Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-054/2010/0001
Názov:
Kontrola účtovných a finančných výkazov vo vzťahu k vykázaným výsledkom hospodárenia ostatných subjektov verejnej správy za rok 2009
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Bratislavský samosprávny kraj

IČO
36063606
Sídlo
Sabinovská 16, 82005 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

BSK nechal vypracovať v investičných akciách projektovú dokumentáciu na rekonštrukčné práce, ale samotné investičné akcie realizované neboli. Takto vynaložené výdavky BSK, kontrolná skupina hodnotí ako neefektívne (počet porušení 4)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
BSK si pri nakladaní so svojimi majetkovými právami riadne a včas neplnil svoje povinnosti ako správca pohľadávky, nevyužíval všetky právne prostriedky na ich ochranu vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi (možnosť exekúcie alebo vymáhanie súdnou cestou), svojou nečinnosťou spôsobil v jednom prípade premlčanie pohľadávky, v ďalšom prípade došlo k zániku organizácie a pohľadávka sa stala reálne nevymožiteľná. V ďalšom prípade BSK nepreukázal použitie finančných prostriedkov poskytnutej dotácie, resp. úhradu dlhu subjektu žiadnymi dokladmi (počet porušení 5)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 446/2001 Z.z.
Vykonávanie kontroly v BSK v kontrolovanom období upravovalo Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2002 o kontrole v BSK (ďalej len „VZN o kontrole v BSK“), ktoré nadobudlo účinnosť dňa 15.11.2002. Napriek tomu, že od vydania VZN bol zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon č. 502/2001 Z. z.“) novelizovaný, zmeny, ktoré boli predmetom novelizácie, neboli do dátumu vykonania kontroly zapracované do vyššie uvedeného VZN
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
VZN o kontrole v BSK obsahovalo ustanovenia, ktoré boli v rozpore so zákonom o samosprávnych krajoch
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 302/2001 Z.z.
Neuvedením dátumov a podpisov na dokladoch z predbežnej finančnej kontroly BSK porušil ustanovenie § 9 ods. 3 zákona č. 502/2001 Z. z. (počet porušení 37)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Tým, že vo viacerých prípadoch BSK vykonal predbežnú finančnú kontrolu formálne, postupoval v rozpore s ustanovením § 9 ods. 1 zákona č. 502/2001 Z. z., podľa ktorého predbežnou finančnou kontrolou sa overuje súlad pripravovanej finančnej operácie so schváleným rozpočtom orgánu verejnej správy, s uzatvorenými zmluvami alebo s inými rozhodnutiami o hospodárení s verejnými prostriedkami so zameraním na hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť použitia verejných prostriedkov. Priebežná finančná kontrola v roku 2009 nebola vykonávaná (počet porušení 9)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Späť