Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-042/2014/1030
Názov:
Kontrola realizácie Národného projektu XXI „Podpora vytvárania pracovných miest“ .
Účel kontrolnej akcie:
Prekontrolovať naplnenie celkového cieľa projektu, ktorým je podpora zamestnanosti a znižovania neza
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

ADO-Service, s.r.o.

IČO
36417971
Sídlo
Kočovská 732, 90632 Jablonica
Kontrolované obdobie
11.2012 - 06.2014
Termín kontroly
22.09.2014 - 04.11.2014
Stav kontroly
Ukončená

ARC import, s.r.o.

IČO
44102321
Sídlo
Výpalisko 65, 94082 Nové Zámky
Kontrolované obdobie
11.2012 - 06.2014
Termín kontroly
23.09.2014 - 27.11.2014
Stav kontroly
Ukončená

BUSINESS PARTNER ACADEMY, s.r.o.

IČO
46250841
Sídlo
Ferka Urbánka 20/A, 05201 Spišská Nová Ves
Kontrolované obdobie
11.2012 - 06.2014
Termín kontroly
22.09.2014 - 30.10.2014
Stav kontroly
Ukončená

BofCo Estate s.r.o.

IČO
45423113
Sídlo
Nádražná 66, 02354 Turzovka
Kontrolované obdobie
11.2012 - 06.2014
Termín kontroly
30.09.2014 - 16.10.2014
Stav kontroly
Ukončená

CIMBAĽÁK s.r.o.

IČO
36473219
Sídlo
Duklianska 17A/3579, 08501 Bardejov
Kontrolované obdobie
11.2012 - 06.2014
Termín kontroly
25.09.2014 - 29.10.2014
Stav kontroly
Ukončená

Hotel Korzo Nové Zámky a.s.

IČO
34142321
Sídlo
F. Rákocziho 12, 94056 Nové Zámky
Kontrolované obdobie
11.2012 - 06.2014
Termín kontroly
23.09.2014 - 25.11.2014
Stav kontroly
Ukončená

Jana Čechová - SIGNUM

IČO
10844457
Sídlo
Slovanská cesta 968/2, 02201 Čadca
Kontrolované obdobie
11.2012 - 06.2014
Termín kontroly
30.09.2014 - 16.10.2014
Stav kontroly
Ukončená

KM-SYSTÉM, s.r.o.

IČO
36464589
Sídlo
Solivarská 70, 08005 Prešov
Kontrolované obdobie
11.2012 - 06.2014
Termín kontroly
25.09.2014 - 29.10.2014
Stav kontroly
Ukončená

Kúpele Nimnica, a.s.

IČO
31638708
Sídlo
1, 02071 Nimnica
Kontrolované obdobie
11.2012 - 06.2014
Termín kontroly
23.09.2014 - 25.11.2014
Stav kontroly
Ukončená

MEDMEDICAL, s.r.o.

IČO
46279059
Sídlo
Oščadnica 1093, 02301 Oščadnica
Kontrolované obdobie
11.2012 - 06.2014
Termín kontroly
30.09.2014 - 16.10.2014
Stav kontroly
Ukončená

OTPK-BJ, s. r. o.

IČO
46272020
Sídlo
Dukelská 14, 08501 Bardejov
Kontrolované obdobie
11.2012 - 06.2014
Termín kontroly
13.10.2014 - 10.11.2014
Stav kontroly
Ukončená

PASS - SK, s.r.o.

IČO
36574805
Sídlo
Radlinského 516/46, 05201 Spišská Nová Ves
Kontrolované obdobie
11.2012 - 06.2014
Termín kontroly
16.10.2014 - 30.10.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolou bolo zistené, že príjemca minimálnej pomoci neoznamoval ministerstvu financií prijatie tejto pomoci štvrťročne, čím konal v rozpore s § 22 zákona č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov a čl. II. bod 8 dohody o poskytnutí FP. Oznámenie príjemcu o prijatej minimálnej pomoci za obdobie od 19.06.2013 do 24.04.2014 v celkovej výške 158 994,67 eur bolo zaslané po ukončení poskytovanej minimálnej pomoci 29.04.2014. Bolo tiež zistené, že oznámená výška minimálnej pomoci bola nižšia oproti skutočne poskytnutej pomoci o 7 929,45 eur.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 231/1999 Z.z.

Púchovský mäsový priemysel, a.s.

IČO
31561853
Sídlo
Vsetínska 1354/15, 02039 Púchov
Kontrolované obdobie
11.2012 - 06.2014
Termín kontroly
23.09.2014 - 11.11.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Oznámenie Ministerstvu financií Slovenskej republiky o poskytnutej minimálnej pomoci za druhý štvrťrok roku 2014 nebolo zaslané v stanovenom termíne,
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 231/1999 Z.z.

RONA, a.s.

IČO
31642403
Sídlo
Schreiberova 365, 02061 Lednické Rovne
Kontrolované obdobie
11.2012 - 06.2014
Termín kontroly
23.09.2014 - 23.11.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Oznámenie Ministerstvu financií Slovenskej republiky o poskytnutej minimálnej pomoci za druhý štvrťrok roku 2014 nebolo zaslané v stanovenom termíne.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 231/1999 Z.z.

Senior dom Terézia n.o.

IČO
37986198
Sídlo
Zámocká 390, 90851 Holíč
Kontrolované obdobie
11.2012 - 06.2014
Termín kontroly
22.09.2014 - 19.11.2014
Stav kontroly
Ukončená

TECHMAT s.r.o.

IČO
36338451
Sídlo
A. Sládkoviča 2424/191, 01861 Beluša
Kontrolované obdobie
11.2012 - 06.2014
Termín kontroly
23.09.2014 - 23.11.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Päť oznámení Ministerstvu financií Slovenskej republiky o poskytnutej minimálnej pomoci za roky 2013 a 2014 neboli zaslané v stanovených termínoch.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 231/1999 Z.z.

TRADE MARK INVEST, s. r. o.

IČO
45350817
Sídlo
Slovenská 1, 08501 Bardejov
Kontrolované obdobie
11.2012 - 06.2014
Termín kontroly
25.09.2014 - 27.11.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Zamestnávateľ neudržaním troch pracovných miest na ktoré bol poskytnutý FP po dobu najmenej 18 mesiacov, postupoval v rozpore s článkom I. bod 1 dodatku č. I., s článkom II. bodu 9 dohody a s článkom V. bod 9 dohody, podľa ktorého bol povinný vrátiť ÚPSVR celý FP poskytnutý na tieto vytvorené pracovné miesta v celkovej sume 11 231,87 eur. Zároveň porušil finančnú disciplínu podľa § 31 ods. 1 písm. n) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa ktorého porušením finančnej disciplíny j
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Zamestnávateľ neudržaním troch pracovných miest na ktoré bol poskytnutý FP po dobu najmenej 18 mesiacov, postupoval v rozpore s článkom I. bod 1 dodatku č. I., s článkom II. bodu 9 dohody a s článkom V. bod 9 dohody, podľa ktorého bol povinný vrátiť ÚPSVR celý FP poskytnutý na tieto vytvorené pracovné miesta v celkovej sume 11 231,87 eur
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 5/2004 Z.z.
Podľa článku II. bodu 10 dohody v prípade predčasného skončenia pracovného pomeru zamestnanca, na ktorého pracovné miesto sa poskytoval príspevok podľa uvedenej dohody, bol zamestnávateľ povinný preobsadiť pracovné miesto v lehote podľa článku V. bodu 5 tejto dohody t. j. do 60 dní iným UoZ pri súčasnom dodržaní podmienok. Kontrolou bolo zistené, že zamestnávateľ v troch prípadoch nedodržal podmienky dohody, keď nepreobsadil pracovné miesta zamestnancov, u ktorých došlo k predčasnému ukončeniu pracovného pomeru - zamestnanec A, skončil pracovný pomer 27.05.2013, preobsadenie malo byť do 27.07.2013, zamestnanec B, skončil pracovný pomer 31.05.2013, preobsadenie malo byť do 30.07.2013, zamestnanec C, skončil pracovný pomer 29.05.2013, preobsadenie malo byť do 29.07.2013, čím nepostupoval v súlade s uvedenými článkami dohody.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 5/2004 Z.z.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves

IČO
35557010
Sídlo
Odborárov 53, 05221 Spišská Nová Ves
Kontrolované obdobie
11.2012 - 06.2014
Termín kontroly
23.09.2014 - 19.11.2014
Stav kontroly
Ukončená

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov

IČO
37937774
Sídlo
Dlhý rad 17, 08571 Bardejov
Kontrolované obdobie
11.2012 - 06.2014
Termín kontroly
18.09.2014 - 27.11.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Tým, že úrad k dátumu výkonu kontroly NKÚ SR nepristúpil k vymáhaniu príspevku za tri predčasne zrušené pracovné miesta zamestnávateľom a ich následné nepreobsadenie, na ktoré bol úradom v zmysle dohody a dodatku č. 1 poskytnutý FP v sume 11 231,87 eur, porušil podmienky dohody o poskytnutí FP, keď nepostupoval v súlade s článkom I. bodu 1 dodatku č. 1. Z dôvodu nepreverenia dodržania plnenia podmienok zamestnávateľom, úrad postupoval v rozpore s článkom III. bodu 6 dohody, kde sa zaviazal pri použití verejných prostriedkov zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť v zmysle § 19 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z. rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Týmto porušil finančnú disciplínu podľa § 31 ods. 1 písm. j) tohto zákona, podľa ktorého porušením finančnej disciplíny je nehospodárne, neefektívne a neúčinné vynakladanie verejných prostriedkov.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Tým, že úrad k dátumu výkonu kontroly NKÚ SR nepristúpil k vymáhaniu príspevku za tri predčasne zrušené pracovné miesta zamestnávateľom a ich následné nepreobsadenie, na ktoré bol úradom v zmysle dohody a dodatku č. 1 poskytnutý FP v sume 11 231,87 eur, porušil podmienky dohody o poskytnutí FP, keď nepostupoval v súlade s článkom I. bodu 1 dodatku č. 1. Z dôvodu nepreverenia dodržania plnenia podmienok zamestnávateľom, úrad postupoval v rozpore s článkom III. bodu 6 dohody, kde sa zaviazal pri použití verejných prostriedkov zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť v zmysle § 19 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z. rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Týmto porušil finančnú disciplínu podľa § 31 ods. 1 písm. j) tohto zákona, podľa ktorého porušením finančnej disciplíny je nehospodárne, neefektívne a neúčinné vynakladanie verejných prostriedkov.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Z dôvodu nepreverenia dodržania plnenia podmienok zamestnávateľom, úrad postupoval v rozpore s článkom III. bodu 6 dohody, kde sa zaviazal pri použití verejných prostriedkov zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť v zmysle § 19 ods. 6 zákona č. 523/2004
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 5/2004 Z.z.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky

IČO
37961187
Sídlo
F. Kapisztóryho 1, 94036 Nové Zámky
Kontrolované obdobie
11.2012 - 06.2014
Termín kontroly
23.09.2014 - 26.11.2014
Stav kontroly
Ukončená

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica

IČO
37916297
Sídlo
Centrum 13/17, 01701 Považská Bystrica
Kontrolované obdobie
11.2012 - 06.2014
Termín kontroly
23.09.2014 - 23.11.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Dva dodatky k dohodám o poskytnutí finančného príspevku neboli bezodkladne zverejnené v centrálnom registri zmlúv
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 40/1964 Zb., 211/2000 Z.z.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica

IČO
37847635
Sídlo
Vajanského 17, 90501 Senica
Kontrolované obdobie
11.2012 - 06.2014
Termín kontroly
23.09.2014 - 17.11.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Preverením správnosti a transparentnosti predkladania a hodnotenia žiadostí o poskytnutie finančného príspevku bolo zistené, že konanie hodnotiacej komisie v prípade žiadateľa so sídlom v Holíči bolo nesprávne. Hodnotiaca komisia pri posudzovaní žiadostí žiadateľa so sídlom v Holíči použila kritérium pre výber, resp. pre odporučenie schvaľovania počty vhodných uchádzačov o zamestnanie zaradených do evidencie úradu (pracoviská Holíč a Skalica), čiže územnú pôsobnosť úradu. Týmto konaním komisia postupovala nad rámec Pravidiel hodnotenia, výberu a schvaľovania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku, ktoré takéto kritérium nezahrňovali. Uvedené konanie nebolo v súlade so zákonom o službách zamestnanosti, so zverejneným Oznámením o možnosti predkladania žiadostí a tiež s opisom projektu, podľa ktorých môže zamestnávateľ získavať zamestnancov v potrebnom počte a v štruktúre vlastným výberom, alebo za pomoci úradov práce na celom území Slovenskej republiky a cieľom odborného hodnotenia bolo vykonať objektívne, nezávislé a transparentné odborné posúdenie zámeru vytvárania pracovných miest v súlade s Pravidlami hodnotenia výberu a schvaľovania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 5/2004 Z.z.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca

IČO
37905546
Sídlo
Matičné námestie 1617, 02201 Čadca
Kontrolované obdobie
11.2012 - 06.2014
Termín kontroly
30.09.2014 - 30.10.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Zoznam schválených a neschválených ŽoPFP nebol zverejnený na webovej stránke úradu, čo nebolo v súlade s ustanovením čl. 6 ods. 6 Štatútu hodnotiacej komisie pre schvaľovanie ŽoPFP v rámci projektu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
dodatok k dohode nebol zverejnený v centrálnom registri zmlúv
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
hodnotiaca komisia pri odbornom hodnotení žiadosti neriadila bodovým hodnotením podľa schválených pravidiel hodnotenia
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

IČO
30794536
Sídlo
Špitálska 8, 81267 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
11.2012 - 06.2014
Termín kontroly
28.09.2014 - 26.11.2014
Stav kontroly
Ukončená
Späť