Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-038/2014/1110
Názov:
Kontrola použitia verejných prostriedkov poskytnutých formou dotácie a finančného príspevku z rozpočtu vyššieho územného celku právnickým osobám a fyzickým osobám.
Účel kontrolnej akcie:
Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a dohodnutých zmluvných podmienok pri h
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
Suhrnna sprava_038_2014_1110.pdf (260144)

Subjekty

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Litmanová

IČO
31952071
Sídlo
Litmanová 1, 06531 Litmanová
Kontrolované obdobie
2012-2013 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
10.02.2014 - 24.04.2014
Stav kontroly
Ukončená

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Ľutina

IČO
31951813
Sídlo
Ľutina 133, 08257 Ľutina
Kontrolované obdobie
2012-2013 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
10.02.2014 - 27.04.2014
Stav kontroly
Ukončená

Klub historických a koľajových vozidiel pri Rušňovom depe Haniska pri Košiciach

IČO
35556625
Sídlo
Hanojská 4, 04013 Košice-Ťahanovce
Kontrolované obdobie
2012-2013 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
25.02.2014 - 23.03.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

účtovné doklady k vyúčtovaným výdavkom z dotácie neboli preukázateľnými účtovnými záznamami, pretože obsahovali číselné označenie ktoré nezodpovedalo označeniu účtovných prípadov v peňažnom denníku, neobsahovali peňažnú sumu alebo údaj o cene, obsahovali fiktívne údaje o predkontácii napriek tomu, že bolo vedené jednoduché účtovníctvo
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nedodržanie postupov účtovania pri účtovaní o príjmoch a výdavkoch súvisiacich s poskytnutou dotáciou
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
neuvedenie informácie o realizovanom projekte na webovom sídle prijímateľa dotácie
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
prekročenie termínu na predloženie priebežnej hodnotiacej správy s finančným vyúčtovaním
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
nevykonanie verejného obstarávania na zákazky s nízkou hodnotou obstarané z dotácie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nedodržanie podmienok zmluvy, za ktorých boli finančné prostriedky z dotácie poskytnuté
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

MIBRAIA s.r.o.

IČO
44670168
Sídlo
Čermeľská cesta 5/1454, 04001 Košice-Sever
Kontrolované obdobie
2012-2013 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
12.02.2014 - 24.03.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolovaný subjekt vykonal verejné obstarávanie 05.12.2012 t. j. 20 dní po podpísaní dodatku č. 1 k ZoD, čím konal netransparentne (stoly spojené s lavicami).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt neurčil predpokladanú hodnotu zákazky (nákup zámkovej dlažby).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Účtovné doklady predložené k vyúčtovaniuvýdavkov z dotácie neobsahovali podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný prípad v účtovnej jednotke a podpisový záznam osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt nezaúčtoval nakúpený materiál použitý na technické zhodnotenie chaty do majetku v hodnote 81,73 eur a tým konal v rozpore s čl. V. ods. 7 zmluvy o poskytnutí dotácie a § 35 ods. 1 Opatrenia MF SR č. 23054/2002-92.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolou vyúčtovaných výdavkov boli zistené rozdiely v prípade faktúry č. 2012019, ktorá bola v položke strešná krytina Klip panel - plech + práca uvedená v hodinách a nie v m2, tak ako to bolo uvedené v podrobnom rozpočte, ktorý bol prílohou zmluvy o poskytnutí dotácie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Maratónsky klub Košice

IČO
00595209
Sídlo
Pri jazdiarni 1, 04001 Košice-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2012-2013 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
11.02.2014 - 13.03.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Žiadateľ nesplnil povinnosť vyúčtovať dotáciu do 30 dní od ukončenia realizácie projektu
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Prijímateľ neviedol poskytnuté finančné prostriedky v sume 5 200,00 eur v roku 2012 a 5 200,00 eur v roku 2013 na samostatnom účte v peňažnom ústave.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny

Mestské kultúrne stredisko (skrátene MsKS)

IČO
00036561
Sídlo
Korzo Bélu Bartóka 788/1, 92901 Dunajská Streda
Kontrolované obdobie
2012-2013 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
04.03.2014 - 09.04.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolou bolo zistené, že Mestské kultúrne stredisko nezverejnilo súhrnu správu o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000,- EUR, čo nebolo v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní účinnom v čase obstarania tovarov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.

Mestský klub vzpierania a silových športovcov

IČO
35552867
Sídlo
Michalovská 9, 04011 Košice-Západ
Kontrolované obdobie
2012-2013 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
11.02.2014 - 24.03.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

žiadosť o poskytnutie dotácie neobsahovala určenie predpokladaných termínov použitia dotácie a opatrenia žiadateľa na zabezpečenie efektívnosti a hospodárnosti pri použití požadovanej dotácie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nedodržanie postupov účtovania pri účtovaní dotácie v peňažnom denníku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
doklad k vyúčtovaniu dotácie nemal náležitosti účtovného dokladu, pretože neobsahoval podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný prípad v účtovnej jednotke a podpisový záznam osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nesplnenie povinnosti písomnej oznámiť poskytovateľa, že výnosy z dotácie nevznikli
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
pri propagovaní poskytovateľa neuviedol formu podpory na propagačných materiáloch
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nevykonanie verejného obstarávania na služby obstarané z dotácie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
neviedol prostriedky z dotácie na samostatnom účte
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
porušenie finančnej disciplíny pre porušenie pravidiel a podmienok, za ktorých boli verejné prostriedky poskytnuté
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny

Mgr. Iveta Vránová : XOANA - ŠTÚDIO

IČO
34338560
Sídlo
Puškinova 587/2, 97101 Prievidza
Kontrolované obdobie
2012-2013 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
03.03.2014 - 08.04.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Oneskorené predloženie vyúčtovania dotácie
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Uvedenie nesprávneho údaju na vyúčtovaní dotácie
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny

Miestna akčná skupina Združenia Termál

IČO
42119545
Sídlo
M. R. Štefánika 1, 94145 Maňa
Kontrolované obdobie
2012-2013 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
19.02.2014 - 21.04.2014
Stav kontroly
Ukončená

Mikroregión TRÍBEČSKO

IČO
42120594
Sídlo
Hlavná 114, 95193 Topoľčianky
Kontrolované obdobie
2012-2013 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
16.02.2014 - 28.04.2014
Stav kontroly
Ukončená

Nadácia City TV

IČO
35506849
Sídlo
Jesenského 12, 04001 Košice-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2012-2013 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
11.02.2014 - 20.03.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolou bolo zistené, že nadácia v žiadostiach o poskytnutie dotácie na spolufinancovanie festivalu 2012 a festivalu 2013 neurčila predpokladané termíny ich použitia a neuviedla opatrenia žiadateľa na zabezpečenie efektívnosti a hospodárnosti pri použití požadovanej dotácie, čím porušila § 5 ods. 4 všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2006 o dotáciách v platnom znení (ďalej len „VZN“). Pritom formulár žiadosti o poskytnutie dotácie v súlade s uvedeným VZN, zverejnený na webovom sídle KSK vyššie uvedené náležitosti neobsahoval.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolou predložených dokladov súvisiacich s realizáciou festivalu 2012 bolo zistené, že nadácia uhradila 21.06.2012 sumu 940,00 eur na základe faktúry č. 120101 vystavenej 15.06.2012 za prenájom priestorov kaviarne, bez uvedenia doby prenájmu. Podľa písomného vyjadrenia kontrolovaného subjektu sa jednalo o neformálne stretnutie účastníkov festivalu 2012, ktoré smerovalo k nadviazaniu nových kontaktov a nových foriem spolupráce pre ďalšie roky festivalu. V žiadosti o poskytnutie dotácie na realizáciu festivalu 2012 kontrolovaný subjekt neuviedol, že dotácia bude použitá na úhradu nájmu priestorov pre neformálne stretnutia účastníkov festivalu.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Kontrolou bolo ďalej zistené, že nadácia viedla peňažné prostriedky z dotácie poskytnutej v roku 2012 a v roku 2013 na bežnom účte v banke, na ktorom viedla aj ostatné peňažné prostriedky nadácie, čím konala v rozpore s § 5 ods. 13 VZN. Zároveň nadácia nedodržala podmienky uvedené v čl. II „Podmienky použitia dotácie“ ods. 4 zmluvy 2012 a zmluvy 2013.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
V súvislosti s konaním festivalu 2013 nadácia uhradila 05.06.2013 z dotácie sumu 416,00 eur na základe faktúry č. 20130489 z 29.05.2013, vystavenej cestovnou kanceláriou na prepravu účastníka festivalu 2013 na trase Paríž – Košice a späť a sumu 591,00 eur a na základe faktúry č. 20130510 z 31.05.2013 na prepravu účastníka festivalu 2013 na trase Marseille – Košice a späť. Cestovná kancelária na základe skutočnosti, že uvedené letenky neboli využité, vrátila nadácii platbu v sume 416,00 dobropisom č. D2013/11 a platbu v sume 591,00 eur dobropisom č. D2013/12, celkom v sume 1 007,00 eur. Dobropisované čiastky boli pripísané na účet nadácie 20.06.2013. Nadácia tým, že nevyčerpané finančné prostriedky z dotácie nevrátila na účet KSK, z ktorého rozpočtu boli poskytnuté, do piatich dní odo dňa vyúčtovania, najneskôr však do 31. 12. príslušného kalendárneho roka a nezaslala avízo o vrátení nedočerpaných finančných prostriedkov, porušila § 7 ods. 2 VZN. Nadácia nedodržala čl. II „Podmienky použitia dotácie“ bod 10 zmluvy 2013 tým, že nevyčerpanú časť dotácie nevrátila poskytovateľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do 31.08.2013. Neodvedením prostriedkov KSK v ustanovenej alebo určenej lehote a rozsahu došlo aj k porušeniu finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. c) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Po ukončení festivalu 2013 nadácia realizovala poslednú úhradu faktúry 01.07.2013. Dotácia poskytnutá v roku 2013 bola predložená na vyúčtovanie 15.08.2013. Podľa čl. III „Podmienky vyúčtovania nadácie“ ods. 1 zmluvy 2013 bol žiadateľ povinný vyúčtovať použitie dotácie do 30 dní od ukončenia realizácie projektu, najneskôr do 31.08.2013, t. j. dotácia mala byť vyúčtovaná do 31.07.2013. Uvedeným konaním nadácia porušila § 6 VZN a čl. III ods. 1 zmluvy 2013.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny

OTVORENÁ NÁRUČ n.o.

IČO
37986929
Sídlo
Kukučínova 21, 92101 Piešťany
Kontrolované obdobie
2012-2013 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
27.02.2014 - 29.04.2014
Stav kontroly
Ukončená

Obec Vojka nad Dunajom

IČO
00305812
Sídlo
Vojka nad Dunajom 150, 93031 Vojka nad Dunajom
Kontrolované obdobie
2012-2013 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
11.02.2014 - 16.04.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec Vojka nad Dunajom nepodala žiadosť o poskytnutie dotácie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Občianske združenie "Miestna akčná skupina Cergát - Váh"

IČO
42207053
Sídlo
Novozámocká 56, 94110 Tvrdošovce
Kontrolované obdobie
2012-2013 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
19.02.2014 - 09.04.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolou bolo zistené porušenie Všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja (ďalej len „NSK“) na podporu implementácie integrovaných stratégii miestneho rozvoja pre miestne akčné skupiny (ďalej len „MAS“), podľa ktorého MAS môžu použiť pridelené dotácie systémom zálohových platieb a refundácie v súlade s usmernením k administrácii poskytovania dotácií.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Občianske združenie V dlani Hrona

IČO
42207380
Sídlo
Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom
Kontrolované obdobie
2012-2013 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
18.02.2014 - 07.04.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Porušenie Všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu implementácie Integrovaných stratégii miestneho rozvoja pre Miestne akčné skupiny (ďalej len „MAS“), podľa ktorého MAS môžu použiť pridelené dotácie systémom zálohových platieb a refundácie v súlade s usmernením k administrácii poskytovania dotácií.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Občianske združenie pre rozvoj mikroregiónu "Požitavie - Širočina"

IČO
42119430
Sídlo
Malé Vozokany 46, 95182 Malé Vozokany
Kontrolované obdobie
2012-2013 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
16.02.2014 - 23.04.2014
Stav kontroly
Ukončená

Občianske združenie Čerešenka

IČO
42247306
Sídlo
Čižatice 59, 04447 Čižatice
Kontrolované obdobie
2012-2013 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
11.02.2014 - 16.03.2014
Stav kontroly
Ukončená

Občianske združenie ŽIBRICA

IČO
42206456
Sídlo
Pri Prameni 14, 95101 Štitáre
Kontrolované obdobie
2012-2013 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
11.02.2014 - 27.04.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

občianske združenie nekonalo v súlade s VZN (jedna zo zmluvných podmienok), a to neuplatnením správneho systému platby pri projekte konečnému užívateľovi
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Pravoslávna cirkevná obec Prešov

IČO
31987001
Sídlo
Budovateľská 1, 08001 Prešov
Kontrolované obdobie
2012-2013 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
17.02.2014 - 24.04.2014
Stav kontroly
Ukončená

Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku - Cirkevný zbor SVINICA

IČO
42107580
Sídlo
Svinica 54, 04445 Svinica
Kontrolované obdobie
2012-2013 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
11.02.2014 - 02.03.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolovaný subjekt nevykonal verejné obstarávaniena nákup materiálu v zmysle čl. II. ods. 6 zmluvy č. 15/2012 - VZN. Verejné obstarávanie bolo vykonané na iný predmet (stavebné práce).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Faktúry predložené k vyúčtovaniu výdavkov z dotácie neobsahovali podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný prípad v účtovnej jednotke a podpisový záznam osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt obstaraný majetok v sume 11 470,00 eur neviedol v knihe dlhodobého majetku a tým konal v rozpore s čl. V. ods. 9 zmluvy, § 14 ods. 3 Opatrenia MF SR č. MF/24975/2010-74.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Regionálne združenie Dolná Nitra o.z.

IČO
42116252
Sídlo
Veľký Lapáš 488, 95104 Veľký Lapáš
Kontrolované obdobie
2012-2013 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
11.02.2014 - 27.04.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

v účtovníctve boli občianskym združením používané nesprávne postupy účtovania (nesprávne Opatrenie MF)
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie

IČO
00179124
Sídlo
Spišská Kapitula 9, 05304 Spišské Podhradie
Kontrolované obdobie
2012-2013 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
10.02.2014 - 24.04.2014
Stav kontroly
Ukončená

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Trenčianske Teplice

IČO
31118518
Sídlo
Nádražná 20, 91451 Trenčianske Teplice
Kontrolované obdobie
2012-2013 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
23.02.2014 - 10.04.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrola preukázala nedostatky v dodržiavaní podmienok uzatvorenej zmluvy, pretože vyúčtovania boli predkladané oneskorene. Nedodržanie podmienok uzatvorenej zmluvy vo vyššie uvedených prípadoch došlo k porušeniu finančnej disciplíny v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrola preukázala nedostatky v dodržiavaní podmienok uzatvorenej zmluvy, pretože vyúčtovania boli predkladané oneskorene.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Gaboltov

IČO
31997945
Sídlo
Gaboltov 28, 08602 Gaboltov
Kontrolované obdobie
2012-2013 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
10.02.2014 - 24.04.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolovaný subjekt o priznaní dotácie účtoval v knihe pohľadávok dňa 27.08.2013 po schválené dotácie uznesením zastupiteľstva PSK a nie v deň uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolovaný subjekt o priznaní dotácie účtoval v knihe pohľadávok dňa 27.08.2013 po schválené dotácie uznesením zastupiteľstva PSK a nie v deň uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolovaný subjekt o úhrade dodávateľskej faktúry č. FV 120008 zo 04.11.2013 (BV č. 11/2013 z 30.11.2013) účtoval v peňažnom denníku ako o výdavku – nedaňová činnosť: bežné opravy, nákupy a iné a nie ako o investičnej činnosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt o úhrade dodávateľskej faktúry č. FV 120008 zo 04.11.2013 (BV č. 11/2013 z 30.11.2013) účtoval v peňažnom denníku ako o výdavku – nedaňová činnosť: bežné opravy, nákupy a iné a nie ako o investičnej činnosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Rímskokatolícka cirkev, farnosť sv. Mikuláša, Prešov

IČO
17147000
Sídlo
Hlavná 81, 08001 Prešov
Kontrolované obdobie
2012-2013 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
10.02.2014 - 29.04.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Farnosť sv. Mikuláša neúčtovala o rekonštrukcii elektroinštalácie v Konkatedrále sv. Mikuláša v Prešove ako o dlhodobom hmotnom majetku v knihe dlhodobého majetku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Farnosť sv. Mikuláša neúčtovala o rekonštrukcii elektroinštalácie v Konkatedrále sv. Mikuláša v Prešove ako o dlhodobom hmotnom majetku v knihe dlhodobého majetku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt nesprávne účtoval v peňažnom denníku o realizácií projektu ako o bežných výdavkoch.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt nesprávne účtoval v peňažnom denníku o realizácií projektu ako o bežných výdavkoch.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Farnosť sv. Mikuláša o priznanej dotácii v sume 12 000,00 neúčtovala v knihe pohľadávok.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Farnosť sv. Mikuláša o priznanej dotácii v sume 12 000,00 neúčtovala v knihe pohľadávok.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

SMS TTSK s.r.o.

IČO
36851523
Sídlo
Starohájska 10, 91701 Trnava
Kontrolované obdobie
2012-2013 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
10.02.2014 - 27.04.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Spoločnosť SMS TTSK s.r.o. uzavrela zmluvu o dielo s víťazom verejnej súťaže na celkovú sumu 16 012 068,73 eur. Zmluva o dielo bola upravená dvoma dodatkami, ktorými bola navýšená zmluvná cena na celkovú sumu 23 335 485,45 eur a zároveň bol upravený termín plnenia zmluvy o dielo na nový termín, ktorý bol v rozpore so súťažnými podkladmi.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Sláčikový orchester Musica Iuvenalis

IČO
35566337
Sídlo
Hlavná 68, 04001 Košice-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2012-2013 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
11.02.2014 - 23.03.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

žiadosť o poskytnutie dotácie neobsahovala údaje o opatreniach žiadateľa na zabezpečenie efektívnosti a hospodárnosti pri použití požadovanej dotácie, ani určenie predpokladaných termínov použitia finančných prostriedkov VÚC
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nedodržanie postupov účtovania pri vedení peňažného denníka jednoduchého účtovníctva, keď peňažný denník neobsahoval členenie príjmov a výdavkov podľa Opatrenia MF/24975/2010-74
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nezabezpečenie propagácie poskytovateľa dotácie v zmysle zmluvných podmienok v dôsledku neuvedenia formy podpory
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
nevykonanie verejného obstarávania na služby spojené s vyúčtovanými prostriedkami z dotácie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nedodržanie podmienok zmluvy o dotácii za ktorých boli finančné prostriedky poskytnuté
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Stanislav Kardoš

IČO
32893841
Sídlo
M. R. Štefánika 245/9, 01701 Považská Bystrica
Kontrolované obdobie
2012-2013 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
18.02.2014 - 10.04.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Štvrťročné vyúčtovania poskytnutej dotácie boli predložené oneskorene.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nedočerpaná dotácia poskytnutá v roku 2013 bola oneskorene vrátená poskytovateľovi dotácie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Uvedené porušenia zmlúv o poskytnutí dotácií v kontrolovanom období boli zároveň porušením zákona o rozpočtový pravidlách verejnej správy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

TRIKOSTRAV, s.r.o.

IČO
36346586
Sídlo
Ľ. Ondrejova 38, 97101 Prievidza
Kontrolované obdobie
2012-2013 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
03.03.2014 - 09.04.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Oneskorené predloženie vyúčtovania dotácie
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Chýbajúce náležitosti žiadosti o dotáciu
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

VITIS

IČO
42208378
Sídlo
Hlavná 788, 95135 Veľké Zálužie
Kontrolované obdobie
2012-2013 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
18.02.2014 - 15.04.2014
Stav kontroly
Ukončená

Via Romanum

IČO
42121124
Sídlo
Sv. Gorazda 629/82, 95131 Močenok
Kontrolované obdobie
2012-2013 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
18.02.2014 - 01.04.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zdenka Brániková

IČO
41599900
Sídlo
Kocurany 73, 97202 Kocurany
Kontrolované obdobie
2012-2013 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
04.03.2014 - 08.04.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Oneskorené predloženie vyúčtovania dotácie
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Chýbajúce náležitosti žiadosti o dotáciu
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Zdenka Melicheríková

IČO
36939323
Sídlo
Rozkvet 2039/77, 01701 Považská Bystrica
Kontrolované obdobie
2012-2013 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
18.02.2014 - 10.04.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Štvrťročné vyúčtovanie poskytnutej dotácie bolo predložené oneskorene.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Za mesiac november 2012 boli počty vydaných hlavných jedál za predchádzajúci mesiac spolu so zoznamom stravovaných žiakov predložené oneskorene
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V mesiacoch október a november 2013 boli informácie o počtoch vydaných hlavných jedál a zoznam stravovaných žiakov za predchádzajúci mesiac predložené oneskorene.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Porušenia uzatvorených zmlúv o poskytnutí dotácií uvedené v predchádzajúcich porušeniach boli zároveň porušením zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Združenie Staromestské divadlo

IČO
31299300
Sídlo
Hlavná 76, 04001 Košice-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2012-2013 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
10.02.2014 - 20.03.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Pri kontrole bolo zistené, že ZSD v žiadostiach o poskytnutie dotácie na spolufinancovanie projektov Imaginácie v jednotlivých rokoch neurčilo predpokladané termíny ich použitia a neuviedlo opatrenia na zabezpečenie efektívnosti a hospodárnosti pri použití požadovanej dotácie, čím konalo v rozpore s § 5 ods. 4 VZN č. 3/2006. Pritom formulár žiadosti o poskytnutie dotácie v súlade s uvedeným VZN, zverejnený na webovom sídle KSK vyššie uvedené náležitosti neobsahoval.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
ZSD predložilo k vyúčtovaniu dotácie v roku 2012 výdavky spojené s realizáciou projektu v sume poskytnutej dotácie. Kontrolou účtovných prípadov týkajúcich sa hotovostných platieb celkom v sume 82,84 eur bolo zistené, že výdavky predložené k vyúčtovaniu, doložené výdavkovými pokladničnými dokladmi č. 1/V-KSK až 6/V-KSK (ďalej len „VPD“) z obdobia od 22.05.2012 do 30.05.2012, súvisiace s nákupom lepiacej pásky, lampového oleja, odpadových vriec, reflexných viest a lana, neboli zaúčtované v peňažnom denníku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Ďalej bolo zistené, že uvedené VPD predložené k vyúčtovaniu poskytnutej dotácie v roku 2012, neobsahovali náležitosti účtovných dokladov, t. j. ani v jednom prípade nebolo uvedené schválenie výdavku v hotovosti, podpis osoby ktorá výdavok zaúčtovala, podpis osoby, ktorá peniaze za nákup prijala. Uvedené náležitosti absentovali aj pri VPD, ktorými boli zaúčtované platby v hotovosti v roku 2013. Ani v jednom prípade nebola na VPD odvolávka na zaúčtovanie v peňažnom denníku, navyše tieto neboli očíslované totožným poradovým číslom ako výdavky v hotovosti deklarované v peňažnom denníku. Išlo o platby v hotovosti vynaložené na nákup kovových súčiastok, spojovacieho hutníckeho materiálu a kostýmov na základe VPD č. V-00001 až V-00008 z obdobia od 14.04.2013 do 16.06.2013 spolu v sume 254,51 eur.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Ďalej bolo zistené, že v roku 2012 ZSD po ukončení projektu, úhrade posledného výdavku z poskytnutej dotácie 19.06.2012 a úhrade bankových úrokov a poplatkov, zúčtovaných bankou 30.06.2012 predložilo vyúčtovanie dotácie KSK až 28.08.2012. ZSD tým, že nevyúčtovalo použitie dotácie do 30 dní od ukončenia realizácie projektu, najneskôr do 31.08.2012 konalo v rozpore s povinnosťou uvedenou v čl. III „Podmienky vyúčtovania dotácie“ ods. 1 uzatvorenej Zmluvy 2012. Obdobne ZSD postupovalo aj v roku 2013, keď predložilo vyúčtovanie dotácie 10.08.2013, pritom posledná úhrada súvisiaca s plnením bola uhradená 04.07.2013, čo bolo v rozpore s čl. III ods. 1 uzatvorenej Zmluvy 2013.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ

IČO
36103942
Sídlo
Mlynská 326/3, 95501 Chrabrany
Kontrolované obdobie
2012-2013 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
16.02.2014 - 22.04.2014
Stav kontroly
Ukončená

Združenie na podporu detí a mládeže v Trnavskom kraji

IČO
37840185
Sídlo
Dolné bašty 13, 91701 Trnava
Kontrolované obdobie
2012-2013 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
25.02.2014 - 15.04.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Združenie pre podporu detí a mládeže v Trnavskom kraji nepodalo žiadosť o poskytnutie dotácie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Združenie malo v zmysle Čl. IV ods. 3 Zmluvy predložiť správu o vyhodnotení čerpania dotácie do 31.12.2012 a v zmysle Čl. IV ods. 4 Zmluvy zúčtovať dotáciu vo forme predpísanej tabuľky do toho istého termínu. Kontrolovaný subjekt postupoval v rozpore s uvedenými zmluvnými podmienkami, pretože predložil správu o vyhodnotení čerpania dotácie a zúčtovanie dotácie 02.01.2013.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Podľa zúčtovania dotácie z 02.01.2012, súčasťou vyúčtovaných nákladov bol aj prenájom kina v sume 220,00 Eur na základe faktúry č. 1202157 zo 17.12.2012. V účtovných dokladoch pod č. 10/12/0077 je v účtovníctve združenia evidovaná faktúra, ktorej predmetom je prenájom kina, avšak na sumu 211,40 Eur. Kontrolovaný subjekt neoprávnene zúčtoval výdavky v sume 8,60 Eur.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Kontrolovaný subjekt nepreukázal, že za účelom kúpy tovarov a obstarania služieb použil verejné prostriedky maximálne efektívne a hospodárne v súlade s Čl. IV ods. 5 Zmluvy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolou úplnosti zmluvy o poskytnutí dotácie bolo zistené, že táto neobsahovala prílohu č. 2, čo nebolo v súlade s Čl. IV ods. 4 Zmluvy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Ľuboš Grajcár - John the B tour

IČO
44458592
Sídlo
Sputnikova 2, 04012 Košice-Nad jazerom
Kontrolované obdobie
2012-2013 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
16.02.2014 - 02.04.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

nezaúčtovanie príjmov z dotácie v peňažnom denníku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
účtovné doklady neobsahovali podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovné prípady a za ich zaúčtovanie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nevykonanie verejného obstarávania na zákazky s nízkou hodnotou do 1000 eur a ich zadanie vopred vybranému záujemcovi
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
porušenie princípov rovnakého zaobchádzania, nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov a netransparentnosti z dôvodu účasti firiem, v ktorých bol prijímateľ dotácie spoločníkom a konateľom, vo výberových konaniach - konflikt záujmov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
porušenie pravidiel a podmienok za ktorých boli verejné prostriedky poskytnuté v zmluve - nevedením účtovnej evidencie o dotácii v súlade s účtovnými predpismi, nevykonaním verejného obstarávania podľa zákona, nepoistením majetku a jeho nezabezpečením proti poškodeniu, vandalizmu (nedostatočná starostlivosť), nedostatočným sprístupnením výstupov projektu verejnosti
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
riziko ohrozujúce udržateľnosť projektu v budúcnosti z dôvodu nevyjasnených vlastníckych vzťahov k pozemku a objektu, ktorý bol miestom realizácie projektu
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Štefánia Kukanová - DAILY - REST

IČO
33813680
Sídlo
Kpt. Uhra 1300/3, 91501 Nové Mesto nad Váhom
Kontrolované obdobie
2012-2013 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
05.03.2014 - 09.04.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Oneskorené vrátenie preplatku dotácie
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Oneskorené predloženie vyúčtovania dotácie
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Chýbajúce náležitosti žiadosti o dotáciu
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Späť