Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-009/2016/1130
Názov:
Verejné financie, majetok a plnenie opatrení z predchádzajúcich kontrol v okresných mestách.
Účel kontrolnej akcie:
Preverenie súladu hospodárenia s verejnými prostriedkami a nakladania s majetkom okresného mesta so
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

Mesto Humenné

IČO
00323021
Sídlo
Kukorelliho 34, 06628 Humenné
Kontrolované obdobie
2015
Termín kontroly
08.08.2016 - 22.12.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Finančný odbor vykonal presuny bez schválenia príslušným orgánom mesta.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 130/1991 Zb., 383/2008 Z.z.
Mesto vo finančnom výkaze 5-04 k 31. 12. 2015 vôbec neuviedlo nesplatené záväzky vyplývajúce z leasingových zmlúv.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 375/2012 Z.z.
Mesto financovalo opravy chodníkov a spevnených plôch z kapitálového rozpočtu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 486/2010 Z.z., 403/2012 z.z., 67/2012 Z.z., 54/2009 Z.z.
Dotácia MHK na rok 2015 poskytnutá v rozpore s VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta a v rozpore s podmienkami nájomnej zmluvy.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 323/2007 Z.z.
Vyúčtovanie dotácie nebolo v podložené účtovnými záznamami, ktoré by priamo dokazovali skutočnosť
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 486/2010 Z.z.
Mesto pri uzatvorení zmluvného vzťahu nezabezpečilo všetko, čo by mohlo viesť k vzniku rozporov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 150/2004 Z.z.
Vyúčtovanie príspevku nebolo v podložené účtovnými záznamami, ktoré by priamo dokazovali skutočnosť
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 486/2010 Z.z.
Mesto nesprávne uplatnilo rozpočtovú klasifikácie ekonomickej klasifikácie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 67/2012 Z.z., 54/2009 Z.z.
Súčasťou dokumentácie k verejnému obstarávaniu neboli podklady a informácie na základe, ktorých sa určila PHZ
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 28/2013 Z.z.
Mesto neevidovalo doklady a dokumenty z použitého postupu verejného obstarávania
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 28/2013 Z.z.
Mesto zverejnilo objednávky po stanovenej lehote
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 341/2012 Z.z.
Mesto nevytvorilo analytické účty podľa jednotlivých úverov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 403/2012 z.z., 547/2011 Z.z.
O poskytnutom preddavku mesto neúčtovalo na príslušnom účte.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 547/2011 Z.z., 568/2011 Z.z.
Mesto počas roka 2015 účtovalo o obstaraní a zaradení majetku na dvoch rôznych účtoch 042 - Obstaranie DHM
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 568/2011 Z.z., 547/2011 Z.z.
Mesto oneskorene zaradilo stavby do majetku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 403/2012 z.z., 547/2011 Z.z.
Z dôvodu oneskoreného zaradenia stavieb do majetku mesta nebolo účtované o odpisoch v roku 2015 a 2016
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 547/2011 Z.z.
Inventúrne súpisy neobsahovali deň začatia a deň skončenia inventúry
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 547/2011 Z.z.
Inventarizačné zápisy neobsahovali výsledky vyplývajúce z posúdenia reálnosti ocenenia majetku a záväzkov podľa § 26 a 27
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 547/2011 Z.z.
Mesto nepoužilo všetky právne prostriedky na ochranu majetku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 507/2010 Z.z.
Predmetná dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok bola uzatvorená v rozpore so zákonom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 258/2009 Z.z., 150/2004 Z.z.
Krycie listy neobsahovali vykonanie súladu predbežnej finančnej kontroly alebo jej časti s vnútornými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami a inými podmienkami
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 165/2008 Z.z.
Mesto nevykonalo predbežnú finančnú kontrolu na zmluvách s dodávateľmi stavebných prác a tovarov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 165/2008 Z.z.
Priebežnou finančnou kontrolou nebol overený súlad vybranej finančnej operácie alebo jej časti s osobitnými predpismi,1) uzatvorenými zmluvami,13aa) medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a na základe ktorých sa Slovenskej republike poskytujú prostriedky zo zahraničia, alebo s rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov13ab) s cieľom predísť neoprávnenému, nehospodárnemu, neefektívnemu, neúčinnému a neúčelnému použitiu verejných prostriedkov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 165/2008 Z.z.
Priebežnú finančnú kontrolu vykonala primátorka mesta
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 165/2008 Z.z.
Hlavná kontrolórka nepredložila správy o výsledku kontroly na najbližsom zasadnutí MsZ
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 102/2010 Z.z.
Správa o kontrolnej činnosti za rok 2015 nebola predložená do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku napriek tomu, že sa zasadnutie MsZ konalo v prvých dvoch mesiacoch roka 2016
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 102/2010 Z.z.
Správa o výsledku kontroly neobsahovala predpísanú náležitosť podľa zákona
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 165/2008 Z.z.

Mesto Ilava

IČO
00317331
Sídlo
Mierové námestie 16/31, 01901 Ilava
Kontrolované obdobie
2015
Termín kontroly
04.08.2016 - 23.11.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Mesto zatriedilo výdavky za vykonanie verejného obstarávania v sume 5 645,67 eur nesprávne do kapitálových výdavkov (7 faktúr) a výdavky za geodetické práce, projektovú dokumentáciu, územný plán, rozšírenie plynoinštalácie a kúpu plynového sporáka so zapojením v celkovej sume 14 084,74 eur (6 faktúr) na nesprávne podpoložky ERK v rámci kapitálových výdavkov. Faktúra za externú opravu kotla po revízii v sume 250,00 eur bola zatriedená nesprávne do výdavkov za materiál. Príjem z predaja pozemku v sume 117,20 eur patril na podpoložku ERK 233 001 Príjem z predaja pozemkov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: MF/010175/2004-42, 583/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
V troch prípadoch nebolo vyúčtovanie dotácie v celkovej sume 7 182,00 eur doručené do termínu stanovenom vo VZN o poskytovaní dotácií
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Mesto v 1 prípade nezverejnilo zmluvu vôbec (APIS Sk s.r.o.)
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 40/1964 Zb.
Zverejňovanie objednávok - v piatich prípadoch neboli zverejnené údaje o celkovej hodnote objednaného plnenia a v 11 prípadoch údaj o tom, či je suma vrátane dane z pridanej hodnoty, alebo či je suma bez dane z pridanej hodnoty
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Zverejnenie faktúr- mesto neuvádzalo v 11 prípadoch identifikáciu zmluvy, alebo objednávky, ak faktúra súvisela s povinne zverejňovanou zmluvou alebo objednávkou a v 16 prípadoch údaj o tom, či je celková suma vrátane DPH alebo bez nej
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Nesprávne zaúčtovanie 7 faktúr za služby verejného obstarávania v sume 5 645,67 eur a 2 faktúr za obstaranie územného plánu a digitálnej mapy v sume 13 524,00 eur na účet 042 Obstaranie DHM
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., MF/16786/2007-31, MF/16786/2007-31
Nesprávne účtovanie o vyradení majetku predaného v roku 2014
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z., MF/16786/2007-31, MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z.
Chýbajúce náležitosti účt. dokladov - chýba správne označenie účastníka a počty a merné jednotky
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
DHM (Parkovisko pri železničnej stanici a Územný plán mesta) bol zaradený do používania neskôr. Oneskorené účtovanie o majetku - kúpa a predaj pozemky
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Odchýlka od súladu, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z., MF/16786/2007-31
Mesto netvorilo opravné položky v roku 2015
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., MF/16786/2007-31
K dokladovej inventúre neboli vypracované inventúrne súpisy. 19 inventúrnych súpisov neobsahovalo všetky náležitosti v zmysle zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
Predaj pozemku v zmysle osobitného zreteľa - MsZ neschválilo spôsob prevodu, nezdvôvodnilo osobitný zreteľ
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb., 138/1991 Zb.
Pri prenájme nebytových priestorov mesto vôbec neuplatňuje postup v zmysle zákona
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
V NZ mesto nedohodlo zvýšenie nájmu a neuplatňovalo sankčný mechanizmus
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Dve NZ neboli upravené dodatkom, ktorý by po prechode na euro obsahovala úpravu meny
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 659/2007 Z.z.
Chýbajúce náležitosti v NZ
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 116/1990 Zb.
Mestský úrad nepredložil HK správa o plnení opatrení z vykonanej kontroly.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
MsZ nebol predložený návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2015
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Mesto nevykonávalo PFK na kúpnych a nájomných zmluvách, rámcových zmluvách a zmluvách o výpožičke a dohodách o vystúpení, v niektorých prípadoch bola vykonaná len formálne, resp. v 1 prípade nebola vykonaná vôbec.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z., 502/2001 Z.z., 502/2001 Z.z.
Mesto zverejnilo len návrhy zmlúv a dohôd (26), v 7 prípadoch neboli zmluvy zverejnené bezprostredne po ich uzatvorení , v 1 prípade nebola zverejnená
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Zadanie vypracovania projektovej dokumentácie bolo vykonané bez verejného obstarávania.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z., 25/2006 Z.z.

Mesto Krupina

IČO
00320056
Sídlo
Svätotrojičné námestie 4/4, 96301 Krupina
Kontrolované obdobie
2015
Termín kontroly
09.08.2016 - 29.11.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

každá zmena rozpočtu predkladaná na schválenie MsZ bola predkladaná ako jedno rozpočtové opatrenie, pričom vo viacerých prípadoch obsahovala viac rozpočtových opatrení
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
MsZ schválilo jednu zmenu rozpočtu pre účelovo určené prostriedky poskytnuté zo ŠR SR
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
mesto vykonalo jednu úpravu rozpočtu skôr ako bola schválená MsZ
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
mesto vo svojom rozpočte vykazovalo dotácie zo ŠR SR skôr ako došlo k ich zabezpečeniu, resp. potvrdeniu zo strany príslušného orgánu štátnej správy
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
rozpočet mesta k 31. 12. 2015 bol formou viacerých presunov dodatočne prispôsobený jeho skutočnému plneniu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z., 583/2004 Z.z.
hlavný kontrolór vypracoval namiesto odborného stanoviska len formálne stanovisko k záverečnému účtu za rok 2015
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
MsZ neschválilo prijatie dvoch úverov na kúpu osobných automobilov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
mesto uzatvorilo zmluvu o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva mesta na veriteľa, ktorou zároveň bola uzatvorená aj zmluva o výpožičke, pričom zároveň predmet výpožičky bol zaradený v majetku mesta a zároveň uzatvorená zmluva neprimerane zabezpečovala úver v prospech veriteľa a zároveň vystavovala mesto riziku neprimeraných sankcií v prípade neplnenia si akejkoľvek zmluvnej povinnosti
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 138/1991 Zb., 40/1964 Zb.
hlavný kontrolór nevypracoval stanovisko k prijatiu NZF na dva úvery týkajúce sa obstarania dvoch osobných motorových vozidiel, ako aj na úver zo ŠFRB
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
vo finančnom výkaze mesto nevykazovalo prijaté zábezpeky od nájomníkov bytových domov k 31. 12. 2015
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: MF/21513/2012-31
mesto použilo návratné zdroje financovania na úhradu bežných výdavkov
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
mesto prijalo záväzky, ktoré pri svojom vzniku neboli vôbec kryté alebo boli len čiastočne kryté rozpočtom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Mesto uhradilo časť faktúry v čase, keď nebol uvedený výdavok zabezpečený v rozpočte, čím došlo k porušeniu finančnej disciplíny
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
v Dohode o poskytnutí príspevku obce na úhradu časti vzniknutej straty nebol stanovený rozsah príspevku mesta, ktorým bude prispievať dopravcovi na úhradu straty, ani spôsob výpočtu tohto príspevku
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 40/1964 Zb.
mesto pri triedení niektorých výdavkov v sume použilo nesprávnu ekonomickú klasifikáciu.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 583/2004 Z.z., MF/010175/2004-42
Mesto pri obstarávaní bytového domu vrátane jeho technickej vybavenosti nevybralo dodávateľa stavebných prác verejným obstarávaním
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
mesto po vykonanej rekonštrukcii verejného osvetlenia neevidovalo vo svojom majetku žiadne verejné osvetlenie, ale rekonštruovaný majetok tvoril majetok spoločnosti
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 138/1991 Zb.
mesto nakupovalo akcie stratovej spoločnosti namiesto priamej úhrady rekonštrukcie verejného osvetlenia, nedodržalo maximálnu hospodárnosť a efektívnosť svojich výdavkov, čím došlo k porušeniu finančnej disciplíny
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Nehospodárne konanie Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
mesto neuviedlo všetky poskytnuté dotácie v záverečnom účte, resp. ich nezverejnilo iným spôsobom
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Dotácie v podprograme 1.1 Manažment mesta, prvok 1.1.1 Výkon funkcie primátora mesta boli rozpočtované bez stanovenia konkrétnej akcie, úlohy alebo účelu ich použitia
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
mesto pri poskytovaní dotácií nepostupovalo v súlade s VZN, čím bola porušená finančná disciplína
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 583/2004 Z.z.
mesto poukázalo žiadateľom dotácie v čase, keď uzatvorené zmluvy neboli ešte účinné
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 40/1964 Zb.
mesto nezverejňovalo faktúry a objednávky v štruktúre podľa zákona
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
mesto nedodržalo postupy účtovania najmä účtovaním účtovných prípadov na nesprávne účty, prevedením akcií z účtu obstarania pred ich emitovaním a zaradením majetku do užívania pred jeho zaradením na účet obstarania
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: MF/16786/2007-31
mesto nevytvorilo rezervu na nevyfakturovanú dodávku za dodanie elektrickej energie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
mesto účtovalo o kúpe motorového vozidla, okrem iného, aj na základe kúpnej zmluvy, ktorú nevedelo predložiť
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
mesto netvorilo opravnú položku k pohľadávke evidovanej na dani z nehnuteľností u daňovníka v konkurze
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z.
mesto netvorilo rezervu na celú sumu predpokladaného záväzku vyplývajúcu so súdneho sporu
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z.
ustanovenia dvoch zmlúv o výpožičke sa odvolávali na zásady hospodárenia s majetkom mesta, ktoré boli v čase uzatvorenia zmluvy už neplatné
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
mesto nedisponovalo dokladmi, preukazujúcimi, že vyradený majetok (elektrické zariadenia) bol odvezený na zberný dvor, príp. spracovateľovi tohto druhu odpadu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
mesto v troch prípadoch vydalo daňový exekučný príkaz pred márnym uplynutím lehoty na podanie odvolania voči daňovej exekučnej výzve
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z.
mesto v jednom prípade nedostatočne, resp. len formálne overilo, či pripravovaná finančná operácia je v súlade s rozpočtom
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
mesto v súvislosti s uzatvorením zmlúv a vystavením objednávok nevykonalo na vybraných zmluvách a objednávkach v roku 2015 pred vstupom do záväzkových vzťahov predbežnú finančnú kontrolu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.

Mesto Kysucké Nové Mesto

IČO
00314099
Sídlo
Nám. Slobody 94, 02401 Kysucké Nové Mesto
Kontrolované obdobie
2015
Termín kontroly
21.07.2016 - 15.12.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Realizácia rozpočtového opatrenia až v nasledujúcom rozpočtovom roku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Prekročeniu výšky povolených úprav rozpočtu
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Mesto nedostatočne sledovalo vývoj svojho hospodárenia a nevykonalo potrebné zmeny rozpočtu ( použitie prostriedkov peňažných fondov (kód zdroja 46) bez schválenia príslušnej zmeny tejto časti rozpočtu mestským zastupiteľstvom a jej nevykonanie rozpočtovým opatrením)
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Finančná nezrovnalosť, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb., 583/2004 Z.z., 583/2004 Z.z.
Nevypracovanie monitorovacej správy programového rozpočtu mesta v priebehu roka 2015
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
nesprávne vyčíslený schodok ako výsledok rozpočtového hospodárenia
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
nesprávne triedenie podľa rozpočtovej klasifikácie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/010175/2004-42
poskytnutie preddavku bez uzatvorenej zmluvy
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
uvoľňovanie finančných prostriedkov nad rámec rozpočtu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Nedodržanie postupov účtovania
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., MF/16786/2007-31
nepreukázateľné účtovné doklady
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Uvedenie nesprávnych údajov v tabuľkovej časti poznámok
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z., MF/25755/2007-31
Mesto vo svojej účtovnej evidencii neviedlo 11 pozemkov, ku ktorým malo zapísané vlastnícke právo v katastri nehnuteľností
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Na účte 319 – Pohľadávky z daňových príjmov mesto evidovalo miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z., MF/16786/2007-31
Na účte 311 – Odberatelia mesto evidovalo pohľadávky, ktoré vznikli neuhradením nájmu za užívanie nebytových priestorov
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z., MF/16786/2007-31
na účte 311 – Odberatelia mesto vykazovalo krátkodobé pohľadávky ako pohľadávky dlhodobé.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: MF/25755/2007-31
Mesto odúčtovalo vyradený majetok z účtovnej evidencie bez dokladu o jeho likvidácii
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
vo veci vymáhania pohľadávok na dani z nehnuteľností a na miestnom poplatku za KO a drobné stavebné odpady, ktoré vznikli v rozpätí rokov 2003 až 2014, mesto začalo konať až v roku 2015.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 563/2009 Z.z., 138/1991 Zb.
mesto prevereným dlžníkom za nezaplatený miestny poplatok za KO nevyrubilo sankčný úrok (resp. úrok z omeškania).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 511/1992 Zb.
pri realizácii zákazky mesto neriešilo vzniknuté práce naviac použitím priameho rokovacieho konania, ale akceptovalo ich vyfakturovanie na základe inej zmluvy o dielo
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Uzatvorenie dodatku k zmluve o dielo z dôvodu prác naviac bez vykonania verejného obstarávania na výber zhotoviteľa prác naviac, ktorých hodnota zodpovedala finančnému limitu pre podlimitné zákazky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z., 25/2006 Z.z.
neuplatnenie si sankcie za oneskorené zhotovenie diela
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.

Mesto Liptovský Mikuláš

IČO
00315524
Sídlo
Štúrova 1989/41, 03142 Liptovský Mikuláš
Kontrolované obdobie
2015
Termín kontroly
09.08.2016 - 13.12.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Nesprávne vyčíslenie ukazovateľov pomeru celkového dlhu a dlhovej služby mesta slúžiacich na posúdenie plnenia podmienok a limitov pre prijatie návratných zdrojov financovania.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Neoznámenie údajov o zmene štatutárneho orgánu príslušnému živnostenskému úradu.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 455/1991 Zb.
Rozpis rozpočtu vykonaný na rozpočtové organizácie, ktorými boli školy a školské zariadenia nebol realizovaný vrátane rozpisu výdavkov na príslušné programy mesta.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Kontrolovaný subjekt netriedil rovnorodé druhy výdavkov podľa platnej rozpočtovej klasifikácie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Neúčtovanie o vzniknutých záväzkoch dňom uskutočnenie účtovného prípadu, ale až po jeho úhrade, t.j. nezaznamenávanie účtovných zápisov v účtovnom období priebežne tak, ako vznikli. Systémový problém, týkajúci sa prevažného množstva prípadov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Neúčtovanie o zmluvne poskytnutých preddavkoch (kapitálové výdavky).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Nevyzvanie uchádzača o vysvetlenie ponuky a zároveň v prípade tejto podlimitnej zákazky uzavretie zmluvy o dielo s odlišnými cenovými podmienkami, ako boli uvedené v návrhu predloženom v ponuke úspešného uchádzača.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Účtovná závierka mesta obsahovala v rámci všeobecných náležitostí nesprávny názov účtovnej jednotky.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Mesto sa pri poskytovaní dotácií osobe inej ako ním založenej neriadilo podmienkami stanovenými v príslušnom VZN, t.j. dotácie poskytlo na základe žiadostí, ktoré nespĺňali predpísanú formu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Uznanie vyúčtovaní poskytnutých dotácií aj napriek ich neúplnosti, t.j. v rozpore so zmluvnými pravidlami.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Uznanie vyúčtovania dotácie aj napriek dokladu nepreukazujúceho dostatočne oprávnenosť účtovaných nákladov.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Akceptovanie neoprávneného použitia časti poskytnutej dotácie, v rozpore so stanoveným zmluvným účelom.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Mesto viedlo v majetkovej evidencii na účte 031 – Pozemky 18 neocenených pozemkov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta upravovali schvaľovanie krátkodobého prenájmu nebytových priestorov v správe mestských organizácií nad rámec zákona o majetku obcí.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Predaj pozemku zrealizovaný prostredníctvom inštitútu osobitného zreteľa, avšak bez osobitného uznesenia zastupiteľstva, ktorým by bolo schválené zníženie minimálnej sadzby za predaj pozemku oproti sadzbe určenej zásadami v jednotlivých zónach mesta.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Mesto uzatvorilo tri nájomné zmluvy prostredníctvom tzv. priameho prenájmu, pričom zámer prenajať nebytové priestory nebol zverejnený.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Uzavretá zmluva o výpožičke nebytových priestorov obsahovala ustanovenie o automatickom predĺžení dohodnutej doby výpožičky po jej uplynutí, čo bolo nad rámec schvaľovacích oprávnení stanovených zásadami hospodárenia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Pohľadávky vzniknuté v uplynulých účtovných obdobiach boli reálne vymáhané až v kontrolovanom roku 2015, čím si mesto dovtedy neplnilo povinnosť používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými organámi.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Dlžníkom nebol za predchádzajúce obdobia vyrubovaný v prípade nezaplatených miestnych poplatkov za komunálny odpad žiadny sankčný úrok, resp. úrok z omeškania, čím mesto nepostupovalo podľa zákona o správe daní.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 511/1992 Zb.
Mesto majetok z účtovnej a majetkovej evidencie vyradilo na základe protokolov o vyradení majetku, t. j. v deň keď likvidačná komisia rozhodla o vyradení neupotrebiteľnom majetku a nie v deň, keď došlo k jeho fyzickému zlikvidovaniu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolou plnenia opatrení prijatých mestom v roku 2011 na základe predchádzajúcej kontroly bolo zistené, že tieto opatrenia neboli NKÚ SR predložené v určenom termíne. Stanovený termín nebol dodržaný ani v prípade doručenia správy o plnení, resp. splnení týchto opatrení.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 39/1993 Z.z.
Kontrolou NKÚ SR bolo zistené, že z 20 prijatých opatrení bolo jedno opatrenie splnené čiastočne. Súčasne bolo zistené, že v prípade troch splnených opatrení nebol dodržaný termín prijatý na ich splnenie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Správy o výsledku kontroly boli podpísané aj primátorom mesta ako prizvanou osobou, a to aj napriek skutočnosti, že kontrolu reálne nevykonával.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Útvar hlavného kontrolóra pokračoval vo výkone kontroly, hoci už bola ukončená formou prerokovania.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Správa o výsledku kontroly nebola predložená mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.

Mesto Michalovce

IČO
00325490
Sídlo
Námestie osloboditeľov 30, 07101 Michalovce
Kontrolované obdobie
2015
Termín kontroly
03.08.2016 - 19.12.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

nesprávne triedenie výdavkov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/010175/2004-42, 523/2004 Z.z.
úhrada ceny diela nad rámec dohodnutých platobných podmienok - neuplatnenie 5 % zádržného počas reklamačnej doby
Typ nedostatku: Iné, Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
porušenie podmienok VZN pri poskytovaní dotácií právnickým osobám z rozpočtu mesta - nedostatky v zmluvách, oneskorené vyúčtovania
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 583/2004 Z.z.
nezrealizovanie osvetlenia multifunkčného ihriska z dôvodu nezabezpečenia výstavby elektrickej prípojky - nehospodárne a neúčinne vynaložené prostriedky na reflektory
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
nedodržanie postupov a princípov verejného obstarávania pri zadávaní zákaziek na propagačné predmety a na autobusové prístrešky
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z., 25/2006 Z.z.
prostriedky z prijatej zábezpeky za užívanie nájomných bytov postavených za podpory dotácie zo ŠR SR neviedol na osobitnom účte v banke
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 443/2010 Z.z.
neuchovanie dokladov a informácií, na základe ktorých bola určená PHZ
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
vnútorný predpis na oznamovanie protispoločenskej činnosti neobsahoval niektoré zákonom stanovené náležitosti
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
chybné zverejňovanie povinných informácií na webe mesta - nesprávne sumy na objednávkach, nesprávne dátumy vystavenia dokladov, oneskorené zverejňovanie objednávok a zmlúv, nezverejnená faktúra
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
nedodržanie vecnej a časovej súvislosti účtovných prípadov s účtovným obdobím - oneskorené zaradenie majetku do užívania, evidovanie odpredanej projektovej dokumentácie aj v nasledujúcom účtovnom období
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
nedodržanie postupov účtovania - nesprávne účtovanie prvej zvýšenej lízingovej splátky ako preddavok, nesprávne účtovanie zábezpeky za užívanie nájomných bytov ako krátkodobý záväzok, neúčtovanie predpisu pohľadávok z nájomného, nevytvorenie analytickej evidencie pre členenie pohľadávok, nesprávne účtovanie licencie softvéru ako materiál
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
inventarizácia a účtovanie pohľadávok a opravných položiek k pohľadávkam, ktoré zanikli (výmaz dlžníka z OR SR ex offo)
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., MF/21513/2012-31, MF/21513/2012-31
nedôsledné vykonanie inventarizácie účtov záväzkov - inventúrne súpisy nedoložené spätnými potvrdením veriteľov, dohodou o modifikácii splátkového kalendára, overením pretrvávania vybraných preddavkov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
nedostatočné ocenenie strát a rizík ku dňu zostavenia účtovnej závierky - nízka tvorba rezerv na prebiehajúce súdne spory
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
krátenie príjmov mesta z titulu bezplatného prenájmu nebytových priestorov - nevýhodné zmluvné podmienky pre mesto ako prenajímateľa (odklad nájomného do doby ukončenia rekonštrukcie nebytového priestoru a predčasné ukončenie nájomnej zmluvy)
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb., 138/1991 Zb.
neúčtovanie zmluvnej pokuty za oneskorené úhrady nájomného
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
náplň práce majetkovej komisie a jej právomoci stanovené nad rámec zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta - schválenie rovnakej zľavy na nájomnom ako predchádzajúcemu nájomcovi (formálna zmena nájomcu, rovnaký vlastník, konateľ - iná spoločnosť)
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
uplatnenie nesprávnej sadzby za prenájom pozemkov podľa platného VZN s dopadom na krátenie príjmov mesta
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
nevymáhanie pohľadávok
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
nevyužitie možnosti trvale odpustiť nevymožiteľnú pohľadávku
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
nevykonanie PFK pre uzavretím objednávok
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 502/2001 Z.z., 502/2001 Z.z.
nevypracovanie správy, resp. návrhu správy z administratívnej kontroly príjemcov dotácií
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 502/2001 Z.z.

Mesto Prievidza

IČO
00318442
Sídlo
Námestie slobody 14, 97107 Prievidza
Kontrolované obdobie
2015
Termín kontroly
27.07.2016 - 14.12.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

V jednom prípade výdavok za inzerciu v novinách v sume 1 827,10 eur bol nesprávne zatriedený na podpoložku ERK 637 004 - Všeobecné služby, keď správne mal byť zatriedený na podpoložke ERK 637 003 - Propagácia, reklama a inzercia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 583/2004 Z.z., MF/010175/2004-42
V prípade jednej dotácie, príloha žiadosti o jej poskytnutie obsahovala nepodpísané čestné vyhlásenie žiadateľa, že nemá voči mestu a voči organizáciám zriadeným a založeným mestom nesplatené záväzky po lehote splatnosti a vyhlásenie ku konfliktu záujmov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Pri troch zákazkách na opravu chodníkov, rekonštrukciu MŠ a na dodanie potravín do MŠ neboli predložené doklady k stanoveniu predpokladanej hodnoty zákazky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky na dodanie potravín do MŠ nerealizoval postupy v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z., 25/2006 Z.z.
Faktúry za tovary, služby a práce v 14 prípadoch neobsahovali identifikáciu povinne zverejňovanej zmluvy, s ktorou faktúry súviseli.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Objednávky tovarov, služieb a prác v šiestich prípadoch neobsahovali identifikáciu povinne zverejňovanej zmluvy, s ktorou objednávky súviseli
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
V poznámkach k účtovnej závierke neboli podrobnejšie opísané jednotlivé významné účtovné operácie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., MF/25755/2007-31
Kontrolou záverečného účtu bolo zistené, že prehľad o stave a vývoji dlhu v záverečnom účte mesta obsahoval nesprávny údaj o sume ročných splátok návratných zdrojov financovania, kde bolo započítané aj jednorazové splatenie istiny a poplatok za predčasné splatenie úveru.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.

Mesto Senec

IČO
00305065
Sídlo
Mierové nám. 8, 90301 Senec
Kontrolované obdobie
2015
Termín kontroly
19.07.2016 - 28.11.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Záverečný účet mesta za rok 2015 neobsahoval úplný zoznam poskytnutých dotácií
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Mesto dlhodobý záväzok vyplývajúci z postúpenia pohľadávky veriteľa na banku nevykazovalo ako súčasť celkovej sumy dlhu a nauviedol ho vo FIN 5-04
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
stavebné povolenie na „Nadstavba základnej školy a prístavba zborovne a jedálne ZŠ Mlynská 50, Senec“ bolo vydané 06.07.2015 (právoplatné 08.07.2015) až po začatí stavebných prác
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 50/1976 Zb.
faktúra č. 10150420 v sume 36 903,16 eur uhradená bez predchádzajúceho odsúhlasenia súpisu fakturovaných prác, čím došlo k porušeniu čl. V zmluvy o dielo (080/15/07/ZoD) a čl. 18 smernice o finančnom riadení a jednotnom poriadku obehu účtovných dokladov v meste Senec č. 1/2015
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Finančné prostriedky tvoriace účelovú finančnú rezervu účelovo určené na rekultiváciu Regionálnej skládky komunálneho odpadu Senec v sume 528 446,98 eur bolii vedené na bankovom účte kde boli aj iné príjmy súvisiace s nakladaním s komunálnymi odpadmi. Mesto neviedlo finančné prostriedky účelovej finančnej rezervy v sume 528 446,98 eur samostatne na osobitnom účte, čím porušilo § 22 ods. 5 zákona o odpadoch.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 223/2001 Z.z.
Tým, že mesto prostriedky účelovej finančnej rezervy na rekultiváciu Regionálnej skládky komunálneho odpadu Senec, viedlo na svojom účte aj potom ako Okresný súd Bratislava I rozhodol uznesením z 23.09.2014, že spoločnosť sa nezrušuje nekonalo v súlade s § 22 ods. 8 zákona o odpadoch.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 223/2001 Z.z.
Právo správy k nehnuteľnostiam organizácií zriadených mestom nebolo zapísané v katastri nehnuteľnosti
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 162/1995 Z.z.
Inventúrne súpisy (9) neobsahovali záznam hmotne zodpovednej osoby alebo zodpovednej osoby za príslušný druh majetku
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Inventarizačný zápis neobsahoval názov účtovnej jednotky
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Mesto neuplatnilo zmluvne dohodnuté sankcie za nedodržanie platenia nájomného v dohodnutých termínoch v piatich prípadoch.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Primátor mesta podpísal nájomnú zmluvu bez súhlasu mestského zastupiteľstva v rozpore so schváleným VZN (Zásady hospodárenia).
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Mesto neprevzalo stavbu od dodávateľa (nájomcu) po ukončení diela po vydaní kolaudačného povolenia na parkovisko k polyfunkčnému objektu Helios II.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Nesprávne zatriedený výdavok na podpoložku 713001 – nákup interiérového vybavenia, tento výdavok mal byť zatriedený na podpoložku 713003 – nákup telekomunikačnej techniky, výdavok zatriedený na podpoložku 642026 – na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke, pričom sa jednalo o občerstvenie pre bývalých zamestnancov MsÚ – dôchodcov v rámci predvianočného posedenia, výdavok mal byť zatriedený na podpoložku 633016 – Reprezentačné.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
K faktúre nebola pripojená objednávka ani vyúčtovací doklad s konzumáciou; nebol preukázateľný účtovný doklad; účtovný doklad nebol úplný a preukázateľný
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
mesto nemalo schválený organizačný poriadok
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Vykonanie predbežnej finančnej kontroly k 11 faktúram nebolo podpísané dvomi oprávnenými zamestnancami, s uvedením dátumu a na dvoch nebolo vyjadrenie súladu finančnej operácie alebo jej časti podľa § 9 zákona o finančnej kontrole
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.

Mesto Senica

IČO
00309974
Sídlo
Štefánikova 1408/56, 90525 Senica
Kontrolované obdobie
2015
Termín kontroly
24.07.2016 - 12.12.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

pred podpisom zmluvy boli poskytnuté v čiastkových úhradách finančné prostriedky vo výške 246 000,00 eur,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Záverečný účet neobsahoval všetky náležitosti podľa zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, a to údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Kontrolou výdavkov na úhradu 15 členských príspevkov z rozpočtu mesta v roku 2015 v celkovej hodnote 16 286,86 eur bolo zistené, že v jednom prípade bol členský príspevok vo výške 100,00 eur nesprávne zatriedený na podpoložku 637 001 Školenia, kurzy semináre, porady, konferencie, sympóziá, pričom správne mal byť zatriedený na podpoložke 642 006 Transfery na členské príspevky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/010175/2004-42, 583/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
„Modernizácia verejného osvetlenia v meste Senica“. S vybraným zhotoviteľom bola dňa 14.12.2015 uzatvorená zmluva o dielo v hodnote 433 182,45 eur bez DPH. Uzatvorením dodatku č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 14.12.2015, ktorá bola výsledkom pôvodného verejného obstarávania prišlo k zmene technických parametrov svietidiel, čo bolo v rozpore so súťažnými podkladmi.Referencia týkajúca sa uskutočnenia stavebných prác na základe predmetnej zmluvy bola vyhotovená v priebehu výkonu kontroly 09.11.2016 a zverejnená 10.11.2016.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z., 25/2006 Z.z., 25/2006 Z.z., 25/2006 Z.z.
Podlimitnú zákazku „Rekonštrukcia atletickej dráhy na ZŠ Komenského“ na celkovú sumu 70 059,59 eur s DPH. výzva na predkladanie ponúk bola zverejnená v profile mesta 29.04.2014 a súťažné podklady 12.05.2014. Uvedeným konaním nebolo dodržané ust. § 100 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní, podľa ktorého verejný obstarávateľ uverejní súťažné podklady v profile po dobu piatich rokov odo dňa uverejnenia výzvy na predkladanie ponúk.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Kontrolou náležitosti účtovných dokladov pri dodávateľských faktúrach kapitálových výdavkov (32 faktúr v sume 777 860,39 eur) bolo zistené, že v troch prípadoch (SPORT SERVICE, s.r.o., Bytservis-UM s.r.o., Technické služby Senica, a.s.) v sume 93 248,02 eur účtovné doklady nemali všetky náležitosti preukázateľných účtovných záznamov, keď neboli doložené súpisy skutočne vykonaných prác, ale rozpočtovaných nákladov a tieto neobsahovali podpisový záznam odberateľa vykonaných prác (mesto).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
Náklady vo výške 510,14 eur (5 položiek) použité na reprezentačné účely boli účtované ako spotreba materiálu a ostatné služby. Ďalej v jednom prípade bolo zistené, že výdavok vo výške 450,00 eur na výpočtovú techniku (obstaranie monitoru) bol nesprávne účtovaný na náklady reprezentácie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., MF/16786/2007-31
Inventúrne súpisy neobsahovali deň, ku ktorému bola inventúra vykonaná; meno, priezvisko a podpisový záznam zodpovednej osoby za príslušný druh majetku a odporúčania na posúdenie reálnosti ocenenia majetku, ak sú takéto skutočnosti známe osobám.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Inventarizačný zápis ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2015 bolo zistené, že zápis neobsahoval výsledky vyplývajúce z posúdenia reálnosti ocenenia majetku a záväzkov podľa ust. § 26 a ust. § 27 zákona o účtovníctve
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Zásady hospodárenia s majetkom mesta aj napriek viacerým aktualizáciám resp. schválením nových zásad neobsahovali ustanovenie poslednej novelizácie zákona o majetku obcí účinnej od 01.01.2011.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
mesto použilo prostriedky z finančnej zábezpeky zloženej nájomcami vo výške 240 000,00 eur na úhradu svojich bežných výdavkov, čím nekonalo v súlade s ust. § 12 ods. 8 zákona o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní.
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom, Konanie v rozpore s určeným účelom Porušený predpis: 138/1991 Zb., 443/2010 Z.z.
Jedna nájomná zmluva, ktorá bola podpísaná 12.12.2013 neobsahovala začiatok nájmu, dobu nájmu, výšku úhrady za plnenie spojené s užívaním nájomného bytu alebo spôsob ich výpočtu a zoznam osôb tvoriacich domácnosť nájomcu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 87/1995 Z.z., 443/2010 Z.z.
mesto nezverejňovalo na webovom sídle nájomné zmluvy za bytové priestory, čo bolo v rozpore s ust. § 5a zákona o slobodnom prístupe k informáciám.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Mesto pred uzatváraním nájomných zmlúv nevykonávalo PFK, čo nebolo v súlade s ust. § 6 ods. 1 a § 9 ods. 1 zákona o finančnej kontrole. Nedostatočne vykonávalo PFK faktúr a pokladničných dokladov tým, že PFK vykonávala iba jedna osoba, čo nebolo v súlade s ust. § 9 ods. 2.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z., 502/2001 Z.z., 502/2001 Z.z.
v troch prípadoch zmluvy neobsahovali sankčný mechanizmus pre prípad omeškania platby nájomného
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 138/1991 Zb.

Mesto Trebišov

IČO
00331996
Sídlo
M. R. Štefánika 862, 07525 Trebišov
Kontrolované obdobie
2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Mesto v priebehu roka 2015 nekontrolovalo hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami a nevykonalo zmeny v rozpočte, z dôvodu čerpania výdavkov, ktoré neboli ku dňu ich čerpania schválené v rozpočte mesta.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
MZ zastupiteľstvo si tak do času kontroly nesplnilo povinnosť vyplývajúcu z § 16 ods. 11 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, prijať opatrenie na nápravu nedostatkov zistených v Záverečnom účte Mesta Trebišov za rok 2015.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že údaje o splátkach istiny úverov uvedené v časti 3 Záverečného účtu „Prehľad o stave a vývoji dlhu“, obsahovali v tabuľke č. 28 niektoré nesprávne údaje, oproti údajom uvedeným v účtovnej evidencii. Taktiež údaje o vývoji dlhu v tab. č. 29 obsahovali nesprávny údaj o uhradených splátkach dlhodobých záväzkov.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že stavebné práce a dodávky odvodnenie ulíc Paričovská, Ružová spĺňajúce podmienky pre financovanie z kapitálových výdavkov, boli triedené v rámci bežných výdavkov a zaúčtované priamo do nákladov.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolovaný subjekt na uvedenú stavbu odvodnenie ulíc Paričovská a Ružová nemal spracovanú projektovú dokumentáciu, výkaz výmer s projektovaným rozpočtom a neohlásil stavebnému úradu udržiavacie práce pri odvodňovacích prácach na uliciach Paričovská a Ružová .
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 50/1976 Zb.
Nesprávne triedenie výdavku podľa rozpočtovej klasifikácie na podpoložkách v rámci kategórie 710 - Obstarávanie kapitálových aktíva to pri nákupe tovaru Elektrické odberné zariadenie vrátane montáže – osada Nový Majer
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Mesto, použilo finančné prostriedky na stravu a občerstvenie na akciu Záverečný venček kurzu spoločenského tanca súkromným osobám v sume 908,46 eur vrátane DPH.
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Kontrolou vyúčtovania dotácie pre KARATE CLUB Trebišov z 30.12.2015 bolo zistené, že dotácia bola čerpaná na iné účely ako bola poskytnutá - nákup športového materiálu v sume 296,14 eur, na poplatky za licenciu, štartovné, technické skúšky v sume 1 016,00 eur. Spolu 1 312,14 eur. Ďalej bolo zistené, že vo vyúčtovaní nebol doložený doklad o zaplatení nájomného ZŠ, Komenského 1962/8, Trebišov za prenájom telocvične v sume 96,00 eur.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Mesto poskytlo 30.06.2015 dotáciu Občianskemu združeniu Motorkare Trebišov v sume 500,00 eur. Kontrolou vyúčtovania dotácie bez dátumu prijatia vyúčtovania mestom bolo zistené, že dotácia bola čerpaná na iné účely ako bola poskytnutá - nákup výčapného zariadenia s príslušenstvom v sume 363,00 eur, nákup sudu 50 l Budvar v sume 58,70 eur. Spolu 421,70 eur.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Kontrolou vyúčtovania dotácie pre Bedmintonový klub BKT Trebišov v sume 1 500,00 eur bolo zistené, že dotácia bola zúčtovaná 24.03.2016.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Kontrolovaný subjekt, poskytol dotáciu Dobrovoľnému hasičskému zboru Mesta Trebišov v sume 1 350,00 eur bez žiadosti o poskytnutie dotácie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Kontrolovaný subjekt poskytol Občianskemu združeniu T. I. M. Trebišov v sume 300,00 eur, Arcidiecéznej charite Košice v sume 200,00 eur, Slovenskému zväzu protifašistických bojovníkov v sume 312,50 eur a Neziskovej organizácií Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska – Trebišov v sume 400,00 eur, kde bolo zistené, že okrem Arcidiecéznej charity Košice boli vyúčtovania prijaté bez dátumu prijatia vyúčtovania dotácie mestom. a u vyššie uvedených poskytnutých dotácií nevykonal predbežnú finančnú kontrolu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Kontrolou členských príspevkov bolo zistené, že kontrolovaný subjekt výdavok 150,00 eur pre Asociáciu prednostov úradov zaúčtoval do nákladov na účet 518 - Ostatné služby. Výdavok mal zaúčtovať na účet 548 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že v uvedených smerniciach v čl. 4 bod 4.1 – 4.4, čl. 5 bod 5.1 – 5.4 zadávanie zákaziek s predpokladanou hodnotou nižšou ako podlimitná zákazka - postup pri zadávaní zákazky si mesto stanovilo, že bez prieskumu trhu zrealizuje objednávku alebo uzatvorí zmluvu pri tovaroch a službách do 5 999,00 eur. Pri stavebných prácach do 9 999,00 eur.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že kontrolovaný subjekt neurčoval predpokladané hodnoty zákazky u zákaziek, ktoré vykonal v zmysle platných smerníc o zákazkách s hodnotami nižšími ako podlimitné zákazky a ktoré vykonával podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní napr. Plastové sedačky na futbalový štadión v sume 3 125,00 eur bez DPH, Deratizácia objektov vo vlastníctve Mesta Trebišov v sume 3 000,00 eur bez DPH, Zabezpečenie občerstvenia pri podujatiach organizovaných mestom v sume 2 572,05 eur bez DPH, Nákup sadeníc trvaliek a okrasných drevín v sume 1 645,60 eur bez DPH, Kancelársky nábytok v sume 1 520,00 eur bez DPH, Oprava kamenných madiel na schodisku k pamätníku na mestskom cintoríne v sume 1 333,33 eur bez DPH. Spolu v sume 13 195,98 eur bez DPH.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Kontrolovaný subjekt, uzatvoril rámcovú zmluvu v rozpore s predloženou ponukou.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Bytový podnik mesta Trebišov, ktorý bol organizačnou zložkou mesta bez právnej subjektivity účtoval samostatne v sústave podvojného účtovníctva. Pri zostavovaní účtovnej závierky boli konečné stavy napočítané do výkazov účtovnej závierky. Kontrolovaný subjekt tak v roku 2015 viedol dve hlavné knihy a dva účtovné denníky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolovaný subjekt nemal na listoch vlastníctva nehnuteľnosti uvedený v poznámke záznam o prevode správy majetku mesta organizáciam, ktoré majú v správe majetok mesta (Stavby, Pozemky).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 162/1995 Z.z.
Kontrolovaný subjekt nemal spracovaný odpisový plán hmotného a nehmotného majetku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Účty 013, 018, 022, 023, 032, 124 – boli spracované len inventúrne súpisy majetku so zostatkovými cenami majetku jednotlivých účtov. Inventúrne súpisy neobsahovali miesto uloženia, množstva, jednotkové ceny.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolovaný subjekt vykonal dokladovú inventarizáciu účtov 031 – Pozemky, 311 – Odberatelia, 318-Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí ..., 319 - Pohľadávky z daňových príjmov obcí ..., 221 – Bankové účty, 321 – Dodávatelia, 379 – Iné záväzky. Neboli vyhotovené inventúrne súpisy s uvedením dokladov preukazujúcich správnosť zostatku evidovaného na príslušných účtoch a kroky, ktoré mesto vykonalo na uplatnenie si svojich oprávnených nárokov pri pohľadávkach. U účtu 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku, nebolo vykonané posúdenie skutočného stavu a predpoklad ukončenia investičných prác t. j., či sa pokračuje v investičnej výstavbe... Ďalej kontrolovaný subjekt nevykonal inventarizáciu podsúvahových účtov, čím konal v rozpore s § 29 ods. 1 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolovaný subjekt nevykonal inventarizácie analytických účtov 021 – Stavby, 031 – Pozemky, 311 – Odberatelia, 318-Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí ..., 319 - Pohľadávky z daňových príjmov obcí ...,, 261 – Peniaze na ceste, 321 – Dodávatelia a dokladovú inventarizáciu podsúvahových účtov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Ku kontrole bola predložená inventarizácia účtov 318 - Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom, 319 - Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov bez príloh (súpisu účtovných dokladov).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Na účte 311 – Odberatelia,boli evidované pohľadávky v celkovej sume 75 018,65 eur voči spoločnosti, ktorá užívala priestory v priemyselnom parku v roku 2009 bez uzatvorenej podnájomnej zmluvy.V uvedenom prípade mesto nevyužilo všetky právne prostriedky pre ochranu majetku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Nedoplatok v sume 474,00 eur nebol prihlásený do konkurzného konania a došlo k premlčaniu pohľadávky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
Kontrolou bolo zistené, že Smernica o finančnej kontrole nezodpovedala platnému zákonu o finančnej kontrole a vnútornom audite v období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
HK na základe uznesenia MZ č. 88/2015 z 14.09.2015 vykonal tri kontroly z oblasti nájmu nebytových priestorov a pridelenia nájomného bytu. Správy o výsledku kontroly č. HK-11/2015 z 2. 12. 2015, HK-10/2015 z 30. 11. 2015 a HK-08/2015 z 28.11.2015 – kde boli zistené nedostatky. Zápisnice o prerokovaní správ neobsahovali písomný zoznam prijatých opatrení a termín predloženia kontrolnému orgánu písomnú správu o splnení opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
kontrolovaný subjekt v kontrolovanom období nevykonával predbežnú finančnú kontrolu pred uzatvorením zmlúv napr. ZoD 2/2015 z 23.10.2015, ZoD na doplňujúce stavebné práce z 04.09.2015, Kúpna zmluva č. Z20158398-Z z 21.05.2015, Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201520430_Z z 18.08.2015, Zmluva o poskytovaní služieb z 04.03.2015, Rámcová zmluva z 30.03.2015, objednávka číslo 20150001 z 09.01.2015, a faktúr napr.: fa č. 150002 z 26. 01.2015, fa č. 150003 z 26.01.2015, fa č. 42/2015 z 04.02.2015, fa č. 2015/098 z 01.12.2015, fa č. 2015/072 z 20.09.2015, fa č. 1020150019 z 05.05.2015, fa č. 1020150053 z 23.11.2015, fa č. F 2015008 z 04.05.2015, fa č. 2015008 z 16.03.2015, fa č. 1015072 z 07.04.2015, fa č. 4050/15 21. 04.2015, fa č. 20150088 z 19.03.2015, fa č. VF5/201550172 z 09.04.2015, fa č. VF5/201550382 z 04.08.2015. Ďalej bolo zistené, že u objednávok napr.: č. 20150085 z 16.03.2015, 20150119 z 14.04.2015, 20150068 z 27.02.2015, 20150065 z 27.02.2015, 20150064 z 27.02.2015, 20150063 z 27.02.2015, 20150033 z 29.01.2015 bola predbežná finančná kontrola vykonávaná podľa 9 už neplatného zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite a nie podľa § 9a citovaného zákona.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že VZN o poskytnutí dotácie neobsahovalo ustanovenie o sankčných postihoch prijímateľa dotácie (vrátenie dotácie) v prípade, že prijímateľ dotácie nepoužil poskytnuté finančné prostriedky na stanovený účel.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z.
Uzatvorenie zmluvy o NFP na oprávnenú aktivitu „Priemyselný park“ nebolo v súlade s výzvou na predkladanie projektov ako aj príručkou pre žiadateľa. KP nespĺňal predpoklady prijateľnosti projektu, keď nebol 100% vlastníkom nehnuteľného majetku súvisiaceho s projektom. Podmienky uvedené v týchto dokumentoch umožňovali KP mať prenajaté pozemky, nie však budovy ako to bolo v tomto prípade. Uzatvorením Dodatku č. 1 k zmluve o NFP došlo k zásadnej zmene znenia čl. X ods. 1 zmluvy o NFP a legalizovaniu prenájmu budov. Tento postup nebol v súlade s čl. 30 bod 4 Nariadenia rady (ES) č. 1260/1999, podľa ktorého členské štáty zabezpečia, aby v období piatich rokov odo dňa poskytnutia príspevku nedošlo k takej podstatnej zmene, ktorá by poskytla nejakej firme neopodstatnenú výhodu. Táto podmienka bola implementovaná v čl. IX ods. 15 písm. a) zmluvy o NFP, podľa ktorého počas obdobia 15 rokov po skončení realizácie projektu sa nesmie zmeniť schválený projekt alebo jeho výsledok v takej miere... , ktorá by znamenala poskytnutie neoprávnenej výhody podnikateľskému subjektu, a to ani po dohode alebo so súhlasom SORO. Uzatvorením Dodatku č. 1 k zmluve o NFP došlo k neoprávnenému zhodnoteniu majetku (budov) podnikateľskému subjektu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Tým, že kontrolovaný subjekt uzatvoril Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve poskytol neoprávnenú výhodu podnikateľskému subjektu (Priemyselný park Trebišov, s.r.o.), čo bolo v rozpore s článkom IX ods. 15 písm. a) zmluvy o NFP. Uvedená skutočnosť sa v zmysle ustanovení čl. XII. ods. 7 v nadväznosti na ods. 3 tohto článku považuje za porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. n) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z.

Mesto Zlaté Moravce

IČO
00308676
Sídlo
1. mája 2, 95301 Zlaté Moravce
Kontrolované obdobie
2015
Termín kontroly
15.08.2016 - 12.12.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

v rozpočte neboli triedené finančné operácie pri čerpaní a splátkach kontokorentného úveru
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
hlavný kontrolór nepredložil mestskému zastupiteľstvu ročnú správu o kontrolnej činnosti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
mesto nevykonalo zmeny rozpočtu v rozsahu položiek rozpočtu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 583/2004 Z.z., 583/2004 Z.z.
mesto stanovilo vo výzve lehotu na prijímanie žiadostí o súťažné podklady a lehotu na predkladanie ponúk na ten istý deň
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z., 25/2006 Z.z.
mesto neuchovávalo informácie a podklady, na základe ktorých určilo predpokladanú hodnotu zákazky
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
mesto neuchovávalo niektoré dokumenty k výberu dodávateľa
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
mesto zadalo zákazku priamo bez vykonania verejného obstarávania
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z., 25/2006 Z.z.
inventarizačný rozdiel mesto nezaúčtovalo do účtovného obdobia, za ktoré sa inventarizáciou overoval stav majetku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
mesto pri inventarizácii dokladovo neoverilo vlastníctvo pozemkov evidovaných v účtovníctve
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
inventúrny súpis k pozemkom neobsahoval výmery jednotlivých parciel
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
mesto nevyzývalo nájomcov na zaplatenie nájomného, neodstúpilo nedoplatok na vymáhanie, nepožadovalo úrok z omeškania a zmluvnú pokutu v zmysle nájomných zmlúv a nezabezpečilo včasné uplatnenie svojich práv
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 138/1991 Zb.
HK nepredložil na rokovanie MsZ plán kontrolnej činnosti na I.polrok a plán kontrolnej činnosti na II.polrok nebol zverejnený v zmysle zákona
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
HK nepredložil MsZ správu o kontrolnej činnosti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.
Zásady rozpočtového hospodárenia 2015 nezrozumiteľne uvádzali oprávnenie primátora na schvaľovanie zmien rozpočtu
Pozemky vo vlastníctve mesta boli vedené ako zoznam praciel označených inventárnym číslom, pričom nebolo možné identifikovať súvislosť medzi parcelami a listami vlastníctva. Evidencia pozemkov bola preto neprehľadná.
Nesprávne účtovanie nedaňových pohľadávok z nájmu majetku
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
V organizačnom poriadku bol zadefinovaný obmedzený rozsah kontrolnej činnosti HK
Späť