Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-025/2011/0005
Názov:
Kontrola systému registrácie daňových subjektov
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

DÚ Stará Ľubovňa

IČO
00634816
Sídlo
Nová 13, 97504 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolovaný subjekt v siedmich prípadoch nevykonal príslušné zmeny v registrácii alebo registráciu nezrušil a o vykonaní zmien skutočností nezaslal daňovým subjektom oznámenie. (počet porušení 7)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Zb.
Späť