Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-025/2016/1030
Názov:
Hospodárenie s finančnými prostriedkami a nakladanie s majetkom v oblasti médií a audiovízie.
Účel kontrolnej akcie:
Prekontrolovať stav dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a zmluvných podmienok použit
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

Audiovizuálny fond

IČO
42169330
Sídlo
Grösslingová 53, 81109 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2014-2015
Termín kontroly
09.06.2016 - 22.09.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Nedodržanie zákonom stanovenej lehoty na predloženie písomných dokladov potrebných na vyúčtovanie náhrad zo zahraničných pracovných ciest.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 283/2002 Z.z.
Inventarizácia majetku nebola vykonaná v termíne, ktorý ukladá zákon, t.j. k 31.12.bežného roka.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Neboli inventarizovaná všetky účty k 31.12. bežného roka.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Nebola dodržaná zákonom stanovená lehota na predloženie písomných dokladov potrebných na vyúčtovanie náhrad zo zahraničných pracovných ciest.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 283/2002 Z.z.
V účtovníctve nebola zaevidovaná pohľadávka. Stravné lístky neboli zaúčtované na správny účet v účtovníctve.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Položka 640 - Bežné transfery neobsahovala podpoložku 649 - Transfery do zahraničia (rozpočtová klasifikácia).
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.

Rada pre vysielanie a retransmisiu

IČO
30844151
Sídlo
Dobrovičova 8, 81000 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2014-2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Nedostatočné riadenie a vykonávanie ekonomických a hospodárskych činností a nedodržanie § 9 a 9a zákona č 502/2001 Z.z.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
RVR nesprávne vykázala zúčtovanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom, keď nesprávne vykázala služby spojené s prenajatými priestormi v sume 299 330,74 eur za obdobie rokov 2009 až 2015 .
Typ nedostatku: Iné
RVR nepostupovala poľa § 5 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní keď neurčila predpokladanú cenu zákazky bez DPH-
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
RVR nepostupovala podľa § 5 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, keď neurčila predpokladanú cenu zákazky bez DPH.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Kontrolovaný subjekt rozdelil zákazku, resp. zvolil spôsob určenia jej predpokladanej ceny s cieľom znížiť predpokladanú hodnotu zákazky pod finančné limity určené zákonom.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
RVR uhrádzala za služby, ktoré mohla získať bezodplatne, tým porušila ustanovenie § 19 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách, lebo verejné prostriedky nepoužila len na zabezpečenie nevyhnutných potrieb.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
RVR úhradou v sume 2 112,00 EUR za služby, ktoré mohla získať bezodplatne získať bezodplatne, konala nehospodárne a tým porušila rozpočtovú disciplínu
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Neúplné vyhotovovanie inventarizačných súpisov, keď chýbali dátumy dokumentujúce vyhotovenie inventarizačných dokladov.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
RVR nedodržala zákonnú povinnosť, lebo nezabezpečila ochranu účtovnej dokumentácie proti strate, odcudzeniu alebo poškodeniu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Neriešením škody u zamestnanca za prepadnutú letenku v hodnote 653,55 EUR konal kontrolovaný subjekt nehospodárne, čím porušil § 19 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Nedodržanie § 13 ods. 7 zákona o cestovných náhradách pri rôznom určovaní sumy náhrad pre rôznych zamestnancov.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 283/2002 Z.z.

Rozhlas a televízia Slovenska

IČO
47232480
Sídlo
Mlynská dolina -, 84545 Bratislava-Karlova Ves
Kontrolované obdobie
2014-2015
Termín kontroly
01.06.2016 - 17.11.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Triedenie výdavkov na nesprávnych podpoložkách ekonomickej klasifikácie v deviatich prípadoch.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Nehospodárne vynakladanie finančných prostriedkov v dvoch prípadoch.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Nesprávne použitá metóda verejného obstarávania, prekročenie limitu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Dohodnutím záručných dôb kratších ako ustanovuje Občiansky zákonník (24 mesiacov) RTVS nevyužila všetky právne prostriedky na ochranu jej majetku (tri prípady).
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 532/2010 Z.z.
Nevykonanie fyzickej inventúry dlhodobého nehmotného majetku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Nenaloženie s nepotrebným majetkom RTVS v zmysle zákona o majetku VPI.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 176/2004 Z.z.
Prekročenie denného finančného limitu v devízovej pokladnici.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obstaraný nehnuteľný majetok z roku 1995 nebol zaradený, udržiavaný, chránený a zhodnocovaný.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 532/2010 Z.z.
Možná manipulácia kúpnej ceny pri predaji nehnuteľného majetku RTVS formou obchodnej verejnej súťaže navzájom obchodne prepojenými právnickými osobami.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Vyhodnotením 38 prípadov VO bolo zistené, že čím viac uchádzačov sa súťaží zúčastnilo, tým väčšie boli úspory finančných prostriedkov a súčasne bola zabezpečená vyššia hospodárnosť a efektívnosť ich použitia.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
Ako pozitívny prínos zákona č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti hodnotí NKÚ SR prechod výberu úhrad, kontroly platenia ôhrad a vedenia evidencie platiteľov od 01.01.2013 na RTVS z dcérskej spoločnosti RTVS s.r.o., ktorá bola vymazaná z OR SR v roku 2014.

Tlačová agentúra Slovenskej republiky

IČO
31320414
Sídlo
Pribinova 25, 81109 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2014-2015
Termín kontroly
26.05.2016 - 18.09.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obstarávanie osobných automobilov Kontrolovaný subjekt obstarával v roku 2015 deväť kusov automobilov. Pri obstarávaní osobných motorových vozidiel vykonala TASR v októbri 2015 Záznam z prieskumu trhu – Určenie predpokladanej hodnoty zákazky. Z daného prieskumu vyplývalo, že TASR vykonalo prieskum ceny osobným prieskumom a to výberom z cenníkov na webe. Prieskum bol vykonaný na vozidlách Škoda Rapid, Škoda Fabia Combi a Škoda Fabia. Na základe vykonaného prieskumu trhu TASR zistila predpokladanú hodnotu zákazky vo výške 108 300,00 EUR bez DPH. Do tejto ceny nebol zahrnutý správny poplatok za zápis vozidla ani zimná súprava pneumatík. Kontrolovaný subjekt obstarával nákup osobných motorových vozidiel formou podlimitnej zákazky s využitím Elektronického trhoviska. Základné kritérium bola najnižšia cena. V kritériách nebolo určené, že vozidlá majú byť dodané aj so zimnými pneumatikami. 1.1.1 Technické podmienky Prostredníctvom Elektronického trhoviska TASR vytvorila opisný formulár OF-55695 Osobného motorového vozidla, ktorý mal charakter súťažných podkladov. Opisný formulár pozostával z Objednávkového formuláru, ktorý v technických vlastnostiach obsahoval tri druhy nového motorového vozidla a označil ich ako A.1 (7 nových vozidiel), A.2 (1 nové vozidlo) a A.3 (1 nové vozidlo). Ďalej objednávkový formulár obsahoval technické špecifikácie predmetu zákazky vrátane min. a max. požiadaviek (rozsah). V tomto formulári obstarávateľ požadoval dodať konkrétne špecifikácie, ktoré mohol splniť v danej kombinácii iba konkrétny produkt. Išlo o kombinácie: min. objem motora 1197 ccm pre špecifikácie A.1 a A.2 a maximálnou priemernou kombinovanou spotrebou 4,8 l; pri A.3 min. objem motora 1197 ccm a maximálnou priemernou kombinovanou spotrebou 4.9 l; disky kolies z ľahkej zliatiny min. 15“ biele pri jednom druhu objednávky; špecifikácie A.1 a A.2 mali obsahovať ABS, EBV, MSR, ASR, EDS, HBA, DSR, ESBS, TSA, RBS, XDS+, multikolíznej brzdy a funkcie „prefil“ (funkcia „prefil“ bola ponúkaná iba jedným výrobcom na trhu); A.1 farba vozidla modrá metalíza, strecha biela; interiér A.1 mal obsahovať sedadlá v korporátnej farbe – modra; A.2 malo isť o COMBI. Špecifickým technickým požiadavkám nebol schopný vyhovieť žiadny konkurenčný výrobca a model iný ako Škoda pre modely Fabia, Fabia Combi a Rapid. Týmto konaním TASR v opisnom formulári nezabezpečila rovnaký prístup pre všetkých uchádzačov alebo záujemcov a nezabezpečila čestnú hospodársku súťaž, čo požaduje ustanovenie § 34 ods. 1 bod. b) zákona o verejnom obstarávaní. 1.1.2 Hospodárnosť Okrem uvedeného v Objednávkovom formulári, ktorý bol súčasťou zmluvy, bola v jej bode 2.4 Osobitné požiadavky na plnenie požiadavka, v ktorej predávajúci sa zaväzuje poskytnúť kupujúcemu súčinnosť potrebnú na vykonanie zmien držiteľa a vlastníka predmetu kúpy v príslušnej evidencii dopravného inšpektorátu v prospech kupujúceho. Táto súčinnosť zo strany zmluvných strán nebola považovaná za súčasť ceny a bola fakturovaná zvlášť vo výške 2 484,00 EUR. Správny poplatok podľa zákona o správnych poplatkoch bol za prvý zápis motorového vozidla vo výške 200,00 EUR za jedno motorové vozidlo s daným výkonom. Predávajúci si fakturoval za prihlásenie nového motorového vozidla 276,00 EUR s DPH, čo tvorilo rozdiel 76,00 EUR na jedno vozidlo. Keby si prihlásenie nového motorového vozidla vykonala TASR sama vlastným oddelením logistiky, ktoré zabezpečuje okrem iného aj autodopravu organizácie, vrátane riadnej starostlivosti o autopark, mohla TASR ušetriť na tomto úkone 684,00 EUR. TASR dokúpil 7 dní po dodaní vozidiel od toho istého dodávateľa zimné pneumatiky na oceľových diskoch na každé vozidlo v celkovej sume 3 780,00 EUR s DPH. Táto dodávka taktiež nebola súčasťou verejného obstarávania. Na základe uvedeného mala byť prvá evidencia motorových vozidiel ako aj dodanie zimných pn
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie, Odchýlka od súladu, Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 25/2006 Z.z., 523/2004 Z.z.
Reklamné a marketingové služby Kontrolná skupina skontrolovala dodávky reklamných a marketingových služieb a prislúchajúcu dokumentáciu k VO za rok 2015 uvedené v tabuľke. Číslo faktúry Dátum vystavenia Suma Tovar/služba bez DPH DPH s DPH 5129/04/2015 24.4.2015 1 308,00 261,60 1 569,60 40 ks krytiek na mikrofón s potlačou 5033-A/02/2015 13.2.2015 19 920,00 3 984,00 23 904,00 TV spot - PF 2015 5042/02/2015 26.2.2015 12 983,00 2 596,60 15 579,60 Reklamné a marketingové služby 5368/10/2015 1.10.2015 4 900,00 980,00 5 880,00 Propagačná kampaň "Nebuď otrok drog" 5435/11/2015 18.11.2015 18 950,00 3 790,00 22 740,00 Priamy marketing Spolu 58 061,00 11 612,20 69 673,20 Zdroj: TASR Predmetné dodávky boli obstarané prieskumom trhu z titulu bežnej nedostupnosti na trhu v zmysle ustanovenia § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní. Pri kontrole VO na dodávku podľa faktúry č. 5042/025/2015 na reklamné a marketingové služby v celkovej sume 15 579,60 EUR s DPH bolo zistené, že dva návrhy na plnenie kritérií k prieskumu trhu od dvoch uchádzačov neobsahovali dátum vypracovania ani doručenia. Tým nebolo možné preukázať, či boli návrhy predložené v termíne uvedenom vo výzve na predloženie ponuky. Kontrolou bolo zistené, že tieto dodávky boli službou bežne dostupnou na trhu. TASR namietala zistenie tým, že nešlo o službu bežne dostupnú na trhu. Bolo zistené, že zo strany TASR došlo k nesprávnemu posúdeniu dostupnosti požadovanej služby z dôvodu posudzovania výsledku služby a nie služby ako takej. Vo všetkých piatich prípadoch kontrolovaný subjekt pri verejnom obstarávaní zvolil nesprávne formu obstarávania podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní. Správne mal použiť postup pre podlimitné zákazky v zmysle ustanovenia § 4 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Bolo tiež zistené, že v kontrolovanom období TASR nemala aktualizované smernice o verejnom obstarávaní, a tie boli v niektorých bodoch v rozpore so zákonom o VO.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Poskytnuté preddavky Kontrolná skupina preverila správnosť a oprávnenosť poskytovania preddavkov podľa zákona o rozpočtových pravidlách za obdobie rokov 2014 a 2015. Rok 2014 Bolo zistené, že v 15 prípadoch za rok 2014 neboli v zmluvách písomne dohodnuté preddavky poskytnuté vo výške spolu 7 172,13 EUR, čím došlo k porušeniu ustanovenia § 19 ods. 8 zákona o rozpočtových pravidlách, ktoré písomnú dohodu požaduje. V prípade preddavku v sume 4 460,40 EUR s DPH zo dňa 29.12.2014 za poskytnutie reklamného priestoru bolo zistené, že tento preddavok bol finančne vyporiadaný až v nasledujúcom rozpočtovom roku. Tým, že bol tento preddavok oneskorene finančne vyporiadaný až v nasledujúcom rozpočtovom roku, došlo k porušeniu ustanovenia § 19 ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách, ktorý ukladá, že poskytnuté preddavky musia byť finančne vyporiadané najneskôr do konca rozpočtového roka, v ktorom sa poskytli. Rok 2015 Kontrolná skupina zistila, že v 11 prípadoch neboli v zmluvách písomne dohodnuté preddavky poskytnuté v sume spolu 10 896,33 EUR, čím došlo k porušeniu ustanovenia § 19 ods. 8 zákona o rozpočtových pravidlách, ktoré písomnú dohodu požaduje. V prípade preddavku zo dňa 16.10.2015 v sume 2 068,50 s DPH, za poskytnutie ubytovania pre výhercov zo súťaže „Letná súťaž s trhoviskom“. Do ukončenia výkonu kontroly nebol tento preddavok finančne vyporiadaný. Tým, že nebol tento preddavok vyporiadaný, došlo k porušeniu ustanovenia § 19 ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách, ktorý ukladá, že poskytnuté preddavky musia byť finančné vyporiadané najneskôr do konca rozpočtového roka, v ktorom sa poskytli. Okrem uvedeného kontrolovaný subjekt evidoval poskytnuté preddavky v sume spolu 2 361,28 EUR na exekúcie až od roku 1998, ktoré v 16-tich prípadoch neboli do ukončenia kontroly zúčtované a vyporiadané. Zmluvy umožňujúce poskytnutie týchto preddavkov kontrolovaný subjekt nemal k dispozícii v dvoch prípadoch. Tým neboli dodržané ustanovenia § 19 ods. 8 a 10 zákona o rozpočtových pravidlách. Zároveň vo všetkých prípadoch úhradou preddavku z verejných prostriedkov v rozpore s týmto zákonom prišlo zároveň aj k porušeniu finančnej disciplíny podľa ustanovenia § 31 ods. 1 písm. l) zákona o rozpočtových pravidlách spolu celkom vo výške 20 429,74 EUR.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
Digitalizácia archívu TASR Na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. MK-01/2013-SORK zo dňa 23.01.2013 v znení neskorších dodatkov na Digitalizáciu archívu TASR v rámci OPIS bol realizovaný projekt digitalizácie archívu TASR. Predmetom projektu bola digitalizácia 903 333 archívnych objektov z rokov pred rokom 1993 a výsledkom 1 536 200 zdigitalizovaných objektov v elektronickom archíve s 90 % sprístupnením týchto objektov verejnosti. Ostávajúcich 10 % bude sprístupnených v rámci udržateľnosti projektu. Na realizáciu tohto projektu boli obstarané a následne uzatvorené zmluvy s dodávateľmi, ktorí realizovali svoje dodávky nasledovne: Projekt Digitalizácia archívu - oprávnené výdavky podľa dodávateľov Dodávateľ Sídlo Suma Predmet dodávky ARAKIS, s.r.o Chrasťova 37, 831 01 Bratislava 4 129,63 sieťové prepojenie, kabeláž EKOMA desingn, spol. s r.o. Rožňavská 17, 831 04 Bratislava 6 620,35 interiérové vybavenie ROKO, a.s. Majakovského 9, 811 04 Bratislava 1 136,95 výroba propagačných materiálov Lamačská 3. s.r.o. Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava 36 435,72 prenájom miestností AMIS z.p.o. Ostravská 18, 040 11 Košice 16 827,27 manažér monitoringu Regionálna Inovačná Agentúra z.p.o. Heydukova 14, 040 01 Košice 16 359,84 finančný manažér AVI Studio, s.r.o. Na vyhliadke 22,841 07 Bratislava 2 628 550,39 digitalizácia+technika+softvér+mat. 3Connect, s.r.o. Ul. biskupa Kondého 5138/30 Dunajská Streda 3 787,00 manažér VO osobné výdavky 521 826,13 mzdové výdavky dohody 149 343,56 výdavky na dohody Spolu 3 385 016,84 Zdroj: TASR Počas realizácie projektu prišlo vplyvom nedočerpania osobných výdavkov a dohôd v oblasti prípravy objektov a priestorov na digitalizáciu (vplyv 81 %) a verejným obstarávaním (vplyv 19 %) k zníženiu objemu finančných prostriedkov potrebných na realizáciu projektu celkom o 18 % nasledovne: Čerpanie upraveného rozpočtu projektu Výdavky Oprávnené výdavky (EUR) Vyčerpané oprávnené výdavky (EUR) Rozdiel (EUR) Úspora v % 610620 Osobné náklady 806 069,60 521 826,13 284 243,47 35,26 633006 Všeobecný materiál 16 374,27 2 456,14 13 918,13 85,00 636001 Nájom budov, objektov alebo ich častí 41 323,20 36 435,72 4 887,48 11,83 637003 Propagácia, reklama a inzercia 2 388,51 1 136,95 1 251,56 52,40 637005 Špeciálne služby 2 514 598,30 2 457 149,73 57 448,57 2,28 637027 Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru 497 707,20 149 343,56 348 363,64 69,99 711003 Nákup softvéru 53 192,02 52 152,40 1 039,62 1,95 713001 Nákup interiérového vybavenia 6 666,05 6 620,35 45,70 0,69 713002 Nákup výpočtovej techniky 97 481,13 79 247,91 18 233,22 18,70 713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov ... 55 014,25 50 714,32 4 299,93 7,82 713005 Nákup špeciálnych strojov, prístrojov ... 28 194,11 23 804,00 4 390,11 15,57 713006 Nákup komunikačnej infraštruktúry 8 949,04 4 129,63 4 819,41 53,85 Spolu 4 127 957,68 3 385 016,84 742 940,84 18,00 Zdroj: TASR Nedočerpaním prostriedkov neprišlo k nenaplneniu vecnej realizácie aktivít projektu ani k nesplneniu merateľných ukazovateľov. Dňa 27.08.2014 bol uzatvorená zmluva o dodaní tovaru a poskytnutí služby medzi TASR a skupinou dodávateľov na dodanie tovaru a fyzické vykonanie služby digitalizácie archívu TASR v zmysle podrobnej špecifikácie v celkovej cene 2 429 344,16 EUR bez DPH (2 915 212,99 EUR s DPH). Podľa bodu 11.3. sa zmluvné strany dohodli, že ak by výsledkom použitia služby podľa tejto zmluvy boli výstupy, ku ktorým sa viažu au
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
Inventarizácia Kontrolná skupina preverila doklady k inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov za roky 2014 a 2015. Pri kontrole inventúrnych súpisov kontrolná skupina zistila, že pri inventarizácií pokladne, bankových účtov a iných prípadoch chýbali inventúrne súpisy. Tým nebolo dodržané ustanovenie § 30 ods. 2 zákona o účtovníctve. Pri kontrole inventarizačných zápisov kontrolná skupina zistila, že niektoré inventarizačné zápisy chýbali. Tým nebolo dodržané ustanovenie § 30 ods. 3 zákona o účtovníctve. Inventúrne súpisy ako aj inventarizačné zápisy sa považujú za účtovný záznam, ktorý zabezpečuje preukázateľnosť účtovníctva v zmysle § 8 ods. 4 zákona o účtovníctve. Tým, že neboli súčasťou inventarizácie došlo k nedodržaniu ustanovenia § 8 ods. 1 zákona o účtovníctve, ktorý určuje účtovnej jednotke povinnosť viesť účtovníctvo správne, úplne, preukázateľne, zrozumiteľne a spôsobom zabezpečujúcim trvalosť účtovných záznamov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
Majetok Kontrolovaný subjekt za kontrolné obdobie vlastnil stavbu – Redakčné zariadenie TASR, stojacu na pozemku vo vlastníctve tretích osôb, v katastrálnom území Starý Smokovec, obec Vysoké Tatry, zapísaná na liste vlastníctva č. 587 vedenom Katastrálnym úradom Prešov, Správa katastra Poprad. Na tomto liste vlastníctva neboli v časti B „Vlastník“ uvedené aktuálne údaje o názve a sídle TASR. Týmto nebolo dodržané ustanovenie § 19 písm. a) katastrálneho zákona, ktoré ukladá vlastníkom a iným oprávneným osobám povinnosť, dbať, aby všetky údaje katastra týkajúce sa nehnuteľností alebo vlastníka nehnuteľností, ako aj zmeny týchto údajov mohli byť v katastri riadne evidované, a ohlásiť každú zmenu okresnému úradu do 30 dní odo dňa vzniku, zmeny alebo zániku rozhodujúcej skutočnosti a na vyzvanie okresného úradu predložiť v určenej lehote doklady na zápis týchto údajov do katastra; na fyzické osoby sa nevzťahuje povinnosť ohlasovať údaje o nehnuteľnostiach uvedené vo verejných listinách a v iných listinách. Prevádzkovanie Redakčného zariadenia TASR v Starom Smokovci v minulosti bolo zabezpečované formou ekonomického prenájmu osobitným ponukovým konaním podľa ustanovenia zákona o správe majetku štátu ako dočasne prebytočný majetok štátu v správe TASR-Slovakia, nakoľko TASR bola do roku 2008 príspevkovou organizáciou. Vzhľadom na skutočnosť, že sa v osobitnom ponukovom konaní zúčastnil iba jeden záujemca, ktorý bol neustále v omeškaní s platením nájomného, bolo rozhodnuté ukončiť prenájom zariadenia a následne v rokoch 2009 až 2014 bolo vyhlásených niekoľko obchodných verejných súťaží, ktoré neboli úspešné. V roku 2011 bol vypracovaný znalecký posudok č. 59/2011 zo dňa 28.12.2011, ktorý vyhotovil znalec Dr. Ing. Roman Chotár, Hečkova 8, 831 51 Bratislava, ktorý stanovil hodnotu stavby v sume 161 000,00 EUR bez uvedenia daňového údaju. Kontrolovaný subjekt v zmysle § 5 zákona o nakladaní s majetkom sa rozhodol v novembri 2015 predať nepotrebný nehnuteľný majetok na základe obchodnej verejnej súťaže, do ktorej sa prihlásil jeden uchádzač a to SPV98 s. r. o., ktorý navrhol výšku kúpnej ceny v sume 161 000,00 EUR bez DPH. Dňa 04.01.2016 rozhodla TASR o nepotrebnosti a odpredaji nehnuteľného majetku. Kúpna zmluva medzi TASR a SPV98, s. r. o. bola uzatvorená 08.01.2016. Dňa 29.01.2016 bol uzatvorený dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve, v ktorom sa nahrádzal v Článku 4 bod 4.2 týmto znením „4.2 Dodanie Predmetu kúpy podľa tejto zmluvy nebude oslobodené od dane z pridanej hodnoty v zmysle § 38 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov“. Kúpna cena vo výške 161 000,00 EUR bola uhradená a pripísaná na účet predávajúceho podľa príslušného bankového výpisu dňa 22.01.2016. Podľa kúpnej zmluvy podľa Článku 4 bode 4.4 sa uvádza, že „zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci zaplatí Predávajúcemu Kúpnu cenu najneskôr do 5 pracovných dní od uzatvorenia tejto zmluvy, a to na účet Predávajúceho uvedený v záhlaví tejto zmluvy. Predávajúci vystaví pre Kupujúceho riadnu faktúru.“. Tento bod bol v rozpore s ustanovením § 5 ods. 10 zákona o nakladaní s majetkom, v ktorom sa uvádza, že ak ide o nehnuteľnú vec, verejnoprávna inštitúcia je povinná v kúpnej zmluve dohodnúť, že cenu nehnuteľnej veci dohodnutú v kúpnej zmluve je kupujúci povinný zaplatiť v deň uzavretia zmluvy. To sa v tomto prípade nestalo.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 176/2004 Z.z.
Späť