Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-020/2014/1030
Názov:
Kontrola čerpania finančných prostriedkov štrukturálnych fondov v rámci Operačného programu Zdravotníctvo.
Účel kontrolnej akcie:
Prekontrolovať stav čerpania finančných prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v program
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

IČO
00165565
Sídlo
Limbová 2, 83752 Bratislava-Nové Mesto
Kontrolované obdobie
2007 - 2013
Termín kontroly
21.09.2014 - 27.11.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Prijímateľ bezodkladne nezaslal Úradu pre verejné obstarávanie kópie dokladov na uvedený postup zadávania zákazky.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Víťazný uchádzač predložil vysvetlenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok čúasti v určenej súťaži po uplynutí zákonom stanovenej lehoty.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
V dokumentácii chýbal doklad o zaslaní zápisnice z otvárania cenových ponúk.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Verejný obstarávateľ bezodkladne neodoslal oznámenie o výsledku vyhodnocovania ponúk verejnej súťaže jednotlivým uchádzačom.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Kúpna zmluva bola uzatvorená až po lehote viazanosti ponúk.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
V dokumentácii verejného obstarávania chýbala informácia o plnení zmluvy, ktorú mal verejný obstarávateľ zaslať Úradu pre verejné obstarávanie na uverejnenie vo vestníku.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Prijímateľ nezaslal oznámenie o výsledku verejného obstarávania Úradu pre verejné obstarávanie.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
V dokumentácii chýbala informácia o uzavretí zmluvy, ktorú mal verejný obstarávateľ odoslať Úradu pre verejné obstarávanie do 14 dní po uzavretí zmluvy.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Späť