Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-002/2024/1033
Názov:
Systém financovania kultúry, umenia a kreatívneho priemyslu prostredníctvom fondov Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
Účel kontrolnej akcie:
Účelom KA je preveriť hospodárenie s finančnými prostriedkami fondov a zhodnotiť systém poskytovania a kontroly verejných prostriedkov na podporu kultúry, umenia a kreatívneho priemyslu.
Stav KA:
Schválená v RPKČ
Správa o výsledku kontroly:
-

Podať príspevok ku kontrolnej akcii

Subjekty

Audiovizuálny fond

IČO
42169330
Sídlo
Grösslingová 53, 81109 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2021-2023 a súvisiace obdobia
Termín kontroly
17.01.2024 - 26.06.2024
Stav kontroly
Pripravovaná

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

IČO
00165182
Sídlo
Nám. SNP 33, 81331 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2021-2023 a súvisiace obdobia
Termín kontroly
14.01.2024 - 17.06.2024
Stav kontroly
Pripravovaná

Zistenia

Štatút ministerstva nebol aktualizovaný v nadväznosti na zmenu kompetenčného zákona účinnú od 01.08.2018, ktorou sa rozšírila jeho pôsobnosť o oblasť podpory kultúry národnostných menšín a nebol predložený vláde SR na schválenie vláde SR a ani vyhláška č. 163/2017 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov nebola upravená v súlade s novelou zákona o FPKNM, čo nebolo v súlade s § 37 kompetenčného zákona, podľa ktorého „ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy sa starajú o náležitú právnu úpravu vecí patriacich do ich pôsobnosti“.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 575/2001 Z.z.
V 11 menovacích dekrétoch boli uvedené rovnaké čísla registratúrneho záznamu, čo nebolo v súlade s § 16 ods. 2 písm. a) zákona o archívoch a registratúrach, podľa ktorého pôvodca registratúry je povinný evidovať záznamy, ktoré vznikli z jeho činnosti a došlé záznamy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 395/2002 Z.z.
Rozdelenie finančných prostriedkov na podpornú činnosť ustanovené v § 22 ods. 1 zákona o FPKNM nebolo upravené s ohľadom na výsledok SODB, čo nebolo v súlade s § 37 kompetenčného zákona, podľa ktorého ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy sa starajú o náležitú právnu úpravu vecí patriacich do ich pôsobnosti a pripravujú návrhy zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, zverejňujú ich a po prerokovaní v pripomienkovom konaní predkladajú vláde; dbajú aj o dodržiavanie zákonnosti v oblasti svojej pôsobnosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 575/2001 Z.z.
Pred uzavretím zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov nebola vykonávaná základná finančná kontrola, zákonom stanoveným spôsobom, tým, že pri výkone ZFK na dokladoch súvisiacich s finančnou operáciou alebo jej časťou neuviedla vyjadrenie v zmysle § 7 ods. 3 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite, t. j. či finančnú operáciu alebo jej časť možno vykonať alebo nemožno vykonať, vo finančnej operácii alebo jej časti možno pokračovať alebo nemožno pokračovať alebo poskytnuté plnenie treba vymáhať alebo poskytnuté plnenie nie je potrebné vymáhať, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Základnú finančnú kontrolu vykonávali aj zamestnanci, ktorí neboli určení na jej vykonávanie v zmysle vnútorných predpisov MK SR (nemali ju uvedenú v opise štátnozamestnaneckého miesta), čo nebolo v súlade s § 7 ods. 2 zákona o finančnej kontrole a audite, podľa ktorého základnú finančnú kontrolu vykonáva štatutárny orgán orgánu verejnej správy alebo ním určený vedúci zamestnanec orgánu verejnej správy a zamestnanec zodpovedný za rozpočet, verejné obstarávanie, správu majetku alebo za iné odborné činnosti podľa povahy finančnej operácie alebo jej časti podľa rozhodnutia štatutárneho orgánu verejnej správy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Administratívna finančná kontrola dodržiavania podmienok na použitie verejných financií v súlade so zmluvami o poskytnutí príspevku štátu zo štátneho rozpočtu na rok 2021 fondom nebola vykonávaná, čo nebolo v súlade s § 8 ods. 1 zákona o finančnej kontrole a audite, podľa ktorého orgán verejnej správy je povinný vykonávať administratívnu finančnú kontrolu súladu každej finančnej operácie alebo jej časti so skutočnosťami uvedenými v § 6 ods. 4, ak orgán verejnej správy poskytne verejné financie inej osobe, alebo poskytol verejné financie inej osobe alebo ak sa poskytujú v súlade s osobitným predpisom (nariadenia EÚ).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Nebolo preukázané overenie splnenia požiadaviek, ktoré musí spĺňať fyzická osoba menovaná za člena rady AVF podľa § 5 ods. 2 a nasl. zákona o AVF.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 516/2008 Z.z.
Nebolo preukázané overenie splnenia požiadaviek, ktoré musí spĺňať fyzická osoba menovaná za člena dozornej komisie AVF podľa § 10 ods. 2 a nasl. zákona o AVF.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 516/2008 Z.z.
Nestanovením a nesledovaním percentuálneho podielu a objemu finančných prostriedkov použitých na priority určené ministerstvom kultúry z príspevku zo štátneho rozpočtu poskytnutému FPU nebolo preukázané, že na podporu stanovených priorít na roky 2021, 2022 a 2023 bolo použitých najviac 20 % príspevku zo štátneho rozpočtu, čo nebolo v súlade s § 24 ods. 2 zákona o FPU, podľa ktorého „MK SR je oprávnené si vyhradiť, že najviac 20 % z príspevku do fondu (zo štátneho rozpočtu) bude prednostne použitých na podporu priorít určených ministerstvom kultúry..
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 284/2014
Nebol vymenovaný člen rady FPU tak, aby bol zachovaný zákonom stanovený počet členov rady FPU, čo nebolo v súlade s § 5 ods. 1 zákona o FPU, ktorý ustanovuje 9 členov rady, z ktorých štyroch vymenúva a odvoláva minister kultúry bez návrhu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 284/2014
Neboli vymenovaní dvaja členovia dozornej komisie FPU tak, aby bol zachovaný zákonom stanovený počet členov dozornej komisie FPU, čo nebolo v súlade s § 10 ods. 1 zákona o FPU, ktorý ustanovuje 3 členov dozornej komisie, ktorých vymenúva a odvoláva minister kultúry, jedného na návrh ministra financií SR.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 284/2014
Nebolo preukázané overenie splnenia požiadaviek, ktoré musí spĺňať fyzická osoba menovaná za člena rady FPU podľa § 5 ods. 2 a nasl. zákona o FPU.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 284/2014
Nebolo preukázané overenie splnenia požiadaviek, ktoré musí spĺňať fyzická osoba menovaná za člena dozornej komisie podľa § 10 ods. 2 a nasl. zákona o FPU.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 284/2014
Nebolo preukázané overenie splnenia požiadaviek, ktoré musí spĺňať fyzická osoba menovaná za člena dozornej komisie FPKNM podľa § 10 ods. 3 a nasl. zákona o FPKNM.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/2017
Späť