Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-052/2010/0003
Názov:
Kontrola výkonu správy dane za ubytovanie, hospodárnosť, efektívnosť a účelovosť použitia výnosu tejto dane
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Mesto Dudince

IČO
00319902
Sídlo
Okružná 212, 96271 Dudince
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

mesto nemalo úplnú evidenciu príjmov dane za ubytovanie
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1991 Zb.
mesto vyberalo daň za ubytovanie aj od piatich ubytovacích zariadení, ktoré nespĺňali predmet dane za ubytovanie v oblasti ich kategorizácie
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 582/2004 Z.z.
mesto vo VZN nesprávne špecifikovalo sadzbu dane za ubytovanie na rok 2008 aj na rok 2009
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 582/2004 Z.z.
mesto akceptovalo, že viacerí platitelia dane nerešpektovali mesačný termín odvodu dane uvedený vo VZN a predmetnú daň odvádzali mestu ročne alebo za viac mesiacov
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 582/2004 Z.z.
mesto nepožadovalo od platiteľov dane preukázať výšku dane za ubytovanie, ktorú mu odvádzali
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
mesto znížilo rozpočtovým opatrením, ktorým sa vykonáva viazanie rozpočtovaných výdavkov, aj príjmy podpoložky 133006
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
mesto v dvoch prípadoch účtovalo služby uhradené z podpoložky 637003 na nesprávny nákladový účet
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Opatrenie
mesto nezaúčtovalo preddavkovú faktúru na preddavkovom účte, ale ako bežnú faktúru, tzn. ako faktúru za už splnenú zmluvu zo strany dodávateľa.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Opatrenie

Mesto Sliač

IČO
00320227
Sídlo
Letecká ulica 1, 96232 Sliač
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

neuvedené
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 582/2004 Z.z.
VZN platné v kontrolovanom období neobsahovalo všetky náležitosti potrebné k výkonu správy dane za ubytovanie
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 582/2004 Z.z.
nebola požadovaná preukázateľnosť prijatej výšky dane za ubytovanie
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
nebola rozpočtovaná podpoložka 133006, na ktorej boli kumulované všetky príjmy mesta z dane za ubytovanie
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Opatrenie
na viacerých faktúrach uhradených z podpoložky 637003 nebolo uvedené označenie konkrétnych účtov, na ktorých sa účtovný prípad zaúčtoval
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
pri zaúčtovaní dodávateľskej faktúry bolo účtované na ťarchu nákladov a v prospech bankového účtu a neúčtoval sa vznik a zánik záväzku
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Opatrenie

Obec Brusno

IČO
00313491
Sídlo
Brusno 0, 97662 Brusno
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

nevykonal daňovú kontrolu u platiteľa dane
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Z.z.
nevydal dodatočný platobný výmer, ktorým by vyrubil rozdiel dane
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Z.z.
správca dane nevyužil možnosť vyzvať daňového dlžníka aby daň odviedol v náhradnej lehote
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Z.z.
zmeny rozpočtu nevykonával rozpočtovým opatrením a neviedol o nich evidenciu
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
zmeny rozpočtu nevykonával rozpočtovým opatrením a neviedol o nich evidenciu
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
niektoré účtovné doklady neobsahovali podpisový záznam a označenie účtov, na ktorých sa účtovný prípad účtuje
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
niektoré účtovné doklady neobsahovali podpisový záznam a označenie účtov, na ktorých sa účtovný prípad účtuje
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
správca dane nepožadoval v oznámení vzniku o dani uviesť zaradenie ubytovacieho zariadenia do kategórie a tried
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname

Obec Kováčová

IČO
00320005
Sídlo
Kúpelná 12, 96237 Kováčová
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

hlavný kontrolór z vykonaných kontrol nevyhotovoval a ObZ nepredkladal správu o výsledkoch kontroly
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 369/1990 Zb.
zaúčtovaním účtovného dokladu, ktorý nemal požadované náležitosti špecifikované v obsahu účtovného prípadu
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
účtovné záznamy neboli preukázateľné
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
netriedením výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.

Obec Sklené Teplice

IČO
00321001
Sídlo
Sklené Teplice 161, 96603 Sklené Teplice
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

nebol dodržaný najmenej 15 dňový termín medzi dňom schválenia nariadenia v ObZ a dňom jeho účinnosti
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 369/1990 Zb.
nebola dodržaná podmienka platnosti nariadenia, pretože nariadenie sa vyhlasuje vyvesením na úradnej tabuli v obci
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 369/1990 Zb.
nebola dodržaná podmienka 6 mesačného predkladania návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra ObZ
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 369/1990 Zb.
nebola vedená evidencia jednotlivých platiteľov dane za ubytovanie
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Z.z.
evidencia v knihe ubytovaných nemala požadované  náležitosti
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 253/1998 Z.z.

Obec Číž

IČO
00318655
Sídlo
Číž 0, 98043 Číž
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

nevykonal daňovú kontrolu platiteľov dane za ubytovanie
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Z.z.
nevyžil možnosť vyzvať daňového dlžníka na odvedenie dane
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Z.z.
niektoré účtovné doklady neobsahovali predpísané náležitosti
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
neúčtovala výnosy za ubytovanie do obdobia, kedy vznikli
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
nemala oprávnenie na podnikanie
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 455/1991 Z.z.
neviedla evidenciu ubytovaných predpísaným spôsobom v turistickej ubytovni
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
nepožadoval predložiť oznámenie o vzniku a zániku daňovej povinnosti
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
nevykonávala finančnú kontrolu
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
nevykonávala zmeny rozpočtu rozpočtovými opatreniami
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
nesprávne uplatnila rozpočtovú klasifikáciu
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
neviedla na samostatnom účte príjem za ubytovanie
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
nevyberala daň za ubytovanie v turustickej ubytovni
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 582/2004 Z.z.
daň za ubytovanie vyruboval platobným výmerom
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 582/2004 Z.z.
neviedol eidenciu dane za ubytovanie na osobných účtoch
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 511/1992 Z.z.
Späť