Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-016/2023/1033
Názov:
Vykazovanie majetku a záväzkov v individuálnych účtovných závierkach vybraných kapitol štátneho rozpočtu
Účel kontrolnej akcie:
Získanie primeraného uistenia o vernom, pravdivom a úplnom vykazovaní vybraných druhov majetku a záv
Stav KA:
Schválená v RPKČ

Podať príspevok ku kontrolnej akcii

Subjekty

Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky

IČO
50668277
Sídlo
Župné námestie 13, 81490 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2019 - 2021
Termín kontroly
06.02.2023 - 14.06.2023
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolné zistenie 1 Strednodobý plán vnútorného auditu na roky 2019 až 2021 ani ročné plány interných auditov na roky 2019, 2020, 2021 neboli zostavené na základe objektívnej analýzy a hodnotenia rizík, vyplývajúcich z úloh a cieľov KNS SR a ich pravidelného prehodnocovania, čo nebolo v súlade s § 17 ods. 4 zákona o finančnej kontrole a audite, podľa ktorého strednodobý plán a ročný plán vypracúva útvar vnútorného auditu na základe objektívneho hodnotenia rizík, ktoré vyplývajú z určených úloh a cieľov správcu kapitoly štátneho rozpočtu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Kontrolné zistenie 2 Kontrolovaný subjekt nesprávnym účtovaním technického zhodnotenia budov na nám. SNP a Župnom námestí v Bratislave na účet 029 Ostatný DLHM k 31.12.2021 v celkovej výške 1 183 813 eur nepostupoval v súlade s § 22 ods. 1 opatrenia MF SR o postupoch účtovania pre ROPO v spojení s § 32 ods. 9 príslušného opatrenia, podľa ktorého sa dlhodobý majetok a jeho technické zhodnotenie účtuje na príslušných účtoch dlhodobého majetku. Kontrolovaný subjekt nesprávnym účtovaním nepostupoval v súlade s § 7 ods. 1 zákona o účtovníctve, pretože si nesplnil povinnosť účtovať tak, aby účtovná závierka poskytovala verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva a § 8 ods. 2 zákona o účtovníctve, podľa ktorého účtovníctvo účtovnej jednotky je správne, ak účtovná jednotka vedie účtovníctvo podľa tohto zákona a ostatných osobitných predpisov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolné zistenie 3 Tým, že kontrolovaný subjekt neuviedol v poznámkach k IÚZ skutočnosti týkajúce sa zmeny stavu dlhodobého majetku, nepostupoval podľa § 17 ods. 9 zákona o účtovníctve a § 3 ods. 1 opatrenia MF SR k IÚZ, podľa ktorých poznámky sa zostavujú tak, aby informácie v nich uvedené boli pre užívateľa užitočné, významné, zrozumiteľné, porovnateľné a spoľahlivé.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolné zistenie 4 Kontrolovaný subjekt tým, že pri zaradení osobných motorových vozidiel do odpisovej skupiny s dobou odpisovania 4 roky nezohľadnil predpokladanú dobu ich používania, nepostupoval podľa § 28 ods. 4 zákona o účtovníctve, podľa ktorého hmotný majetok okrem zásob odpisuje účtovná jednotka počas predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku a § 30 ods. 1 opatrenia MF SR o postupoch účtovania pre ROPO, podľa ktorého dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje nepriamo prostredníctvom účtovných odpisov a § 30 ods. 2 a ods. 7 citovaného opatrenia, podľa ktorého dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje počas predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku a pri tvorbe odpisového plánu sa zohľadňuje doba použiteľnosti majetku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolné zistenie 5 KNS SR pri mimoriadnej inventarizácii DLHM k 31.08.2021 si nesplnila povinnosť uloženú v § 6 ods. 3 zákona o účtovníctve, podľa ktorého účtovná jednotka je povinná inventarizovať majetok, záväzky a rozdiel majetku a záväzkov v zmysle § 29 a § 30 zákona, pretože pri inventarizácii nepostupovala podľa § 29 a § 30. Kontrolovaný subjekt: - v inventúrnych súpisoch neuviedol deň, ku ktorému bola inventúra vykonaná, čím porušil § 30 ods. 2 písm. b) zákona o účtovníctve, - preukazným spôsobom nevykonal inventúru nehnuteľností (budov a pozemkov), nepostupoval podľa § 29 ods. 1 zákona o účtovníctve, pretože inventarizáciou neoveril či stav majetku v účtovníctve zodpovedá skutočnosti, - dokladovou inventúrou, t. j. na základe listov vlastníctva, neoveril skutočný stav nehnuteľností (budov a pozemkov), čím nepostupoval podľa § 30 ods. 1 zákona o účtovníctve, podľa ktorého pri majetku hmotnej povahy sa skutočný stav zisťuje fyzickou inventúrou, a ak je to možné, používa sa kombinácia fyzickej a dokladovej inventúry.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolné zistenie 6 Inventúrne súpisy neobsahovali odporúčania na posúdenie reálnosti ocenia DLHM, čím kontrolovaný subjekt nepostupoval podľa § 30 ods. 2 písm. h) zákona o účtovníctve. Inventarizačné zápisy neobsahovali výsledky vyplývajúce z posúdenia reálnosti ocenenia DLHM, čím kontrolovaný subjekt nepostupoval podľa § 30 ods. 3 písm. c) zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolné zistenie 7 Kontrolovaný subjekt v rokoch 2020 a 2021 nesprávne uviedol hodnotu pohľadávok v tabuľkovej časti poznámok k IÚZ z hľadiska doby splatnosti, čím nepostupoval v súlade s § 3 ods. 1 opatrenia MF SR k IÚZ, podľa ktorého poznámky sa zostavujú tak, aby informácie v nich uvedené boli užitočné, významné, zrozumiteľné, porovnateľné a spoľahlivé. V roku 2020 neboli uvedené pohľadávky po lehote splatnosti vo výške 2 544 eur a v roku 2021 vo výške 2 604 eur. Neuvedením pohľadávok po lehote splatnosti, tabuľková časť poznámok nezodpovedala skutočnosti, t. j. neposkytovala spoľahlivé informácie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/25755/2007-31
Kontrolné zistenie 8 Nevykonaním inventarizácie pohľadávok k 31.12.2019 si kontrolovaný subjekt nesplnil povinnosť uloženú v § 6 ods. 3 zákona o účtovníctve, v zmysle ktorého účtovná jednotka je povinná inventarizovať majetok, záväzky a rozdiel majetku a záväzkov podľa § 29 a § 30 zákona o účtovníctve. Nebola splnená ani povinnosť daná v § 8 ods. 1 zákona o účtovníctve, podľa ktorého účtovná jednotka je povinná viesť účtovníctvo správne, úplne, preukázateľne, zrozumiteľne a spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov, pričom podľa § 8 ods. 4 citovaného zákona účtovníctvo účtovnej jednotky je preukázateľné, ak účtovná jednotka vykonala inventarizáciu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolné zistenie 9 KNS SR pri inventarizácii pohľadávok 31.12.2020 a 31.12.2021 nepostupovala podľa § 30 zákona o účtovníctve tým, že: - inventúrne súpisy k účtom pohľadávok neobsahovali náležitosti uvedené v § 30 ods. 2 zákona o účtovníctve, konkrétne písm. b) deň, ku ktorému bola inventúra vykonaná, e) meno, priezvisko a podpisový záznam zodpovednej osoby za príslušný druh majetku, i) podpisový záznam osoby zodpovednej za zistenie skutočného stavu pohľadávok, - nebola vykonaná dokladová inventúra pohľadávok podľa § 30 ods. 1 zákona o účtovníctve, podľa ktorého pri tých druhoch majetku, pri ktorých nemožno vykonať fyzickú inventúru, sa skutočný stav zisťuje dokladovou inventúrou, - inventúrne súpisy k pohľadávkam neobsahovali odporúčania na posúdenie reálnosti ocenenia pohľadávok podľa § 30 ods. 2 písm. h) a inventarizačné zápisy neobsahovali výsledky vyplývajúce z posúdenia reálnosti ocenenia pohľadávok podľa § 30 ods. 3 písm. c) zákona o účtovníctve. KNS SR si tak nesplnila povinnosť uloženú v § 6 ods. 3 zákona o účtovníctve, v zmysle ktorého účtovná jednotka je povinná inventarizovať majetok, záväzky a rozdiel majetku a záväzkov podľa § 29 a § 30 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolné zistenie 10 Tým, že KNS SR nemala vnútorným predpisom stanovený spôsob tvorby a používania rezerv, ani postupy ich identifikácie prehodnocovania s ohľadom na vývoj súdneho sporu, nekonala v súlade s § 14 ods. 2 opatrenia MF SR o postupoch účtovania pre ROPO, podľa ktorého spôsob tvorby a používania rezerv sa účtuje podľa vnútorného predpisu účtovnej jednotky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31
Kontrolné zistenie 11 Nevykonaním inventarizácie rezerv k 31.12.2019 si kontrolovaný subjekt nesplnil povinnosť uloženú v § 6 ods. 3 zákona o účtovníctve, v zmysle ktorého účtovná jednotka je povinná inventarizovať majetok, záväzky a rozdiel majetku a záväzkov podľa § 29 a § 30 zákona o účtovníctve. Nebola splnená ani povinnosť daná v § 8 ods. 1 zákona o účtovníctve, podľa ktorého účtovná jednotka je povinná viesť účtovníctvo správne, úplne, preukázateľne, zrozumiteľne a spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov, pričom podľa § 8 ods. 4 citovaného zákona účtovníctvo účtovnej jednotky je preukázateľné, ak účtovná jednotka vykonala inventarizáciu. Inventarizačný zápis ÚIK z inventarizácie k 31.12.2021 nebol podpísaný predsedom ÚIK, čím nebol dodržaný § 30 ods. 3 písm. d) zákona o účtovníctve, podľa ktorého inventarizačný zápis je účtovný záznam, ktorým sa preukazuje vecná správnosť účtovníctva a ktorý musí obsahovať meno, priezvisko a podpisový záznam osoby alebo osôb zodpovedných za vykonanie inventarizácie v účtovnej jednotke.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolné zistenie 12 Tým, že v niektorých zápisoch o zaradení dlhodobého hmotného a dlhodobého nehmotného majetku do účtovnej evidencie pri oprave údajov o evidencii do majetku nebol uvedený údaj o dni opravy a čitateľný záznam zodpovednej osoby za vykonanú opravu, kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s § 34 ods. 1 a ods. 2 zákona o účtovníctve, podľa ktorého oprava účtovného záznamu sa musí vykonať tak, aby bolo možné určiť zodpovednú osobu, ktorá vykonala príslušnú opravu, deň jej vykonania.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolné zistenie 13 Tým, že do databázy CEM k 31.12.2021 nebol vložený nehnuteľný majetok evidovaný na LV č. 3172, č. 3173 a č. 2941, kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s § 3c ods. 3 zákona o správe majetku štátu, podľa ktorého údaje do centrálnej evidencie majetku alebo ich zmeny vkladá správca do 30 dní po vzniku skutočností uvedených v ods. 2 alebo ich zmene. Chýbajúce údaje o nehnuteľnom majetku v správe KNS SR boli do CEM vložené v priebehu kontroly NKÚ SR 02.04.2023.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 278/1993 Z.z.
Kontrolné zistenie 14 Kontrolovaný subjekt tým, že nepoistil majetok štátu, ktorý má v správe, a to budovy na Klobučníckej 7 a Župnom nám. 13 v Bratislave, nepostupoval podľa § 3 ods. 2 zákona o správe majetku štátu, ktorý ukladá správcovi majetku povinnosť využívať všetky právne prostriedky na jeho ochranu a dbať, aby nedošlo k poškodeniu majetku, jeho strate, zneužitiu alebo zmenšeniu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 278/1993 Z.z.
Kontrolné zistenie 15 Tým, že kontrolovaný subjekt nezverejnil pohľadávky v Centrálnom registri splatných pohľadávok štátu, nepostupoval podľa § 5 ods. 3 zákona o pohľadávkach štátu, podľa ktorého je správca povinný zverejniť v centrálnom registri údaje o splatných pohľadávkach štátu do 30 dní od dátumu splatnosti pohľadávky štátu. Správca je povinný údaje v centrálnom registri aktualizovať do 30 dní odo dňa, keď sa o zmene zverejnenej skutočnosti dozvedel.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 374/2014 Z.z.

Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky

IČO
30793629
Sídlo
Hlavné námestie 8, 81422 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2019 - 2021
Termín kontroly
31.01.2023 - 14.06.2023
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolné zistenie 1 Zaúčtovaním osobného a troch nákladných výťahov v obstarávacej cene 205 861,56 eur (zostatkovej nula) na účet 023 Dopravné prostriedky, kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s § 32 ods. 9 opatrenia MF SR o postupoch účtovania pre ROPO, podľa ktorého sa dlhodobý hmotný majetok účtuje na príslušný účet účtových skupín 02 a 03, a to na účet b) 022 – Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: MF/16786/2007-31
Kontrolné zistenie 2 Tým, že kontrolovaný subjekt neuviedol v poznámkach k IÚZ skutočnosti týkajúce sa zmeny stavu na účte 042100 Obstaranie DLHM, nepostupoval v súlade s § 3 ods. 1 opatrenia MF SR k IÚZ, podľa ktorého poznámky sa zostavujú tak, aby informácie v nich uvedené boli spoľahlivé.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: MF/25755/2007-31
Kontrolné zistenie 3 Kontrolovaný subjekt tým, že pri zaradení osobných motorových vozidiel do odpisovej skupiny s dobou odpisovania štyri roky nezohľadnil predpokladanú dobu ich používania a predpokladaný priebeh ich morálneho a fyzického opotrebenia, nepostupoval podľa § 28 ods. 4 zákona o účtovníctve, podľa ktorého hmotný majetok odpisuje účtovná jednotka počas predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku a § 30 ods. 2 a ods. 7 opatrenia MF SR o postupoch účtovania pre ROPO, podľa ktorého dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje počas predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku a pri tvorbe odpisového plánu sa zohľadňuje doba použiteľnosti majetku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolné zistenie 4 Kontrolovaný subjekt tým, že v rokoch 2020 a 2021 nevykonal fyzickú inventúru hmotného majetku, ale vykonal iba porovnanie stavov vedených v majetkovej evidencii so stavmi v účtovníctve k 31.12. kalendárneho roka, nepostupoval podľa § 6 ods. 3 zákona o účtovníctve, ktorý ukladá účtovnej jednotke povinnosť inventarizovať majetok, záväzky a rozdiel majetku a záväzkov podľa § 29 a § 30. Kontrolovaný subjekt nepostupoval podľa príkazov vedúceho KSR SR na vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2020 a k 31.12.2021, keďže nezabezpečil porovnanie stavov hmotného majetku zistených riadnou fyzickou, resp. kombinovanou inventúrou so stavmi vykázanými v účtovníctve. Bez vykonania inventarizácie účtovníctvo nespĺňa jednu zo základných požiadaviek stanovených v § 8 ods. 4 zákona o účtovníctve, a to: účtovníctvo je preukázateľné, ak účtovná jednotka vykonala inventarizáciu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolné zistenie 5 Tým, že KSR SR nemala vnútorným predpisom stanovený spôsob tvorby, používania a zrušenia rezerv, ani postupy ich prehodnocovania s ohľadom na vývoj súdneho sporu, nekonala v súlade s § 14 ods. 2 opatrenia MF SR o postupoch účtovania pre ROPO, podľa ktorého spôsob tvorby a používania rezerv sa účtuje podľa vnútorného predpisu účtovnej jednotky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31
Kontrolné zistenie 6 Nezistením skutočného stavu rezerv dokladovou inventúrou podľa § 30 ods. 1 zákona o účtovníctve si KSR SR nesplnila povinnosť vyplývajúcu z § 6 ods. 3 zákona o účtovníctve, podľa ktorého účtovná jednotka je povinná inventarizovať majetok, záväzky a rozdiel majetku a záväzkov podľa § 29 a 30.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolné zistenie 7 Kontrolovaný subjekt tým, že do databázy CEM nevložil nehnuteľný majetok, ktorý má v správe, nepostupoval v súlade s § 3c ods. 3 zákona o správe majetku štátu, podľa ktorého údaje do centrálnej evidencie majetku alebo ich zmeny vkladá správca do 30 dní po vzniku skutočností uvedených v ods. 2 alebo ich zmene.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 278/1993 Z.z.

Protimonopolný úrad SR

IČO
00699063
Sídlo
Drieňová 24, 82603 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
2019 - 2021
Termín kontroly
08.02.2023 - 14.06.2023
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Tým, že kontrolovaný subjekt neuviedol v poznámkach k IÚZ skutočnosti týkajúce sa zmeny stavu na účte 042 - Obstaranie DLHM, nepostupoval v súlade s § 3 ods. 1 Opatrenia MF SR k IÚZ, podľa ktorého poznámky sa zostavujú tak, aby informácie v nich uvedené boli spoľahlivé.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/25755/2007-31
PMÚ SR odpisoval dopravné prostriedky po dobu 4 rokov (daňové odpisy), pričom nezohľadňoval predpokladanú dobu používania majetku a predpokladaný priebeh jeho morálneho a fyzického opotrebenia. PMÚ SR nepostupoval v súlade s § 30 ods. 7 Opatrenia MF SR o postupoch účtovania pre ROPO, podľa ktorého sa pri tvorbe odpisového plánu zohľadňuje doba použiteľnosti majetku. Doba odpisovania, spôsob výpočtu odpisov ani zaraďovanie do odpisových skupín nemá kontrolovaný subjekt upravené v žiadnom internom predpise.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: MF/16786/2007-31
Tým, že inventúrne súpisy a inventarizačné zápisy dlhodobého hmotného majetku neobsahovali údaje uvedené v § 30 ods. 2 a 3 zákona o účtovníctve, konkrétne inventúrne súpisy neobsahovali odporúčania na posúdenie reálnosti ocenenia dlhodobého hmotného majetku a inventarizačné zápisy neobsahovali údaje uvedené v § 30 ods. 3 citovaného zákona, kontrolovaný subjekt nekonal v súlade s § 6 ods. 3 zákona o účtovníctve, ktorý ukladá povinnosť účtovnej jednotke inventarizovať majetok, záväzky a rozdiel majetku a záväzkov podľa § 29 a § 30 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s § 3 ods. 1 Opatrenia MF SR k IÚZ, podľa ktorého sa poznámky k IÚZ zostavujú tak, aby informácie v nich uvedené boli užitočné, významné, zrozumiteľné, porovnateľné a spoľahlivé. V tabuľkovej časti poznámok – v tabuľke č. 4 Pohľadávky podľa doby splatnosti, PMÚ SR v rokoch 2019, 2020 aj 2021 všetky pohľadávky uviedol ako pohľadávky v lehote splatnosti, pričom podstatná časť pohľadávok v kontrolovanom období 82 – 99 % bola po lehote splatnosti. Nerozdelením pohľadávok na pohľadávky v lehote splatnosti a po lehote splatnosti, tabuľková časť poznámok nezodpovedala skutočnosti, t. j. neposkytovala spoľahlivé informácie.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: Opatrenie MF SR z 19.12.2017 č. MF/017353/2017-352
Kontrolovaný subjekt nevykonaním inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov (okrem pokladne) k 31.12.2019 a 31.12.2020 nepostupoval podľa § 29 ods. 2 a ods. 3 zákona o účtovníctve, čím si nesplnil povinnosť uloženú v § 6 ods. 3 zákona o účtovníctve, podľa ktorého je povinný inventarizovať majetok, záväzky a rozdiel majetku a záväzkov podľa § 29 a 30 zákona o účtovníctve. PMÚ SR mal v zmysle príslušných ustanovení zákona o účtovníctve povinnosť vykonať inventarizáciu pohľadávok každoročne, ku dňu zostavenia riadnej účtovnej závierky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Keďže pohľadávky tvoria významnú časť majetku PMÚ SR (cca 95 %), nevykonanie inventarizácie pohľadávok v roku 2019 a 2020 spochybňuje preukázateľnosť účtovníctva kontrolovaného subjektu, pretože podľa § 8 ods. 2 zákona o účtovníctve účtovníctvo účtovnej jednotky je preukázateľné, ak všetky účtovné záznamy sú preukázateľné a účtovná jednotka vykonala inventarizáciu. Nevykonaním inventarizácie si PMÚ SR nesplnil povinnosť určenú v § 8 ods. 1 zákona o účtovníctve, podľa ktorého je účtovná jednotka povinná viesť účtovníctvo správne, úplne, preukázateľne, zrozumiteľne a spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Nevykonaním dokladovej inventúry pohľadávok a opravných položiek k pohľadávkam k 31.12.2021 kontrolovaný subjekt nepostupoval pri vykonávaní inventarizácie podľa § 30 ods. 1 zákona o účtovníctve, podľa ktorého sa pri tých druhoch majetku, pri ktorých nemožno vykonať fyzickú inventúru, skutočný stav zisťuje dokladovou inventúrou. Súčasne nebol dodržaný ani Príkaz predsedu PMÚ SR č. IRA/PMÚ/32/2021, ktorý nariaďoval vykonať pri pohľadávkach a opravných položkách dokladovú inventúru.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Tým, že pri inventarizácii pohľadávok nebolo preukázané zistenie skutočného stavu dokladovou inventúrou podľa § 30 ods. 1 zákona o účtovníctve a inventúrne súpisy a inventarizačné zápisy neobsahovali náležitosti podľa § 30 ods. 2 a ods. 3 zákona o účtovníctve, kontrolovaný subjekt nepostupoval pri vykonávaní inventarizácie pohľadávok v súlade s § 6 ods. 3 zákona o účtovníctve, ktorý ukladá povinnosť účtovnej jednotke inventarizovať majetok, záväzky a rozdiel majetku a záväzkov podľa § 29 a § 30 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Tým, že PMÚ SR nemal vnútorným predpisom stanovený spôsob tvorby a používania rezerv, ani postupy ich prehodnocovania s ohľadom na vývoj súdneho sporu, nekonal v súlade s § 14 ods. 2 Opatrenia MF SR o postupoch účtovania pre ROPO, podľa ktorého spôsob tvorby a používania rezerv sa účtuje podľa vnútorného predpisu účtovnej jednotky.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 387/1999 Z.z.
PMÚ SR nevykonal inventarizáciu rezerv v rokoch 2018, 2019 a 2020, čím si nesplnil povinnosť vyplývajúcu z § 6 ods. 3 zákona o účtovníctve, podľa ktorého účtovná jednotka je povinná inventarizovať majetok, záväzky a rozdiel majetku a záväzkov podľa § 29 a 30, podľa ktorého má účtovná jednotka povinnosť vykonať inventarizáciu ku dňu, ku ktorému zostavuje účtovnú závierku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Tým, že pri inventarizácii rezerv v roku 2021 nebolo preukázané zistenie skutočného stavu dokladovou inventúrou podľa § 30 ods. 1 zákona o účtovníctve a inventúrne súpisy a inventarizačné zápisy neobsahovali náležitosti podľa § 30 ods. 2 a ods. 3 zákona o účtovníctve, kontrolovaný subjekt nepostupoval pri vykonávaní inventarizácie rezerv v súlade s § 6 ods. 3 zákona o účtovníctve, ktorý ukladá povinnosť účtovnej jednotke inventarizovať majetok, záväzky a rozdiel majetku a záväzkov podľa § 29 a § 30 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolovaný subjekt pri účtovaní a evidovaní DLHM v hodnote 2 271,00 eur (klimatizácia) priamo do spotreby (nákladov) nepostupoval v súlade s § 25 ods. 2 písm. c) v spojení s 33 ods. 11 Opatrenia MF SR o postupoch účtovania pre ROPO, podľa ktorých sa technické zhodnotenie dlhodobého hmotného majetku v ocenení vyššom ako 1 700 eur a prevádzkovo-technickými funkciami dlhšími ako jeden rok, v účtovníctve nájomcu, t. j. PMÚ SR, odpisuje. Zároveň subjekt nepostupoval podľa čl. 4a) Smernice o evidencii majetku, ktorý DLHM definoval ako majetok s dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok a obstarávacou vstupnou cenou vyššou ako 1 700 eur, ktorý sa odpisuje.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 387/1999 Z.z.

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky

IČO
30844185
Sídlo
Bajkalská 27, 82007 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
2019 - 2021
Termín kontroly
14.02.2023 - 27.06.2023
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Tým, že kontrolovaný subjekt neuviedol v Poznámkach k IÚZ skutočnosti týkajúce sa prepočtu zmeny odpisov na základe Metodického usmernenia MF SR o odpisovaní dlhodobého majetku, nepostupoval v súlade s § 3 ods. 1 Opatrenia MF SR k IÚZ, podľa ktorého Poznámky sa zostavujú tak, aby informácie v nich uvedené boli užitočné, významné, zrozumiteľné, porovnateľné a spoľahlivé.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/25755/2007-31
ÚJD SR si v preverovanom období nesplnil povinnosť uloženú v § 6 ods. 3 zákona o účtovníctve, pretože pri inventarizácii dlhodobého majetku a drobného hmotného a nehmotného majetku nepostupoval podľa § 29 zákona o účtovníctve. Tým, že preukazným spôsobom nevykonal fyzickú inventúru predmetného majetku, nepostupoval podľa § 29 ods. 1 zákona o účtovníctve, pretože inventarizáciou neoveril, či stav majetku v účtovníctve zodpovedá skutočnosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Tým, že kontrolovaný subjekt neuviedol v Poznámkach k IÚZ 2019 a 2020 skutočnosti týkajúce sa zmeny stavu na účte 042100 Obstaranie DLHM, nepostupoval v súlade s § 3 ods. 1 Opatrenia MF SR k IÚZ, podľa ktorého Poznámky sa zostavujú tak, aby informácie v nich uvedené boli spoľahlivé.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/25755/2007-31
Tým, že údaje o rezervách, uvedené v Poznámkach k IÚZ za roky 2021 – 2022 nezodpovedali skutočnosti (vykazovanie krátkodobých rezerv namiesto dlhodobých) a textová časť Poznámok neobsahovala informácie, doplňujúce údaje o rezervách vykazovaných v Súvahe a Výkaze ziskov a strát, ÚJD SR pri ich zostavovaní nepostupoval v súlade s § 3 ods. 1 Opatrenia MF SR k IÚZ, podľa ktorého „Poznámky sa zostavujú tak, aby informácie v nich uvedené boli užitočné, významné, zrozumiteľné, porovnateľné a spoľahlivé.“
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/25755/2007-31
Tým, že ÚJD SR nemal vo vnútornom predpise podrobne upravený spôsob tvorby a používania rezerv, nepostupoval v súlade s § 14 ods. 2 Opatrenia MF SR o postupoch účtovania pre ROPO, podľa ktorého spôsob tvorby a používania rezerv sa účtuje podľa vnútorného predpisu účtovnej jednotky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31
Tým, že inventúrne súpisy k účtu 459 Ostatné rezervy neobsahovali podpisový záznam osoby zodpovednej za zistenie skutočného stavu účtu rezerv a dátum vykonania inventúry bol nesprávne uvedený, t. j. neobsahovali náležitosti podľa § 30 ods. 2 písm. i) zákona o účtovníctve, kontrolovaný subjekt nepostupoval pri vykonávaní inventarizácie rezerv v súlade s § 6 ods. 3 zákona o účtovníctve, podľa ktorého je účtovná jednotka povinná inventarizovať majetok a záväzky a rozdiel majetku a záväzkov podľa § 29 a 30 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Tým, že k Zápisom o zaradení majetku do používania v listinnej podobe neboli v kontrolovanom období priložené kópie príslušných faktúr, kópie kontrolných listov k faktúram, kópie dodacích listov alebo preberacích protokolov, alebo kópie objednávok, kontrolovaný subjekt nepostupoval v zmysle Čl. 4 odsek 4.2 bod 7b Smernice o správe majetku štátu.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 278/1993 Z.z.

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

IČO
36069841
Sídlo
Tomášikova 28C, 82101 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
2019 - 2021
Termín kontroly
31.01.2023 - 25.06.2023
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Tým, že kontrolovaný subjekt neuviedol v poznámkach k IÚZ skutočnosti týkajúce sa zmeny stavu na účte 042 Obstaranie DLHM, nepostupoval v súlade s § 3 ods. 1 Opatrenia MF SR k IÚZ, podľa ktorého poznámky sa zostavujú tak, aby informácie v nich uvedené boli spoľahlivé.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: MF/16786/2007-31
ÚRSO odpisoval dopravné prostriedky po dobu 4 rokov (daňové odpisy), pričom pri ich zaraďovaní nezohľadňoval predpokladanú dobu používania majetku a predpokladaný priebeh jeho morálneho a fyzického opotrebenia. ÚRSO tým nepostupoval v súlade s § 30 ods. 2 a ods. 7 Opatrenia MF SR o postupoch účtovania pre ROPO, podľa ktorých dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje počas predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku a pri tvorbe odpisového plánu sa zohľadňuje doba použiteľnosti majetku.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: MF/16786/2007-31
Kontrolovaný subjekt tým, že fyzickou inventúrou neoveril skutočný stav DLHM nepostupoval podľa § 30 ods. 1 zákona o účtovníctve, podľa ktorého pri majetku hmotnej povahy sa skutočný stav zisťuje fyzickou inventúrou, a ak je to možné, používa sa kombinácia fyzickej a dokladovej inventúry, nekonal v súlade s § 6 ods. 3 zákona o účtovníctve, ktorý ukladá povinnosť účtovnej jednotke inventarizovať majetok, záväzky a rozdiel majetku a záväzkov podľa § 29 a § 30 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
Kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s § 3 ods. 1 Opatrenia MF SR k IÚZ, podľa ktorého sa poznámky zostavujú tak, aby informácie v nich uvedené boli užitočné, významné, zrozumiteľné, porovnateľné a spoľahlivé. V tabuľkovej časti poznámok – Tab. č. 4 - k čl. III. B - Pohľadávky podľa doby splatnosti, ÚRSO v roku 2019, 2020 aj v roku 2021 všetky pohľadávky zaradil ako pohľadávky v lehote splatnosti, pričom podstatná časť pohľadávok boli pohľadávky po lehote splatnosti. Nerozdelením pohľadávok na splatné v lehote a po lehote splatnosti, tabuľková časť poznámok nebola v súlade so skutočnosťou, t. j. neposkytovala spoľahlivé informácie.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: MF/25755/2007-31
Kontrolovaný subjekt netvoril OP k pohľadávkam po lehote splatnosti, čím bolo ovplyvnené reálne vykazovanie pohľadávok v netto hodnote v účtovných výkazoch. ÚRSO v uvedenom prípade nepostupoval v súlade § 15 ods. 5 opatrenia MF SR o postupoch účtovania pre ROPO, podľa ktorého „opravné položky k pohľadávkam sa tvoria najmä k pohľadávam, pri ktorých je opodstatnené predpokladať, že ich dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí“.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31
Tým, že údaje o rezervách, uvedené v poznámkach k IÚZ za roky 2019 – 2021 nezodpovedali skutočnosti, ÚRSO pri ich zostavovaní nepostupoval v súlade s § 3 ods. 1 opatrenia MF SR o účtovnej závierke, podľa ktorého : „Poznámky sa zostavujú tak, aby informácie v nich uvedené boli užitočné, významné, zrozumiteľné, porovnateľné a spoľahlivé.“
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/25755/2007-31
Tým, že ÚRSO nemal vo vnútornom predpise stanovený spôsob tvorby a používania rezerv, nepostupoval v súlade s § 14 ods. 2 Opatrenia MF SR o postupoch účtovania pre ROPO, podľa ktorého spôsob tvorby a používania rezerv sa účtuje podľa vnútorného predpisu účtovnej jednotky.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: MF/16786/2007-31
Tým, že ÚRSO tvoril rezervu na nevyčerpané dovolenky a príslušné odvody, nepostupoval v súlade s § 14 ods. 9 Opatrenia MF SR o postupoch účtovania pre ROPO, v ktorom sú uvedené tituly, na ktoré možno vytvárať rezervy, pričom rezervy na nevyčerpané dovolenky sa od 1.10.2015 netvoria.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31
Nesprávnym zaúčtovaním tvorby rezerv na nevyčerpané dovolenky vo výške 184 401,42 eur v roku 2021 a 18 281,48 eur v roku 2022 na účet 521 Mzdové náklady, kontrolovaný subjekt nepostupoval podľa § 62 ods. 2 opatrenia MF SR o postupoch účtovania pre ROPO, podľa ktorého sa tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti v súlade s § 14 ods. 9 účtuje na účte 553 Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti so súvzťažným zápisom v prospech účtu 323 Krátkodobé rezervy alebo v prospech účtu 459 Ostatné rezervy
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: MF/16786/2007-31
Tým, že pri inventarizácii rezerv k 31.12.2021 nebola posúdená odôvodnenosť rezervy na súdne trovy vo výške 433,79 eur, ktorá mala byť zrušená (použitá) z dôvodu úhrady súdnych trovov v marci 2021, kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s § 14 ods. 7 Opatrenia MF SR o postupoch účtovania pre ROPO, podľa ktorého rezervy sú predmetom dokladovej inventúry a pri inventarizácii sa posudzuje ich výška a odôvodnenosť.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31
Kontrolný subjekt tým, že účtoval technické zhodnotenie budovy Bajkalská k 31.12.2021 v sume 212 236 eur na účte 029 – Ostatný DLHM, nepostupoval v súlade s § 22 ods. 1 Opatrenia MF SR o postupoch účtovania pre ROPO, podľa ktorého sa technické zhodnotenie majetku účtuje na príslušnom účte majetku, t. j. na rovnakom účte majetku ako je účtovaná budova (021 – Budovy, stavby).
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: MF/16786/2007-31
Kontrolovaný subjekt tým, že majetok nadobudnutý prevodom správy – pozemok parc. č. 15294/46 vedený na LV č. 6663 neviedol v evidencii majetku a nezaúčtoval v účtovníctve, nepostupoval v súlade s § 22 ods. 5 Opatrenia MF SR o postupoch účtovania pre ROPO, podľa ktorého dlhodobý majetok nadobudnutý prevodom správy sa oceňuje cenou, v ktorej sa doteraz viedol v účtovníctve. Ak cenu nie je možné zistiť, oceňuje sa reálnou hodnotou.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: MF/16786/2007-31
Kontrolovaný subjekt tým, že budovu vedenú na karte 0336-I a jej technické zhodnotenia na kartách 0336-II a 0336-III zaradil v zostatkovej hodnote a tým, že nezaradil prípojku tepla a plynovú prípojku nepostupoval podľa § 7 ods. 1 zákona o účtovníctve, podľa ktorého účtovná jednotka povinná účtovať tak, aby účtovná závierka poskytovala verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva a o finančnej situácii účtovnej jednotky a podľa § 3 ods. 6 zákona o správe majetku štátu, podľa ktorého správca majetku štátu je povinný viesť o majetku štátu účtovníctvo v rozsahu a spôsobom ustanoveným zákonom o účtovníctve.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 278/1993 Z.z.
Kontrolovaný subjekt pri účtovaní a evidovaní 6 kariet majetku č. 2842, 2853, 2854, 2855, 2895, 2843 v celkovej hodnote 11 679 eur priamo do spotreby (nákladov) nepostupoval v súlade s § 21 ods. 3 Opatrenia MF SR o postupoch účtovania, podľa ktorého sa ako dlhodobý hmotný majetok na účte 022 samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí sa účtujú samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí, ktoré majú samostatné technicko-ekonomické určenie s dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok a v ocenení vyššom ako je suma ustanovená v osobitnom predpise. Zároveň subjekt pri účtovaní a evidovaní karty majetku DHM30018 priamo do spotreby (nákladov) nepostupoval podľa Služobného predpisu č. 28/2021 Smernica na vykonanie postupov účtovania čl. 4 ods. 1 písm. e) ktorý drobný hmotný majetok nad 1300 eur definoval ako Drobný dlhodobý majetok, odpisovaný a vedený na účte 028 a 029.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: MF/16786/2007-31
Kontrolovaný subjekt pri odpisovaní nevymožiteľných pohľadávok, u ktorých bolo vydané rozhodnutie o upustení od vymáhania v rokoch 2019 – 2021 v celkovej výške 24 500 eur, nepostupoval v súlade s § 61 ods. 4 Opatrenia MF SR o postupoch účtovania, podľa ktorého sa odpis pohľadávky pri trvalom upustení od jej vymáhania podľa osobitného predpisu účtuje na ťarchu účtu 546 - Odpis pohľadávky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31

Úrad pre verejné obstarávanie

IČO
31797903
Sídlo
Ružová dolina 10, 82109 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
2019 - 2021
Termín kontroly
31.01.2023 - 25.06.2023
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

ÚVO odpisoval dopravné prostriedky po dobu 4 rokov (daňové odpisy), pričom pri ich zaraďovaní nezohľadňoval predpokladanú dobu používania majetku a predpokladaný priebeh jeho morálneho a fyzického opotrebenia. ÚVO tým nepostupoval v súlade s § 30 ods. 2 Opatrenia MF SR o postupoch účtovania pre ROPO, podľa ktorého dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje počas predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31
ÚVO pri tvorbe odpisového plánu DLHM nepostupoval podľa § 30 ods. 7 Opatrenia MF SR o postupoch účtovania pre ROPO, podľa ktorého sa pri tvorbe odpisového plánu zohľadňuje doba použiteľnosti majetku. Odpisový plán sa následne neprehodnocoval, doba používania nebola upravovaná v súlade s § 28 ods. 4 zákona o účtovníctve a § 30 ods. 8 Opatrenia MF SR o postupoch účtovania pre ROPO.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31
ÚVO si v preverovanom období nesplnilo povinnosť uloženú v § 6 ods. 3 zákona o účtovníctve, pretože pri inventarizácii nepostupoval podľa § 29 a § 30 tým, že: - preukazným spôsobom nevykonal fyzickú inventúru dlhodobého hmotného majetku, nepostupoval podľa § 29 ods. 1 zákona o účtovníctve, pretože inventarizáciou neoveril, či stav majetku v účtovníctve zodpovedá skutočnosti, - nevyhotovil inventúrne súpisy k dlhodobému hmotnému majetku s predpísanými náležitosťami podľa zákona o účtovníctve, nepostupoval podľa § 30 ods. 2 zákona o účtovníctve, podľa ktorého inventúrny súpis je účtovný záznam, ktorý zabezpečuje preukázateľnosť účtovníctva (§ 8 ods. 4) a musí obsahovať náležitosti taxatívne vymedzené v § 30 ods. 2 písm. a) až j) zákona o účtovníctve, - inventarizačné zápisy neobsahovali údaje vyplývajúce z posúdenia reálnosti ocenenia majetku a záväzkov, nepostupoval podľa § 30 ods. 3 písm. c) zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
ÚVO nepostupoval v súlade s § 3 ods. 1 Opatrenia MF SR k IÚZ, podľa ktorého poznámky sa zostavujú tak, aby informácie v nich uvedené boli spoľahlivé.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/25755/2007-31
Nedodržaním limitu výdavkov na obstaranie osobného motorového vozidla kontrolovaný subjekt porušil finančnú disciplínu podľa § 31 ods. 1 písm. k) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy nedodržaním ustanoveného alebo určeného spôsobu nakladania s verejnými prostriedkami.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
ÚVO nepostupoval v súlade s § 3 ods. 1 Opatrenia MF SR k IÚZ, podľa ktorého sa Poznámky k IÚZ zostavujú tak, aby informácie v nich uvedené boli užitočné, významné, zrozumiteľné, porovnateľné a spoľahlivé. V tabuľkovej časti poznámok – v tabuľke č. 4 Pohľadávky podľa doby splatnosti, ÚVO v rokoch 2019, 2020 aj 2021 uvádzal hodnoty pohľadávok v lehote splatnosti a po lehote splatnosti, ktoré v porovnaní so skutočnými údajmi o splatnosti pohľadávok podľa účtovnej evidencie neboli v súlade so skutočnosťou, t. j. neposkytovali spoľahlivé informácie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/25755/2007-31
Tým, že ÚVO v kontrolovanom období rokov 2019 – 2021 nemal v žiadnej internej smernici upravené pravidlá pre výpočet a tvorbu OP k pohľadávkam po lehote splatnosti, nepostupoval v zmysle Metodického usmernenia MF SR k účtovnej závierke.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Tým, že pri inventarizácii pohľadávok nebolo preukázané zistenie skutočného stavu dokladovou inventúrou podľa § 30 ods. 1 zákona o účtovníctve a inventúrne súpisy a inventarizačné zápisy k pohľadávkam neobsahovali všetky náležitosti podľa § 30 ods. 2 písm. h) a i) a § 30 ods. 3 písm. b), a c), konkrétne odporúčania na posúdenie reálnosti ocenenia pohľadávok a výsledky vyplývajúce z posúdenia reálnosti ocenenia pohľadávok, ÚVO nepostupoval pri vykonávaní inventarizácie v súlade s § 6 ods. 3 zákona o účtovníctve, podľa ktorého je povinný inventarizovať majetok, záväzky a rozdiel majetku a záväzkov podľa § 29 a 30 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
ÚVO tým, že k 31.12.2021 nevykazoval v účtovníctve a IÚZ pohľadávky v celkovej výške 2 491 068,56 eur, nepostupoval podľa § 7 ods. 1 zákona o účtovníctve, podľa ktorého je účtovná jednotka povinná účtovať tak, aby účtovná závierka poskytovala verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva, a o finančnej situácii účtovnej jednotky.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
údaje o rezervách, uvedené v Poznámkach k IÚZ za roky 2019 – 2021 nezodpovedali skutočnosti, ÚVO pri ich zostavovaní nepostupoval v súlade s § 3 ods. 1 Opatrenia MF SR o účtovnej závierke, podľa ktorého : „Poznámky sa zostavujú tak, aby informácie v nich uvedené boli užitočné, významné, zrozumiteľné, porovnateľné a spoľahlivé.“
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/25755/2007-31
Tým, že ÚVO nemal vo vnútornom predpise stanovený spôsob tvorby a používania rezerv, nepostupoval v súlade s § 14 ods. 2 Opatrenia MF SR o postupoch účtovania pre ROPO, podľa ktorého spôsob tvorby a používania rezerv sa účtuje podľa vnútorného predpisu účtovnej jednotky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31
Nesprávnym zaúčtovaním tvorby rezerv na prebiehajúce a hroziace súdne spory vo výške 50 000 eur na účet krátkodobých zákonných rezerv ÚVO nepostupoval podľa § 54 ods. 3 Opatrenia MF SR o postupoch účtovania pre ROPO, podľa ktorého sa na účte 459 – Ostatné rezervy účtujú ostatné rezervy tvorené v súlade so zásadou opatrnosti v súlade s § 14 citovaného opatrenia (nejde o zákonné rezervy).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31
Nesprávnym zaúčtovaním použitia rezerv v kontrolovanom období 2019 až 2021 v celkovej výške 14 275,11 eur v prospech účtu 652 Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti ÚVO nepostupoval v súlade s § 73 ods. 2 Opatrenia MF SR o postupoch účtovania pre ROPO, podľa ktorého v prospech účtov 653 Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti sa účtuje použitie a zrušenie ostatných rezerv so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 323 Krátkodobé rezervy alebo účtu 459 Ostatné rezervy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31
Tým, že inventúrne súpisy k účtu rezerv nemali náležitosti podľa § 30 ods. 2 zákona o účtovníctve, kontrolovaný subjekt nepostupoval pri vykonávaní inventarizácie rezerv v súlade s § 6 ods. 3 zákona o účtovníctve, podľa ktorého je účtovná jednotka povinná inventarizovať majetok a záväzky a rozdiel majetku a záväzkov podľa § 29 a 30 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Tým, že kontrolovaný subjekt neposudzoval výšku a odôvodnenosť rezerv, nepostupoval v súlade s § 14 ods. 7 Opatrenia MF SR o postupoch účtovania pre ROPO, podľa ktorého sú rezervy predmetom dokladovej inventúry a pri inventarizácii sa posudzuje ich výška a odôvodnenosť. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa z dôvodu upravujúcich závierkových účtovných prípadov určuje tvorba rezervy alebo sa upraví jej výška.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31
Kontrolovaný subjekt tým, že nevykonával základnú finančnú kontrolu pri účtovaní opravy chybného zaradenia DLHM, ako aj iných majetkových operáciách (preúčtovanie odpisov majetku súvisiacich s opravou), nepostupoval podľa § 7 zákona o finančnej kontrole a audite, podľa ktorého je orgán verejnej správy povinný overovať vždy základnou finančnou kontrolou súlad každej finančnej operácie alebo jej časti. Zároveň nepostupoval v zmysle čl. 2 ods. 8 internej Smernice o obehu a kontrole účtovných dokladov, podľa ktorého „Opravy v účtovných dokladoch, účtovných knihách a v ostatných účtovných písomnostiach nesmú viesť k neúplnosti, nepreukázateľnosti a nesprávnosti účtovníctva. Zo zápisu pri oprave musí byť zrejmé, čoho sa daná oprava týka, dátum jej vykonania a podpis toho, kto danú opravu vykonal.“
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Tým, že IS modul „Majetok“ neumožňuje generovanie inventúrnych súpisov majetku, ktoré by obsahovali všetky náležitosti v zmysle § 30 ods. 2 zákona o účtovníctve, úrad nepostupoval pri vykonávaní inventarizácie v súlade s § 6 ods. 3 zákona o účtovníctve, podľa ktorého je účtovná jednotka povinná inventarizovať majetok, záväzky a rozdiel majetku a záväzkov podľa § 29 a § 30
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Tým, že, drobný hmotný majetok vykazovaný v podsúvahovej evidencii v hodnote 4 694,72 eur nie je evidovaný v evidencii majetku v IS modul „Majetok“, úrad nepostupoval podľa § 3 ods. 2 zákona o správe majetku štátu, ktorý ukladá správcovi majetku povinnosť využívať všetky právne prostriedky na jeho ochranu a dbať, aby nedošlo k poškodeniu majetku, jeho strate, zneužitiu alebo zmenšeniu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 278/1993 Z.z.
Odpísaním pohľadávok vo výške 12 073,00 eur, ktoré v čase odpisu nespĺňali kritériá podľa § 9 ods. 1 zákona o pohľadávkach štátu, bez rozhodnutia o trvalom upustení od vymáhania, ÚVO nepostupoval podľa § 61 ods. 4 Opatrenia MF SR o postupoch účtovania pre ROPO, podľa ktorého na ťarchu účtu 546 – Odpis pohľadávky sa účtuje odpis pohľadávky pri trvalom upustení od jej vymáhania podľa osobitného predpisu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31
Späť