Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-037/2023/1110
Názov:
Súkromné stredné školy v systéme vzdelávania
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť financovanie súkromných stredných škôl a použitie verejných prostriedkov v nadväznosti na
Stav KA:
Schválená v RPKČ
Správa o výsledku kontroly:
-

Podať príspevok ku kontrolnej akcii

Subjekty

Centrum vzdelávania ANIMUS

IČO
34104691
Sídlo
Dlhá 853/28, 94901 Nitra
Kontrolované obdobie
Roky 2020 - 2022
Stav kontroly
Pripravovaná

EDUKACIA - AMARO DROM

IČO
31807429
Sídlo
Grösslingová 2457/25, 81109 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
Roky 2020 - 2022
Stav kontroly
Pripravovaná

Gastroškola

IČO
46482601
Sídlo
Ipeľská 7, 82107 Bratislava-Pod.Biskup.
Kontrolované obdobie
Roky 2020 - 2022
Termín kontroly
05.07.2023 - 23.11.2023
Stav kontroly
Pripravovaná

Zistenia

Zriaďovateľ fakturoval škole činnosť, ktorú nemal zapísanú v predmete činnosti v Obchodnom registri SR.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 455/1991 Zb.
Poznámky k účtovným závierkam neobsahovali významné údaje (informácie o prijatí normatívnych a nenormatívnych fin. prostr. zo ŠR).
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: MF/21513/2012-31

Ing. Emil Blicha – ELBA

IČO
37051890
Sídlo
Palárikova 26, 08001 Prešov
Kontrolované obdobie
Roky 2020 - 2022
Termín kontroly
03.07.2023 - 26.10.2023
Stav kontroly
Pripravovaná

Zistenia

Tým, že zriaďovacia listina SSOŠ neobsahovala IČO, výchovný jazyk alebo vyučovací jazyk a vecné a finančné vymedzenie majetku, nespĺňala podmienky povinných náležitostí podľa § 22 ods. 2 zákona o štátnej správe v školstve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 596/2003 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že zriaďovateľ školy neúčtoval o prijatých transferoch zo ŠR SR zasielaných na prevádzku škôl v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti, čím nepostupoval v súlade s § 8 ods. 2 a ods. 3 zákona o účtovníctve, podľa ktorého je účtovníctvo účtovnej jednotky úplné, ak účtovná jednotka zaúčtovala v účtovnom období v účtovných knihách všetky účtovné prípady. Zároveň nepostupoval v súlade s § 11 ods. 3 uvedeného zákona, podľa ktorého účtovná jednotka nemôže vykonávať účtovné zápisy mimo účtovných kníh, vykonávať účtovný zápis o účtovnom prípade, ktorý jej nevznikol, zatajovať a nezaúčtovať skutočnosť, ktorá je predmetom účtovníctva.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
V kontrolovanom období rokov 2020-2022 školy v zriaďovateľskej pôsobnosti kontrolovaného subjektu predložili nesprávne údaje o výsledkoch hospodárenia v správach o hospodárení. Uvedené nebolo v súlade s § 7 ods. 2 zákona o financovaní škôl.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 597/2003 Z.z.
Zo strany zriaďovateľa nebol dodržaný minimálny objem normatívneho príspevku, ktorý mal prideliť SOU v roku 2020 v zmysle § 6a ods. 1 zákona o financovaní škôl a nariadenia vlády SR č. 630/2008 Z. z. Zároveň došlo k porušeniu finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. n) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy v sume 11 717,00 eur.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 597/2003 Z.z.
V kontrolovanom období rokov 2020-2022 Súhrnná správa o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok neobsahovala správy o hospodárení všetkých škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti kontrolovaného subjektu, čím nebol dodržaný § 7 ods. 1 zákona o financovaní škôl.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 597/2003 Z.z.

K.B.REAL

IČO
36454079
Sídlo
Dukelská 31, 08701 Giraltovce
Kontrolované obdobie
Roky 2020 - 2022
Termín kontroly
05.07.2023 - 28.11.2023
Stav kontroly
Pripravovaná

Zistenia

Podľa § 22 ods. 2 písm. b) a f) zákona o štátnej správe v školstve zriaďovacia listina školy alebo školského zariadenia obsahuje názov školy alebo školského zariadenia vylučujúci možnosť zámeny s názvom iných právnických osôb, druh a typ, jej sídlo (adresa) a identifikačné číslo. Povinnou náležitosťou bolo aj vecné a finančné vymedzenie majetku školy. V zriaďovacej listine nebolo konkrétne vymedzené, o aký majetok ide a v akej hodnote. Tým, že zriaďovacia listina zriaďovateľa zo dňa 01.11.2019 neobsahovala IČO školy, informáciu o elokovaných pracoviskách a vymedzenie majetku uvádzala len odkazom na kúpnu zmluvu, nespĺňala podmienku povinných náležitostí podľa § 22 ods. 2 zákona o štátnej správe v školstve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 596/2003 Z.z.
Zriaďovateľovi boli v roku 2020 pripísané finančné prostriedky prostredníctvom RÚŠS vo výške 1 699 333,00 eur, v Súhrnnom výkaze k súhrnnej správe o hospodárení za rok 2022 mal po odpočítaní príspevku na rozvojový projekt Letné školy 2022 vykázať sumu 1 694 733,00 eur. Zriaďovateľ však vykázal sumu 1 694 408,00 eur.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 597/2003 Z.z.
Podľa § 4 ods. 9 zákona o financovaní škôl rozdiel medzi sumou poskytnutou ministerstvom prostredníctvom okresného úradu v sídle kraja a medzi sumou určenou ustanovenými minimálnymi percentuálnymi podielmi z normatívnych príspevkov pre školy na kalendárny rok prerozdelí zriaďovateľ najneskôr do konca kalendárneho roku jednotlivým školám v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti podľa svojho rozhodnutia, zohľadňujúceho ich potreby a úpravu podľa odseku 10. To, že finančné prostriedky vo výške 2 779,87 eur zriaďovateľ neposkytol SSOŠ do konca kalendárneho roka 2020, je porušením § 4 ods. 9 zákona o financovaní škôl. Podľa § 8b ods. 1 písm. a) bod 1. zákona o financovaní škôl ministerstvo školstva alebo regionálny úrad uloží zriaďovateľovi pokutu 200 eur za nedodržanie lehoty určenej na rozpis normatívnych finančných prostriedkov na kalendárny rok pre jednotlivé školy v zriaďovateľskej pôsobnosti zriaďovateľa podľa § 4 ods. 9.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 597/2003 Z.z.
Napriek tomu, že zriaďovateľ neprerozdelil finančné prostriedky vo výške 2 779,87 eur do konca kalendárneho roka 2020, v Súhrnnom výkaze k súhrnnej správe o hospodárení za rok 2020 ich prerozdelenie vykázal, čím uviedol údaje, ktoré nezodpovedali skutočnosti. Uvedené konanie je porušením § 7 ods. 2 zákona o financovaní škôl.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 597/2003 Z.z.
Podľa § 4af ods. 1, 3 zákona o financovaní škôl ministerstvo školstva môže prideliť z kapitoly ministerstva v priebehu kalendárneho roka zriaďovateľovi školy alebo zriaďovateľovi školského zariadenia príspevok na úhradu nákladov, ktoré nemožno predvídať alebo majú špecifický charakter. Finančné prostriedky podľa odseku 1 možno použiť len na účel podľa odseku 2. Podľa § 31 ods.1 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy porušením finančnej disciplíny je poskytnutie alebo použitie verejných prostriedkov v rozpore s určeným účelom. Tým, že zriaďovateľ nepridelil účelovo určené prostriedky na špecifiká vo výške 3 005,00 eur SSOŠ, ako mu to určilo ministerstvo školstva, nekonal v súlad s § 4af ods. 1 a ods. 3 zákona o financovaní škôl. Zároveň tým došlo k porušeniu finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 597/2003 Z.z.
Súhrnné výkazy k súhrnným správam o hospodárení za školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti zriaďovateľa za roky 2020 - 2022, vypracované podľa § 7 ods. 1 zákona o financovaní škôl, neobsahovali analýzu príjmov v členení podľa zdrojov a analýzu výdavkov, ako to ustanovuje § 7 ods. 2 zákona o financovaní škôl Súhrnné výkazy k súhrnným správam o hospodárení obsahovali iba informácie o príjmoch a výdavkoch poskytnutých z ministerstva školstva. Vo výkazoch neboli uvedené ostatné zdroje financovania zriaďovateľa, napr. Metodicko-pedagogické centrum, Mesto Giraltovce, Prešovský samosprávny kraj, Národný inštitút vzdelávania a mládeže a Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov, čím došlo k porušeniu § 7 ods.2 zákona o financovaní škôl.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 597/2003 Z.z.

Kultúrne združenie občanov rómskej národnosti Košického kraja

IČO
35582006
Sídlo
Jegorovovo námestie 5, 04022 Košice-Dargov.hrdinov
Kontrolované obdobie
Roky 2020 - 2022
Termín kontroly
06.07.2023 - 26.10.2023
Stav kontroly
Pripravovaná

Zistenia

Kontrolou NKÚ SR bolo zistené, že KZORN v kontrolovanom období nehospodáril na základe rozpočtu schváleného správnou radou NO, čo nebolo v súlade s § 32 ods.1,2,3 zákona č. 213/1997 Z. z..
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 213/1997 Z.z.
Tým, že kontrolovaný subjekt nepredložil v spomenutých prípadoch súhrnnú správu o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok za školy a školské zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti orgánu štátnej správy v stanovenom termíne, konal v rozpore s § 7 ods. 1 zákona č. 597/2003 Z. z.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 597/2003 Z.z.
Revízor nepostupoval v súlade s § 25 ods. 5 písm. a) zákona č. 213/1997 Z. z. a čl. IV bod 14. štatútu, pretože nepredkladal správnej rade svoje vyjadrenia k účtovnej závierke a výročnej správe za jednotlivé roky, ale kontroloval ich termín vyhotovenia a odoslania.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 213/1997 Z.z.

Občianske združenie Amos Trenčín

IČO
37922688
Sídlo
Pod Sokolice 14, 91101 Trenčín
Kontrolované obdobie
Roky 2020 - 2022
Termín kontroly
18.07.2023 - 21.11.2023
Stav kontroly
Pripravovaná

Pro scholaris

IČO
42224187
Sídlo
Matičné Námestie 2847/3A, 02201 Čadca
Kontrolované obdobie
Roky 2020 - 2022
Stav kontroly
Pripravovaná

Súkromná stredná odborná škola

IČO
42019427
Sídlo
Zlatovská cesta 35, 91105 Trenčín
Kontrolované obdobie
Roky 2020 - 2022
Termín kontroly
18.07.2023 - 21.11.2023
Stav kontroly
Pripravovaná

Súkromná stredná odborná škola

IČO
00686506
Sídlo
Dukelská 33, 08701 Giraltovce
Kontrolované obdobie
Roky 2020 - 2022
Termín kontroly
05.07.2023 - 27.11.2023
Stav kontroly
Pripravovaná

Zistenia

Kontrolou bolo zistené, že pri účtovaní nájomného škola v kontrolovanom období neúčtovala o vzniku záväzku v deň jeho vzniku v 36 prípadoch v celkovej sume 44 052,03 eur. Zároveň neúčtovala o úhrade záväzkov v deň ich úhrady, ale až na konci mesiaca celkom v 84 prípadoch (36 prípadov v roku 2021 a 48 prípadov v roku 2022) v celkovej sume 123 346,23 eur (v roku 2021 v sume 52 862,67 eur a v roku 2022 v sume 70 483,56 eur). Uvedené nebolo v súlade s § 2 ods. 1 platných postupov účtovania a zároveň s § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve. Prehľad faktúr je uvedený v prílohe 1.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Pri účtovaní úhrady za nájomné hradené školou zriaďovateľovi za obdobie 01/2020 – 05/2020 v celkovej sume 24 473,35 eur škola nezabezpečila trvalosť účtovných záznamov po celú dobu ich spracovania a úschovy podľa § 31 až § 36 zákona o účtovníctve. Uvedeným konaním došlo k porušeniu § 8 ods. 1 a 6 zákona o účtovníctve a zároveň k porušeniu § 35 ods. 3 písm. c) zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
Škola vykázala vo výkaze, ktorý bol súčasťou správy o hospodárení za rok 2020, nesprávne údaje o zdrojoch a čerpaní normatívnych finančných prostriedkov. Tieto údaje vykázala v sume vyššej o 2 779,87 eur oproti sume skutočne prijatým a čerpaným finančným prostriedkom. Uvedením nesprávnych údajov o pridelených a čerpaných finančných prostriedkoch škola nepostupovala v súlade s § 7 ods. 2 zákona o financovaní škôl.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 597/2003 Z.z.
Škola predložila nesprávne údaje o zdrojoch a čerpaní finančných prostriedkov od zriaďovateľa. Finančné prostriedky v sume 19 566,31 eur neboli v správe o hospodárení školy za rok 2021 uvedené vôbec. Uvedením nesprávnych údajov o pridelených a čerpaných finančných prostriedkoch škola nepostupovala v súlade s § 7 ods. 2 zákona o financovaní škôl.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 597/2003 Z.z.
Účtovaním osobných nákladov v celkovej sume 23 796,78 eur na nesprávnych analytických účtoch, škola nezabezpečila správnosť účtovníctva, čo nebolo v súlade s § 8 ods. ods. 1 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Škola vykázala vo výkaze, ktorý bol súčasťou správy o hospodárení za rok 2020 nesprávne údaje o zdrojoch a čerpaní normatívnych finančných prostriedkov na osobné náklady a na prevádzkové náklady. Náklady na mzdy a odvody v celkovej sume 16 633,56 eur, ktorých čerpanie bolo vykázané v osobných nákladoch, boli v skutočnosti vyčerpané v prevádzke školy. Uvedením nesprávnych údajov o pridelených a čerpaných finančných prostriedkoch škola nepostupovala v súlade s § 7 ods. 2 zákona o financovaní škôl.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 597/2003 Z.z.
Použitím finančných prostriedkov zo mzdového normatívu v sume 16 633,56 eur na prevádzku školy, SSOŠ Giraltovce nepostupovala v súlade s § 2 ods. 7 zákona o financovaní škôl. Zároveň nedodržaním postupu definovaného v § 2 ods. 7 zákona o financovaní škôl, škola porušila finančnú disciplínu v sume 16 633,56 eur podľa § 31 ods. 1 písm. k) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 597/2003 Z.z.
Účtovaním o mzdových nákladoch v roku 2021 na analytických účtoch 52111 a 52122 a o nákladoch za zákonné poistenie na analytických účtoch 52410, 52430, 52440 a 52450 bez ich uvedenia v účtovom rozvrhu platnom pre rok 2021 škola nepostupovala v súlade s § 12 ods. 6 a § 13 ods. 2 zákona o účtovníctve. Zároveň kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s § 3 ods. 2 a § 4 platných postupov účtovania a s § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
Neuvedením významných informácií v poznámkach účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2020, k 31.12.2021 a k 31.12.2022, resp. uvedením nesprávnych údajov škola nepostupovala v súlade s § 18 ods. 5 zákona o účtovníctve. Zároveň nepostupovala v súlade s § 3 Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. októbra 2013 č. MF/17616/2013-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto ukladania individuálnej účtovnej závierky a výročnej správy pre účtovné jednotky účtujúce v sústave podvojného účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účely podnikania v znení neskorších predpisov a § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve. Uvedené nebolo tiež v súlade s § 17 ods. 9 zákona o účtovníctve, podľa ktorého informácie v účtovnej závierke musia byť pre používateľa užitočné, posudzujú sa z hľadiska ich významnosti a musia byť zrozumiteľné, porovnateľné a spoľahlivé.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
Účtovná závierka zostavená k 31.12.2021 neobsahovala úplný dátum jej zostavenia, bol uvedený len deň a rok jej zostavenia. Uvedené nebolo v súlade s § 17 ods. 2 písm. d) zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Neúčtovaním o výnosoch súvisiacich s realizáciou projektu „Rozvojom informačno-komunikačných zručností lepšie pripravení na prax“ v roku 2021 v sume 24 340,06 eur a ich účtovaním do účtovného obdobia roku 2022 škola nepostupovala v súlade s § 8 ods. 2 písm. a) platných postupov účtovania. Zároveň nepostupovala v súlade s § 3 ods. 1 a § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
Účtovné závierky zostavené k 31.12.2021 a k 31.12.2022 tým, že výsledok hospodárenia bol nesprávne vypočítaný, neposkytovali verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré boli predmetom účtovníctva a o finančnej situácii účtovnej jednotky, čo nebolo v súlade s § 17 ods. 1 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolovaný subjekt v čase vypracovania správy o hospodárení školy a jej predloženia zriaďovateľovi za roky 2020 a 2022 nemal vypracovanú riadnu účtovnú závierku, ktorá mala byť v zmysle § 7 ods.3 zákona o financovaní škôl prílohou týchto správ.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 597/2003 Z.z.
Správy o hospodárení školy za roky 2020 – 2022 neobsahovali analýzu príjmov v členení podľa zdrojov a analýzu výdavkov, obsahovali len údaje za normatívne a nenormatívne finančné prostriedky. Taktiež výkazy k týmto správam obsahovali iba informácie o zdrojoch a ich čerpaní poskytnutých z ministerstva školstva. Ostatné zdroje financovania, napr. príspevky od zriaďovateľa, zisk z podnikateľskej činnosti, MPC, mesto Giraltovce, Prešovský samosprávny kraj, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, uvedené neboli. Zároveň predmetné správy neobsahovali informácie o stave a pohybe majetku získaného zo ŠR. Uvedené nebolo v súlade s § 7 ods. 2 zákona o financovaní škôl.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 597/2003 Z.z.
Neuvedením údajov o uplatnení žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosti prijímania na ďalšie štúdium v správe o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2019/2020, škola nepostupovala v súlade s ustanovením § 2 ods. 1 písm. p) vyhlášky ministerstva školstva č. 9/2006 Z. z. Neuvedením výsledkov uplatniteľnosti žiakov na trhu práce alebo úspešnosti prijímania žiakov na ďalšie štúdium v správach o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2020/2021, resp. ich uvedením v správe o výchovno-vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2021/2022 v obmedzenom rozsahu, SSOŠ Giraltovce nepostupovala v súlade s § 2 ods. 4 písm. h) vyhlášky ministerstva školstva č. 435/2020 Z. z.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 9/2006 Z.z.

Súkromná stredná odborná škola

IČO
42395933
Sídlo
Francisciho 372, 98101 Hnúšťa
Kontrolované obdobie
Roky 2020 - 2022
Stav kontroly
Pripravovaná

Súkromná stredná odborná škola ANIMUS

IČO
37854950
Sídlo
Akademická 4, 94901 Nitra
Kontrolované obdobie
Roky 2020 - 2022
Termín kontroly
05.07.2023 - 28.11.2023
Stav kontroly
Pripravovaná

Zistenia

Škola nevypracovala správu o výchovno-vzdelávacej činnosti za školské roky 2019/2020 a 2020/2021, čím nepostupovala v súlade s ustanovením § 1 vyhlášky MŠVVaŠ SR o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti za školské roky 2021/2022 a 2022/2023 neobsahovali všetky náležitosti v zmysle § 2 ods. 4 vyhlášky MŠVVaŠ SR o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení, a to počet prijatých prihlášok na vzdelávanie v strednej škole, výsledky hodnotenia žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania, výsledky úspešnosti školy pri príprave žiakov na výkon povolania. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2021/2022 neobsahovala tiež výsledky uplatniteľnosti žiakov na trhu práce alebo úspešnosti prijímania žiakov na ďalšie štúdium.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Tým, že škola nezverejnila na svojom webovom sídle správy o výchovno-vzdelávacej činnosti za školské roky 2019/2020 a 2020/2021, nepostupovala v súlade s ustanovením § 3 ods. 3 vyhlášky MŠVVaŠ SR o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Pri preverení vykonávania základnej finančnej kontroly na účtovných dokladoch bolo zistené, že v 54 prípadoch v celkovej sume 91 236,95 eur, nebola vykonaná základná finančná kontrola, čo nebolo v súlade s ustanovením § 7 ods. 3 zákona o finančnej kontrole a audite, podľa ktorého osoby vykonávajúce základnú finančnú kontrolu potvrdzujú na doklade súvisiacom s finančnou operáciou alebo jej časťou súlad so skutočnosťami uvedenými v § 6 ods. 4 zákona uvedením svojho mena a priezviska, podpisu a dátumu vykonania základnej finančnej kontroly.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Preverením výdavkových a príjmových pokladničných dokladov za rok 2022 bolo zistené, že v 62 prípadoch v celkovej sume 1 165,70 eur, výdavkové a príjmové pokladničné doklady neobsahovali číselné označenie účtovného dokladu alebo obsah účtovného prípadu, prípadne označenie jeho účastníkov, čo nebolo v súlade s ustanovením § 10 písm. a) a b) zákona o účtovníctve a súčasne § 8 ods. 1 citovaného zákona, podľa ktorého účtovná jednotka je povinná viesť účtovníctvo správne, úplne, preukázateľne, zrozumiteľne a spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
Účtovné závierky za roky 2020 – 2022 neobsahovali poznámky, čím kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s ustanovením § 17 ods. 3 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Neuvedením dňa zostavenia na účtovnej závierke za rok 2021 škola nepostupovala v súlade s ustanovením § 17 ods. 2 písm. d) zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Škola zostavila účtovnú závierku za rok 2022 dňa 12.09.2023, čím nepostupovala v súlade s ustanovením § 17 ods. 5 zákona o účtovníctve, podľa ktorého je účtovná jednotka povinná zostaviť účtovnú závierku najneskôr do šiestich mesiacov od dátumu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolovaný subjekt tým, že nevypracoval správy o hospodárení za predchádzajúce kalendárne roky a nepredložil ich zriaďovateľovi, nepostupoval v súlade s ustanovením § 7 ods. 1 zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 597/2003 Z.z.
Vo výkaze k správe o hospodárení školy za rok 2022 neboli medzi zdrojmi financovania uvedené príspevky a dary, ktoré vyberal zriaďovateľ od rodičov žiakov, žiakov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť, na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie v celkovej sume 32 400,00 eur, čo nebolo v súlade s ustanovením § 7 ods. 2 zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 597/2003 Z.z.

Súkromná stredná odborná škola ELBA

IČO
37784722
Sídlo
Smetanova 2, 08001 Prešov
Kontrolované obdobie
Roky 2020 - 2022
Stav kontroly
Pripravovaná

Súkromná stredná odborná škola Pro scholaris

IČO
36137430
Sídlo
Hlavná 2, 01009 Žilina
Kontrolované obdobie
Roky 2020 - 2022
Termín kontroly
12.07.2023 - 16.11.2023
Stav kontroly
Pripravovaná

Zistenia

účtovaním o nákupe učebníc na účte 504, pričom nebol realizovaný predaj tovaru, došlo k porušeniu ustanovenia § 31 ods. 6 písm. c) postupov účtovania.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
poskytnutím preddavku bez jeho vysporiadania do konca roka, došlo k porušeniu čl. 2 bodu 7. Zásad finančného hospodárenia škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Pro scholaris.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Použitie FP na iný účel, než na ktorý boli poskytnuté - nákup učebníc, nebolo v súlade s ustanovením § 19 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. a tým škola porušila finančnú disciplínu podľa ustanovenia § 31 ods. 1 písm. a) tohto zákona v sume 1 146,24 eur
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Použitie FP na iný účel, než na ktorý boli poskytnuté - prevencia COVID19, nebolo v súlade s ustanovením § 19 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. a tým škola porušila finančnú disciplínu podľa ustanovenia § 31 ods. 1 písm. a) tohto zákona v sume 1 720,84 eur
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
škola akceptovala pri zúčtovaní dokument, ktorý nemal náležitosti účtovného dokladu, porušila ustanovenie § 10 zákona č. 431/2002 Z. z
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
škola akceptovala pri zúčtovaní dokument, ktorý nemal náležitosti účtovného dokladu, porušila ustanovenie § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. Zároveň došlo k porušeniu čl. 3 bod 3.4 Internej smernice 4/2009 o cestovných náhradách pri tuzemských a zahraničných pracovných cestách, podľa ktorého mali byť pri vyúčtovaní cestovného príkazu akceptované výlučne originály účtovných dokladov
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Súkromná stredná odborná škola pedagogická a sociálna

IČO
35565233
Sídlo
Požiarnická 1, 04001 Košice-Juh
Kontrolované obdobie
Roky 2020 - 2022
Stav kontroly
Pripravovaná

Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvü Magán Szakközépiskola

IČO
37839403
Sídlo
Neratovické nám. 1916/16, 92901 Dunajská Streda
Kontrolované obdobie
Roky 2020 - 2022
Stav kontroly
Pripravovaná

Súkromná stredná odborná škola – Gastroškola

IČO
30795290
Sídlo
Bieloruská 1, 82106 Bratislava-Pod.Biskup.
Kontrolované obdobie
Roky 2020 - 2022
Termín kontroly
05.07.2023 - 23.11.2023
Stav kontroly
Pripravovaná

Zistenia

Nesprávne bola zaúčtovaná suma normatívneho príspevku zo ŠR.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Škola vyplatila naviac odmenu ako bolo dohodnuté v uzatvorenej dohode o pracovnej činnosti.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 311/2001 Z.z.
Poznámky k účtovným závierkam neobsahovali významné informácie.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: MF/21513/2012-31

VOCATIO

IČO
36269298
Sídlo
Zelená 6032, 92901 Dunajská Streda
Kontrolované obdobie
Roky 2020 - 2022
Termín kontroly
09.07.2023 - 17.10.2023
Stav kontroly
Pripravovaná
Späť