Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-008/2010/0005
Názov:
Kontrola správnosti zostavenia záverečného účtu za rok 2009 vo vybraných kapitolách štátneho rozpočtu
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky

IČO
00151491
Sídlo
Nám. Alexandra Dubčeka 1, 81280 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

neboli samostatne vyhodnotené doplnkové príjmy a iné mimorozpočtové prostriedky zapojené do plnenia rozpočtu podľa ustanovenia § 23 zákona o rozpočtových pravidlách v celkovej výške 53 732
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
nebol zhodnotený prínos na zahraničné pracovné cesty
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname

Kancelária prezidenta SR

IČO
30845157
Sídlo
Štefánikova 2, 81105 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

neuvedené

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

IČO
30845572
Sídlo
Námestie generála Viesta 2, 83247 Bratislava-Nové Mesto
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

nebol dôsledne uplatňovaný zákon o službách zamestnanosti ako celok, s výnimkou vykonávania povinných finančných odvodov za nenaplnenie predpísaných počtov zamestnania zdravotne postihnutých občanov
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 5/2004 Z.z.
nebol dôsledne uplatňovaný zákon o službách zamestnanosti ako celok, s výnimkou vykonávania povinných finančných odvodov za nenaplnenie predpísaných počtov zamestnania zdravotne postihnutých občanov
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 5/2004 Z.z.
nebol dôsledne uplatňovaný zákon o službách zamestnanosti ako celok, s výnimkou vykonávania povinných finančných odvodov za nenaplnenie predpísaných počtov zamestnania zdravotne postihnutých občanov
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 5/2004 Z.z.
nebolo splnené iba opatrenie č. 5 z dôvodu nedržania určeného termínu
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

IČO
00166073
Sídlo
Župné nám. 13, 81311 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Návrh záverečného účtu nemal spracovaný obsah v zmysle čl. II smernice č. MF/8208/2009-311
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
správa o hospodárení kapitoly neobsahovala zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov rozpočtu kapitoly, ale obsahovala 2 samostatné zhodnotenia , a to zvlášť pre civilnú časť kapitoly a zvlášť pre Zbor väzenskej a justičnej stráže
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
príjmy a výdavky kapitoly neboli rozpísané pri úhrnoch najmenej 70 % do úrovne položiek a podpoložiek ekonomickej klasifikácie za celú kapitolu, ale za 2 samostatné časti kapitoly
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
príjmy a výdavky kapitoly neboli rozpísané pri úhrnoch najmenej 70 % do úrovne položiek a podpoložiek ekonomickej klasifikácie za celú kapitolu, ale za 2 samostatné časti kapitoly
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
návrh nespĺňal vymedzený rozsah údajov pri zhodnotení zamestnanosti k uzneseniu vlády SR č. 717/2008, nakoľko neobsahoval zhodnotenie plnenia kategórie 610 určenej prílohou č. 1 k tomuto uzneseniu vlády; obsahoval len zhodnotenie plnenia systemizovaných miest zamestnancov
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

IČO
00151866
Sídlo
Pribinova 2, 81272 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Stanovené ciele neboli merateľné a konkrétne. Merateľné ukazovatele nemali stanovenú číselnú hodnotu. (počet porušení: 60)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Opatrenie
Stanovené ciele neboli merateľné a konkrétne. Merateľné ukazovatele nemali stanovenú číselnú hodnotu. (počet porušení: 60)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Opatrenie
Stanovené ciele neboli merateľné a konkrétne. Merateľné ukazovatele nemali stanovenú číselnú hodnotu. (počet porušení: 60)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Opatrenie
Stanovené ciele neboli merateľné a konkrétne. Merateľné ukazovatele nemali stanovenú číselnú hodnotu. (počet porušení: 60)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Opatrenie
Nezaradenie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku z účtu041 a 042 do používania (počet porušení: 5)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Nezaradenie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku z účtu041 a 042 do používania (počet porušení: 5)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Nedodržanie termínu odovzdania účtovných výkazov účtovnej závierky
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Opatrenie
Nedodržanie termínu odovzdania účtovných výkazov účtovnej závierky
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Opatrenie
Nevyužívanie majetku štátu
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 278/1993 Z.z.
Nehospodárne vyplatenie finančných prostriedkov
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Nesprávne vyplnený Ročný výkaz
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 5/2004 Z.z.

Národný bezpečnostný úrad

IČO
36061701
Sídlo
Budatínska 30, 85007 Bratislava-Petržalka
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

neuvedené

Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky

IČO
30844363
Sídlo
Pražská 29, 81263 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

neuvedené

Štatistický úrad Slovenskej republiky

IČO
00166197
Sídlo
Miletičova 3, 82467 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

neuvedené
nevypracovanie inventúrnych súpisov v zmysle zákona o účtovníctve
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
štruktúra zostavenia záv. Účtu nebolo v súlade so smernicou
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
Späť