Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-030/2012/1110
Názov:
Kontrola hospodárenia s majetkom, majetkovými právami, finančnými prostriedkami, záväzkami, pohľadávkami a kontrola plnenia opatrení z predchádzajúcej kontroly v meste, ktoré je sídlom okresu
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi pri nakladaní s verejnými prostriedkami a s
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Mesto Dunajská Streda

IČO
00305383
Sídlo
Hlavná 50/16, 92901 Dunajská Streda
Kontrolované obdobie
2011
Termín kontroly
08.08.2012 - 22.10.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

finančné prostriedky na dotácie neboli rozpísané a čerpané tak, aby zodpovedali objektívne výdavkom na jednotlivé programy
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
mesto nedodržalo hierarchiu čísleného označenia podprogramov a prvkov
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
V programovom rozpočte mesta neboli formulované zámery
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
V programovom rozpočte mesta neboli formulované zámery
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
V programovom rozpočte mesta neboli formulované zámery
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Mesto v programovom rozpočte nestanovilo merateľné ukazovatele
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu programového rozpočtu mesta na rok 2011 a k návrhu viacročného rozpočtu mesta na roky 2011 - 2013 neobsahovalo náležitosti uvedené v rozpočtových pravidlách mesta
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
mesto medzi celkové príjmy a výdavky rozpočtu zahrnulo aj finančné operácie
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
V rozpočtových pravidlách mesta je v rozpore so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy stanovené, že finančné operácie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
plnenie rozpočtu mesta k 31.12.2011 bolo prekročené pri viacerých položkách
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
mesto realizovalo úhrady výdavkov, ktoré nemalo schválené v rozpočte
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
mesto realizovalo úhrady výdavkov, ktoré nemalo schválené v rozpočte
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
mesto ako spravodajská jednotka neuviedla vo finančných výkazoch pravdivé číselné údaje požadované na štatistické zisťovanie
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
predložená dokumentácia k monitorovaniu programového rozpočtu neobsahovala porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vysvetlenia ich neplnenia, ani návrhy na riešenie nedostatkov, čím nebol splnený účel monitorovania
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
predložená dokumentácia k monitorovaniu programového rozpočtu neobsahovala porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vysvetlenia ich neplnenia, ani návrhy na riešenie nedostatkov, čím nebol splnený účel monitorovania
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
mesto v dôvodovej správe k záverečnému účtu vykonalo hodnotenie plnenia programov mesta, ktoré však z dôvodu nestanovenia merateľných ukazovateľov a zámerov neobsahovalo informáciu o plnení cieľov s využitím porovnania plánovaných a dosiahnutých hodnôt merateľných ukazovateľov
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
ZÚ obsahoval údaje o plnení rozpočtu príjmov, výdavkov a finančných operácií, ale nie v požadovanom členení na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie podľa § 10 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
mesto v ZÚ nevyčíslilo schodok rozpočtu mesta podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o jeho vysporiadaní nerozhodlo MsZ pri prerokovaní ZÚ
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
mesto v ZÚ nevyčíslilo schodok rozpočtu mesta podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o jeho vysporiadaní nerozhodlo MsZ pri prerokovaní ZÚ
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
rezervný fond bol tvorený prebytkom rozpočtu, ktorý podľa ustanovení zákona o rozpočtových pravidlách nevznikol
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
mesto netvorilo peňažný fond - fond rozvoja bývania
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
mesto neuzatvorilo prerokovanie ZÚ zákonom ustanoveným výrokom
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
mesto neuzatvorilo prerokovanie ZÚ zákonom stanoveným výrokom
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Mesto v šiestich prípadoch nesprávne zatriedilo výdavky na podpoložku ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Mesto v šiestich prípadoch nesprávne zatriedilo výdavky na podpoložku ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Mesto v šiestich prípadoch nesprávne zatriedilo výdavky na podpoložku ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Mesto v šiestich prípadoch nesprávne zatriedilo výdavky na podpoložku ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
desať prijímateľov dotácií predložilo mestu žiadosti o poskytnutie dotácií po uplynutí termínu stanovenom vo VZN
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
mesto uzatvorilo s dvomi žiadateľmi o dotáciu dohody o poskytnutí dotácie po termíne stanovenom vo VZN
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
V troch prípadoch mesto prijalo od prijímateľov dotácií vyúčtovanie poskytnutých dotácií až mesiaci marec 2012
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Mesto poskytlo dotáciu fyzickej osobe
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Mesto poskytlo dotáciu fyzickej osobe
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
V prípade ôsmich účtovných dokladov chýbal podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný prípad v účtovnej jednotke a podpisový záznam osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie a označenie účtov, na ktorých sa účtovný prípad zaúčtuje
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Tri účtovné doklady neboli podložené hodnovernými dokladmi, ktoré by preukazovali skutočnosti , o ktorých sa účtovalo, čím nebol účtovný doklad preukázateľný
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Mesto v dvoch prípadoch nesprávne zaúčtovalo výdavky
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Mesto v dvoch prípadoch nesprávne zaúčtovalo výdavky
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Mesto nesprávne zaúčtovalo výdavky použité na zabezpečenie rozšírenia verejného osvetlenia
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Mesto nesprávne zaúčtovalo výdavky
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Mesto nesprávne zaúčtovalo výdavky
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Mesto nezverejnilo súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami za 2. a 4. štvrťrok 2011
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Mesto nezverejnilo súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami za 2. a 4. štvrťrok 2011
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Mesto nevyžadovalo pri jednej zákazke s nízkou hodnotou od osôb, ktoré sa zúčastnili na príprave a vyhotovení súťažných podkladov písomné vyhlásenie o nestrannosti a dôvernosti spracúvaných informácií
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Mesto vystavilo objednávku na práce sa mesiac december 2010 až v januári 2011
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Mesto poskytlo spoločnosti s r. o. naviac verejné prostriedky v rozpore so zmluvne dohodnutou cenou
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Mesto nevytvorilo analytické účty podľa zostatkovej doby splatnosti dlhodobých bankových úverov
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Mesto nevytvorilo analytické účty podľa zostatkovej doby splatnosti dlhodobých bankových úverov
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Príkaz primátora na vykonanie inventarizácie nebol v súlade so vzorom, ktorý bol uvedený ako príloha k internej smernici o postupe pri inventarizácii
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
K niektorým účtom nebol v rámci inventarizácie vypracovaný inventarizačný zápis
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
V niektorých inventúrnych súpisoch neboli uvedené mená a priezviská osôb zodpovedných za zistenie skutočného stavu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov a meno a priezvisko hmotne zodpovednej osoby za príslušný druh majetku
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
V niektorých inventúrnych súpisoch neboli uvedené mená a priezviská osôb zodpovedných za zistenie skutočného stavu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov a meno a priezvisko hmotne zodpovednej osoby za príslušný druh majetku
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
K niektorým účtom nebol v rámci inventarizácie vypracovaný inventarizačný zápis
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Inventúrne súpisy hmotného majetku obsahovali nesprávny názov účtovnej jednotky
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Inventúrne súpisy hmotného majetku obsahovali nesprávny názov účtovnej jednotky
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Zásady hospodárenia neupravovali spôsoby výkonu práv vyplývajúcich z vlastníctva cennýchpapierov a majetkových podielov na právnických osobách založených mestom, alebo v ktorých má mesto postavenie ovládajúcej osoby alebo rozhodujúci vplyv s dôrazom na transparentnosť a efektívnosť nakladania s majetkom
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Ustanovenie dvoch kúpno-predajných zmlúv neboli v súlade s VZN
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
V piatich prípadoch uzatvorených nájomných zmlúv o prenájme bytov nebola predložená žiadosť na predpísanom tlačive
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Mesto uzatvorilo zmluvu o nájme bytu s fyzickou osobou, ktorá nebola v čase jej uzavretia plnoletá
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Jedna pohľadávka bola súčasťou dvoch interných dokladov, na základe ktorých boli odpísané pohľadávky, t. j. mesto odpísalo jednu pohľadávku dvakrát
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
HK predložil Správu o kontrolnej činnosti HK po zákonom stanovenej lehote
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Tri zápisnice o prerokovaní správy o kontrole vykonanej HK neobsahovali zákonom stanovené náležitosti
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Tri zápisnice o prerokovaní správy o kontrole vykonanej HK neobsahovali zákonom stanovené náležitosti
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Všetky preverované objednávky, zmluvy, skontrolované príjmové pokladničné doklady neboli overené predbežnou finančnou kontrolou
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Osem opatrení z predchádzajúcej kontroly vykonanej NKÚ SR bolo čiastočne splnených
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Mesto Hlohovec

IČO
00312509
Sídlo
M. R. Štefánika 1, 92001 Hlohovec
Kontrolované obdobie
2011
Termín kontroly
15.08.2012 - 15.10.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Mestské zastupiteľstvo schválilo rozpočet na rok 2011 bez príjmov a výdavkov Spoločného obecného úradu, ktorý bol v priamej riadiacej kompetencii primátora a nemal právnu subjektivitu.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Výsledok rozpočtového hospdárenia bol nesprávne vyčíslený ako rozdiel bežných a kapitálových príjmov a výdavkov rozpočtu, upravený o kladný rozdiel finančných operácií.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Mestské zastupiteľstvo schválilo použitie prebytku rozpočtu a jeho rozdelenie do rezervného fondu a fondu rozvoja bývania a nerozhodlo o vysporiadaní schodku rozpočtu.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Mesto v Súvahe k 31.12.2011 nesprávne vykázalo časť záväzku mesta z dlhodobého úveru podľa zostatkovej doby splatnosti a v účtovom rozvrhu a hlavnej knihe nevytvoril analytické účty podľa zostatkovej doby splatnosti.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Žiadosti o dotáciu neobsahovali náležitosti uvedené vo VZN č. 100/2008 o poskytovaní dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Mesto uviedlo nesprávnu položku ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie pri výdavku.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Mesto nesprávne zaúčtovalo predpis dodávateľskej faktúry.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Mesto odoslalo oznámenie o uzavretí zmluvy Úradu verejného obstarávania po zákonom stanovej lehote.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Mesto pri podprahovej zákazke nevypracovalo správu o zákazke
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Pri vytvorených rezervách chýbali náležitosti uvedené v internej smernici.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Predbežnú finančnú kontrolu pri odberateľských faktúrach a príjmových pokladničných dokladoch nevykonal zamestnanec poverený vedúcim orgánu verejnej správy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Mesto Levice

IČO
00307203
Sídlo
Námestie hrdinov 1, 93432 Levice
Kontrolované obdobie
2011
Termín kontroly
31.07.2012 - 30.10.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

výdavkové pokladničné doklady a príjmové pokladničné doklady vyúčtované do pokladnice mesta boli neúplné a nepreukázateľné
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
dodávateľské faktúry neobsahovali súpisy použitého materiálu, resp. vykonaných prác
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
zamestnanec mesta potvrdil prevzatie vykonaných prác aj v dňoch 16.12.2011-30.12.2011, čo nebolo v súlade so zmluvou, podľa ktorej mal poskytovateľ faktúru mesačne dozadu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
inventúrne súpisy účtu 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku neobsahovali podklady, resp. doklady o vykonaní dokladovej inventúry
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
inventúrny súpis účtu 032 - Umelecké diela a zbierky neobsahoval miesto uloženia majetku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
pozemky mesta pod bytovými domami vo vlastníctve mesta neboli zaradené v majetku mesta
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť

Mesto Lučenec

IČO
00316181
Sídlo
Novohradská 1, 98401 Lučenec
Kontrolované obdobie
2011
Termín kontroly
13.08.2012 - 30.10.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

mesto jasne zmluvne neupravilo spôsob výpočtu ceny za poskytnuté služby
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
mesto uhradilo faktúru v hotovosti pred účinnosťou zmluvy
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
mesto zmluvne nezabezpečilo, aby bol dodávateľ povinný zúčtovať poskytnutý preddavok do konca roka resp. nedohodlo vrátenie preddavku v prípade, že práce neboli v stanovenom termíne odovzdané
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
mesto zmluvne nezabezpečilo, aby bol dodávateľ povinný zúčtovať poskytnutý preddavok do konca roka , čím došlo k porušeniu finančnej disciplíny
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
pri predbežnej finančnej kontrole úhrady faktúry mesto neoverilo súlad pripravovanej finančnej operácie s osobitným predpisom a internými aktami riadenia
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
mesto dohodlo a zaplatilo reklamu a propagáciu aj pre obchodných partnerov mesta a dcérske spoločnosti
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
dohodnutím a zaplatením reklamy a propagácie aj pre obchodných partnerov mesta a dcérske spoločnosti, mesto purušilo finančnú disciplínu
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
mesto na nevyfakturované dodávky nevytvorilo rezervy,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
mesto nezaúčtovalo faktúry týkajúce roka 2010 do účtovného roka 2010 ale do roku 2011
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
mesto malo v zmluve bola dohodnutá záloha vo výške 50 % z celkovej sumy, ktorú zhotoviteľ vyfakturoval mestu 22.11.2010 a mesto ju aj uhradilo v roku 2010 a zálohu zaúčtovalo priamo do nákladov roku 2010. Nesprávne zaúčtovanie preddavku a jeho následné finančné vysporiadanie malo vplyv na správnosť vykázania nákladov mesta za rok 2011.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
mesto ponížilo náklad o výnos za uplatnené sankcie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
mesto nesprávne zaúčtovalo faktúru za update aplikačného softvéru na účet 501
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
mesto neúčtovalo pohľadávky ako dlhodobé ale ako krátkodobé
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
mesto účtovalo rekonštrukciu cesty a vybudované parkovisko na účte 042 po ich uvedení do používania
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
mesto časovo nerozlišovalo nahromadené úroky z úverov k 31.12.2011 splatné v roku 2012 ako výdavky budúcich období na účte 383
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
mesto časovo nerozlišovalo nahromadené úroky z úverov k 31.12.2011 splatné v roku 2012 ako výdavky budúcich období na účte 383 a nezaúčtovalo ich do nákladov roku 2011
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
k vykonanej inventarizácii podielov v akciových spoločnostiach mesto nepredložilo listinné akcie ani výpis z účtu majiteľa cenných papierov, na základe ktorých zisťovalo skutočný stav majetku a vykonalo inventúru vkladov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
mesto neoverilo inventarizáciou, či stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve zodpovedá skutočnosti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Inventúrne súpisy neobsahovali deň začatia inventúry a deň skončenia inventúry, miesto uloženia majetku, meno, priezvisko a podpisový záznam hmotne zodpovednej osoby Inventúrne súpisy neboli vyhotovené v zmysle § 30 ods. 2 písm. b), d), e) a i) zákona č. 431/2002 Z. z., keď neobsahovali deň začatia inventúry a deň skončenia inventúry, miesto uloženia majetku, meno, priezvisko a podpisový záznam hmotne zodpovednej osoby za príslušný druh majetku a meno a priezvisko osôb zodpovedných za zistenie skutočného stavu majetku.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
mesto účtovalo podielovéh cenné papiere a podiely na účte 069 namiesto účtu 063
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
mesto nedodržaním ustanovení predmetných opatrení nedodržalo povinnosť dodržiavať opatrenia vydané MF SR
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
mesto vykázalo dlhodobé pohľadávky v súvahe ako krátkodobé
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
mesto otváralo ponuky o deň neskôr ako bolo určené vo výzve
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
predložená Evidencia záujemcov, ktorým boli poskytnuté súťažné podklady v roku 2011, neobsahovala dátum poskytnutia súťažných podkladov
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Mesto Martin

IČO
00316792
Sídlo
Nám. S. H. Vajanského 1, 03649 Martin
Kontrolované obdobie
2011
Termín kontroly
07.08.2012 - 28.10.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

záverečný účet mesta neobsahoval hospodárenie príspevkovej organizácie Turisticko-informačná kancelária
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
neuplatnenie si sankcií za omeškanie s odovzdaním diela
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
netriedenie rovnorodých druhov príjmov a výdavkov podľa platnej rozpočtovej klasifikácie
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
neuplatnňovanie rozpočtovej klasifikácie v rozpočte mesta podľa osobitného predpisu
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
neuplatňovanie rozpočtovej klasifikácie v rozpočte verejnej správy
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
nesprávna aplikácia účtov účtovnej skupiny 50
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
neuplatňovanie opatrenia MF SR - postupov účtovania
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
nesprávne zaúčtovanie obstaraných materiálových zásob priamo do nákladov na účet 501 - Spotreba materiálu, spôsobom B, ktorý môžu uplatňovať len účtovné jednotky na ktoré sa nevzťahuje povinnosť overiť účtovnú závierku audítorom
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
neuplatňovanie opatrenia MF SR - postupov účtovania
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
predpokladaná hodnota zákazky s nízkou hodnotou určená vo výzve na predloženie cenovej ponuky ako cena s DPH
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
výzva na predloženie cenovej ponuky vyžadovala predloženie dokladu o oprávnení podnikať nie starší ako tri mesiace ku dňu predloženia cenovej ponuky
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
oznámenia o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže neobsahovali údaj o minimálnej cene majetku
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
účastníci obchodnej verejnej súťaže, ktorí v súťaži neuspeli, neboli upovedomení o tom, že ich návrhy sa odmietli
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Mesto Myjava

IČO
00309745
Sídlo
Nám. M.R.Štefánika 560/4, 90714 Myjava
Kontrolované obdobie
2011
Termín kontroly
31.07.2012 - 29.11.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Prekročenie čerpania výdavkov-nevykonanie zmeny rozpočtu
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Prekročenie celkovej sumy dlhu nad zákonom stanovenú úroveň
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Úhrada preddavku-nedodnutie v zmluve,oneskorené vyúčtovanie
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Nesúlad zaúčtovania finančnej operácie
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Nesprávne zaúčtovanie odávateľských faktúr
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Nesprávne vykonanie inventarizácie
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom
Neúčtovanie o všetkom majetku mesta
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Mesto Námestovo

IČO
00314676
Sídlo
Cyrila a Metoda 329/6, 02901 Námestovo
Kontrolované obdobie
2011
Termín kontroly
05.08.2012 - 29.10.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

prenechanie užívania dvora a záhrady nájomcovi na základe zákona č. 116/1990 Zb.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
zásady hospodárenia s majetkom mesta neupravovali nakladanie s cennými papiermi, spôsob výkonu práv v obchodných spoločnostiach mesta, ktoré úkony organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta podliehajú schváleniu orgánmi mesta
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nezdôvodnenie prípadov hodných osobitného zreteľa, nerozhodnutie o takomto prevode vlastníctva 15 dní pred schválením prevodu mestským zastupiteľstvom a nezverejnenie zámeru previesť majetok mesta ako prípady hodných osobitného zreteľa
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nedohodnutie sankcií za porušenie zmluvných podmienok v nájomných zmluvách, resp. ich neuplatňovanie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
prenajatie majektu mesta bez rozhodnutia mestského zastupiteľstva o spôsobe prenájmu majetku a bez zverejnenia zámeru prenajať majetok mesta
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nezverejnenie zámeru prenajať majetok mesta a spôsobu prenájmu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nezverejnenie zmlúv o poskytnutí dotácií z rozpočtu mesta
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nezaslanie potvrdenia o zverejnení kúpnej zmluvy príslušnej správe katastra
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nezverejnenie nájomnej zmluvy a zmluvy o výpožičke majetku mesta
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nesprávne finančné limity podpráhových zákaziek a zákaziek s nízkou hodnotou v smernici č. 1/2006 o zadávaní zakaziek
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nesúlad smernice č. 1/2006 o zádávaní zákaziek so zákonom č. 25/2006 Z. z.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
určenie predpokladanej hodnoty zákaziek na základe viac ako rok starých podkladov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
vyžadovanie dokladov o oprávnení poskytovať predmet obstarávania nie starší ako tri mesiace k termínu predloženia ponuky
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
rozdielne stanovenie platnosti predkladaných dokladov týkajúcich sa osobného postavenia uchádzača vo výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nedodržanie princípu transparentnosti rozdielnym stanovením platnosti predkladaných dokladov, nejasným stanovením hodnotiacich kritérií a nejasným určením termínov na dodanie obstarávaného tovaru
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nedodržanie príncípu rovnakého zaobchádzania rozdielnym prístupom k prihláseným uchádzačom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nevypracovanie zápisnice z posúdenia splnenia podmienok účasti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nevylúčenie uchádzača, ktorý nepredložil ponuku na celý predmet obstarávania
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
neuvedenie lehoty na podanie žiadosti o nápravu v oznámení o výsledku verejného obstarávania
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nedodržanie princípu nediskriminácie uvedením konkrétnej značky výrobku vo výzve na predkladanie ponúk bez možnosti alternetívneho riešenia
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
neschválenie 21 zmien rozpočtu mesta mestským zastupiteľstvom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
neschválenie prijatia pôžičky v mestskom zastupiteľstve
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nezverejnenie návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta 15 dní pred jeho prerokovaním v mestskom zastupiteľstve
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
prekročenie právomocí hlavného kontrolóra mesta vykonaním daňovej kontroly u právnických osôb
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nejasné a nedostatočné zmluvné ustanovenia v zmluvách o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nesprávne určenie účinnosti povinne zverejňovanej zmluvy
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
zverejnenie povinne zverejňovanej zmluvy po viac ako troch mesiacoch od jej podpisu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
neurčenie termínu na úhradu kúpnej ceny a rozdielne uvedenie mena kupujúceho a nadobúdateľa predmetu kúpy v kúpnej zmluve
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
vypracovanie Poznámok k individuálnej účtovnej závierke za rok 2011 po 05.02.2013
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
zaúčtovanie nákladov za poistenie motorového vozidla za obdobie od 01.01. do 03.11.2012 do nákladov roka 2011
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nedodržanie platných postupov účtovania
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nesprávne vedenie účtovníctva podľa platných postupov účtovania
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
uvedenie nesprávnych údajov o nákladových účtoch v účtovnej závierke
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
uvedenie nesprávnych údajov o nákladových účtoch v účtovnej závierke
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nevyradenie dvoch osobných automobilov z účtovnej evidencie mesta ku dňu ich zlikvidovania
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nesprávne uplatnenie platných postupov účtovania pri evidovaní majetku mesta
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nesprávne vedenie účtovníctva podľa platných postupov účtovania pri evidovaní majetku mesta
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nezabezpečenie vykonania inventarizácie rozdielu majetku a záväzkov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
formálne vykonanie inventarizácie majektu na účte 023 - Dopravné prostriedky, nezistením vyradenia dvoch automobilov pred dátumom vykonania inventarizácie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nezabezpečenie preukázateľnosti účtovníctva inventúrnym súpisom, ktorý obsahoval dve už zlikvidované autá
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
chýbajúci názov a sídlo účtovnej jednotky v inventúrnom súpise
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
neuvedenie množstva majetku v inventúrnom súpise
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
neuvedenie miesta uloženia majetku v inventúrnom súpise
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
chýbajúci podpis hmotne zodpovednej osoby za príslušný druh majetku v inventúrnom súpise
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
chýbajúce poznámky v inventúrnom súpise
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
neuvedenie sídla účtovnej jednotky v inventarizačnom zápise
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
neuvedenie výsledku vyplývajúceho z posúdenia reálnosti ocenenia majetku a záväzkov v inventarizačnom zápise
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
neoverenie uzatváraných zmlúv predbežnou finančnou kontrolou
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nedoručenie platobných výmerov a výziev na úhradu nedoplatkov na dani z nehnuteľností a nedoplatkov na miestnom poplatku za komunálne odpady doporučenie do vlastných rúk
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nedoručenie daňovej exekučnej výzvy doporučene do vlastných rúk
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
začatie daňového exekučného konania bez daňovéh exekučného titulu (právoplatného a vykonateľného platobného výmeru)
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
začatie daňového exekučného konania bez daňovéh exekučného titulu (právoplatného a vykonateľného platobného výmeru)
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nesprávny postup pri vyrubovaní dane z nehnuteľností, vymáhanie neexistujúcich daňových nedoplatkov a nezaslanie výziev na úhradu nedoplatkov v roku, v roku v ktorom vznikli
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
rozhodnutie v časti Poučenie neobsahovalo miesto a formu podania opravného prostriedku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nepridelenie príspevku príspevkovej organizácii mesta
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nesprávne uplatnenie platnej rozpočtovej klasifikácie pri zostavení rozpočtu, v úpravách rozpočtu a pri triedení výdavkov mesta
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nezúčtovanie príjmov a výdavkov uskutočnených počas rozpočtového provizória so schváleným rozpočtom mesta
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nerozpočtovanie finančných prostriedkov mesta určených na všeobecne prospešné účely alebo služby (dotácie šporotvým organizáciám pôsobiacim v meste) na konkrétne akcie, ulohy alebo účely
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nezostavenie a neschválenie programového rozpočtu mesta
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
vykonanie 21 zmien rozpočtu, týkajúcich sa vlastných prosrtiedkov mesta, bez rozpočtových opatrení schválených mestským zastupiteľstvom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
čerpanie vlastných prostriedkov mesta nad rámec rozpočtu (úhrada výdavkov bez ich rozpočtého krytia)
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nedostatočné sledovanie vývoja hospodárenia mesta a nevykonanie potrebných zmien rozpočtu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nesprávne uplatnenie platnej rozpočtovej klasifikácie pri zostavení rozpočtu, v úpravách rozpočtu a pri triedení výdavkov mesta
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
chýbajúce hodnotenie plnenia programov mesta
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
neodsúhlasenie žiadostí o poskytnutie dotácie vo finančnej a vecne príslušnej komisii pred rozhodnutím mestského zastupiteľstva o jej poskytnutí
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
podpísanie zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta pred jej schválením mestským zastupiteľstvom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
poskytnutie dotácie na základe žiadsoti podanej po určenom termíne vo VZN mesta
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
preplatenie nákupu stravy a potravín bez toho, aby bol takýto účel použitia dotácie v zmluve povolený
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
neodsúhlasenie nájomných zmlúv s ročným nájomným vyšším ako 3 000,00 eur mestským zastupiteľstvom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
podpísanie nájomnej zmluvy v rozpore s podmienkami prenájmu určenými mestským zastupiteľstvom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
zlikvidovanie majetku mesta pred rozhodnutím likvidačnej komisie o jeho vyradení a zlikvidovaní
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nesprávne uplatnenie platnej rozpočtovej klasifikácie pri zostavení rozpočtu, v úpravách rozpočtu a pri triedení výdavkov mesta
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
vypracovanie Poznámok k individuálnej účtovnej závierke za rok 2011 po 05.02.2012
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
záúčtovanie nákladov za poistenie motorového vozidla za obdobie od 01.01. do 03.11.2012 do nákladov roka 2011
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
záúčtovanie nákladov na náhradné diely do počítača ako náklady na údržbu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nesprávne zaúčtovanie nákladov na reprezentáciu a nákladov na ostatné služby
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nesprávne zaúčtovanie nákladov na transfer z rozpočtu mesta subjektu mimo verejnej správy
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
neúčtovanie obrazov ako o umeleckých dielach na účte 032 - Umelecké diela a zbierky
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
účtovanie majetku s obstarávacou cenou vyššou ako 1 700,00 eur na podsúvahom účte
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nevyradenie dvoch osobných automobilov z účtovnej evidencie mesta ku dňu ich zlikvidovania
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Mesto Partizánske

IČO
00310905
Sídlo
Nám. SNP 212/4, 95801 Partizánske
Kontrolované obdobie
2011
Termín kontroly
30.07.2012 - 29.10.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Mesto nesprávne uplatnilo rozpočtovú klasifikáciu pri poskytovaní transferov právnickej osobe, ktorú založilo.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Mesto nehospodárilo s rozpočtovými prostriedkami podľa schváleného rozpočtu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto čerpalo jednotlivé položky nad rámec rozpočtu bez vykonania zmien rozpočtu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto nevykonalo rozpočtové opatrenia k zmenám rozpočtu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Výdavky v záverečnom účte mesta neboli zostavené v súlade s rozpočtovou klasifikáciou.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto nesprávne uplatnilo rozpočtovú klasifikáciu pri poskytovaní transferov právnickej osobe, ktorú založilo.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Mesto neuplatnilo správne rozpočtovú klasifikáciu pri zostavení záverečného účtu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto poskytlo preddavok, ktorý nebol vopred zmluvne dohodnutý.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto z verejných prostriedkov uhradilo preddavok v rozpore s podmienkami určenými pri poskytnutí verejných prostriedkov.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Mesto pri zostavení programového rozpočtu nesprávne naformulovalo zámery pri šiestich podprogramoch.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto neuplatnilo rozpočtovú klasifikáciu pri zostavení záverečného účtu úplne podľa Opatrenia MF SR č. MF/010175/2004-4 zo dňa 8. decembra 2004, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto nedodržalo opatrenie MF SR k postupom účtovania.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto neviedlo účtovníctvo správne keď neúčtovalo o poskytnutom preddavku na správnom účte v zmysle opatrenia MF SR k postupom účtovania.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto nesprávne vykonávalo opravu účtovných dokladov.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Mesto neúčtovalo o poskytnutí preddavku na účte 05- Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto nezaslalo Úradu pre verejné obstarávanie v zákonnej lehote oznámenie o uzatvorení zmluvy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto nepoužilo všetky právne prostriedky na ochranu svojho majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom neobsahovali všetky náležitosti v zmysle zákona.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto pri úprave zmluvného vzťahu nedbalo, aby sa prijeho uzatvorení odstránilo všetko, čo by mohlo viesť ku vzniku rozporov, keď do kúpnej zmluvy nezapracovalo podmienky obchodnej verejnej súťaže.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto vykonalo formálne predbežnú finančnú kontrolu pri uzatvorení kúpnej zmluvy na predaj majetku.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Mesto na krycích listoch k faktúram zaznámenavalo výkon predbežnej finančnej kontroly nedostatočne.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Jeden výstupný materiál z následnej finančnej kontroly nebol vypracovaný ako záznam alebo správa.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Jeden výstupný materiál z následnej finančnej kontroly neobsahoval zákonom stanovené náležitosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Záznamy o výsledku následnej finančnej kontroly neobsahovali v štyroch prípadoch dátum oboznámenia kontrolovaného subjektu so záznamom.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Záznamy o výsledku následnej finančnej kontroly neobsahovali v dvoch prípadoch písomné potvrdenie o prevzatí záznamu kontrolovaným subjektom.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Zápisnice o prerokovaní správy z následnej finančnej kontroly neobsahovali v 10 prípadoch potvrdenie kontrolovaného subjektu o vrátení dokladov a písomností poskytnutých na vykonanie následnej finančnej kontroly.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Mesto dvakrát nedodržalo lehotu na predloženie prijatých opatrení na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Mesto Rimavská Sobota

IČO
00319031
Sídlo
Svätoplukova 9, 97901 Rimavská Sobota
Kontrolované obdobie
2011
Termín kontroly
13.08.2012 - 30.10.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Mesto zo svojho rozpočtu použilo finančné prostriedky na úhradu straty dcérskej obchodnej spoločnosti nad rámec Obchodného zákonníka, zákona 369/1990 Zb. a zákona č. 583/2004 Z. z., porušilo finančnú disciplínu podľa § 31 ods. 1 písm. i) zákona 523/2004 Z. z..
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Pôsobnosť valného zhromaždenia v dcérskej spoločnosti s ručením obmedeným vykonávalo MsZ
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Výdavok za úhradu faktúry za vyhotovenie 30 ks parkových lavičiek v sume 2 700 eur mesto zatriedilo na podpoložku 635006 – Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí. Správne mal byť výdavok triedený na príslušnej podpoložke v rámci položky 633 – Materiál.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Výdavok za úhradu faktúry za overenie konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2010 v sume 1 800 eur mesto zatriedilo na podpoložku 637004 – Všeobecné služby dodávateľským spôsobom. Správne mal byť výdavok zatriedený na podpoložke 637005 – Špeciálne služby dodávateľským spôsobom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto uhradilo faktúry za nákup permanentiek na relaxačno-rehabilitačné služby pre svojich zamestnancov z verejných prostriedkov v celkovej sume 2 412 eur, pričom na tento účel slúžil sociálny fond.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Faktúra neobsahovala podrobnejšiu špecifikáciu a mesto nevedelo preukázať skutočné vyfakturované plnenie. Z obsahu faktúry, ani z obsahu iných účtovných záznamov nebolo zrejmé koľko bolo v skutočnosti odvysielaných minút záznamov z rokovania MsZ, keďže fakturovaná suma nebola zhodná so sumou dohodnutou v zmluve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Zmluvu mesto nezverejnilo na svojej webovej stránke, t.j. zmluva nenadobudla účinnosť podľa Občianskeho zákonníka
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto poskytovalo dotácie bez toho, aby s príjemcom zmluvne dohodlo bližšie podmienky čerpania dotácie.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Mesto neurčilo podmienky pre časové použitie dotácií, čím nezabezpečilo aby predmetná dotácia bola zúčtovaná s rozpočtom obce na daný rok
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto nezostavilo kompletnú účtovnú závierku do 01.februára nasledujúceho účtovného obdobia
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto zaúčtovalo faktúru za materiál na účet 518 - Služby
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Výdavok za upgrade aplikačného softvéru (modernizácia softvéru) uhradený v sume 1 329 eur z kapitálových výdavkov mesto zaúčtovalo na účet 518 – Služby. Správne mala byť zvýšená obstarávacia cena dlhodobého nehmotného majetku o sumu vynaloženú na jeho modernizáciu, hradenú z kapitálových výdavkov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto uzatvorilo k zmluve o dielo dodatok, ktorým sa rozširoval predmet zákazky o celú jednu ulicu, pričom nešlo o doplňujúce práce, ktorých potreba vyplynula dodatočne z nepredvídaných okolností a neboli nevyhnutné na plnenie podľa pôvodnej zmluvy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto vykázalo v súvahe krátkodobé pohľadávky ako dlhodobé
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto evidovalo k 31.12.2011 zostatok na účte 431 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní v sume 24 309 eur, ktorý nepreúčtovalo na účet 428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto nevytvorilo analytické účty k syntetickým účtom 461 - Bankové úvery a 479 - Ostatné dlhodobé záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti jednotlivých úverov na dlhodobé a krátkodobé
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto v súvahe k 31.12.2011 vykázalo nesprávne sumy dlhodobých a krátkodobých úverov a ostatných záväzkov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto časovo nerozlišovalo úroky z úverov k 31.12.2011 splatné v roku 2012 na účte 383 Výdavky budúcich období.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto dve faktúry týkajúce sa roku 2010, ktoré došli do dňa zostavenia účtovnej závierky neúčtovalo do účtovného roku 2010, ale do roku 2011
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto nemalo vnútorný predpis upravujúci tvorbu a zúčtovanie rezerv
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto zaúčtovalo akcie spoločnosti v sume 399 eur na účte 062 - Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom, pričom podiel týchto akcií na celkovej emisii bol 0,01 %.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Inventúrne súpisy z inventarizácie dlhodobého finančného majetku (účty 061, 062, 063) a daňových pohľadávok neobsahovali predpísané náležitosti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Inventúrny súpis pohľadávok za účet 311 a 315 neobsahoval predpísané náležitosti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Spôsoby výkonu práv vyplývajúcich z vlastníctva cenných papierov a majetkových podielov na právnických osobách, v ktorých má obec postavenie ovládajúcej osoby alebo rozhodujúci vplyv s dôrazom na transparentnosť a efektívnosť nakladania s majetkom neboli v Zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom upravené
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Cena nájomného upraveného nájomnou zmluvou nezodpovedala minimálnej výške nájomného stanoveného vo VZN
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto netvorilo opravné položky k pohľadávkam, pri ktorých bol opdstatnený predpoklad že ich dlžník nezaplatí podľa postupov účtovania
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Hlavný kontrolór nevypracoval správu o kontrolnej činnosti v stanovenej lehote do 60 dní po uplynutí kalendárneho roka
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Mesto Rožňava

IČO
00328758
Sídlo
Šafárikova 29, 04812 Rožňava
Kontrolované obdobie
2011
Termín kontroly
03.09.2012 - 07.11.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Bežný rozpočet zostavený ako schodkový nebol krytý účelovými prostriedkami zo štátneho rozpočtu ani nevyčerpanými finančnými prostriedkami v minulých rokoch. Pritom výška schodku takto zostaveného bežného rozpočtu bola vyššia ako suma nevyčerpaných prostriedkov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V čase schválenia rozpočtu mesta na rok 2011 v MZ rozpočet neobsahoval zámery a ciele, ktoré malo mesto realizovať z výdavkov rozpočtu mesta.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nesplatenie úveru použitého na bežné výdavky v roku 2010, resp. použitie návratných zdrojov financovania na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2010, ktoré neboli splatené do konca rozpočtového roka z príjmov bežného rozpočtu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nezabezpečenie aby sa pri úprave zmluvných vzťahov odstránilo všetko, čo by mohlo viesť k vzniku rozporov, v prípade zabezpečenia výroby a odvysielania televízneho programu na základe uzatvorenej zmluvy z roku 2006, v ktorej nebol presne vyšpecifikovaný druh a rozsah poskytovaných služieb, cena za poskytované služby a ani doba, na ktorú sa zmluva uzavrela.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obstaranie služby televíznych prenosov a odvysielanie regionálneho magazínu na základe zmluvy, v ktorej chýbali podstatné náležitosti a tým, že výber dodávateľa služby nebol zrealizovaný v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, použitie verejných prostriedkov nehospodárne, zároveň porušenie finančnej disciplíny
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Obstaranie služby na realizáciu verejného obstarávania pri implementácii projektu „Rekonštrukcia Námestia baníkov a Šafárikovej ulice v Rožňave“, napriek tomu, že mesto zamestnávalo osobu, ktorá bola držiteľom oprávnenia v čase procesu obstarávania služby - použitie verejných prostriedkov nehospodárne, zároveň porušenie finančnej disciplíny
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
oneskorené predloženie zúčtovania dotácií
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
akceptovanie vo vyúčtovaní dotácie použitie finančných prostriedkov v rozpore so stanoveným účelom v uzatvorených dohodách, na ktorý bola dotácia poskytnutá.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Poskytnutie odmeny za získanie finančných prostriedkov do rozpočtu mesta, ktorú nie je možné považovať za činnosť vykonávanú v súvislosti so živelnými pohromami a inými mimoriadnymi udalosťami, pri ktorých dochádza k ohrozeniu života, zdravia alebo majetku a pri odstraňovaní ich následkov. Vyplatenie odmeny primátorovi mesta v roku 2008 nad rámec zákona
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
V inventúrnych súpisoch nebol uvedený deň začatia a ukončenia inventúry.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Neuvedenie podpisového záznamu osôb zodpovedných za zistenie skutočného stavu majetku a záväzkov v inventúrnych súpisoch
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
U pohľadávok vedených v účtovníctve neboli v inventúrnych súpisoch pre posúdenie stavu (pohľadávky v lehote splatnosti, po lehote splatnosti, premlčanej pohľadávky, prekludovanej pohľadávky a trvalého upustenia od vymáhania) uvedené informácie z pohľadu vymáhania pohľadávok resp. plynutia lehôt nevyhnutných pre včasnosť uplatnenia práva. Nepreukázanie porovnania stavu pohľadávok s dokladmi overujúcimi ich stav
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Inventúrny súpis záväzkov evidovaných na účte dodávatelia spočíval v uvedení súčtov jednotlivých analytik účtu, s uvedením prílohy (zoznamu dodávateľských faktúr za príslušný rok ). Pri inventúre uvedeného účtu neboli posúdené dôvody, resp. výška záväzku, jej opodstatnenosť, resp. nevykonanie úhrady. Nepreukázanie porovnania stavu záväzkov s dokladmi overujúcimi ich stav
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
účtovanie o softvéri v rozpore s § 32 ods. 6) s Opatrením MF SR z 08. augusta 2007 č. MF/16786/2007-3 ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov na účte 014-Oceniteľné práva, o oprávkách k softvéru v rozpore s § 25 ods. 5 citovaného opatrenia
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Neúčtovanie o záväzku v dni, v ktorom došlo k jeho vzniku, malo za následok konanie v rozpore s § 2 Opatrenia o postupoch účtovania, čím zároveň došlo k porušeniu § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve. Porušením zásady úplnosti došlo k nadhodnoteniu hospodárskeho výsledku zároveň k podhodnoteniu záväzkov prezentovaných v účtovnej závierke o uvedenú sumu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
neuplatnenie princípu transparentnosti a princípu hospodárnosti a efektívnosti v prípade vymenovania za člena komisie na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti, otváranie ponúk a vyhodnocovanie ponúk, osobu, ktorá uzavrela mandátnu zmluvu na výkon stavebného dozoru v predmete zákazky v sume 24 000,00 eur, pričom táto osoba v čestnom vyhlásení uviedla, že sa nebude zúčastňovať na realizácii predmetu zákazky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
bez vykonania verejnej súťaže obstaranie poskytnutia služby televíznych prenosov a odvysielanie regionálneho magazínu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
neúčtovanie o 76 parcelách lesných porastov o výmere 14 185 622 m2 neocenenie lesných porastov - majetku mesta
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
predajom obchodného podielu za cenu nižšiu ako bol peňažný vklad mesta do spoločnosti mesto nepostupovalo pri nakladaní s majetkom mesta v prospech rozvoja mesta
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Mesto Senec

IČO
00305065
Sídlo
Mierové nám. 8, 90301 Senec
Kontrolované obdobie
2011
Termín kontroly
31.07.2012 - 24.10.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Zriaďovacie listiny RO a PO neobsahovali vecné a finančné vymedzenie majetku, ktorý im bol zverený do správy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto zverovalo svoj majetok do správy RO a PO po ich zriadení bez písomného protokolu o zverení majetku do správy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Niektoré dotácie a transfery boli zatriedené na nesprávnej položke ekonomickej klasifikácie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Článok 1 ods. 2 VZN o poskytovaní dotácií umožňoval poskytovať dotácie aj fyzickým osobám - nepodnikateľom a dotácie boli týmto osobám poskytované.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Prijímatelia dotácie použili finančné prostriedky z dotácie na iný účel, aký bol stanovený v zmluve o poskytnutí dotácie a v rozpore s čl. 5 ods. 6 písm. d) VZN mesta Senec o poskytovaní dotácií. Mesto takto vyúčtované dotácie akceptovalo.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Finančné prostriedky uvoľnené z rozpočtu mesta neboli rozpočtovo kryté.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Mesto poskytlo preddavok bez toho, aby bol vopred v zmluve dohodnutý.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Pri zatriedení finančných operácií z dodávateľských faktúr bol použitý nesprávny kód ekonomickej klasifikácie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto viedlo v evidencii majetok (byty), ktorého vlastníkom nebolo.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Finančné limity pre verejné obstarávanie stanovené v smernici o verejnom obstarávaní z roku 2006 neboli v kontrolovanom období v súlade s limitmi platnými v roku 2011.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Pri zadávaní zákaziek mesto neevidovalo doklady zo stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Členovia komisie na vyhodnotenie ponúk podali čestné vyhlásenia, že nenastali skutočnosti, pre ktoré nemôžu byť členmi komisie pre tým, ako sa oboznámili so zoznamom uchádzačov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Inventúrne súpisy a inventarizačné zápisy neobsahovali všetky zákonné náležitosti.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
VZN o hospodárení s majetkom mesta neupravovalo výkon práv vyplývajúcich z vlastníctva cenných papierov a majetkových podielov na právnickych osobách založených mestom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto nekontrolovalo plnenie povinností nájomcu vyplývajúcich z nájomnej zmluvy.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Nájomná zmluva nebola podpísaná jednou z konajúcich osôb, čím sa stala neplatnou.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nedodržiavanie základných pravidiel kontrolnej činnosti pri výkone vnútornej kontroly.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Predbežná finančná kontrola, v prípade poskytovania dotácií, bola vykonávaná až pri poukázaní finančných prostriedkov na účet príjemcu dotácie, to znamená, že nebola vykonaná v čase prípravy finančnej operácie pred uzavretím zmluvy o poskytnutí dotácie.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Priebežnú finančnú kontrolu vykonala osoba, ktorá nebola písomne poverená vedúcim orgánu verejnej správy a nebola funkčne a organizačne nezávislá od organizačného útvaru zodpovedného za prípravu a realizáciu finančnej operácie a za výkon predbežnej finančnej kontroly.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Záznam doručený mestu nebol označený obtlačkom prezentačnej pečiatky a jeho prijatie nebolo zaevidované v registratúre mesta.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Mesto Stropkov

IČO
00331007
Sídlo
Hlavná 38/2, 09101 Stropkov
Kontrolované obdobie
2011
Termín kontroly
01.08.2012 - 18.10.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolovaný subjekt nesledoval vývoj hospodárenia podľa rozpočtu a v prípade potreby nevykonal zmeny vo svojom rozpočte
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt oneskorene rozpísal finančné prostriedky pre základné školy
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt v 14 prípadoch neuplatnil správne rozpočtovú klasifikáciu a nedodržal triedenie výdavkov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt v dvoch prípadoch nesprávne zatriedil výdavky v celkovej sume 2 133,168 EUR bez DPH na podpoložku 635006 - Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt v dvoch prípadoch nesprávne zatriedil výdavky v celkovej sume 2 133,168 EUR bez DPH na podpoložku 635006 - Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt vymedzil výdavky v rozpore s rozpočtovou klasifikáciou
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt vymedzil výdavky v rozpore s rozpočtovou klasifikáciou
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto v troch prípadoch netriedilo výdavky v súlade s Opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto v 14 prípadoch neuplatnilo správne rozpočtovú klasifikáciu a nedodržalo triedenie výdavkov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto v šiestich prípadoch nesprávne triedilo kapitálové výdavky v rámci bežných výdavkov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto v deviatich prípadoch nesprávne zaúčtovalo výdavky za nákup materiálu na účet 511- Opravy a udržiavanie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto v deviatich prípadoch nesprávne zaúčtovalo výdavky za nákup materiálu na účet 511- Opravy a udržiavanie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto nesprávne účtovalo v dvoch prípadoch
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto nesprávne účtovalo v dvoch prípadoch
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto nesprávne účtovalo a nezabezpečilo správnosť vedenia účtovníctva
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto v jednom prípade zaúčtovalo záväzok voči dodávateľovi pred doručením dodávateľskej faktúry
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto v jednom prípade zaúčtovalo záväzok voči dodávateľovi pred doručením dodávateľskej faktúry
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto v troch prípadoch poskytnuté preddavky nezaúčtovalo na príslušné účty
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto v troch prípadoch poskytnuté preddavky nezaúčtovalo na príslušné účty
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto v troch prípadoch nesprávnym účtovaním drobného dlhodobého majetku na účte účtovnej skupiny 11- Materiál a účtovaním drobného dlhodobého nehmotného majetku do nákladov na účet 518 – Ostatné služby
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto v troch prípadoch nesprávnym účtovaním drobného dlhodobého majetku na účte účtovnej skupiny 11- Materiál a účtovaním drobného dlhodobého nehmotného majetku do nákladov na účet 518 – Ostatné služby
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto v troch prípadoch zaúčtovalo záväzok voči dodávateľovi pred doručením dodávateľskej faktúry
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto v troch prípadoch zaúčtovalo záväzok voči dodávateľovi pred doručením dodávateľskej faktúry
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto v dvoch prípadoch nezaúčtovalo náklady budúcich období do nákladov bežného roka, a náklady neúčtovalo v tom období, v ktorom vznikli bez ohľadu na deň ich úhrady
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto v dvoch prípadoch nezaúčtovalo náklady budúcich období do nákladov bežného roka, a náklady neúčtovalo v tom období, v ktorom vznikli bez ohľadu na deň ich úhrady
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto v jednom prípade zaúčtovalo preddavok za koncertné vystúpenie do nákladov na ťarchu účtu 518 – Ostatné služby
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto v jednom prípade zaúčtovalo preddavok za koncertné vystúpenie do nákladov na ťarchu účtu 518 – Ostatné služby
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Mesto v jednom prípade stavbu nezaradilo do svojho majetku v roku 2011, k dátumu vystavenia poslednej faktúry ale naďalej viedol na účte 042 - obstaranie dlhodobého hmotného majetku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto v jednom prípade stavbu nezaradilo do svojho majetku v roku 2011, k dátumu vystavenia poslednej faktúry ale naďalej viedol na účte 042 - obstaranie dlhodobého hmotného majetku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto nevykonalo inventarizáciu majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2011
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto v štyroch prípadoch zaúčtovalo vznik pohľadávky až po prijatí úhrady na svoj bankový účet
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto v štyroch prípadoch zaúčtovalo vznik pohľadávky až po prijatí úhrady na svoj bankový účet
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto v účtovníctve neevidovalo pohľadávku za nájomné
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto v účtovníctve neevidovalo pohľadávku za nájomné
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto v jednom prípade nezaúčtovalo pohľadávky za nájomné
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto záväzky z pracovnoprávnych vzťahov nezaúčtovalo na účte 331 – Zamestnanci
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto záväzky z pracovnoprávnych vzťahov nezaúčtovalo na účte 331 – Zamestnanci
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto vykonalo udržiavacie práce na kaštieli, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou bez ohlásenia stavebnému úradu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto uskutočnilo stavbu bez ohlásenia stavebnému úradu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto v jednom prípade nezverejnilo objednávku v stanovenej lehote a jednu nezverejnilo vôbec
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto v jednom prípade nezverejnilo zmluvu o nájme na webovej stránke mesta
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto v jednom prípade stavbu nezaradilo do svojho majetku v roku 2011 k dátumu vystavenia poslednej faktúry ale naďalej viedol na účte 042 - obstaranie dlhodobého hmotného majetku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto v jednom prípade neuplatnilo nárok požadovať od kupujúcich úrok z omeškania a v ďalšom prípade nevystavilo faktúru na úhradu nájomného za prenajatý pozemok
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto v jednom prípade nevystavilo faktúru na úhradu nájomného za prenajatý pozemok
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto stanovilo finančné limity pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou v smernici o verejnom obstarávaní v slovenských korunách a v nesprávnej hodnote
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto v jednom prípade, oznámilo uchádzačovi o zákazku, že jeho ponuka bola vylúčená, avšak v oznámení nebol uvedený dôvod a lehota v ktorej mohla byť podaná žiadosť o nápravu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto v jednom prípade nezverejnilo uzatvorenú zmluvu o nájme do troch mesiacov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto v štyroch prípadoch nezapísalo údaje o nájomnom práve trvajúcom najmenej päť rokov, k pozemkom mesta do katastra nehnuteľností
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto poskytlo v troch prípadoch za dodávku tovarov preddavky, ktoré neboli vopred dohodnuté
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Hlavná kontrolórka nevykonávala kontrolnú činnosť v zmysle schválených plánov kontrolnej činnosti na I. a II. polrok 2011
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Hlavná kontrolórka nevyžiadala od kontrolovaných subjektov ich písomné vyjadrenia ku kontrolným zisteniam uvedeným v správach o následnej finančnej kontrole
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Správy z vykonaných následných kontrol neobsahovali zoznam príloh, ktoré tvoria najmä doklady a písomnosti vzťahujúce sa k predmetu následnej finančnej kontroly
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Zápisnice o prekovaní správ o výsledku následných finančných kontrol neobsahovali stanovený termín na predloženie správy o splnení prijatých opatrení na odstránenie zistených nedostatkov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Mesto Svidník

IČO
00331023
Sídlo
Sovietskych hrdinov 200/33, 08901 Svidník
Kontrolované obdobie
2011
Termín kontroly
08.08.2012 - 16.10.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

formulácia uznesenia MZ nebola v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
bežné príjmy vykázané vo finančnom výkaze rozdielne ako boli schválené v rozpočte
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nevykonanie zmien rozpočtu v roku 2011 pri 2 investičných akciách
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nevykonanie zmien rozpočtu v roku 2011 u dvoch investičných akcií
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nevykonaním zmien rozpočtu u 2 investičných akciách došlo k nedodržaniu určeného spôsou nakladania s verejnými prostriedkami
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
oneskorené zaradenie DHM do majetku mesta
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
oneskorené zaradenie DHM do majetku mesta
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
v schválenom rozpočet na rok 2011 bol bežný výdavok nesprávne rozpočtovaný ako kapitálový výdavok - oprava chodníka a schodov Ul. Duchovičová, Svidník
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
v rozpočte mesta na rok 2011 nesprávne rozpočtovaný bežný výdavok ako kapitálový - oprava schodov a chodníka Ul. Duchnovičová, Svidník
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
v rámci schváleného rozpočtu na rok 2011 bežný výdavok nesprávne rozpočtoval ako kapitálový výdavok - oprava chodníka a schodov Ul. Duchnovičova, Svidník
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nesprávne uzatvorenie Zmluvy o prevádzkovaní a bežnej údržbe priestorov autobusovej stanice
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
mesto nevyinkasovalo nedaňový príjem z tržieb na sociálnych zariadeniach v priestoroch autobusovej stanice
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
mesto nemalo uzatvorenú zmluvu o nájme priestorov pre zriadenú prevádzku v priestoroch autobusovej stanice
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nesprávne triedil výdavky pri poskytnutí dotácií pre dve neziskové organizácie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nesprávne triedené poskytnuté dotácie dvom neziskovým organizáciám
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nesprávne triedil poskytnuté dotácie dvom neziskovým organizáciám
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
neúčtovanie o poskytnutých dotáciách v deň uskutočnenia účtovného prípadu na účte 372-Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektmi mimo verejnej správy
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
mesto neúčtovalo o poskytnutých dotáciách v deň uskutočnenia účtovného prípadu na účte 372-Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektmi mimo verejnej správy
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
neúčtovanie o poskytnutých dotáciách v deň uskutočnenia účtvoného prípadu na účte 372-transfry a ostatné zúčtovanie so subjektmi mimo verejnej správy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
účtovanie úhrady záväzku pred účtovaním o samotnom záväzku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
účtovanie úhrady záväzku pred účtovaním o samotnom záväzku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
účtovanie úhrady záväzku pred účtovaním o samotnom záväzku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nezaslanie oznámenia o vykonanej oprave v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania ÚVO
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nezaslanie oznámenia o vykonanej oprave v Oznámení o vyhlásení verejného ostarávania do Vestníka ÚVO
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
vykonaná úhrada záväzku skôr ako MZ schválilo zmenu rozpočtu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nesprávne triedenie výdavkov financovaný z kapitálových výdavkov na opravu strechy
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nesprávne triedil výdavky financované z kapitálových výdavkov na opravu strechy kúpaliska
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nesprávne triedenie výdavkov financovaných z kapitálových výdavkov na opravu strechy kúpaliska
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nesprávne triedenie výdavkov financovaných z kapitálových výdavkov na opravu strechy kúpaliska
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nesprávne triedenie výdavkov financovaných z kapitálových výdavkov na opravu strechy
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nesprávne triedenie výdavkov financovaných z kapitálových výdavkov na opravu strechy kúpaliska
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
evidovanie rizikovej nevymožiteľnej pohľadávky
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
evidovanie rizikovej nevymožiteľnej pohľadávky
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
nesprávne účtovanie vzájomného započítania platieb pohľadávok a záväzkov z b
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nesprávne účtovanie vzájomného započítania platieb pohľadávok a záväzkov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nesprávne účtovanie vzájomného započítania platieb pohľadávok a záväzkov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
vnútroorganizačná smernica na zabezpečenie inventarizácie majetku a záväzkov v samospráve mesta neupravená v zmysle zákona o účtovníctve
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
vnútroorganizačná smernica na zabezpečeníe inventrarizácie majetku a záväzkov mesta nebola upravená podľa zákona o účtovníctve
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nevyhotovenie inventúrnych súpisov s predpísanými náležitosti v zmysle zákona o účtovníctve
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nezaúčtovanie materiálu na sklad a nestanovenie a nedefinovanie jednotlivých druhov matedriálu vo vnútornom predpise
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
neúčtovanie materiálu na sklad a nedefinovanie jednotlivých druhov materiálu vo vnútornom predpise
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
neúčtovanie materiálu na sklade a nedefinovanie jednotlivých druhov materiálu vo vnútornom predpise
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nevykonávanie predbežnej finančnej kontroly v čase prípravy a uzatvorenia nájomných zmlúv a kúpno-predajných zmlúv
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nevykonávanie predbežnej finančnej kontroly v čase prípravy a uzatvorenia nájomných zmlúv a kúpno-predajných zmlúv
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nevykonávanie predbežnej finančnej kontroly v čase prípravy a uzatvorenia nájomných zmlúv a kúpno-predajných zmlúv
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nevykonávanie predbežnej finančnej kontroly pri príprave a uzatváraní nájomných zmlúv a kúpno-predajných zmlúv
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
neúčtovanie výnosov z nájomného na správnych účtoch v zmysle zákona o účtovníctve
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
neúčtovanie výnosov z nájomného na správnych účtoch
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
uzatvorenie zmluvy so štátnou príspevkovou organizáciou v rozpore s Občianskym zákonníkom, zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy, kde bolo zmluvne dohodnutébezodplatné poskytnovanie služieb PO a nezabezpečenie ochrany majetku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
uzatvorenie zmluvy so štátnou príspevkovou organizáciou v rozpore s Občianskym zákonníkom, zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy, kde bolo zmluvne dohodnutébezodplatné poskytnovanie služieb PO a nezabezpečenie ochrany majetku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
uzatvorenie zmluvy so štátnou príspevkovou organizáciou v rozpore s Občianskym zákonníkom, zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy, kde bolo zmluvne dohodnutébezodplatné poskytnovanie služieb PO a nezabezpečenie ochrany majetku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
zatvorenie mandatnej zmluvy o obstaraní činnosti so správou majetku vrátane 11 dodatkov postupoval v rozpore so zákonom o majetku obce
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
neúčtovanie o vzniku pohľadávky z uzatvorených kúpno-predajných zmlúv
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
uzatvorenie zmluvy so štátnou príspevkovou organizáciou v rozpore s Občianskym zákonníkom, zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy, kde bolo zmluvne dohodnutébezodplatné poskytnovanie služieb PO a nezabezpečenie ochrany majetku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
uzatvorenie zmluvy so štátnou príspevkovou organizáciou v rozpore s Občianskym zákonníkom, zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy, kde bolo zmluvne dohodnutébezodplatné poskytnovanie služieb PO a nezabezpečenie ochrany majetku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nevymáhanie pohľadávky voči obchodnej spoločnosti s 20 %-tným podielom mesta
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
neúčtovanie o vzniku pohľadávky z nájomného ani o úhrade pohľadávky od platnosti nájomnej zmluvy
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
neúčtovanie o vzniku pohľadávky z nájomného ani o úhrade pohľadávky od platnosti nájomnej zmluvy
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
neúčtovanie o vzniku pohľadávky z nájomného ani o úhrade pohľadávky od platnosti nájomnej zmluvy
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
neúčtovanie o vzniku pohľadávky z nájomného ani o úhrade pohľadávky od platnosti nájomnej zmluvy
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
neúčtovanie o vzniku pohľadávky z nájomného ani o úhrade pohľadávky od platnosti nájomnej zmluvy
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
uzatvorenie dodatku č. 2 v rozpore s nájomnou zmluvou, zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, obč.zákonníkom a zákonom o majetku obcí
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
uzatvorenie dodatku č. 2 v rozpore s nájomnou zmluvou, zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, obč.zákonníkom a zákonom o majetku obcí
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
uzatvorenie dodatku č. 2 v rozpore s nájomnou zmluvou, zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, obč.zákonníkom a zákonom o majetku obcí
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
majetok - rozostavaná krytá plaváreň neevidovaná v majetku podľa zákona o majetku obcí, zákona o účtovníctve a Opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
majetok - rozostavaná krytá plaváreň neevidovaná v majetku podľa zákona o majetku obcí, zákona o účtovníctve a Opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
majetok - rozostavaná krytá plaváreň neevidovaná v majetku podľa zákona o majetku obcí, zákona o účtovníctve a Opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
majetok - rozostavaná krytá plaváreň neevidovaná v majetku podľa zákona o majetku obcí, zákona o účtovníctve a Opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
neúčtovanie o vzniku pohľadávky vyplývajúcej z kúpnej zmluvy v sume l,00 euro a výnosy neúčtoval na správnom účte
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
neúčtovanie o vzniku pohľadávky vyplývajúcej z kúpnej zmluvy v sume l,00 euro a výnosy neúčtoval na správnom účte
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
neúčtovanie o vzniku pohľadávky vyplývajúcej z kúpnej zmluvy v sume l,00 euro a výnosy neúčtoval na správnom účte
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
neúčtovanie o vzniku pohľadávky vyplývajúcej z kúpnej zmluvy v sume l,00 euro a výnosy neúčtoval na správnom účte
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
pri pohľadávke z kúpnej zmluvy nepostupoval podľa zákona o majetku obcí a pohľadávka k dátumu splatnosti nebola splatená v plnej výške
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
neúčtovanie o vzájomnom započítaní pohľadávky a záväzku v deň uskutočnenia účtovného prípadu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
neúčtovanie o vzájomnom započítaní pohľadávky a záväzku v deň uskutočnenia účtovného prípadu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
vzájomné započítanie platieb pohľadávok a záväzkov zaúčtovane na účte 221 43 - Bankové účty v rozpore so zákonom o účtovníctve a opatrením MF SR č. MF/16786/2007-31
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
vzájomné započítanie platieb pohľadávok a záväzkov zaúčtovane na účte 221 43 - Bankové účty v rozpore so zákonom o účtovníctve a opatrením MF SR č. MF/16786/2007-31
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
vzájomné započítanie platieb pohľadávok a záväzkov zaúčtovane na účte 221 43 - Bankové účty v rozpore so zákonom o účtovníctve a opatrením MF SR č. MF/16786/2007-31
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nesprávným uzatvorením dohody o trojzápočte pohľadávok došlo k neplatnému právnemu úkonu a k porušeniu zákona o majetku obcí
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nesprávným uzatvorením dohody o trojzápočte pohľadávok došlo k neplatnému právnemu úkonu a k porušeniu zákona o majetku obcí
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Mesto Veľký Krtíš

IČO
00319651
Sídlo
Komenského 3, 99001 Veľký Krtíš
Kontrolované obdobie
2011
Termín kontroly
14.08.2012 - 24.10.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Mesto pri členení schváleného rozpočtu na rok 2011 nedodržalo správnu štruktúru rozdelenia rozpočtu na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Rozpis pre rozpočtové a príspevkové organizácie vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, zasielaný mestom po schválení rozpočtu, neobsahoval rozpočet ich príjmovej časti.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Mesto vykonalo v priebehu kontrolovaného obdobia zmenu rozpočtu znížením príjmov a nie prostredníctvom jedného z troch rozpočtových opatrení.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto niektorými svojimi výdavkami prekročilo čerpanie schváleného rozpočtu.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Prebytok z výsledku hospodárenia mesto ponechalo na konci roka na bežnom účte a nepreviedlo ho mimo rozpočtu a preto ho nemohlo zapojiť do rozpočtu na rok 2012 ako príjmovú finančnú operáciu.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Mesto nemalo VZN upravujúce zásady prideľovania finančných prostriedkov schválené MsZ.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V zásadách prideľovania finančných prostriedkov nebolo uvedené ustanovenie zákona, na základe ktorého malo mesto pri prideľovaní finančných príspevkov postupovať a zároveň v nich boli nesprávne uvedené aj podmienky ich poskytnutia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto pri triedení niektorých výdavkov nesprávne uplatňovalo rozpočtovú klasifikáciu.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Poznámky k účtovnej závierke neboli vypracované a predložené príslušnému daňového úradu v stanovenom termíne.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto účtovalo tvorbu rezerv a opravných položiek z hlavnej činnosti na nesprávnych účtoch.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto nevykazovalo v súvahe krátkodobý záväzok z finančného lízingu z dôvodu nečlenenia tohto záväzku na krátkodobý a dlhodobý.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto v poznámkach k účtovnej závierke neuviedlo všetky potrebné údaje vyplývajúce zo zákona.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto účtovalo výnosy z majetku, ktorý dalo do nájmu, na nesprávnych účtoch.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V zásadách účtovania časového rozlíšenia nákladov a výnosov mesto nesprávne aplikovalo časti všeobecne záväzného predpisu pre verejnú správu.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Mesto zaúčtovalo faktúru za opravu strechy na nesprávnom účte.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V internej smernici mesta o vnútornej kontrole boli nesprávne uvedené kompetencie pre vykonávanie priebežných finančných kontrol.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V internej smernici mesta o vnútornej kontrole boli hlavnému kontrolórovi pridelené kompetencie nad rámec zákona.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto nesprávne evidovalo pohľadávku za daň z nehnuteľností na účte pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto nevykazovalo v ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie aj výdavkovú časť rozpočtu
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Mesto neúčtovalo o dlhodobom drobnom hmotnom a dlhodobom drobnom nehmotnom majetku
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Mesto vykonalo audity RO a PO v rámci konsolidovanej účtovnej závierky mesta napriek tomu, že mu to neukladal žiadny predpis
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Mesto nezabezpečovalo kúpne zmluvy pri predaji pozemkov úrokmi z omeškania
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Mesto nemalo niektoré smernice aktualizované v súlade s platnou legoslatívou
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Mesto Zlaté Moravce

IČO
00308676
Sídlo
1. mája 2, 95301 Zlaté Moravce
Kontrolované obdobie
2011
Termín kontroly
01.08.2012 - 30.10.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Zmena rozpočtu mesta nebola schválená MsZ.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Rozpočtové prostriedky boli použité pred schválením ich použitia v rozpočte mesta.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Výkaz FIN 1-04 neobsahoval správne údaje o schválenom rozpočte.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Výnosy PO v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta presahovali 50 % jej výrobných nákladov a mesto jej neposkytovalo príspevok.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Mesto zo svojho rozpočtu poskytlo dotácie bez schválenia komisiou alebo MsZ, čím zároveň došlo k porušeniu § 31 ods. 1 písm. k) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, podľa ktorého je porušením finančnej disciplíny nedodržanie ustanoveného alebo určeného spôsobu nakladania s verejnými prostriedkami,
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Mesto poskytovalo dotácie na základe žiadostí, ktoré neboli podané v súlade s VZN o poskytovaní dotácií.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Mesto zaúčtovalo technické zhodnotenie majetku ako opravy a udržiavanie.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Mesto zaúčtovalo zmeny a doplnky do územného plánu mesta ako obstaranie dlhodobého hmotného majetku.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Mesto účtovalo preddavky priamo do nákladov.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Mesto nedodržalo postupy účtovania.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Mesto uhradilo faktúry za opravy a údržbu majetku v nájme PO a v správe PO priamo zo svojho rozpočtu namiesto toho, aby PO poskytlo na tieto potreby príspevok.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Účtovné doklady neobsahovali predpísané náležitosti.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Mesto o zostatkovej cene bytov, predaných v roku 2010 a o výnosoch z bytov, predaných v roku 2010 neúčtovalo do obdobia s ktorým časovo a vecne súvisia.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Mesto o zostatkovej cene bytov predaných v roku 2010 a o výnosoch z bytov predaných v roku 2010 účtovalo nesprávnym spôsobom.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Mesto uzatvorilo zmluvu s víťazom súťaže pred uplynutím určenej lehoty.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Mesto neuchovalo dokumentáciu z vykonaného VO päť rokov po uzatvorení zmluvy.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Mesto neuzatvorilo zmluvu s úspešným uchádzačom v lehote viazanosti ponúk.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Mesto zo súťaže nevylúčilo ponuky, ktoré nespĺňali požiadavky na predmet zákazky uvedené v súťažných podkladoch.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Mesto nezverejnilo raz štvrťročne na svojom webovom sídle alebo v periodickej tlači, prípadne inou formou zverejnenia súhrnnú správu o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000,00 EUR,
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Mesto nemalo dokumentáciu z vykonaného VO a nevedelo preukázať jeho vykonanie.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Mesto nezaúčtovalo zistený inventarizačný rozdiel do účtovného obdobia, za ktoré sa inventarizáciou overoval stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Mesto nevyhotovilo inventúrne súpisy účtov účtovných tried 07 a 08.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Mesto nepreradilo majetok včas do používania.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Mesto nepredložilo správy o plnení, resp. splnení opatrení NKÚ SR v určenom termíne.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Hlavný kontrolór mesta vypracoval pri vykonávaní následných finančných kontrol, pri ktorých nezistil nedostatky, správu namiesto záznamu.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Správy z vykonaných následných finančných kontrol neobsahovali predpísané náležitosti,
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Hlavný kontrolór mesta o prerokovaní správy s kontrolovaným subjektom nevypracoval zápisnice.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Mesto Zvolen

IČO
00320439
Sídlo
Námestie slobody 22, 96061 Zvolen
Kontrolované obdobie
2011
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

mesto nekonalo v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, keď znížilo celkové príjmy a celkové výdavky schváleného rozpočtu, čo nebolo ani jedno z možných troch rozpočtových opatrení
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
mesto nekonalo v súlade so zákonom o obecnom zriadení, keď zmeny rozpočtu vykonávalo nielen orgánmi mesta (MsZ a primátor), ale aj jeho zamestnancami (prednosta, vedúci odborov a náčelník mestskej polície)
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
mesto nekonalo v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, keď hlavný kontrolór nepreveril dodržanie podmienok na prijatie úveru so štátneho fondu rozvoja bývania v roku 2011 na rekonštrukciu bytového domu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
mesto v niektorých prípadoch nekonalo v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy, keď nesprávne triedilo výdavky podľa rozpočtovej klasifikácie, a to v prípade dotácie poskytnutej právnickej osobe založenej mestom, dodávky softvéru a výdavkov za realizáciu elektronickej aukcie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
mesto nekonalo v súlade so zákonom o účtovníctve, keď nevykazovalo v účtovníctve záväzok voči združeniu vo výške neuhradenej sumy
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
mesto nekonalo v súlade s opatrením MF SR o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, keď v poznámkach neuviedlo údaje o odpísaných pohľadávkach, o prenajatom majetku a vymazalo časť osnovy poznámok, pre ktorú nemalo obsahovú náplň
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
mesto nekonalo v súlade s opatrením MF SR o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove, keď neviedlo v roku 2011 na podsúvahových účtoch prenajatý majetok, tzn. majetok kde bolo nájomcom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
mesto nekonalo v súlade so zákonom o účtovníctve, keď rámcová účtová osnova platná pre mesto v roku 2011 obsahovala nielen všetky syntetické účty používané v účtovníctve mesta, ale aj ich analytické členenie, čím sa stala identická s účtovým rozvrhom mesta
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
mesto nekonalo v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, keď v prípade nadlimitnej zákazky a jednej podlimitnej zákazky uzavrelo zmluvy, v ktorých boli dohodnuté len jednotkové ceny a nie celková suma
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
mesto nekonalo v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, keď v prípade podprahovej zákazky nezaslalo Úradu pre verejné obstarávanie informáciu o uzavretí zmluvy
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
mesto nekonalo v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, keď nezverejňovalo po 01.04.2011 štvrťročne súhrnnú správu o zákazkách s nízkou hodnotou s cenou vyššou ako 1 000,00 EUR
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto neúčtovalo o hmotnom majetku, ktorý má obstarávaciu cenu do 1 700,00 EUR, a o nehmotnom majetku, ktorý má obstarávaciu cenu do 2 400,00 EUR, ako o drobnom dlhodobom hmotnom a nehmotnom majetku a tým sa takýto majetok vo vlastníctve mesta nevykazoval v účtovníctve a v účtovnej závierke a strácal sa v spotrebe.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Mesto vykazovalo v účtovníctve na účte 369 k 31.12.2011 pohľadávku voči združeniu v sume 331 939,19 EUR, na ktorú už viac rokov tvoríilo100 % opravnú položku.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Mesto malo v kontrolovanom období uzatvorenú nájomnú zmluvu s nájomcom vybraným formou verejnej súťaže na obdobie rokov 2011 až 2014. Predmetom tejto zmluvy bol nájom areálu zimného štadióna, ktorý zahŕňal súbor pozemkov, stavieb a hnuteľného majetku. Okrem stanovenej ceny nájmu vyplývala nájomcovi zo zmluvy aj povinnosť vykonať v areáli ročne stavebné práce v hodnote minimálne 40 000,00 EUR s cieľom zveľaďovania majetku mesta. Cena ročného nájmu však bola stanovená ako symbolická cena 1,00 EUR. Mesto stanovením uvedenej ceny nepostupovalo v súlade s článkom 9 ods. 2 zásad hospodárenia s majetkom, podľa ktorého má byť majetok prenechávaný do nájmu najmenej za také nájomné, za aké sa v tom čase a na tom mieste obvykle prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel rovnaké alebo porovnateľné veci.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Späť