Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-016/2019/1033
Názov:
Hospodárenie vodárenských spoločností
Účel kontrolnej akcie:
Účelom kontrolnej akcie je poukázať na hospodárenie vybraných vodárenských spoločností a nakladanie
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

IČO
35850370
Sídlo
Prešovská 48, 82646 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
2015 - 2017
Termín kontroly
14.02.2019 - 11.08.2019
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Uzatvorením zjavne nevýhodnej rámcovej SLA zmluvy pre BVS, a. s. so spoločnosťou Infra Services, a. s. členovia predstavenstva BVS, a. s. nepostupovali pri uzavretí zmluvy v súlade s § 194 ods. 5 Obchodného zákonníka, t. j. nevykonávali svoju pôsobnosť s náležitou starostlivosťou, ktorá zahŕňa povinnosť vykonávať ju s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti a všetkých jej akcionárov. Pri výkone svojej pôsobnosti uprednostnili záujmy tretích osôb pred záujmami spoločnosti.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 513/1991 Zb.
Tým, že Infra Services, a. s., vykonávala pre BVS, a. s. údržbu VV a VK, napriek tomu, že nebola prevádzkovateľom VV a VK bol porušený § 17 ods. 1 písm. b) zákona o VV a VK, podľa ktorého je prevádzkovateľ verejného vodovodu povinný vykonávať riadnu a pravidelnú údržbu verejného vodovodu a § 18 ods. 1 písm. b) zákona o VV a VK, podľa ktorého je prevádzkovateľ verejnej kanalizácie povinný vykonávať riadnu a pravidelnú údržbu verejnej kanalizácie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 442/2002 Z.z.
Tým, že BIONERGY, a. s. vykonávala pre BVS, a. s. údržbu VK, pričom nebola prevádzkovateľom VK, došlo k porušeniu § 18 ods. 1 písm. b) zákona o VV a VK, podľa ktorého je prevádzkovateľ verejnej kanalizácie povinný vykonávať riadnu a pravidelnú údržbu verejnej kanalizácie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 442/2002 Z.z.
Uzatvorením Zmluvy o spoločnom postupe týkajúcom sa spoločnosti Infra Services, a. s. s minoritným akcionárom HEDIN, a. s. z 03.12.2012 a jej dodatkov, BVS, a. s. stratila riadiaci vplyv nad strategickými obchodnými záležitosťami spoločnosti Infra Services, a. s. napriek majoritnému 51% majetkovému podielu v tejto spoločnosti.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
BVS, a. s. do roku 2013 a od 01.07.2018 nebola zadefinovaná ako verejný obstarávateľ, čo nebolo v súlade s § 9 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a § 10 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. Zároveň pri zadávaní zákaziek neuplatnila princípy verejného obstarávania v zmysle v tom čase platného zákona o VO. BVS, a. s. nepreukázala zohľadnenie všetkých relevantných súvislostí a zohľadnenie príslušných ustanovení zákona o verejnom obstarávaní pri určení jej postavenia vo vzťahu k právnym predpisom upravujúcim oblasť verejného obstarávania.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Pri uzatvorení SLA zmluvy BVS, a. s. pri uplatňovaní výnimky zo zákona o VO nepostupovala ako verejný obstarávateľ, čím nepostupovala v súlade s § 9 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o VO. BVS, a. s. neuniesla dôkazné bremeno pri preukázaní použitia výnimky z aplikácie zákona o verejnom obstarávaní.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Pri uzatváraní dodatkov k SLA zmluve BVS, a. s. pri uplatňovaní výnimky zo zákona o VO nepostupovala ako verejný obstarávateľ, čím nepostupovala v súlade s § 9 ods. 1 a § 1 ods. 7 zákona č. 25/2006 Z. z. o VO a § 10 ods. 1 a § 1 ods. 13 zákona č. 343/2015 Z. z. o VO. BVS, a. s. neuniesla dôkazné bremeno pri preukázaní použitia výnimky z aplikácie zákona o verejnom obstarávaní.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Tým, že BVS, a. s. uhradila faktúry na základe neúplných, nepreukázateľných dokladov (chýbajúce preberacie protokoly, súpisy vykonaných prác, podpisy a iné náležitosti) nepostupovala v súlade s § 8 ods. 4 a § 32 ods. 1 písm. a) a písm. b) zákona o účtovníctve. Súčasne porušila aj vlastnú internú smernicu BVS 022-12-2016 o obehu účtovných dokladov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
BVS, a. s. nepostupuje pri sprístupňovaní informácií na žiadosť v zmysle § 17 a nasl. zákona o slobode informácií.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Zmluvy o uzatvorení právnych služieb s tromi advokátskymi kanceláriami neboli zverejnené na webovom sídle BVS, a. s., čím bolo porušené ustanovenie § 5a zákona o slobode informácií a § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Nezverejnením dodatkov k SLA zmluve na webovom sídle BVS, a. s. nebol dodržaný § 5a ods. 2 zákona o slobode informácií, podľa ktorého povinne zverejňovaná zmluva sa zverejňuje na webovom sídle povinnej osoby, ktorá zmluvu uzavrela, a to bezodkladne po uzavretí zmluvy a § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Podľa § 5b ods. 1 písm. a) a b) zákona o slobode informácií, povinná osoba zverejňuje na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, v štruktúrovanej a prehľadnej forme údaje a) o vyhotovenej objednávke tovarov, služieb a prác, b) o faktúre za tovary, služby a práce. Kontrolou bolo zistené, že BVS, a. s. nemá zverejnené na svojom webovom sídle objednávky ani faktúry.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Dozorná rada (DR) nevykonávala kontroly (okrem jedného prípadu) v zmysle § 197 Obchodného zákonníka, podľa ktorého DR a jej členovia kontrolujú, či účtovné záznamy sú riadne vedené v súlade so skutočnosťou a či sa podnikateľská činnosť spoločnosti uskutočňuje v súlade s právnymi predpismi, stanovami a pokynmi VZ. Členovia DR preto ani neoboznamovali VZ s výsledkami svojej kontrolnej činnosti v zmysle § 201 ods. 1 Obchodného zákonníka, podľa ktorého členovia DR sú povinní oboznámiť VZ s výsledkami svojej kontrolnej činnosti, keďže ju nevykonávali.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 513/1991 Zb.
BVS, a. s. postupovala pri rozdeľovaní zisku podľa svojich stanov a všeobecne záväzných právnych predpisov. Rozhodnutie VZ, vyplácať dividendy zo zisku rokov 2014 – 2017 v celkovej sume 4 598 229 eur, síce neohrozilo chod spoločnosti, ale v situácii vysokého investičného dlhu voči infraštruktúre sa javí ako nehospodárny krok, najmä v situácii, keď podľa predstavenstva ceny vody a teda aj tržby nedosahujú optimálnu úroveň potrebnú pre znižovanie investičného dlhu.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Plány obnovy na roky 2015 – 2024 a na roky 2017 – 2026 neobsahovali náležitosti uvedené v § 1 ods. 4 v bodoch b) a f) vyhlášky MŽP SR, ktorou sa ustanovuje obsah plánu obnovy VV a VK postup pri ich vypracúvaní. Chýbali ciele, ktoré sa majú dosiahnuť realizáciou plánovanej obnovy a posúdenie vzťahov k iným stavbám alebo plánovanému rozvoju.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 262/2010 Z.z.
Tým, že dodatky k SLA zmluve neboli zaregistrované v správe registratúry, BVS, a. s. porušila § 16 ods. 2 písm. a) zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa ktorého pôvodca registratúry je povinný evidovať záznamy, ktoré vznikli z jeho činnosti, a došlé záznamy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 395/2002 Z.z.
Schválené požiadavky na zmenu/eskaláciu SLA zmluvy, ktorými boli menené podmienky SLA zmluvy, neboli implementované do zmluvy ako jej dodatky, čím bol porušený čl. 7.2 písm. c) a čl. 8.4 SLA zmluvy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.

IČO
36672084
Sídlo
Kuzmányho 25, 03680 Martin
Kontrolované obdobie
2015 - 2017
Termín kontroly
18.02.2019 - 14.07.2019
Stav kontroly
Ukončená
Späť