Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-009/2019/1130
Názov:
Hospodárenie s verejnými prostriedkami a nakladanie s majetkom štátu v Kancelárii prezidenta SR
Účel kontrolnej akcie:
Účelom kontrolnej akcie je získať primerané uistenie, že verejné prostriedky na činnosť Kancelárie p
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

Kancelária prezidenta SR

IČO
30845157
Sídlo
Štefánikova 2, 81105 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2015-2017
Termín kontroly
02.04.2019 - 23.05.2019
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

V Poznámkach k účtovnej závierke za rok 2016 neboli uvedené informácie, ktoré by vysvetľovali a dopĺňali pokles hodnoty nehnuteľného majetku (pozemky)
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Čiastkové inventarizačné zápisy neobsahovali výsledky vyplývajúce z porovnania skutočného stavu s účtovným
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Rezerva na prebiehajúci súdny spor s bývalým zamestnancom nebola k 31.12.2018 upravená o výšku súdnych trov a poplatkov za príslušný rok o 50 232,36 eur, čím výška záväzkov vykázaných v účtovnej závierke nezodpovedala skutočnosti.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Majetok štátu - rezidencia prezidenta SR, ktorý je v správe KP SR, nebol v udržiavaný v riadnom stave, ktorý by umožňoval slúžiť správcovi na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti, alebo v súvislosti s ním
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 278/1993 Z.z.
KP SR pri vykonávaní základnej finančnej kontroly nepostupovala v súlade s ustanovením § 7 ods. 3 zákona o finančnej kontrole, podľa ktorého osoby vykonávajúce základnú finančnú kontrolu nevyjadrujú svoj súhlas/nesúhlas s vykonaním finančnej operácie, ale sú povinní potvrdiť, či je alebo nie je možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Časť dlhodobého záväzku, ktorého splatnosť nie je dlhšia ako jeden rok odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, nebola v súvahe vykázaná ako krátkodobý záväzok.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z., MF/25755/2007-31
Späť