Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-082/2012/1100
Názov:
Kontrola hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti využitia prostriedkov EÚ a verejných prostriedkov na výstavbu a údržbu cyklotrás 2006 - 2011.
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť v
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Mesto Komárno

IČO
00306525
Sídlo
Nám. gen. Klapku 1, 94501 Komárno
Kontrolované obdobie
kontrola súladu 2006 - 2011 a kontrola výkonnosti 2011
Termín kontroly
27.05.2012 - 03.12.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

nedodržaniae termínu na podanie tretej žiadosti o platbu
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
uzatvorenie zmluvy o dielo pred ososlaním zverejnenia do vestníka Úradu pre verejné obstarávanie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V účtovných dokaldoch chýbal podpisový záznam osoby zodpovedenj za jeho zaúčtovanie, oznečenie účtovna sa účtovný prípad zaúčtuje
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Mesto SKALICA

IČO
00309982
Sídlo
Nám. slobody 145/10, 90901 Skalica
Kontrolované obdobie
kontrola súladu 2006 - 2011, kontrola výkonnosti 2011
Termín kontroly
27.05.2012 - 08.08.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

- začatie realizácie aktivít projektu po stanovenom termíne, čím mesto nepostupovalo v súlade so Zmluvou o FP
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
- uvedenie nesprávneho údaju o sume uznanej Národným kontrolórom v ŽoP č. 1, čím mesto nekonalo v súlade so Zmluvou o FP, podľa ktorej prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v ŽoP,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
-predloženie ŽoP č. 2 poskytovateľovi po stanovenom termíne, čo nebolo v súlade so Zmluvou o FP,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
-predloženie súhrnnej záverečnej monitorovacej správy poskytovateľovi po stanovenom termíne, čím mesto nepostupovalo v súlade so Zmluvou o FP.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Obec Kráľová pri Senci

IČO
00306061
Sídlo
Kráľová pri Senci 326, 90050 Kráľová pri Senci
Kontrolované obdobie
kontrola súladu 2006 - 2011, kontrola výkonnosti 2011
Termín kontroly
18.04.2012 - 04.09.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Hlásenie o začatí realzácie projektu podala obec až 31.07.2007, čím porušila Čl. X ods. 1 Zmluvy o NFP a § 31 ods. 1 písm. n) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Obec nemala zriadený samostatný účet 042 Obstaranie dlhodobého hmotného majetku, čím konala v rozpore s Čl. XI Zmluvy o NFP a v rozpore s § 31 ods. 1 písm. n) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Obec nemala na FA č. 26051, FA č. 517 a FA č. 518 uvedený dátum vykonania predbežnej finančnej kontroly, čím porušila § 9 ods. 3 zákona č. 502/2001 Z. z..
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Obec nemala ako súčasť Žiadosti KP č. 1 a Žiadosti KP č. 2 FA so súpisom vykonaných prác a dodávok, čím konala v rozpore s Čl. VI ods. 5 Zmluvy o NFP a v rozpore s § 31 ods. 1 písm. n) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Obec nepredložila originál Žiadosti KP č. 4, čím porušila Čl. IX ods. 3 Zmluvy o NFP a § 31 ods. 1 písm. n) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
V prípade termínu na predloženie požiadavky o vysvetlenie, kedy sa záujemca dožaduje objasnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní alebo objasnenia súťažných podkladov mala obec stanovený termí päť pracovných dní pred uplynutím lehoty na predloženie ponuky, čím obec porušila § 99 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní, kde bola táto lehota stanovená na šesť pracovných dní.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obec zaslala Správy o dopade až 30.12.2008 a 25.06.2009, čím porušila Čl. VI ods. 3 písm. c) Zmluvy o NFP a § 31 ods. 1 písm. n) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Späť