Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-064/2014/1140
Názov:
Kontrola čerpania finančných prostriedkov poskytnutých na zabezpečenie zníženia rizík povodní pre vybrané územia v rámci Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť použitie finančných prostriedkov poskytnutých na preventívne opatrenia v rámci Programu rev
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

Mesto Hlohovec

IČO
00312509
Sídlo
M. R. Štefánika 1, 92001 Hlohovec
Kontrolované obdobie
doba realizácie projektu a súvisiace obdobie
Termín kontroly
08.05.2014 - 14.08.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Mesto vo výzvach na predloženie cenových ponúk na zákazku s nízkou hodnotou nesprávne stanovilo predpokladanú hodnotu zákazky ako sumu s daňou z pridanej hodnoty, čím nepostupovalo v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z., 25/2006 Z.z.
Mesto nevykonalo v dvoch prípadoch predbežnú finančnú kontrolu pred uzatvorením zmlúv, čím nepostupovalo v súlade s ustanoveniami zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 502/2001 Z.z.

Obec Beladice

IČO
00307769
Sídlo
Beladice 167, 95175 Beladice
Kontrolované obdobie
doba realizácie projektu a súvisiace obdobie
Termín kontroly
13.05.2014 - 26.08.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

predbežnou finančnou kontrolou neboli overované zmluvy
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
zmluvy neboli zverejnené na webovom sídle obce ani v obchodnom vestníku
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Porušenie finančnej disciplíny, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 40/1964 Zb., 523/2004 Z.z., 211/2000 Z.z.
faktúry neboli zverejnené na webovom sídle obce
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 211/2000 Z.z.
verejné prostriedky boli vynaložené neúčinne, nakoľko vybudované vodozádržné prvky boli nefunkčné a neplnili svoj účel
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
obec nezabezpečila dostatočnú kontrolu plnenia účelu, údržbu a servis vytvorených revitalizačných a protieróznych opatrení podľa zmluvy
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
obec podpísala zmluvu o dielo so zhotoviteľom pred podpisom zmluvy s ÚV SR
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
obec umožnila bezdôvodné obohatenie zhotoviteľa získaním finančného prospechu z verejných prostriedkov za služby, ktorých vykonanie zhotoviteľom nevedela preukázať
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
obec nezabezpečila publicitu
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
výzva obsahovala predpokladanú hodnotu zákazky vrátane DPH
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
nezverejnenie súhrnnej správy o zákazkach s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 EUR
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
stavebný denník nebol správne vedený
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 50/1976 Zb.
obec nevyžadovala v zmluve záručnú lehotu minimálne 5 rokov
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 138/1991 Zb., 254/1998 Z.z.
obec si nevyhradila právo nezaplatiť najmenej 5 % a njviac 10 % z dohodnutej ceny do doby preukázania splnenia parametrov pri odovzdaní diela
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 138/1991 Zb., 254/1998 Z.z.
účtovníctvo obce nebolo preukázateľné
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
zmluvou neboli dohodnuté podmienky, ktoré by umožňovali obci úhradu faktúr pred ukončením diela
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 513/1991 Zb.
obec pri triedení výdavkov nesprávne uplatňovala rozpočtovú klasifikáciu
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 583/2004 Z.z.
obec pri účtovaní nedodržiavala postupy účtovania
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.

Obec Branč

IČO
00307777
Sídlo
Hlavné námestie 1, 95113 Branč
Kontrolované obdobie
doba realizácie projektu a súvisiace obdobie
Termín kontroly
12.05.2014 - 17.08.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Nepožiadaním o zmenu štruktúry výdavkov obec porušila článok II. bod 4 zmluvy. Nedodržaním zmluvne dohodnutých podmienok zároveň došlo k porušeniu finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. n) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy“), keďže neboli dodržané pravidlá a podmienky, za ktorých boli verejné prostriedky poskytnuté.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Nesprávnym triedením poskytnutého preddavku obec nepostupovala v súlade s § 4 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách územnej správy“) a v zmysle § 4 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy a v zmysle § 1 ods. 3 Opatrenia Ministerstva financií SR z 08.12.2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia v znení neskorších predpisov.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 583/2004 Z.z.
Kontrolou vykonávania predbežnej finančnej kontroly bolo zistené, že obec v jednom prípade vykonala predbežnú finančnú kontrolu po úhrade faktúry, čo nebolo v súlade s § 9 ods. 3 zákona č. 502/2011 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Predpokladanú hodnotu zákazky VO stanovil v sume 20 000,00 EUR s DPH, čo nebolo v súlade s § 5 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, podľa ktorého predpokladaná hodnoty zákazky na účely tohto zákona sa určuje ako cena bez dane z pridanej hodnoty.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Obec uzatvorila zmluvu o dielo s úspešným uchádzačom skôr ako došlo k uzavretiu zmluvy s ÚV SR, čím nepostupovala v súlade s § 19 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, podľa ktorého subjekt verejnej správy nie je oprávnený zaväzovať sa v bežnom rozpočtovom roku na také úhrady, ktoré nemá zabezpečené v rozpočte.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.

Obec Dargov

IČO
00331481
Sídlo
Dargov 0, 07661 Dargov
Kontrolované obdobie
doba realizácie projektu a súvisiace obdobie
Termín kontroly
23.04.2014 - 03.08.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Nepožiadanie o Rozhodnutie o vyúžívaní územia.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 50/1976 Zb.
Nedodržanie projektovanej skladby subjektov.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Nedodržanie ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Vykonanie predbežnej finančnej kontroly formálne.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Predloženie predpokladanej hodnoty zakázky s DPH.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Nevykonanie verejného obstarávania pri výbere školiteľa.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Nezabezpečenie hospodárnosti a efektívnosti.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Neskoré zaslanie záverečnej správy.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Nedodržanie termínu použitia finančných prostriedkov.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.

Obec Dlhé Pole

IČO
00321231
Sídlo
Dlhé Pole 0, 01332 Dlhé Pole
Kontrolované obdobie
doba realizácie projektu a súvisiace obdobie
Termín kontroly
11.05.2014 - 23.06.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Vo výzve na predloženie cenovej ponuky v rámci prieskumu trhu na vybudovanie vodozádržných opatrení bola predpokladaná hodnota zákazky stanovená ako cena s DPH
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Obec pri realizácii vodozádržných opatrení projektu nepostupovala podľa projektovej dokumentácie vypracovanej odborným garantom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Obec nepoužila poskytnuté finančné prostriedky podľa schválených položiek štruktúrovaného rozpočtu tým, že v 27 položkách bola štruktúra výdavkov zmenená o viac ako 10 % a obec nepožiadala o zmenu štruktúry výdavkov schválených položiek z dôvody ich zmeny nad stanovené percento.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Obec poskytnutý preddavok zatriedila na nesprávnu podpoložku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 583/2004 Z.z.
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov, zmluva o dielo a objednávka na ochranné pracovné prostriedky neboli overené predbežnou finančnou kontrolou.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z., 502/2001 Z.z.

Obec Gemerský Jablonec

IČO
00318710
Sídlo
Gemerský Jablonec 0, 98035 Gemerský Jablonec
Kontrolované obdobie
doba realizácie projektu a súvisiace obdobie
Termín kontroly
25.03.2014 - 28.07.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Na predložených účtovných dokladoch – faktúrach a výdavkových pokladničných dokladoch v niektorých prípadoch (napr. faktúra č. 32011 zo dňa 14.06.2011, faktúra 2011353 zo dňa 04.08.2011) chýbalo označenie účtov, na ktorých sa účtovný prípad zaúčtoval.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
V účtovníctve obce boli faktúry č. 009/2011 v sume 200,00 EUR a č. 1/2011 v sume 200,00 EUR za dodávku občerstvenia pre pracovníkov pracujúcich na výstavbe vodozádržných opatrení zaúčtované na účet 513 – náklady na reprezentáciu. Zabezpečenie pitného režimu patrí medzi osobné náklady, ktoré sa účtujú na účtoch účtovnej skupiny 52 a to buď na účte 527 – zákonné sociálne náklady (ak sa pitný režim zabezpečoval v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi) alebo sa účtuje ako ostatný sociálny náklad na účte 528 – ostatné sociálne náklady.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Záloha v sume 36 000,00 EUR poskytnutá na základe Zálohovej faktúry č. 11003 zo dňa 10.6.2014 bola obcou zaúčtovaná priamo do nákladov na účet 518 – ostatné služby. Tým, že obec zaúčtovala poskytnutú zálohu priamo do nákladov, nepostupovala v súlade s § 43 ods. 4 Opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31, podľa ktorého sa poskytnuté preddavky pred splnením zmluvy zo strany dodávateľa účtujú na účet 314 - poskytnuté prevádzkové preddavky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Výdavky (faktúra č. 009/2011 v sume 200,00 EUR a č. 1/2011 v sume 200,00 EUR) za dodávku občerstvenia pre pracovníkov pracujúcich na výstavbe vodozádržných opatrení boli obcou zatriedené na položku 633 016 - reprezentačné. Keďže v uvedenom prípade sa nejednalo o reprezentačné výdavky obce, mali byť predmetné výdavky zatriedené na položku 633 011 – potraviny.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
V kontrolovanom období nemala obec interné predpisy, v ktorých by boli v súlade s § 2 ods. 2 písmeno d) zákona č. 502/2001 Z. z. upravené postupy finančného riadenia obce (napr. smernica o obehu účtovných dokladov, smernica o finančnej kontrole ...).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Predbežnou finančnou kontrolou neboli overované hotovostné finančné operácie, čím obec nepostupovala v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 502/2001 Z. z., podľa ktorého predbežnou finančnou kontrolou orgán verejnej správy overuje každú pripravovanú finančnú operáciu v nadväznosti na ustanovenie § 2 ods. 2 písm. j) citovaného zákona, podľa ktorého finančnou operáciou je príjem alebo použitie verejných prostriedkov v hotovosti alebo bezhotovostne, právny úkon alebo iný úkon majetkovej povahy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že v súvislosti s realizáciou vodozádržných objektov 1. RP obec nepožiadala miestne príslušný stavebný úrad o vydanie rozhodnutia o využívaní územia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 50/1976 Zb.
Kontrolou vedenia stavebného denníka a odovzdácieho protokolu bolo zistené, že dodávateľ stavebných prác v súvislosti s realizáciou vodozádržných objektov 1. RP neviedol stavebný denník. Tým, že obec nevyžadovala od dodávateľa stavebných prác vedenie stavebného denníka, nekonala v súlade s čl. VIII, bod 10 Zmluvy o dielo (bez čísla) zo dňa 07.06.2011.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Fyzickou obhliadkou realizovaného 1. RP, ktorá sa uskutočnila dňa 05.06.2014 bolo zistené, že projekt bol zrealizovaný a ukončený. Obhliadkou 20-tich protipovodňových objektov 1. RP bolo zistené, že vodozádržné opatrenia plnia svoj účel s výnimkou troch vodozádržných opatrení (odrážky na ceste), ktoré boli zanesené zeminou, t.j. boli nefunkčné.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Predpokladaná hodnota zákazky bola vo výzve stanovená v sume 90 000,00 EUR s DPH,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Porovnaním zmluvných podmienok dohodnutých so zhotoviteľom v zmluve o dielo zo 07.06.2011 a podmienok uvedených vo výzve na predloženie cenovej ponuky z 29.03.2011 bolo zistené, že nebol dodržaný bod 10 uvedenej výzvy, v ktorej obec požadovala 30 dňovú lehotu splatnosti faktúr. Obec uzatvorila so zhotoviteľom zmluvu o dielo, kde bola dohodnutá 14 - dňová lehota splatnosti faktúr.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.

Obec Herľany

IČO
00324183
Sídlo
Herľany 49, 04445 Herľany
Kontrolované obdobie
doba realizácie projektu a súvisiace obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Nepožiadanie o Rozhodnutie o využívaní územia.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 50/1976 Zb.
Vykonanie predbežnej finančnej kontroly formálne.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Nevykonanie verejného obstarávania.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Neurčenie predpokladanej hodnoty vo verejnom obstarávaní.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Nezachovanie hospodárnosti a efektívnosti vo verejnom obstarávaní.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.

Obec Horné Srnie

IČO
00311588
Sídlo
Družstevná 430/1, 91442 Horné Srnie
Kontrolované obdobie
doba realizácie projektu a súvisiace obdobie
Termín kontroly
11.05.2014 - 13.08.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Nesprávne uvedený účastníkom konania.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Pri dvoch dodávateľských faktúrach neboli priložené súpisy vykonaných prác.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Pri piatich pracovných zmluvách uvedený údaj o tom, kto pri uzatváraní konal v mene zamestnávateľa.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 311/2001 Z.z.
Nevykonávanie predbežnej finančnej kontroly.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Neuvedenie, či pripravovaná finančná operácia bola alebo nebola v súlade s rozpočtom, uzatvorenými zmluvami, internými aktmi riadenia,.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Nežiadanie rozhodnutia o využití územia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 50/1976 Zb.
Nevyčerpanie finančných prostriedkov a ich vrátenie na účet poskytovateľa do zmluvne stanoveného termínu.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Nevyčerpané finančné prostriedky boli vrátené na účet poskytovateľa po zmluvne stanovenom termíne.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Finančné prostriedky boli vyúčtované po zmluvne stanovenom termíne.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Obec Horný Vadičov

IČO
00314030
Sídlo
Horný Vadičov 160, 02345 Horný Vadičov
Kontrolované obdobie
doba realizácie projektu a súvisiace obdobie
Termín kontroly
11.05.2014 - 24.08.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec uhradila dve dodávateľské faktúry za obstaranie dreva od toho istého dodávateľa (fakturovaná suma dosiahla finančný limit podprahovej zákazky), pričom nebolo vykonané verejné obstarávanie na výber dodávateľa drevnej guľatiny
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 25/2006 Z.z.
Obec uhradila päť dodávateľských faktúr za zemné práce a dopravné výkony, (fakturovaná suma dosiahla finančný limit podprahovej zákazky),pričom dodávateľa vybrala len na základe prieskumu trhu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 25/2006 Z.z.
Obec zahrnula do vyúčtovania poskytnutých finančných prostriedkov výdavok, ktorý nebol uskutočnený v súvislosti s prvým realizačným projektom
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Nehospodárne konanie Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
Obec uskutočnila platby na základe účtovných dokladov, ktorých obsah nedostatočne preukazoval faktúrovanú skutočnosť
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
Obec neoverila predbežnou finančnou kontrolou zmluvu o poskytnutí finančných prostriedkov, dodatok k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov, dohody s UPSVaR, objednávky na pracovné náradie, na pracovné odevy a pracovnú obuv
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z., 502/2001 Z.z.
Obec nevykonala vyúčtovanie použitých finančných prostriedkov v zmluvne stanovenom termíne.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Obec Hrabkov

IČO
00327093
Sídlo
Hrabkov 0, 08233 Hrabkov
Kontrolované obdobie
doba realizácie projektu a súvisiace obdobie
Termín kontroly
19.03.2014 - 29.06.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec nesprávne stanovila výšku predpokladanej hodnoty zákazky v sume 90 000,00 eur ako cenu s daňou z pridanej hodnoty.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Obec nedodržala princíp nediskriminácie uchádzačov tým, že uzatvorila so zhotoviteľom Zmluvu o dielo so 14 – dňovou lehotou splatnosti faktúr v rozpore s výzvou na predloženie cenovej ponuky a ponukou uchádzača, kde bola ustanovená 30 – dňová lehota splatnosti faktúr.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Prijímateľ nepožiadal o zmenu štruktúry výdavkov z dôvodu zmeny nad stanovené percento, použil verejné prostriedky na úhradu výdavkov za školenie priamo zhotoviteľovi diela v rozpore so štruktúrovaným rozpočtom a nedodržal zmluvne dohodnutý termín na vyúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Prijímateľ nepožiadal o zmenu štruktúry výdavkov z dôvodu zmeny nad stanovené percento, použil verejné prostriedky na úhradu výdavkov za školenie priamo zhotoviteľovi diela v rozpore so štruktúrovaným rozpočtom a nedodržal zmluvne dohodnutý termín na vyúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Nesprávne triedil poskytnutý preddavok v priebehu roka v sume 45 000,00 eur na podpoložke 637004 – Všeobecné služby miesto na podpoložke 637030 – Preddavky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 690/2004 Z.z., 523/2004 Z.z., 583/2004 Z.z.

Obec Jaklovce

IČO
00329207
Sídlo
Nová 464/81, 05561 Jaklovce
Kontrolované obdobie
doba realizácie projektu a súvisiace obdobie
Termín kontroly
29.04.2014 - 16.07.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec ako osoba povinná podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zmluvu o poskytnutí finančných prostriedkov, dodatok č. 1/2012 k tejto zmluve na svojom webovom sídle nezverejnila. Nezverejním zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov a dodatkov k tejto zmluve obec porušila § 5a zákona o slobode informácií.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Obec predbežnú finančnú kontrolu pred použitím poskytnutých finančných prostriedkov nevykonávala v zákonom stanovenom rozsahu a nesprávne uviedla, čo bolo predbežnou finančnou kontrolou overené, porušila § 9 ods. 1 a 3 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Nevybudovaním navrhnutého počtu a druhu vodozádržných objektov obec nepostupovala pri realizácii projektu podľa Čl. II. bod 3 zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov. Tým, že obec porušila podmienky, za ktorých boli verejné prostriedky poskytnuté, porušila finančnú disciplínu podľa § 31 ods. 1 písm. n) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Obec vo verejnom obstarávaní určila predpokladanú hodnotu zákazky s daňou z pridanej hodnoty, čím porušila § 5 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Nevykonaním verejného obstarávania na dodávky tovarov a materiálov obec porušila § 9 ods. 1 a ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. Použitím poskytnutých finančných prostriedkov, schválených na výdavky za nákup ochranných pomôcok, bez vykonania verejného obstarávania podľa zákona o verejnom obstarávaní a vnútornej smernice obec porušila Čl. II. bodu 3 zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov. Nevykonaním verejného obstarávania v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a s vnútornou smernicou obec zároveň porušila finančnú disciplínu podľa § 31 ods.1 písm. n) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Predložené cenové ponuky v rámci verejného obstarávania od troch uchádzačov obsahovali znaky koluzívneho správania, v ktorého dôsledku podnikatelia koordinujú svoje správanie, najmä v procese verejného obstarávania, čo je podľa § 4 ods. 3 písm. f) zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánoch štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zakázané z dôvodu, že sa jedná o formu dohody obmedzujúcej súťaž.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 136/2001 Z.z.

Obec Jalovec

IČO
00647845
Sídlo
Mlynská 636, 97231 Jalovec
Kontrolované obdobie
doba realizácie projektu a súvisiace obdobie
Termín kontroly
12.05.2014 - 20.08.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Nesprávne uvedený účastník účtovného prípadu.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Pri pracovných zmluvách so zamestnancami nebol uvedený štatutárny orgán zamestnávateľa.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 311/2001 Z.z.
Nevykonanie predbežnej finančnej kontroly.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Neuvedenie údajov o súlade s rozpočtom, uzatvorenými zmluvami, internými aktmi riadenia.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Nevykonanie verejného obstarávania, nezabezpečenie maximálnej hospodárnosti pri použití finančných prostriedkov.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Finančné prostriedky boli vyúčtované po zmluvne stanovenom termíne.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Obec Jelšovce

IČO
00308081
Sídlo
Jelšovce 37, 95143 Jelšovce
Kontrolované obdobie
doba realizácie projektu a súvisiace obdobie
Termín kontroly
13.05.2014 - 07.08.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec nepostupovala v súlade s § 6 ods. 2 písm. f) zákona č. 524/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti ÚV SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“) tým, že nepreukázala predloženie čestného vyhlásenia o tom, že dotáciu na tento projekt nežiada aj od iného subjektu alebo jej na tento projekt nebola od iného subjektu dotácia poskytnutá.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 524/2010 Z.z.
Nedodržaním zmluvne dohodnutých podmienok zároveň došlo k porušeniu finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. n) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy“), keďže neboli dodržané pravidlá a podmienky, za ktorých boli verejné prostriedky poskytnuté.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Obec nepodala žiadosť na príslušný stavebný úrad o vydanie rozhodnutia o využití územia, ktorým sa povoľuje nové využívanie územia, a tým nepostupovala podľa § 39b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“). Kópia tejto žiadosti mala tvoriť prílohu k prihláške do 2. RP.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 50/1976 Zb.
Nezverejnením súhrnnej správy o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 EUR na webovom sídle obce, bolo porušené ustanovenie § 102 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Zmluvou o dielo sa zmluvné strany dohodli na záručnej dobe pre realizované dielo 24 mesiacov od odovzdania diela, čo bolo v rozpore s § 12 ods. 1 písm. b) bod 4 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého je počas uskutočňovania verejnej práce povinnosť vyžadovať v zmluve záručnú lehotu minimálne päť rokov. Obec si v zmluve tiež nevyhradila právo nezaplatiť zhotoviteľovi najmenej 5 % a najviac 10 % z dohodnutej ceny do doby preukázania splnenia kvalitatívnych parametrov pri odovzdaní diela a tým nepostupovala podľa § 12 ods. 1 písm. b) bod 3 zákona o verejných prácach.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 254/1998 Z.z.
Tým, že si obec neuplatnila v zmluve všetky svoje práva, nepostupovala v zmysle § 7 ods. 2 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 138/1991 Zb.

Obec Kojšov

IČO
00329258
Sídlo
Kojšov 3, 05552 Kojšov
Kontrolované obdobie
doba realizácie projektu a súvisiace obdobie
Termín kontroly
29.04.2014 - 01.07.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

obec ako osoba povinná podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o slobode informácií“) zmluvu o poskytnutí finančných prostriedkov, dodatok č. 1/2012 a dodatok č. 2/2012 k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na svojom webovom sídle nezverejnila. Podľa vyjadrenia starostu obce zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov a jej dodatky boli zverejnené v zmysle zákona o slobode informácií poskytovateľom. Nezverejním zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov a dodatkov k tejto zmluve obec porušila § 5a zákona o slobode informácií.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Obec predbežnú finančnú kontrolu pred použitím poskytnutých finančných prostriedkov nevykonávala v zákonom stanovenom rozsahu a nesprávne uviedla, čo bolo predbežnou finančnou kontrolou overené, porušila § 9 ods. 1 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Nevybudovaním navrhnutého počtu a druhu vodozádržných objektov obec nepostupovala pri realizácii projektu podľa Čl. II. bod 3 zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov v súlade s projektovou dokumentáciou.Tým, že obec porušila podmienky, za ktorých boli verejné prostriedky poskytnuté, porušila finančnú disciplínu podľa § 31 ods. 1 písm. n) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Obec vo verejnom obstarávaní určila predpokladanú hodnotu zákazky s daňou z pridanej hodnoty, čím porušila § 5 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Nevykonaním verejného obstarávania na dodávky tovarov a materiálov v sume 3 611,02 eur obec porušila § 9 ods. 1 a ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Použitím poskytnutých finančných prostriedkov bez vykonania verejného obstarávania podľa zákona o verejnom obstarávaní a vnútornej smernice obec porušila Čl. II. bodu 3 zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov. Obec zároveň porušila finančnú disciplínu podľa § 31 ods.1 písm. j) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 523/2004 Z.z.

Obec Košická Polianka

IČO
00324353
Sídlo
Košická Polianka 0, 04441 Košická Polianka
Kontrolované obdobie
doba realizácie projektu a súvisiace obdobie
Termín kontroly
24.04.2014 - 07.08.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Nepožiadanie o Rozhodnutie o využívaní územia.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 50/1976 Zb.
Nedodržanie štruktúry vodozádržných opatrení.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Nevrátenie finančných prostriedkov v určenom termíne.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Vykonanie predbežnej finančnej kontroly formálne.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Určenie predpokladanej zakázky vo verejnom obstarávaní s DPH.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Nevykonanie verejného obstarávania a nezabezpečenie hospodárnosti a efektívnosti pri verejnom obstarávaní.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.

Obec Lazy pod Makytou

IČO
00317446
Sídlo
Lazy pod Makytou 0, 02055 Lazy pod Makytou
Kontrolované obdobie
doba realizácie projektu a súvisiace obdobie
Termín kontroly
12.05.2014 - 19.08.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Neuvedenie podstatných náležitostí v pracovných zmluvách
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 40/1964 Zb.
Účtovanie o účtovných prípadoch, ktoré nesúviseli s účtovným obdobím
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Nesprávne uvedený účastník účtovného prípadu.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Chýbajúce údaje na dodávateľskej faktúre.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Nevykonanie predbežnej finančnej kontroly.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Neuvedenie podstatných náležitostí pri predbežnej finančnej kontrole.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Nevykonanie verejného obstarávania.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.

Obec Mad

IČO
00800201
Sídlo
Mad 200, 93014 Mad
Kontrolované obdobie
doba realizácie projektu a súvisiace obdobie
Termín kontroly
12.05.2014 - 22.07.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec nezverejnila faktúru súvisiacu s realizáciou projektu na svojom webovom sídle, čím nepostupovala v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Kontrolou vykonávania predbežnej finančnej kontroly bolo zistené, že obec pred uzatvorením zmlúv nevykonala predbežnú finančnú kontrolu, čím nepostupovala v súlade s ustanovením zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Kontrolovaný subjekt v troch prípadoch porušil ustanovenia zmlúv, ktoré sa týkali lehôt splatnosti faktúr tým, že tieto lehoty nedodržal.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom
Obec predložila záverečnú správu, ktorá neobsahovala fotodokumentáciu pred a po ukončení realizácie projektu a vyúčtovanie projektu neobsahovalo predpísané náležitosti, čím porušila ustanovenie zmluvy s poskytovateľom finančných prostriedkov.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom

Obec Malý Šariš

IČO
00327441
Sídlo
Malý Šariš 0, 08001 Malý Šariš
Kontrolované obdobie
doba realizácie projektu a súvisiace obdobie
Termín kontroly
23.03.2014 - 08.06.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec nesprávne stanovila výšku predpokladanej hodnoty zákazky v sume 90 000,00 eur ako cenu s daňou z pridanej hodnoty.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nedodržala princíp nediskriminácie uchádzačov tým, že uzatvorila so zhotoviteľom Zmluvu o dielo so 14 – dňovou lehotou splatnosti faktúr v rozpore s výzvou na predloženie cenovej ponuky a ponukou uchádzača, kde bola ustanovená 30 – dňová lehota splatnosti faktúr.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Dodatok č. 1 z 24.10.2011 k zmluve o dielo nebol zverejnený na webovom sídle obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Dodatok č. 1 z 24.10.2011 k zmluve o dielo nebol zverejnený na webovom sídle obce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Prijímateľ nepožiadal o zmenu štruktúry výdavkov nad stanovené percento.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nedodržaním zmluvne dohodnutých podmienok došlo k porušeniu finančnej disciplíny, keďže neboli dodržané pravidlá a podmienky, za ktorých boli verejné prostriedky poskytnuté.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Nedodržaním zmluvne dohodnutého termínu na vyúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov došlo k porušeniu zmluvných podmienok.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nedodržaním zmluvne dohodnutého termínu na vyúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov došlo k porušeniu finančnej disciplíny.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Nesprávnym triedením poskytnutého preddavku v priebehu roka v sume 45 000,00 eur na podpoložke 637004 – Všeobecné služby tzn. do vyúčtovania netriedila preddavok na podpoložke 637030 – Preddavky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nesprávnym triedením poskytnutého preddavku v priebehu roka v sume 45 000,00 eur na podpoložke 637004 – Všeobecné služby tzn. do vyúčtovania netriedila preddavok na podpoložke 637030 – Preddavky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nesprávnym triedením poskytnutého preddavku v priebehu roka v sume 45 000,00 eur na podpoložke 637004 – Všeobecné služby tzn. do vyúčtovania netriedila preddavok na podpoložke 637030 – Preddavky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nesprávne zaúčtovala náklady na vstupné lekárske prehliadky v sume 25,00 eur na účte 518 – Ostatné služby.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec nesprávne zaúčtovala náklady na vstupné lekárske prehliadky v sume 25,00 eur na účte 518 – Ostatné služby.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec účtovala o krátkodobej finančnej výpomoci nesprávne na účte 067 - Ostatné pôžičky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec účtovala o krátkodobej finančnej výpomoci nesprávne na účte 067 - Ostatné pôžičky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Neuplatnila rozpočtovú klasifikáciu ekonomickej klasifikácie pri triedení príjmových a výdavkových finančných operácií v sume 10 040,00 eur súvisiacich s prijatou pôžičkou a jej splátkami.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Neuplatnila rozpočtovú klasifikáciu ekonomickej klasifikácie pri triedení príjmových a výdavkových finančných operácií v sume 10 040,00 eur súvisiacich s prijatou pôžičkou a jej splátkami.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Neuplatnila rozpočtovú klasifikáciu ekonomickej klasifikácie pri triedení príjmových a výdavkových finančných operácií v sume 10 040,00 eur súvisiacich s prijatou pôžičkou a jej splátkami.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Obec Mýtna

IČO
00316253
Sídlo
Mýtna 47, 98553 Mýtna
Kontrolované obdobie
doba realizácie projektu a súvisiace obdobie
Termín kontroly
27.03.2014 - 28.07.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Pri kontrole účtovníctva týkajúceho sa poskytnutých finančných prostriedkov na realizáciu prác 2. RP bolo zistené, že obec o úhrade zálohy v sume 11 619,74 EUR účtovala podľa dátumu v denníku dňa 06.12.2011, pričom podľa bankového výpisu bola záloha v sume 11 619,74 EUR uhradená až dňa 08.12.2011.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
V súvislosti s kontrolou hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti použitia finančných prostriedkov bolo zistené, že obec nevykonala verejné obstarávanie na dodávateľa stavebných prác súvisiacich s realizáciou 2. RP v sume 15 994,15 EUR. Týmto konaním nezabezpečila obec maximálnu hospodárnosť pri použití finančných prostriedkov, čím nepostupovala v súlade s § 19 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Pri kontrole poskytovania preddavkov poskytnutých v súvislosti s 1. RP bolo zistené, že na základe faktúry č. 10110015 z 15.06.2011 uhradila obec dňa 16.06.2011 dodávateľovi stavebných prác preddavok v sume 67 500,00 EUR. Poskytnutý preddavok bol zúčtovaný faktúrou č. 10110036 z 28.09.2011. Poskytnutím preddavku na obdobie dlhšie ako tri mesiace kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s ustanovením § 19 ods. 8 zákona č. 523/2004 Z. z., podľa ktorého subjekt verejnej správy môže poskytovať preddavky najviac na obdobie troch mesiacov v závislosti od vecného plnenia dodávok výkonov a tovarov.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Bolo zistené, že obec nevykonala vyúčtovanie oprávnených výdavkov 1. RP v súlade so zmluvou, keď: V zmysle dodatku č. 1/2011 k Zmluve č. 204/2011 bol dohodnutý termín na použitie a vyúčtovanie finančných prostriedkov do 30.11.2011. Obec vypracovala „Vyúčtovanie finančných prostriedkov, poskytnutých na základe Zmluvy č. 204/2011 na realizáciu prác prvého realizačného projektu Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR 2011“ dňa 14.12.2011. Tým, že obec nevyúčtovala finančné prostriedky v zmluvne dohodnutom termíne do 30.11.2011, nekonala v súlade s čl. II, bod 5 Zmluvy č. 204/2011.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
V zmysle čl. II, bod 5 Zmluvy č. 1817/2011 bola obec povinná vyúčtovať poskytnuté finančné prostriedky v termíne do 15.04.2012. Obec bola dňa 12.04.2012 formou mailovej komunikácie usmernená z úradu vlády, že v prípade, ak obec nestihne zaslať Vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých na základe Zmluvy č. 1817/2011 na realizáciu prác 2. RP v stanovenom termíne do 15. apríla 2012, úrad vlády bude akceptovať aj neskoršie predloženie vyúčtovania a predloženie príslušnej dokumentácie najneskôr do 30.04.2012. Obec vypracovala vyúčtovanie finančných prostriedkov dňa 30.04.2012. Tým, že obec nevyúčtovala finančné prostriedky v zmluvne dohodnutom termíne do 15.04.2012, nekonala v súlade s čl. II, bod 5 Zmluvy č. 204/2011.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec vo vyúčtovaní finančných prostriedkov z 30.04.2012 deklarovala čerpanie poskytnutých finančných prostriedkov v sume 19 410,06 EUR. Rozdiel medzi výškou poskytnutých finančných prostriedkov a výškou vyčerpaných finančných prostriedkov v sume 589,94 EUR obec uhradila dňa 27.04.2012 na účet úradu vlády. Tým, že obec nevrátila nevyčerpanú časť poskytnutých finančných prostriedkov v sume 589,94 EUR do desiatich pracovných dní odo dňa určeného na použitie finančných prostriedkov, t.j. najneskôr do 17.04.2012 nekonala v súlade s čl. II, bod 7.2 zmluvy č. 1817/2011.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
V Zmluve č. 204/2011, čl. II, bod 4 bolo stanovené, že „prijímateľ použije finančné prostriedky podľa schválených položiek štruktúrovaného rozpočtu“. Zmena štruktúry výdavkov, na ktoré boli finančné prostriedky použité bola možná maximálne do výšky 10% v rámci jednotlivých položiek. Prijímateľ mohol požiadať o zmenu štruktúry výdavkov vyššiu ako 10 % v rámci jednotlivých položiek formou písomnej žiadosti o zmenu štruktúrovaného rozpočtu v lehote 15 pracovných dní pred uplynutím lehoty určenej na vyúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov. Na základe dodacích listov bolo zistené, že došlo k zmene štruktúry výdavkov vyššej ako 10 % pri nasledovných položkách, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 3 Tabuľka č. 3 Položky rozpočtu, kde bol zistený rozdiel vyšší ako 10 % medzi zmluvne dohodnutou a skutočnou výškou položky vyčíslenú v merných jednotkách m3 a v EUR Položka Výdavky na položku podľa zmluvy Výdavky na položku skutočnosť Rozdiel* Rozdiel (v %) m3 EUR m3 EUR m3 EUR revitalizácia lesných ciest 400 1 012,00 463 1 171,39 + 63 + 159,39 15,75 revitalizácia eróznych rýh 4 700 11 891,00 6 697 16 943,41 + 1 997 + 5 052,41 42,48 revitalizácia vodných tokov 21 760 55 052,80 13 562 34 311,86 - 8 198 - 20740,94 37,67 revitalizácia tráv. porastov 4 160 10 524,80 10 638 26 914,14 + 6 478 + 16 389,34 155,72 revitalizácia ornej pôdy 340 860,20 0 1 171,39 - 340 - 860,20 - * cena za jednotku bola 2,53 EUR/ m3 Tým, že obec nepožiadala o zmenu štruktúry výdavkov vyššiu ako 10 % v rámci jednotlivých položiek formou písomnej žiadosti o zmenu štruktúrovaného rozpočtu nekonala v súlade s čl. II, bod 4 Zmluvy č. 204/2011.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Kontrola preverila súlad realizovaných stavieb s projektom, pričom bolo zistené, že: a) Prvý realizačný projekt: Podľa projektu bolo navrhnutých: - na lesných cestách a zvážnych linkách 50 - 70 vodozádržných opatrení (odrážky, úprava svahov), - v eróznych ryhách a roklinách 200 – 230 vodozádržných opatrení (drevené stupne 150 – 180 kusov a sypané hrádze z lomového kameňa v počte 50 kusov), - na periodicky vysychajúcich drobných bezmenných tokoch 180 – 220 vodozádržných opatrení (drevené hrádzky), - na trvalých trávnatých porastoch a lúkach 30 – 40 vodozádržných opatrení (zasakovacie pásy a jamy), - na ornej pôde a nespevnených cestách neboli v projekte vyčíslené počty vodozádržných opatrení, ale len predpokladaný vodozádržný objem navrhovaných zasakovacích pásov, vŕbových zápletov a drevených stupňov v celkovom objeme 660 m3. V projekte bolo navrhnuté vybudovať celkom 460 – 560 vodozádržných opatrení, ktoré mali zadržať 31 860 m3 vody. Podľa porealizačného zamerania a údajov uvedených v záverečnej správe: - bolo vybudovaných celkom 223 vodozádržných objektov s vodozádržným objemom 32 500 m3, ktorých prehľad je uvedený v tabuľke č. 5. Tabuľka č. 5 Prehľad zrealizovaných revitalizačných opatrení Revitalizačné opatrenie Počet v kusoch Vodozádržný objem v m3 Drevená hrádza 174 13 017 Odrážka na lesnej/poľnej ceste 26 1 076 Sypaná hrádza 6 7 742 Zasakovacia jama 3 27 Zasakovací pás 14 10 638 Celkom 223 32 500 Dňa 09.09.2011 obec obdržala od odborného garanta projektu mail, v ktorom jej zasiela na vedomie usmernenie od zamestnanca úradu vlády, že „ v prípade rozdielu medzi lokalitou, resp. počtom zhotovených opatrení v teréne a naprojektovaných opatrení v štúdii je modifikácia projektu možná pokiaľ sa zachová stanovený objem vodozádržných opatrení, pričom pán splnomocnenec žiada, aby takéto zmeny boli ohlásené na jeho sekretariát“. Obec listom bez čísla a dátumu informovala úrad vlády, že došlo k zmene počtu a typov vybudovaných vodozádržných opatrení ako bolo navrhnuté v projekte. Tým, že došlo k zmene počtu a typov vybudovaných vodozádržných opatrení oproti tomu, ako boli navrhnuté v projekte, obec nekonala v súlade s čl. II, bod 3 Zmluvy č. 204/2011, podľa ktorého prijímateľ pri realizácii opatrení a aktivít projektu postupuje podľa projektovej dokumentácie spracovanej odborným garantom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Druhý realizačný projekt: Podľa projektu bolo navrhnutých: - 100 – 140 vodozádržných opatrení (drevené a dreveno-kamenné stupne), - 9 vodozádržných opatrení (sypané hrádze), - 30 vodozádržných opatrení (odrážky a zasakávací priestor), - 4 vodozádržné opatrenia (zasakovacie pásy), - 20 vodozádržných opatrení (zasakovacie jamy). V projekte bolo navrhnuté vybudovať celkom 163 – 203 vodozádržných opatrení, ktoré mali zadržať 10 000 m3 vody. Podľa porealizačného zamerania a údajov uvedených v záverečnej správe bolo vybudovaných celkom 76 vodozádržných objektov s vodozádržným objemom 11 042 m3, ktorých prehľad je uvedený v tabuľke č. 6. Tabuľka č. 6 Prehľad zrealizovaných revitalizačných opatrení Revitalizačné opatrenie Počet v kusoch Vodozádržný objem v m3 Drevená hrádza 68 1 881 Dreveno-kamenná hrádza 2 401 Zasakovacia jama 1 16 Zasakovací pás 5 8 744 Celkom 76 11 042 V súlade s usmernením úradu vlády, ktorý obec obdŕžala dňa 09.09.2011 postupovala obec aj pri 2. RP. Tým, že došlo k zmene počtu a typov vybudovaných vodozádržných opatrení oproti tomu, ako boli navrhnuté v projekte, obec nekonala v súlade s čl. II, bod 3 Zmluvy č. 1817/2011, podľa ktorého prijímateľ pri realizácii opatrení a aktivít projektu postupuje podľa projektovej dokumentácie spracovanej odborným garantom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Predbežnou finančnou kontrolou neboli overované finančné operácie súvisiace s vyplatením preddavkov na základe vystavených zálohových faktúr.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že v súvislosti s realizáciou vodozádržných objektov 1. RP obec nepožiadala miestne príslušný stavebný úrad o vydanie rozhodnutia o využívaní územia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 50/1976 Zb.
Kontrolou vedenia stavebného denníka a odovzdávacích protokolov bolo zistené, že dodávateľ stavebných prác v súvislosti s realizáciou vodozádržných objektov 1. RP a 2. RP neviedol stavebný denník.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Obhliadkou 25 protipovodňových objektov prvého a druhého realizačného projektu bolo zistené, že vodozádržné opatrenia plnia svoj účel s výnimkou dvoch vodozádržných opatrení (zasakovacích pásov) prvého realizačného projektu, ktoré boli zanesené zeminou t.j. boli nefunkčné. Tým, že obec nezabezpečila údržbu všetkých vytvorených revitalizačných opatrení v takom rozsahu aby boli funkčné a plnili svoj účel, nekonala v súlade s čl. II, bod 13 Zmluvy č. 204/2011.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolou internej smernice o verejnom obstarávaní bolo zistené, že smernica neobsahovala aktuálne finančné limity v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Predpokladaná hodnota zákazky bola vo výzve stanovená v sume 90 000,00 EUR s DPH,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Kontrolou obstarania stavebných prác súvisiacich s realizáciou 2. RP v sume 15 994,15 EUR bolo zistené, že obec nepostupovala v súlade s § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 25/2006 Z. z., keď uzatvorila zmluvu s dodávateľom stavebných prác bez predchádzajúceho verejného obstarávania.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Bolo zistené, že vyúčtovania finančných prostriedkov 1. RP a 2. RP neobsahovali fotodokumentáciu stavu pred realizáciou projektu. Tým, že vyúčtovania neobsahovali všetky požadované náležitosti, obec nekonala v súlade s čl. II, bod 5 Zmluvy č. 204/2011 a v súlade s čl. II, bod 5 Zmluvy č. 1817/2011.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.

Obec Necpaly

IČO
00316814
Sídlo
Necpaly 168, 03812 Necpaly
Kontrolované obdobie
doba realizácie projektu a súvisiace obdobie
Termín kontroly
19.05.2014 - 25.08.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky s DPH
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
neoslovenie všetkých uchádzačov VO o doplnenie ceny pri zmene predmetu VO
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
nezverejnenie zmluvy o dielo 1. RP a 15 objednávok
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
nedodržanie postupov účtovania
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 419/2007 Z.z., 431/2002 Z.z.
neoverenie zmluvy o dielo PFK
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
nedodržanie rozpočtovej klasifikácie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 690/2004 Z.z., 583/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
použitie bežného transferu z minulého rozpočtového roka po 31.3. nasledujúceho rozpočtového roka
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Porušenie finančnej disciplíny, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
podpísanie zmuvy o dielo pred podpisom zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov (1. RP)
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
nehospodárny nákup ochranných pomôcok
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
neprevedenie zmeny štruktúrovaného rozpočtu v prípade zmeny štruktúry výdavkov vyššej ako 10 %
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
úprava rozpočtu bez rozpočtového opatrenia
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
vyúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov po stanovenom termíne
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
absencia zmluvy medzi zhotoviteľom a obcou o podmienkach koordinácie uchádzačov o zamestnanie 1. RP
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
suma uvedená v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí prác a suma uvedená v zmluve o dielo nesúhlsili s konečnou sumou výdavkov podľa štruktúrovaného rozpočtu
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
prijímateľ sa zaviazal zabezpečovať kontrolu plnenia účelu, údržbu a servis vytvorených revitalizačných a protieróznych opatrení, opatrení prevencie pred povodňami a suchom po dobu 20 rokov od ich dokončenia
Typ nedostatku: -

Obec Nová Bystrica

IČO
00314145
Sídlo
Nová Bystrica 0, 02305 Nová Bystrica
Kontrolované obdobie
doba realizácie projektu a súvisiace obdobie
Termín kontroly
18.05.2014 - 25.08.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky s DPH
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
nezverejnenie zmluvy o dielo 2. RP + dodatok, nezverejnenie faktúr
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
nedodržanie postupov účtovania neúčtovanie do nákladov, neúčtovanie nákladov súvisiacich s obstaraním na účet 042
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 419/2007 Z.z., 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
účtovné doklady neobsahovli označenie účtov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
nezahrnutie projektovej dokumentácie do obstarávacej ceny
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
nedodržanie rozpočtovej klasifikácie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 690/2004 Z.z., 583/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
použitie bežného transferu z minulého rozpočtového roka po 31.3. nasledujúceho rozpočtového roka prekročenie lehoty na použitie finančných prostriedkov, porušenie fin. disciplíny
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Porušenie finančnej disciplíny, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
podpísanie zmluvy o dielo pred podpisom zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
porušenie fin. disciplíny - nevrátenie nevyčerpanej čiastky
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
porušenie fin. disciplíny - nedodržanie zmluvných podmienok
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
vyúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov po stanovenom termíne
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nedodržanie splatnosti konečnej faktúry
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
prijímateľ sa zaviazal zabezpečovať kontrolu plnenia účelu, údržbu a servis vytvorených revitalizačných a protieróznych opatrení, opatrení prevencie pred povodňami a suchom po dobu 20 rokov od ich dokončenia
Typ nedostatku: -

Obec Obyce

IČO
00308358
Sídlo
Cintorínska 229, 95195 Obyce
Kontrolované obdobie
doba realizácie projektu a súvisiace obdobie
Termín kontroly
24.04.2014 - 07.08.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Zatriedenie výdavku na nesprávnej podpoložke rozpočtovej klasifikácie
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Stavebný denník bol neúplny.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 50/1976 Zb.
Stanovenie hodnoty zákazky pri verejnom obstrávaní s DPH.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Obec uzatvorila zmluvu o dielo skor, ako bola podpísaná zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Smernica o verejnom obstrávaní obsahovala nesprávne finančné limity.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z.

Obec Ohrady

IČO
00305634
Sídlo
Ohrady 267, 93012 Ohrady
Kontrolované obdobie
doba realizácie projektu a súvisiace obdobie
Termín kontroly
12.05.2014 - 24.07.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec nezverejnila dve zmluvy súvisiace s realizáciou projektu na svojom webovom sídle, čím nepostupovala v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám a zároveň týmto konaním nepostupovala v súlade s Občianskym zákonníkom.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z., 211/2000 Z.z.
Obec nezverejnila dve objednávky súvisiace s realizáciou projektu na svojom webovom sídle, čím nepostupovala v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Kontrolovaný subjekt nezverejnil súhrnnú správu o zákazkach s nízkou hodnotou na svojom webovom sídle, čím nepostupoval v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Obec nevykonala v troch prípadoch predbežnú finančnú kontrolu pred uzatvorením zmlúv a nevykonala predbežnú finančnú kontrolu na objednávke, čím nepostupovala v súlade s ustanovením zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.

Obec Ovčie

IČO
00327581
Sídlo
Ovčie 0, 08238 Ovčie
Kontrolované obdobie
doba realizácie projektu a súvisiace obdobie
Termín kontroly
19.03.2014 - 11.08.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec nesprávne stanovila výšku predpokladanej hodnoty zákazky v sume 90 000,00 eur ako cenu s daňou z pridanej hodnoty.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Obec nedodržala princíp nediskriminácie uchádzačov tým, že uzatvorila so zhotoviteľom Zmluvu o dielo so 14 – dňovou lehotou splatnosti faktúr v rozpore s výzvou na predloženie cenovej ponuky, kde bola ustanovená 30 – dňová lehota splatnosti faktúr.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Obec po dokončení diela nevykonávala kontrolu plnenia účelu, údržbu a servis vytvorených opatrení.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Nedodržaním zmluvne dohodnutého termínu na vyúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov došlo k porušeniu zmluvných podmienok.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Obec nesprávne zaúčtovala náklady na vstupné lekárske prehliadky v sume 50,00 eur na účte 518 – Ostatné služby.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec nepožiadala príslušný spoločný stavebný úrad o vydanie rozhodnutia o využití územia a realizovala úpravy pozemku vodozádržným systémom protipovodňových objektov bez rozhodnutia o využívaní územia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 50/1976 Zb.

Obec Pleš

IČO
00648299
Sídlo
Pleš 0, 98531 Pleš
Kontrolované obdobie
doba realizácie projektu a súvisiace obdobie
Termín kontroly
27.03.2014 - 23.07.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Niektoré položky na účtovných dokladoch 1. RP boli v čase výkonu kontroly už nečitateľné, napr. pokladničné doklady zo 07.09.2011 v sume 7,00 EUR, zo 14.10.2011 v sume 7,00 EUR a z 28.10.2011 v sume 42,17 EUR.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Niektoré účtovné doklady týkajúce sa realizácie prác 1. RP neobsahovali podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný prípad v účtovnej jednotke, napr. výpis z účtu č. 5 za obdobie od 16.07.2011 do 29.07.2011 v sume 39 632,21 EUR, faktúra č. 10110226 zo 14.09.2011 v sume 41 999,74 EUR a faktúra č. 10110275 z 26.10.2011 v sume 8 363,05 EUR.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Projektovú dokumentáciu vypracovala právnická osoba s oprávnením vykonávania vodných stavebných projektových prác. V tabuľke č. 2 sú uvedené revitalizačné opatrenia podľa projektu a štruktúrovaného rozpočtu projektu a skutočne zrealizované revitalizačné opatrenia. Tabuľka. č. 2 Prehľad naprojektovaných a skutočne zrealizovaných revitalizačných opatrení Revitalizačné opatrenia Projekt a štruktúrovaný rozpočet Skutočne vykonané opatrenia podľa vyúčtovania Počet v kusoch Vodozádržný objem v m3 Počet v kusoch Vodozádržný objem v m3 Odrážky na lesnej a poľnej ceste 60 535,50 32 319,50 Zrubové hrádze 829 27 675,00 807 25 410,20 Zemné hrádze 6 5 340,00 8 6 061,00 Depresné a vsakovacie plochy, valy a jamy do 1 m - - 2 1 875,84 Celkom 895 33 550,50 849 33 666,54 Tým, že došlo k zmene počtu vybudovaných vodozádržných opatrení oproti tomu, ako boli navrhnuté v projekte a uvedené v štruktúrovanom rozpočte projektu, obec nekonala v súlade s čl. II, bod 3 Zmluvy č. 102/2011, podľa ktorého prijímateľ pri realizácii opatrení a aktivít projektu postupuje podľa projektovej dokumentácie spracovanej odborným garantom.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.

Obec Podbranč

IČO
00309818
Sídlo
Podbranč 219, 90641 Podbranč
Kontrolované obdobie
doba realizácie projektu a súvisiace obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolou bolo zistené, že obec vo výzve na predloženie cenovej ponuky stanovila PHZ v sume 90 000,- eur s DPH, čím nepostupovala v súlade s § 5 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, podľa ktorého PHZ na účely tohto zákona sa určuje ako cena bez dane z pridanej hodnoty.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Zamestnávateľ bol povinný podľa § 30 ods. 1 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane zdravia, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zabezpečiť pre svojich zamestnancov posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu. Preverením predložených účtovných dokladov z vyúčtovania finančných prostriedkov bolo zistené, že náklady na vstupné lekárske prehliadky v celkovej sume 78,80 eur obec účtovala na účte 518 – Ostatné služby. Správne účtovanie nákladov za vstupné lekárske prehliadky malo byť na účte 527 – Zákonné sociálne náklady. Uvedeným účtovaním kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a § 59 písm. d) Opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „Opatrenie MF SR“), podľa ktorých sa na účte 527 účtujú zákonné sociálne náklady.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Ďalej bolo kontrolou preverené účtovanie pohonných hmôt v súvislosti s prepravou zamestnancov na miesto výkonu práce. Obec účtovala nákup pohonných hmôt na účte 512 – Cestovné, pričom správne účtovanie malo byť na účte 501 – Spotreba materiálu. Uvedeným účtovaním kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve a § 57 ods. 1 Opatrenia MF SR.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec uzatvorila zmluvu o dielo so zhotoviteľom dňa 30.05.2011 a Zmluvu o poskytnutí FP s ÚV SR dňa 06.06.2011. Kontrolou NKÚ SR bolo zistené, že obec uzatvorila zmluvu o dielo so zhotoviteľom v skoršom termíne ako bola uzatvorená Zmluva o poskytnutí FP s ÚV SR. Tým, že sa obec zaviazala zmluvou o dielo na úhrady, ktoré nemala zabezpečené v rozpočte, nepostupovala v súlade s § 19 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, podľa ktorého obec nie je oprávnená zaväzovať sa v bežnom rozpočtovom roku na také úhrady, ktoré nemá zabezpečené v rozpočte na bežný rozpočtový rok.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Podľa § 39b ods. 3 písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) sa rozhodnutie o využívaní územia vyžaduje na vykonávanie terénnych úprav, ktorými sa podstatne menia odtokové pomery v území. Kontrolou NKÚ SR bolo zistené, že obec písomne nepodala návrh na vydanie územného rozhodnutia o využívaní územia, čím nepostupovala v súlade s § 35 ods. 1 stavebného zákona, podľa ktorého územné konanie sa začína na písomný návrh účastníka.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 50/1976 Zb.

Obec Podhoroď

IČO
00325635
Sídlo
Podhoroď 100, 07264 Podhoroď
Kontrolované obdobie
doba realizácie projektu a súvisiace obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Nevydané Rozhodnutie o využívaní územia na revitalizáciu protipovodňových opatrení.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 50/1976 Zb.
Nedodržanie projektovej skladby objektov.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Nevrátenie finančných prostriedkov v termíne.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Vykonanie predbežnej finančnej kontroly formálne a neúplne.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Určenie predpokladanej hodnoty zakázky včetne DPH.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Nezabezpečenie hospodárnosti a efektívnosti pri verejnom obstarávaní.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Nevyúčtovanie použitých finančných prostriedkov načas.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Neodvedenie nepoužitých finančných prostriedkov v termíne.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Nevykonanie verejného obstarávania pri výberu zhotoviteľa, odborného garanta a vodného majstra.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Nezabezpečenie hospodárnosti a efektívnosti pri verejnom obstarávaní.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.

Obec Povina

IČO
00314200
Sídlo
Povina 0, 02333 Povina
Kontrolované obdobie
doba realizácie projektu a súvisiace obdobie
Termín kontroly
11.05.2014 - 26.08.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Predpokladané hodnoty zákaziek bola vo výzvach na predloženie cenovej ponuky na vybudovanie vodozádržných opatrení v rámci 1.RP a 2.RP nesprávne stanovené ako sumy s DPH.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na 1. RP a dodatok č. 1/2012 k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na 2. RP neboli zverejnené na webovom sídle obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Obec nepožiadala o zmenu štruktúry výdavku (strava pre zamestnancov) súvisiaceho s realizáciou 1.RP z dôvodu jeho zmeny nad stanovené percento
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
nesprávne uplatnenie platnej rozpočtovej klasifikácie pri zatriedení výdavkov za vstupné zdravotné prehliadky
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
Obec neoverila predbežnou finančnou kontrolou zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov, zmluvy o dielo, dohody s ÚPSVaR, objednávka na ochranné pracovné prostriedky, objednávky na stravné lístky, výdavkové pokladničné doklady za ochranné pracovné prostriedky a vstupné zdravotné prehliadky
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z., 502/2001 Z.z.
Obec nevykonala vyúčtovanie použitých finančných prostriedkov 2.RP v zmluvne stanovenom termíne.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nevyčerpané finančné prostriedky poskytnuté pre 2.RP obec vrátila na účet poskytovateľa po zmluvne stanovenom termíne
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.

Obec Píla

IČO
00305031
Sídlo
Hlavná 68, 90089 Píla
Kontrolované obdobie
doba realizácie projektu a súvisiace obdobie
Termín kontroly
20.03.2014 - 26.05.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

porušenie zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy - neodvedenie finančných prostriedkov v ustanovenej lehote
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
porušenie zákona o účtovníctve - účtovné doklady neobsahovali všetky zákonné náležitosti
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
porušenie zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy - porušenie pravidiel podmienok
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
- porušenie zákona o finančnej kontrole - nevykonávanie predbežnej finančnej kontroly
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
porušenie zákona o verejnom obstarávaní - nezverejňovanie súhrnných správ na webovom sídle
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z.

Obec Radôstka

IČO
00314226
Sídlo
Radôstka 0, 02304 Radôstka
Kontrolované obdobie
doba realizácie projektu a súvisiace obdobie
Termín kontroly
20.05.2014 - 03.07.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Nebola dodržaná povinnosť uplatňovať rozpočtovú klasifikáciu v zmysle opatrenia MF SR č. MF/010175/2004-42, čím kontrolovaný subjekt konal v rozpore s ustanovením § 4 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Nebola dodržaná povinnosť uplatňovať rozpočtovú klasifikáciu v zmysle opatrenia MF SR č. MF/010175/2004-42, čím kontrolovaný subjekt konal v rozpore s ustanovením § 4 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Nebola dodržaná povinnosť uplatňovať rozpočtovú klasifikáciu v zmysle opatrenia MF SR č. MF/010175/2004-42, čím kontrolovaný subjekt konal v rozpore s ustanovením § 4 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Nebola dodržaná povinnosť uplatňovať rozpočtovú klasifikáciu v zmysle opatrenia MF SR č. MF/010175/2004-42, čím kontrolovaný subjekt konal v rozpore s ustanovením § 4 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Nebola dodržaná povinnosť uplatňovať rozpočtovú klasifikáciu v zmysle opatrenia MF SR č. MF/010175/2004-42, čím kontrolovaný subjekt konal v rozpore s ustanovením § 4 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Nebola dodržaná povinnosť uplatňovať rozpočtovú klasifikáciu v zmysle opatrenia MF SR č. MF/010175/2004-42, čím kontrolovaný subjekt konal v rozpore s ustanovením § 4 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Poskytnutá záloha nebola zaúčtovaná na ťarchu účtu 314 - Poskytnuté prevádzkové preddavky, v dôsledku nedodržania platných postupov účtovania obec nekonala v súlade s ustanovením § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Poskytnutie preddavku nebolo vopred písomne dohodnuté v zmluve o dodávke výkonov a tovarov, obec tak konala v rozpore s ustanovením § 19 ods. 8 zákona č. 523/2004 Z. z. a v dôsledku toho porušila aj finančnú disciplínu podľa ustanovenia § 31 ods. 1 písm. l) zákona č. 523/2004 Z. z.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Obec porušila finančnú disciplínu podľa ustanovenia § 31 ods. 1 písm. l) zákona č. 523/2004 Z. z. tým, že preddavok z verejných prostriedkov bol uhradený v rozpore s týmto zákonom,
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
V dôsledku nedodržania platných postupov účtovania obec nekonala v súlade s ustanovením § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Pri určení predpokladanej hodnoty zákazky obec nepostupovala podľa ustanovenia § 5 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa ktorého sa táto hodnota určuje ako cena bez dane z pridanej hodnoty.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.

Obec Rajecká Lesná

IČO
00321583
Sídlo
Rajecká Lesná 82, 01315 Rajecká Lesná
Kontrolované obdobie
doba realizácie projektu a súvisiace obdobie
Termín kontroly
20.05.2014 - 07.08.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

V predpokladanej hodnote zákazky bola vo výzve uvedená cena s DPH, čím obec nepostupovala v súlade s ustanovením § 5 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.

Obec Ruská Bystrá

IČO
00325724
Sídlo
Ruská Bystrá 7, 07264 Ruská Bystrá
Kontrolované obdobie
doba realizácie projektu a súvisiace obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Nepožiadanie o vydanie Rozhodnutia o územnom využívaní územia.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 50/1976 Zb.
Nedodržanie projektovej skladby objektov.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Vykonanie predbežnej finančnej kontroly formálne.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Nezverejnenie faktúry na svojej webovej stránke.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Predloženie ponúk verejného obstarávania bolo vrátane DPH.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Nesprávna ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Neskorá úhrada faktúry.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Nevykonanie verejného obstarávania na zhotoviteľa, projektovú dokumentáciu, GPS zameranie, vodného majstra, spracovateľa štúdií a odborného garanta.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Nezachovanie hospodárnosti a efektívnosti vo verejnom obstarávaní.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z.

Obec Skároš

IČO
00324701
Sídlo
Skároš 91, 04411 Skároš
Kontrolované obdobie
doba realizácie projektu a súvisiace obdobie
Termín kontroly
24.04.2014 - 07.08.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Nákupy boli uskutočnené bez kúpnych zmlúv a objednávok.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Vykonanie predbežnej finančnej kontroly formálne.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Určenie predpokladanej hodnoty zakázky pri verejnom obstarávaní s DPH.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Nezabezpečeniehospodárnosti a efektívnosti pri verejnom obstarávaní.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
neskoré zaslanie záverečnej správy.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.

Obec Smolník

IČO
00329576
Sídlo
Smolník 0, 05566 Smolník
Kontrolované obdobie
doba realizácie projektu a súvisiace obdobie
Termín kontroly
29.04.2014 - 23.07.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Výdavkové pokladničné doklady obce neobsahovali v rozpore s § 10 ods. 1 písm. g) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, povinné označenie účtov, na ktorých sa účtovný prípad zaúčtoval.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec nevykonaním predbežnej finančnej kontroly pred finančnými operáciami vykonanými na základe uvedených účtovných dokladov porušila § 9 zákona zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Tovary a služby obec obstarala bez vykonania verejného obstarávania, čím porušila § 9 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Obec pri procese verejného obstarávania služieb špeciálnych mechanizmov na výkopové a zemné práce neurčila predpokladanú hodnotu zákazky, čím porušila § 5 zákona o verejnom obstarávaní
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
obec si nesplnila povinnosť postupovať pri obstarávaní tovarov aslužieb v sume 17 003,73 eur podľa zákona o verejnom obstarávaní uloženú v čl. II. ods. 3 zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov, čím porušila finančnú disciplínu podľa § 31 ods. 1 písm. n) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.

Obec Sobotište

IČO
00310018
Sídlo
Sobotište 11, 90605 Sobotište
Kontrolované obdobie
doba realizácie projektu a súvisiace obdobie
Termín kontroly
15.05.2014 - 06.08.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolou bolo zistené, že obec vo výzve na predloženie cenovej ponuky stanovila PHZ v sume 90 000,- eur s DPH, čím nepostupovala v súlade s § 5 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, podľa ktorého PHZ na účely tohto zákona sa určuje ako cena bez dane z pridanej hodnoty.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Zamestnávateľ bol povinný podľa § 30 ods. 1 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane zdravia, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zabezpečiť pre svojich zamestnancov posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu. Preverením predložených účtovných dokladov z vyúčtovania finančných prostriedkov bolo zistené, že náklady na vstupné lekárske prehliadky v celkovej sume 100,- eur obec účtovala na účte 548 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť. Správne účtovanie nákladov za vstupné lekárske prehliadky malo byť na účte 527 – Zákonné sociálne náklady. Uvedeným účtovaním kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a § 59 písm. d) Opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších zmien a doplnkov, podľa ktorých sa na účte 527 účtujú zákonné sociálne náklady.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec uzatvorila zmluvu o dielo so zhotoviteľom dňa 30.05.2011 a Zmluvu o poskytnutí FP s ÚV SR dňa 06.06.2011. Kontrolou NKÚ SR bolo zistené, že obec uzatvorila zmluvu o dielo so zhotoviteľom v skoršom termíne ako bola uzatvorená Zmluva o poskytnutí FP s ÚV SR. Tým, že sa obec zaviazala zmluvou o dielo na úhrady, ktoré nemala zabezpečené v rozpočte, nepostupovala v súlade s § 19 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, podľa ktorého obec nie je oprávnená zaväzovať sa v bežnom rozpočtovom roku na také úhrady, ktoré nemá zabezpečené v rozpočte na bežný rozpočtový rok.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Podľa § 39b ods. 3 písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) sa rozhodnutie o využívaní územia vyžaduje na vykonávanie terénnych úprav, ktorými sa podstatne menia odtokové pomery v území. Kontrolou NKÚ SR bolo zistené, že obec písomne nepodala návrh na vydanie územného rozhodnutia o využívaní územia, čím nepostupovala v súlade s § 35 ods. 1 stavebného zákona, podľa ktorého územné konanie sa začína na písomný návrh účastníka.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 50/1976 Zb.

Obec Stará Bystrica

IČO
00314307
Sídlo
Stará Bystrica 0, 02304 Stará Bystrica
Kontrolované obdobie
doba realizácie projektu a súvisiace obdobie
Termín kontroly
18.08.2014 - 25.08.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky s DPH
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
nedodržanie postupov účtovania
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 419/2007 Z.z.
nedodržanie rozpočtovej klasifikácie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z., 523/2004 Z.z., 67/2012 Z.z.
použitie bežného transferu z minulého rozpočtového roka po 31.3. nasledujúceho rozpočtového roka
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
neodvedenie prostriedkov v určenej lehote, vrátenie fin. prostriedkov po určenom termíne
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
neprevedenie zmeny štruktúrovaného rozpočtu v prípade zmeny štruktúry výdavkov vyššej ako 10 %
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
použitie výdavkov na školenie, ktoré fakturoval zhotoviteľ; výdavky mohli byť použité, len ak pracovníkov nevyškolí zhotoviteľ
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
vyúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov po stanovenom termíne
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nepodpísanie dodatku k zmluve s dodávateľom diela pri zmene štruktúrovaného rozpočtu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
zverejňovanie zmlúv v Obchodnom vestníku v súlade so zákonom
zabezpečovanie kontroly plenia účelu, údržby a servisu vytvorených protipovodňových opaterní po 20 rokov od ich dokončenia

Obec Stará Myjava

IČO
00310034
Sídlo
Stará Myjava 145, 90701 Stará Myjava
Kontrolované obdobie
doba realizácie projektu a súvisiace obdobie
Termín kontroly
11.05.2014 - 19.08.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Nesprávne uvedený účastník konania.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Neuvedenie podstatných údajov pri uzatváraní zmluvných vzťahov.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 311/2001 Z.z.
Nevykonávanie predbežnej finančnej kontroly.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Uzatvorenie zmluvy o dielo pred uzatvorením zmluvy s poskytovateľom finančných prostriedkov.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 523/2004 Z.z.

Obec Sulin

IČO
00330191
Sídlo
Sulín 99, 06546 Sulín
Kontrolované obdobie
doba realizácie projektu a súvisiace obdobie
Termín kontroly
23.03.2014 - 10.07.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec nesprávne stanovila výšku predpokladanej hodnoty zákazky v sume 90 000,00 eur ako cenu s daňou z pridanej hodnoty.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Kontrolovaný subjekt podpísal Zmluvu o dielo so zhotoviteľom 44 dní pred podpisom Zmluvy o poskytnutí prostriedkov zo strany poskytovateľa.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Dodatok k zmluve o dielo bol zverejnený po zákonom stanovenej 3 - mesačnej lehote.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 40/1964 Zb.
Kontrolovaný subjekt poskytol zálohu zhotoviteľovi v rozpore so zmluvou.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Neúčtoval o poskytnutých preddavkoch pred splnením zmluvy zo strany zhotoviteľa prostredníctvom účtu 314 – Poskytnuté prevádzkové preddavky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 419/2007 Z.z.
Obec nesprávne zaúčtovala náklady na vstupné lekárske prehliadky v sume 40,00 eur na účte 518 – Ostatné služby.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 419/2007 Z.z.

Obec Svätý Peter

IČO
00306436
Sídlo
Hlavná 2, 94657 Svätý Peter
Kontrolované obdobie
doba realizácie projektu a súvisiace obdobie
Termín kontroly
12.05.2014 - 20.08.2014
Stav kontroly
Ukončená

Obec Veľký Folkmar

IČO
00329738
Sídlo
Veľký Folkmar 0, 05551 Veľký Folkmar
Kontrolované obdobie
doba realizácie projektu a súvisiace obdobie
Termín kontroly
29.04.2014 - 02.07.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec ako osoba povinná podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zmluvu o poskytnutí finančných prostriedkov a dodatok č. 1/2012 k tejto zmluve na svojom webovom sídle nezverejnila. Nezverejním zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov a dodatku k tejto zmluve obec porušila § 5a zákona o slobode informácií.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Účtovné doklady neobsahovali podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovné prípady a podpisový záznam osoby zodpovednej za ich zaúčtovanie, čím obec porušila § 10 ods. 1 písm. f) zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec pred použitím poskytnutých finančných prostriedkov na faktúrach a výdavkových pokladničných dokladoch súvisiacich s realizáciou projektu nevykonávala predbežnú finančnú kontrolu, čo bolo v rozpore s § 9 ods. 1 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Nevybudovaním navrhnutého počtu a druhu vodozádržných objektov nepostupovala obec pri realizácii projektu podľa Čl. II. bod 3 zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov v súlade s projektovou dokumentáciou. Obec porušila podmienky použitia verejných finančných prostriedkov, za ktorých boli verejné prostriedky poskytnuté, porušila zároveň finančnú disciplínu podľa§ 31 ods. 1 písm. n) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Pri verejnom obstarávaní obec určila predpokladanú hodnotu zákazky s DPH, čím porušila § 5 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Predložené cenové ponuky v rámci verejného obstarávania od troch uchádzačov obsahovali znaky koluzívneho správania, v ktorého dôsledku podnikatelia koordinujú svoje správanie, najmä v procese verejného obstarávania, čo je podľa § 4 ods. 3 písm. f) zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánoch štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zakázané z dôvodu, že sa jedná o formu dohody obmedzujúcej súťaž.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 347/1990 Zb.

Obec Zbyňov

IČO
00321788
Sídlo
Zbyňov 19/1, 01319 Zbyňov
Kontrolované obdobie
doba realizácie projektu a súvisiace obdobie
Termín kontroly
20.05.2014 - 15.07.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

V dôsledku nedodržania platných postupov účtovania obec konala v rozpore s ustanovením § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z.,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
V dôsledku nedodržania platných postupov účtovania obec konala v rozpore s ustanovením § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Nebola dodržaná povinnosť uplatňovať rozpočtovú klasifikáciu v zmysle opatrenia MF SR č. MF/010175/2004-42, čím kontrolovaný subjekt konal v rozpore s ustanovením § 4 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Nebola dodržaná povinnosť uplatňovať rozpočtovú klasifikáciu v zmysle opatrenia MF SR č. MF/010175/2004-42, čím kontrolovaný subjekt konal v rozpore s ustanovením § 4 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Rozdiel vysúťaženej a zmluvne dohodnutej ceny v sume 4 033,70 eur, čo nebolo plne v súlade s ustanovením § 19 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.

Obec Zázrivá

IČO
00315010
Sídlo
Stred 409, 02705 Zázrivá
Kontrolované obdobie
doba realizácie projektu a súvisiace obdobie
Termín kontroly
20.05.2014 - 25.06.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Nebola dodržaná povinnosť uplatňovať rozpočtovú klasifikáciu v zmysle opatrenia MF SR č. MF/010175/2004-42, čím kontrolovaný subjekt konal v rozpore s ustanovením § 4 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Nebola dodržaná povinnosť uplatňovať rozpočtovú klasifikáciu v zmysle opatrenia MF SR č. MF/010175/2004-42, čím kontrolovaný subjekt konal v rozpore s ustanovením § 4 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Nebola dodržaná povinnosť uplatňovať rozpočtovú klasifikáciu v zmysle opatrenia MF SR č. MF/010175/2004-42, čím kontrolovaný subjekt konal v rozpore s ustanovením § 4 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Pri určení predpokladanej hodnoty zákazky obec nepostupovala podľa ustanovenia § 5 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa ktorého sa táto hodnota sa určuje ako cena bez dane z pridanej hodnoty.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
V uzatvorených zmluvách nebola presná špecifikácia objemu dodaného tovaru, resp. kúpnej ceny za dodávku tovaru a prác, čím obec nekonala v súlade s ustanovením § 43 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, podľa ktorého účastníci sú povinní dbať, aby sa pri úprave zmluvných vzťahov odstránilo všetko, čo by mohlo viesť k vzniku rozporov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 40/1964 Zb.

Obec Čamovce

IČO
00316024
Sídlo
Čamovce 69, 98601 Čamovce
Kontrolované obdobie
doba realizácie projektu a súvisiace obdobie
Termín kontroly
25.03.2014 - 28.07.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Pri kontrole bolo zistené, že všetky účtovné doklady týkajúce sa realizácie prác 1. RP neobsahovali podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný prípad a podpisový záznam osoby zodpovednej za jej zaúčtovanie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Pri kontrole poskytovania preddavkov poskytnutých v súvislosti s 1. RP bolo zistené, že na základe faktúry č. 02/06/2011 z 06.06.2011 uhradila obec dňa 10.06.2011 dodávateľovi stavebných prác preddavok v sume 27 000,00 EUR. Poskytnutý preddavok bol zúčtovaný faktúrou č. 220/2011 z 19.09.2011.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Kontrola preverila súlad realizovaných stavieb s projektom, pričom bolo zistené, že: Podľa projektu revitalizácie krajiny boli navrhnuté nižšie uvedené opatrenia na prevenciu pred povodňami, suchom a revitalizáciu krajiny: 1. Približovacie linky, zvážnice a lesné cesty, 17 800 m dĺžky a štyri metre šírky, vodozádržný objem 7 120 m3, 2. Erózne ryhy a rokliny, päť kusov hrádzok do výšky tri metre, vodozádržný objem 6 000 m3, 60 hrádzok, vodozádržný objem 1 200 m3, 3. Vysychajúce drobné bezmenné vodné toky, 146 hrádzok, vodozádržný objem 2 920 m3, 4. Poškodené trvalé trávnaté porasty, plocha 24,8 ha vodozádržný objem 4 960 m3, 5. Nespevnené cesty v lesopoľnohospodárskej krajine, 20 200 m dĺžky a štyri a pol metra šírky, vodozádržný objem 9 090 m3. V projekte bolo navrhnuté vybudovať najmenej 211 vodozádržných opatrení, ktoré mali zadržať 31 290 m3 vody. Podľa štruktúrovaného rozpočtu, ktorý tvoril neoddeliteľnú súčasť zmluvy č. 114/2011 bol uvedený rozpis budovaných vodozádržných systémov v množstve a kvalitatívnom členení podľa druhu protipovodňového objektu nasledovný: 1. Približovacie linky – odrážky 38 kusov, vsakovacie jamy 46 kusov, hrádzky 32 kusov, vodozádržný objem 7 120 m3, 2. Erózne ryhy a rokliny – prehrádzky päť kusov, hrádzky 60 ks, vodozádržný objem 7 200 m3, 3. Vodné toky – hrádzky 146 kusov, vodozádržný objem 2 929 m3, 4. Trávnaté porasty a lúky – vrstevnicové hrádzky 15 kusov, polooblúkové hrádzky 20 kusov, vodozádržný objem 4 960 m3 5. Nespevnené cesty – odrážky 42 kusov, vsakovacie jamy 48 kusov, vodozádržný objem 9 090 m3. Podľa štruktúrovaného rozpočtu sa malo vybudovať 452 vodozádržných opatrení, ktoré mali zadržať 31 290 m3 vody. Podľa porealizačného zamerania a údajov uvedených v záverečnej správe: - bolo vybudovaných celkom 111 vodozádržných objektov s vodozádržným objemom 32 560 m3, ktorých prehľad je uvedený v tabuľke č. 2. Tabuľka č. 2 Prehľad zrealizovaných revitalizačných opatrení Revitalizačné opatrenie Počet v kusoch Vodozádržný objem v m3 Drevené hrádzky 62 6 192 Odrážky na lesnej a poľnej ceste 32 594 Sypané hrádze 6 21 572 Zemné hrádze 2 34 Zasakovacie pásy 4 3 438 Zasakovacie jamy 5 730 Celkom 111 32 560 Tým, že došlo k zmene počtu vybudovaných vodozádržných opatrení oproti tomu ako boli navrhnuté v projekte, obec nekonala v súlade s čl. II, bod 3 zmluvy č. 114/2011, podľa ktorého prijímateľ pri realizácii opatrení a aktivít projektu postupuje podľa projektovej dokumentácie spracovanej odborným garantom.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Predbežnou finančnou kontrolou nebol overený výdavkový pokladničný doklad č. 177/6/11 z 10.06.2011 a Zmluva úrazového poistenia č. 1305106411 z 29.05.2011
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že v súvislosti s realizáciou vodozádržných objektov 1. RP obec nepožiadala miestne príslušný stavebný úrad o vydanie rozhodnutia o využívaní územia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 50/1976 Zb.
Obhliadkou 16-tich protipovodňových objektov 1. RP bolo zistené, že vodozádržné opatrenia plnia svoj účel s výnimkou dvoch vodozádržných opatrení (odrážky na poľnej ceste), ktorých steny odrážok boli stlačené k sebe, čím došlo k ich znefunkčeniu. Tým, že obec nezabezpečila údržbu všetkých vytvorených revitalizačných opatrení v takom rozsahu, aby boli funkčné a plnili svoj účel, nekonala v súlade s čl. II, bodom 13 zmluvy č. 114/2011.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Predpokladaná hodnota zákazky 90 000,00 EUR, bola vo výzve uvedená vrátane DPH.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Obec akceptovala v rámci verejného obstarávania ponuky uchádzačov, ktoré vykazovali znaky koluzívneho správania, t.j. dohody obmedzujúcej súťaž spočívajúcej v koordinácii podnikateľov v procese verejného obstarávania
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 136/2001 Z.z.
V zmysle čl. II, bodu 5 písm. a) zmluvy č. 114/2011 mala byť súčasťou vyúčtovania finančných prostriedkov 1. RP fotodokumentácia stavu pred a po ukončení realizácie projektu. Obec vo viacerých prípadoch zdokumentovala len priebeh stavebných prác na vodozádržných objektoch bez zdokumentovania stavu pred a po ukončení realizácie projektu. Zároveň predložená fotodokumentácia nebola adresná (chýbali údaje potrebné na lokalizáciu predmetných vodozádržných objektov).
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.

Obec Častkov

IČO
00309494
Sídlo
Častkov 35, 90604 Častkov
Kontrolované obdobie
doba realizácie projektu a súvisiace obdobie
Termín kontroly
15.05.2014 - 25.06.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec nesprávne stanovila výšku predpokladanej hodnoty zákazky v sume 90 000,00 EUR ako cenu s daňou z pridanej hodnoty, čím nepostupovala v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Preverením zverejnenia zmluvy o dielo zo dňa 30.05.2011 bolo zistené, že obec nezverejnila predmetnú zmluvu na svojom webom sídle, čím nekonala v súlade so zákonom o slobode informácií. Zároveň bolo týmto konaním porušené ustanovenie Občianskeho zákonníka. Obec nekonala v súlade so zákonom o slobode informácií, aj nezverejnením faktúr súvisiacich s realizáciou projektu na svojom webovom sídle
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z., 40/1964 Zb.
Obec nepostupovala v súlade so zákonom o účtovníctve, keď nesprávne zaúčtovala poskytnutý preddavok
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolovaný subjekt sa zaviazal uzatvorením zmluvy o dielo pred schválením príspevku na také úhrady, ktoré nemal zabezpečené v rozpočte, čím nepostupoval v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Kontrolou vykonávania predbežnej finančnej kontroly v zmysle zákona o finančnej kontrole bolo zistené, že obec nevykonávala predbežnú finančnú kontrolu pred uzatvorením zmluvných vzťahov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z., 502/2001 Z.z.
KS nepodal návrh na začatie konania, čím nekonal v súlade so stavbeným zákonom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 50/1976 Zb.

Obec Ďurkov

IČO
00324132
Sídlo
Ďurkov 274, 04419 Ďurkov
Kontrolované obdobie
doba realizácie projektu a súvisiace obdobie
Termín kontroly
01.05.2014 - 04.08.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Obec neuzavrela s poskytovateľom dodatok k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov, ktorým by sa zmenil štruktúrovaný rozpočet, porušila čl. II bod 4 zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkom. Porušením podmienky použitia verejných finančných prostriedkov, za ktorých boli verejné prostriedky poskytnuté, porušila obec finančnú disciplínu podľa § 31 ods. 1 písm. n) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Výdavkové pokladničné doklady súvisiace s použitím poskytnutých finančných prostriedkov neobsahovali podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovné prípady v účtovnej jednotke, podpisový záznam osoby zodpovednej za ich zaúčtovanie a označenie účtov, na ktorých sa účtovný prípad zaúčtuje. Obec vyhotovením účtovných dokladov bez zákonom stanovených náležitostí porušila § 10 ods. 1 písm. f) a g) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
Typ nedostatku: Neúčinné konanie Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Obec nevykonala predbežnú finančnú kontrolu pred použitím poskytnutých finančných prostriedkov na úhradu faktúr. V zákonom stanovenom rozsahu nevykonala predbežnú finančnú kontrolu pred úhradou výdavkov na základe výdavkových pokladničných dokladov, pri ktorých zároveň neuviedla, čo bolo predbežnou finančnou kontrolou overené. Uvedeným konaním obec porušila § 9 ods. 1 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov..
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Nevybudovaním navrhnutého počtu a druhu vodozádržných objektov obec nepostupovala pri realizácii projektu podľa Čl. II. bod 3 zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov v súlade s projektovou dokumentáciou, spracovanou odborným garantom, pričom zmluvne dohodnutý objem vybudovaných objektov bol dodržaný. Tým, že obec porušila podmienku poskytnutia verejných prostriedkov, porušila finančnú disciplínu podľa § 31 ods. 1 písm. n) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Obec v súvislosti s realizáciou projektu nepostupovala podľa § 35 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len „stavebný zákon“) v znení neskorších predpisov a projekt zrealizovala bez vydania rozhodnutia o využití územia príslušným stavebným úradom, čo bolo v rozpore s § 39b stavebného zákona..
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 50/1976 Zb.
Obec pri obstarávaní zhotoviteľa diela neurčila a vo výzve neuviedla predpokladanú hodnotu zákazky, čím nedodržala postup podľa § 5 zákona o verejnom obstarávaní.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Obec vo verejnom obstarávaní určila predpokladanú hodnotu zákazky s daňou z pridanej hodnoty, čím porušila § 5 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Obec pri nákupe ochranných pracovných pomôcok nevykonala verejné obstarávanie, čím porušila § 9 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a čl. II. ods. 3 zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov. Nevykonaním verejného obstarávania na nákup ochranných pracovných pomôcok obec porušila zároveň finančnú disciplínu podľa § 31 ods. 1 písm. n) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.

Obec Žitavany

IČO
37869451
Sídlo
Športová 5, 95197 Žitavany
Kontrolované obdobie
doba realizácie projektu a súvisiace obdobie
Termín kontroly
13.05.2014 - 13.08.2014
Stav kontroly
Ukončená

Úrad vlády Slovenskej republiky

IČO
00151513
Sídlo
Nám.Slobody 1, 81370 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
doba realizácie projektu a súvisiace obdobie
Termín kontroly
01.06.2014 - 26.08.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Neoprávnene vyúčtované výdavky dotácie obcami.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Neoprávnene vyúčtované výdavky obcami po konečnej fakturácii prác dodávateľom.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Umožnenie bezdôvodného obohatenia získaním finančného prospechu z verejných prostriedkov.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Nehospodárne a neefektívne konanie obcami pri použití verejných prostriedkov z dotácie.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Nepreukázateľnosť výdavkov vo vyúčtovaniach dotácie obcami.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Neúplnosť účtovných dokladov vo vyúčtovaní dotácie obcami.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Nedodržanie princípu rovnakého zaobchádzania a princípu transparentnosti pri verejnom obstarávaní obcami.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Netransparentný výber zhotoviteľa prác obcou Dunajov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Nesplnenie úlohy podľa bodu B.2. uznesenia vlády SR č. 590 zo 07.09.2011
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Povinné vyhlásenie verejného obstarávania do 31.03.2011 ako účelová podmienka pre zaradenie obcí do I. RP zo strany ÚV SR, ktorá viedla vyhnutiu sa procesu VO podľa § 99 až 101 - zadávanie púodprahových zákaziek.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Nepreukázateľný výdavok nesúvisiaci s projektami PRK IMP SR
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Chýbajúca archivacia dokumentácie prihlasovania sa a výberu obcí do I. a II. RP.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Nedodržanie zmluvnej podmienky podľa čl. II. bod 3 písm. b) uzavretých zmlúv medzi obcami a ÚV SR pri štartovacích projektoch.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Chýbajúce potvrdenie podpísané zástupcom ÚV SR o dokončení protipovodňových opatrení a o kontrole ich vyhotovenia
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Chýbajúce potvrdenie o dokončení protipovodňových opatrení a o ich kontrole zástupcom ÚV SR v zmysle ust. čl. II bod 10., čl. II. bod11. a čl. II. bod 11 uzavretých zmlúv mezi obcami a ÚV SR v rámci štartovacích projektov ako aj I. a II. RP.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Dokumentácia k vyúčtovaniu dotácie u 6 obcí neobsahovala fotodokumentáciu v zmysle čl. II. bod 4 písm. a) uzavretých zmlúv v rámci štartovacích projektov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Oneskorené vyúčtovanie dotácie zo strany 4 obcí v rozpore s čl. II. bod 4. uzavretých zmlúv v rámci štartovacích projektov.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Zmeny v projektovaných parametroch bez odsúhlasenia ÚV SR v rozpore s čl. II. bod 3., resp. čl. I. bod 2. uzavretých zmlúv v rámci I. a II. RP.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Obce uzatvárali zmluvy so zhotoviteľom v rámci II. RP v 10. mesiaci 2011 v súlade s termínom realizácie II. RP stanovenom ÚV SR, ale ÚV SR uzatváral zmluvy s obcami a finančné prostriedky posielal obciam až v 12. mesiaci 2011, čím boli obce nútené uzavreť záväzkové vzťahy bez finančného krytia nákladov na II. RP.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Dokumentácia vyúčtovania dotácií obcami vo viacerých prípadoch neobsahovala doklady o verejnom obstarávaní, ktoré by potvrdzovali skutočnosť, že dodávateľ prác bol vybraný v súlade s ust. § 9 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Späť