Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-041/2010/0004
Názov:
Kontrola zabezpečenia epizootickej bezpečnosti Slovenskej republiky po vstupe do Schengenského priestoru
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky

IČO
00156426
Sídlo
Botanická 17, 84213 Bratislava-Karlova Ves
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

v roku 2008 a 2009 ŠVPS SR chovateľom vyplatila verejné prostriedky o 89 032,- viac, ako boli oprávnené náklady na refundáciu nákladov chovateľom za nákup očkovacej látky používanej na vakcináciu kŕdľov nosníc (počet porušení: 33)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
v roku 2008 a 2009 ŠVPS SR chovateľom vyplatila verejné prostriedky o 89 032,- viac, ako boli oprávnené náklady na refundáciu nákladov chovateľom za nákup očkovacej látky používanej na vakcináciu kŕdľov nosníc (počet porušení: 33)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
nevykonávala vnútorný audit na hraničných inšpekčných staniciach
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
neboli vypracované Národné pohotovostné plány pre všetky choroby uvedené v ustanovení §17
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
Národné pohotovostné plány neboli schválené Ministerstvom pôdohospodárstva SR
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
Úradní veterinárni lekári neboli vymenovaní ministrom pôdohospodárstva SR
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
neviedli evidenciu dokumentácie z uskutočneného verejného obstarávania(počet porušení: 6)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
neviedli evidenciu dokumentácie z uskutočneného verejného obstarávania(počet porušení: 6)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
neviedli evidenciu dokumentácie z uskutočneného verejného obstarávania(počet porušení: 6)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
nepreukázala uzatvorenie zmlúv o dielo na technickú podporu systému VIS ŠVPS SR podľa zákona o verejnom obstarávaní (počet porušení: 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
záujemcovi nezaslala oznámenie o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu pri zákazke "Dodávka vakcíny na orálnu imunizáciu líšok proti besnote a jej letecké položenie"
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
nezaslala na ÚVO Správu o rámcovej dohode (počet porušení: 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
nezabezpečila archiváciu cenovej ponuky jedného z uchádzačov počas 5 rokov
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
nezaslala na ÚVO informáciu o uzatvorení dodatku k rámcovej dohode
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
vzhľadom na účinnosť zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a ŠVPS SR (určenie dátumu, od ktorého sú zmluvné strany povinné podľa zmluvy konať) pred jej podpísaním, nebol právny základ na jej plnenie a takto dohodnuté ustanovenia zmluvy sa stávajú neplatnými
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 40/1964 Zb.
ponuky uchádzačov neboli zaevidované cez podateľnu (počet porušení: 6)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 395/2002 Z.z.
Späť