Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-024/2014/1050
Názov:
Kontrola účelového použitia a finančného vysporiadania dotácií poskytnutých zo štátneho rozpočtu.
Účel kontrolnej akcie:
Účelom kontrolnej akcie je preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, hospodárnos
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Agapé

IČO
31783660
Sídlo
Prostredná 37, 90021 Svätý Jur
Kontrolované obdobie
2011
Termín kontroly
16.07.2014 - 21.08.2014
Stav kontroly
Ukončená

Basketbalový Klub Ružinov 08 Bratislava

IČO
30855195
Sídlo
Meteorová 5, 82102 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
2012
Termín kontroly
01.07.2014 - 16.09.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Nevykonanie verejného obstarávanie pri zadávaní zákaziek súvisiacich s použitím dotácie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Nevedenie účtovnej evidencie o dotácii v súlade so zákonom o účtovníctve a postupmi účtovania.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.

Brasko sport klub

IČO
42185599
Sídlo
Tomášikova 10/D, 82101 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
2011
Termín kontroly
11.08.2014 - 28.09.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Nevykonanie verejného obstarávanie pri zadávaní zákaziek súvisiacich s použitím prostriedkov dotácie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.

Centrum chirurgie

IČO
30797586
Sídlo
Nám. SNP 10, 81106 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2011
Termín kontroly
17.06.2014 - 13.08.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Oneskorené doručenie žiadosti o poskytnutie dotácie zo ŠR na MF.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nevykonanie verejného obstarávania pri zadávaní zákaziek súvisiacich s použitím dotácie poskytnutej zo ŠR.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Nevedenie účtovnej evidencie o dotácii poskytnutej zo ŠR v súlade so zákonom o účtovníctve.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.

Centrum pre interkultúrny dialóg

IČO
30856477
Sídlo
J. Poničana 3, 84107 Bratislava-Dev.Nová Ves
Kontrolované obdobie
2012
Termín kontroly
17.06.2014 - 14.08.2014
Stav kontroly
Ukončená

Divadlo ARÉNA

IČO
30777810
Sídlo
Viedenská ceta 10, 85101 Bratislava-Petržalka
Kontrolované obdobie
2011, 2012
Termín kontroly
16.07.2014 - 29.09.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Vyúčtovanie dotácie za rok 2011 bolo predložené MF SR dňa 09.07.2012, čo bolo po stanovenom termíne.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Subjekt zaradil vybavenie priestorov divadla z prostriedkov dotácie ako technické zhodnotenie budovy - národnej kultúrnej pamiatky (z účtu 042 na 021- Budovy a stavby), ktoré neodpisoval. Neodpisovanie dlhodobého hmotného majetku v dôsledku jeho nesprávneho zaradania. Nesúlad s § 8 ods. 1 zákona 431/2002 Z. z. o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Neodpisovanie majetku nadobudnutého z prostriedkov dotácie.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 595/2003 Z.z.

M E T O D K A

IČO
30807573
Sídlo
Metodova 2, 82108 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
2011
Termín kontroly
15.07.2014 - 21.09.2014
Stav kontroly
Ukončená

Občianske združenie MEGA

IČO
42183561
Sídlo
Na barine 15, 84103 Bratislava-Lamač
Kontrolované obdobie
2011, 2012
Termín kontroly
23.06.2014 - 25.09.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Prekročil lehotu na použitie prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu vo výške 3894,40 eur v roku 2011
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Vyúčtovanie dotácie za rok 2011 nebolo predložené MF SR do 31.03.2012
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Pri výbere dodávateľov na dodanie tovarov a poskytnutie služieb z prostriedkov dotácie v roku 2012 nepostupoval v súlade so zákonom č. 25/2006 o verejnom obstarávaní
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.

Občianske združenie Milosrdní

IČO
42256542
Sídlo
Námestie SNP 10, 81106 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2012
Termín kontroly
18.06.2014 - 18.08.2014
Stav kontroly
Ukončená

Slovenský zväz záhradkárov

IČO
00178152
Sídlo
Havlíčkova 34, 81702 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2011
Termín kontroly
06.07.2014 - 14.08.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Na základe predložených účtovných dokladov, účtovných výkazov a výpisov z bežného účtu bolo zistené, že kontrolovaný subjekt čerpal dotáciu počas viacerých účtovných období, konkrétne v roku 2011 vo výške 2 460 eur a v roku 2012 vo výške 7 540 eur, avšak celú prijatú dotáciu zaúčtoval v roku poskytnutia, t. j. v roku 2011 v prospech účtu 691 Dotácie, namiesto účtu 384 Výnosy budúcich období. Uvedeným postupom kontrolovaný subjekt pri účtovaní dotácie nepostupoval v súlade s § 45 ods. 8 Opatrenia MF SR zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení neskorších opatrení, podľa ktorého: „Ak sa dotácia čerpá počas viacerých účtovných období, účtuje sa v prospech účtu 384 Výnosy budúcich období a až v časovej a vecnej súvislosti s účtovaním nákladov vynaložených na príslušný účel, sa účtuje v prospech účtu 691 Dotácie“, čím nedodržal ustanovenie § 8 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Nesprávne účtovanie dotácie, konkrétne neuplatnenie časového rozlíšenia výnosov budúcich období, ovplyvnilo i údaje v účtovnej závierke v rokoch 2011 a 2012.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
pri obstarávaní dodávateľa na zateplenie fasády budovy zväzu kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s § 7 ods. 2 písm. a) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 91/2012 Z.z.

Slovenský šermiarsky zväz

IČO
30806437
Sídlo
Junácka 6, 83280 Bratislava-Nové Mesto
Kontrolované obdobie
2012
Termín kontroly
06.08.2014 - 17.09.2014
Stav kontroly
Ukončená

Telovýchovná jednota pri Slovenskej akadémii vied

IČO
00686221
Sídlo
Dúbravská cesta 9, 84105 Bratislava-Karlova Ves
Kontrolované obdobie
2011
Termín kontroly
25.08.2014 - 15.09.2014
Stav kontroly
Ukončená
Späť