Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-053/2010/0004
Názov:
Kontrola implementácie programového rozpočtovania v rozpočtovom procese miest a obcí
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Obec Babiná

IČO
00319732
Sídlo
Horná 97, 96261 Babiná
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

vnútorné členenie rozpočtu nebolo v súlade s § 10 ods.3 zákona o rozpočtových pravidlách
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
obec nevykonala všetky zmeny rozpočtu v priebehu rozpočtového roka rozpočtovými opatreniami
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
obec nevykonala všetky zmeny rozpočtu v priebehu rozpočtového roka rozpočtovými opatreniami
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
obec neviedla operatívnu evidenciu o všetkých rozpočtových opatreniach
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
obec nevykonala predbežnú finančnú kontrolu, pretože nebol overený súlad pripravovanej finančnej operácie so schváleným programovým rozpočtom. Obec vykonala zmenu rozpočtu až následne po uhradení faktúr z položky rozpočtu
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Pri vykonávaní predbežnej finančnej kontroly v štyroch programoch celkom pri 46 dokladoch nebol uvedený dátum jej vykonania
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
účtovné doklady neobsahovali podpis osoby zodpovednej za ich zaúčtovanie na 13 dokladoch
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.

Obec Blhovce

IČO
00318621
Sídlo
Blhovce 0, 98032 Blhovce
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

neuvedené

Obec Ostrá Lúka

IČO
00320161
Sídlo
Ostrá Lúka 0, 96261 Ostrá Lúka
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

obec nevykonala všetky zmeny rozpočtu v priebehu rozpočtového roka rozpočtovými opatreniami
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
obec neviedla operatívnu evidenciu o rozpočtových opatreniach
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
obec pri programoch č.1 a č.3 nebola vykonaná predbežná finančná kontrola v II.polroku 2009, pretože nebol overený súlad pripravovanej finančnej operácie so schváleným prograomovým rozpočtom
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
účtovné doklady neobsahovali podpis osoby zodpovednej za ich zaúčtovanie
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.

Obec Župkov

IČO
00321133
Sídlo
Župkov 12, 96671 Župkov
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

vnútorné členenie rozpočtu nebolo v súlade s § 10 ods.3 zákona o rozpočtových pravidlách
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
obec nevykonala všetky zmeny rozpočtu v priebehu rozpočtového roka rozpočtovými opatreniami
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
obec nevykonala všetky zmeny rozpočtu v priebehu rozpočtového roka rozpočtovými opatreniami
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
obec neviedla operatívnu evidenciu o všetkých rozpočtových opatreniach v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
obec v priebehu roka nevykonala monitorovanie plnenia programov, čím nepostupovala v súlade s uvedeným zákonom
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
obec nepotvrdila vykonanie predbežnej finančnej kontroly, keď na niektorých pokldničných dokladov chýbal podpis osoby zodpovednej za jej vykonanie
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
niektoré pokladničné doklady neobsahovali v časti "schválil" podpisový záznam osoby osoby zodpovednej za účtovný prípad
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
na niektorých pokladničných dokladoch chýbal podpis príjemcu, čím účtovný záznam nebol preukázateľný, nakoľko je obsah priamo nedokázal skutočnosť prijatia finančných prostriedkov
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Späť