdravotníckych informácií

IČO
00165387
Sídlo
Lazaretská 26, 81109 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2008 - 2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

V prípade vykonania inventarizácie majetku je možné konštatovať, že údaje definujúce miesto uloženia predmetnej položky HW/SW eHealth majetku neboli správne aktualizované v mieste a čase čím je spochybniteľný výkon fyzickej inventúry. Týmto konaním kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade so zákonom o účtovníctve
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
V jednom prípade pri účtovaní o prevode správy majetku v celkovej hodnote 2 032 766,26 EUR, kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s opatrením MF SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov a ktoré definujú účtovné postupy spojené s obstaraním a odpisovaním dlhodobého hmotného majetku nadobudnutého bezodplatným prevodom. Súčasne uvedením konaním došlo k navýšeniu účtovnej hodnoty majetku NCZI o sumu 2 032 766,26 EUR a súčasne k porušeniu zákona o účtovníctve, ktorý ukladá účtovným jednotkám účtovať tak, aby účtovná závierka poskytovala verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva, a o finančnej situácii účtovnej jednotky
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Vo viacerých prípadoch kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s povinnosťou definovanou v ročných kontraktoch, keď na svojom webovom sídle nezverejnil všetky záverečné správy o plnení kontraktu. V čase do ukončenia kontroly bola na webovom sídle kontrolovaného subjektu zverejnená iba jedna záverečná správa a to ku dňu 30.06.2013
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Pri kontrole bezpečnostnej politiky NCZI boli zistené viaceré porušenia Výnosu MF SR o štandardoch pre IS VS.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 55/2014 Z.z.
Pri fyzickej obhliadke v rámci kontroly inventarizácie majetku v priestoroch datacentra bolo zistené, že v danej budove sa okrem produkčného prostredia nachádzajú aj záložné kapacity k danému informačnému systému, čo bolo v rozpore s Výnosom MF SR o štandardoch pre IS VS.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 55/2014 Z.z.
Späť