Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-043/2010/0006
Názov:
Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami poskytnutými regionálnym rozvojovým agentúram
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

AGENTÚRA PRE REGIONÁLNY ROZVOJ

IČO
36148865
Sídlo
Predmestská 51, 01001 Žilina
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

neboli v pracovnej zmluve uvedené ďalšie pracovné podmienky
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 311/2001 Z.z.
subjekt nevyhotovoval zmeny obsahu pracovných zmlúv písomnou formou, ale len jednostranne, čím porušil ustanovenie § 54 zákonníka práce (počet porušení: 12)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 311/2001 Z.z.
Neboli vykonané právne úkony za zamestnávateľa štatutárnym orgánom, ale prezidentom ARR, ktorý podľa platných stanov nebol jej štatutárnym orgánom a zároveň ani oprávnenou osobou realizovať právne úkony v pracovnoprávnych vzťahoch. (počet porušení: 4)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 311/2001 Z.z.
V pracovnej zmluve neboli uvedené okrem náležitostí podľa § 43 ods. 1 zákonníka práce aj ďalšie pracovné podmienky.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 311/2001 Z.z.
Neboli vyhotovované zmeny obsahu pracovných zmlúv písomnou formou, ale len jednostranne.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 311/2001 Z.z.
Na účtovných dokladoch svedčiacich o čerpaní poskytnutého finančného príspevku bola vykonaná predbežná finančnú kontrolu, ale bez uvedenia dátumu jej vykonania.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
neboli vykonané právne úkony za zamestnávateľa štatutárnym orgánom (počet porušení: 4)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 311/2001 Z.z.

Krajská rozvojová agentúra Banská Bystrica

IČO
35997362
Sídlo
Kukučínova 1912/8, 97599 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

neuvedené

Regionálna rozvojová agentúra Galanta

IČO
36094889
Sídlo
Fučíkova 0/96, 92521 Sládkovičovo
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolovaný subjekt neúčtoval čerpanie finančného príspevku v rámci účtovníctva analyticky a oddelene, čím nekonal v súlade s čl. III ods. 7 zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na realizáciu úloh regionálnej rozvojovej agentúry.
Typ nedostatku: Iné
Pri plnení Plánu činnosti nedodržal prijímateľ v dvoch aktivitách čl. I ods. 1 zmluvy o poskytnutí finančného príspevku, podľa ktorého sa prijímateľ zaviazal za finančný príspevok poskytnutý MVRR SR vykonať úlohy v zmysle zmluvy a Plánu činnosti (počet porušení: 2)
Typ nedostatku: Iné
RRA nedodržala ustanovenie čl. III ods. 15 zmluvy o poskytnutí finančného príspevku, podľa ktorého bol Plán činnosti pre prijímateľa finančného príspevku záväzný a jeho zmena bola možná len na základe písomnej žiadosti o zmenu Plánu činnosti
Typ nedostatku: Iné

Regionálna rozvojová agentúra Nitra

IČO
37857436
Sídlo
Akademická 4, 95061 Nitra
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

neuvedené

Regionálna rozvojová agentúra Senec - Pezinok

IČO
36065781
Sídlo
Kysucká 14, 90301 Senec
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

neuvedené
neuvedené

Trenčianska regionálna rozvojová agentúra

IČO
36115576
Sídlo
Opatovská 23, 91252 Trenčín
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

RRA oneskorene požiadala o zmenu rozpočtu poskytovateľa fin. príspevku (MVRR SR) - porušenie zmluvných podmienok
Typ nedostatku: Iné
RRA nevykonala vyúčtovanie cestovných príkazov v lehote do desiatich pracovných dní
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 283/2002 Z.z.
Zamestnanec predložil oneskorene zamestnávateľovi písomné doklady potrebné na vyúčtovanie náhrad
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 283/2002 Z.z.
Trenčianska RRA neúčtovala o úhrade cestovných príkazov priebežne (počet porušení: 23)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Cestovné príkazy, ktoré boli zároveň aj účtovným dokladom, neobsahovali náležitosti v zmysle zákona o účtovníctve, ako dátum uskutočnenia účtovného prípadu, podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný prípad a za jeho zaúčtovanie, označenie účtov, na ktorých sa účtovný prípad zaúčtoval (počet porušení: 23)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Cestovné príkazy, ktoré boli zároveň aj účtovným dokladom, neobsahovali náležitosti v zmysle zákona o účtovníctve, ako dátum uskutočnenia účtovného prípadu, podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný prípad a za jeho zaúčtovanie, označenie účtov, na ktorých sa účtovný prípad zaúčtoval (počet porušení: 23)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Cestovné príkazy, ktoré boli zároveň aj účtovným dokladom, neobsahovali náležitosti v zmysle zákona o účtovníctve, ako dátum uskutočnenia účtovného prípadu, podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný prípad a za jeho zaúčtovanie, označenie účtov, na ktorých sa účtovný prípad zaúčtoval (počet porušení: 23)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Žiline

IČO
37905473
Sídlo
Hurbanova 16, 01001 Žilina
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

neuvedené

Žilinská univerzita v Žiline

IČO
00397563
Sídlo
Univerzitná 8215/1, 01026 Žilina
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

"ŽU finančný fond pre podporu študentov so ZPv kontrolovanom období napriek celkovému kladnému hospodárskemu výsledku netvorila, od kalendárneho roku 2004, kedy bola jeho existencia legislatívou upravená a až do ukončenia kontroly ho nemala zriadený"
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 131/2002 Z.z.
Späť