Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-016/2011/0003
Názov:
"Následná kontrola implementácie odporúčaní a opatrení z kontrol a auditov programov štrukturálnych fondov programového obdobia 2004-2006 "
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Confal a.s.

IČO
36032930
Sídlo
Príboj 549, 97613 Slovenská Ľupča
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

neuvedené

EKOPAK TRADE, a.s.

IČO
36462241
Sídlo
Budovateľská 50, 08001 Prešov
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

neuvedené

EZV, spol. s r.o.

IČO
31703119
Sídlo
Kuzmányho 2, 08001 Prešov
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

nedoručil správu o plnaní opatrení v určenom termíne
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
hlásenia o realizácií projektu nepredkladal v stanovených termínoch (počet porušení 2 )
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname

HYDREX, s.r.o.

IČO
31633072
Sídlo
Partizánska 1877, 96205 Hriňová
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

neuvedené

IMUNA PHARM, a.s.

IČO
36473685
Sídlo
Jarková 269/17, 08222 Šarišské Michaľany
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

neuvedené

Kysucké pekárne, a.s

IČO
31640265
Sídlo
A.Hlinku 2541, 02265 Čadca
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

záznam
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Smernice

Letisko Poprad - Tatry, a.s.

IČO
35912651
Sídlo
Na letisko 100, 05951 Poprad
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

neuvedené

Mesto Lipany

IČO
00327379
Sídlo
Krivianska 1, 08271 Lipany
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

neuvedené

Mesto Medzilaborce

IČO
00323233
Sídlo
Mierová 326/4, 06801 Medzilaborce
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

neuvedené

Mesto Šaľa

IČO
00306185
Sídlo
Nám. Sv. Trojice 7, 92715 Šaľa
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Mesto ako zamestnávateľ použilo v dohodách o hmotnej zodpovednosti nesprávne označenie fyzickej osoby (zamestnanca). (počet porušení:3)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 311/2001 Z.z.
Nesprávne vykonávanie predbežnej finančnej kotnroly. (počet porušení:5)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Účtový rozvrh obsahoval nesprávne pomenovanie účtu.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

IČO
30416094
Sídlo
Námestie Slobody 6, 81005 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

záznam
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Smernice

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

IČO
00686832
Sídlo
Mlynské Nivy 44/a, 82715 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

záznam
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Smernice

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

IČO
00156621
Sídlo
Dobrovičova 12, 81266 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

záznam
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Smernice

Nitriansky samosprávny kraj

IČO
37861298
Sídlo
Rázusova 2A, 94901 Nitra
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

nepreukázané vecné pnenie účtovného prípadu
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
postupy účtovania
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Opatrenie
neuvedené mená členov inventarizačnej komisie a ich podpisové záznamy (počet porušení 5)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
neuvedené meno a priezvisko osoby zodpovedenej za majetok, druh majetku, mená a priezviská a pdpisové záznamy osôb zodpovedných za zisťovanie skuotčného stavu mejatku (počet porušení:6)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
neuvedené meno a priezvisko osoby zodpovedenej za majetok, druh majetku, mená a priezviská a pdpisové záznamy osôb zodpovedných za zisťovanie skuotčného stavu mejatku (počet porušení:6)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
neuvedené meno a priezvisko osoby zodpovedenej za majetok, druh majetku, mená a priezviská a pdpisové záznamy osôb zodpovedných za zisťovanie skuotčného stavu mejatku (počet porušení:6)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
neuvedené meno a priezvisko osoby zodpovedenej za majetok, druh majetku, mená a priezviská a pdpisové záznamy osôb zodpovedných za zisťovanie skuotčného stavu mejatku (počet porušení:6)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.

NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov

IČO
36167908
Sídlo
Sv. Jakuba 21, 08501 Bardejov
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

neuvedené

Obec Gbelce

IČO
00308901
Sídlo
J. Stampayho 1, 94342 Gbelce
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

obec nemala prijaté VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 223/2001 Z.z.

Obec Lovce

IČO
00308161
Sídlo
Lovce 222, 95192 Lovce
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

obec nevykonala zmeny údajov v zriaďovacích listinách po zákonnej zmene zriaďovateľa formou dodatku
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 596/2003 Z.z.
zamestnanci obce nepredložili CP na zúčtovanie do desiatich dní od ukončenia pracovnej cesty
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 283/2002 Z.z.
niektorých prípadoch nebola vykonaná predbežná finančná kontrola
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.

Obec Nesvady

IČO
00306606
Sídlo
Obchodná 23, 94651 Nesvady
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

obec nehospodárne, neefektívne a neúčinne vynkladala verejné prostriedky
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
obec nedodržala podmienky pri poskytovaní dotácií ustanovené vo VZN o poskytovaní dotácií
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Predbežná finančná kontrola bola na kontrolovaných dokladoch súvisiacich s finančnou operáciou vyznačovaná, no v niektorých prípadoch nebola účinná
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.

Obec Polomka

IČO
00313726
Sídlo
Osloboditeľov 12, 97666 Polomka
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

neuvedené

Obec Repejov

IČO
00323462
Sídlo
Repejov 0, 06704 Repejov
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

neuvedené

Obec Tvrdošovce

IČO
00309338
Sídlo
Novozámocká cesta 56, 94110 Tvrdošovce
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

obec nevykonala všetky zmeny rozpočtu v priebehu rozpočtového roka
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
obec nevykonala monitorovanie a hodnotenie plnenia programov obce
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
záverečný účet obce neobsahoval hodnotenie plnenia programov obce
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
obec pri používaní verejných prostriedkov nedodržala hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich použitia (počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
obec nehospodárne, neefektívne a neúčinne vynakladala verejné prostriedky (počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
obec poskytla zálohovú platbu z dotácie v čase rozpočtového provizória a vyúčtovanie dotácie nebolo uskutočnené k 31.decembru príslušného rozpočtového roka.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
predbežná finančná kontrola bola vykonávaná formálne
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.

Obec Vyhne

IČO
00321109
Sídlo
Vyhne 0, 96602 Vyhne
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

záznam
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Smernice

Obec Čierny Balog

IČO
00313343
Sídlo
Závodie 2/2, 97652 Čierny Balog
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

neuvedené

ProTech Service, s.r.o., Prešov

IČO
36477770
Sídlo
Ku Surdoku 35, 08196 Prešov
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

neuvedené

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

IČO
36022047
Sídlo
Martinská 49, 82105 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

záznam
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Smernice

ŠVEC a SPOL., s.r.o.

IČO
31429947
Sídlo
Staničná 502, 95280 Vráble
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

záznam
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Smernice

Štátna vedecká knižnica v Prešove

IČO
00164682
Sídlo
Hlavná 99, 08189 Prešov
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

neuvedené
Späť