Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-056/2010/0003
Názov:
Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom v obchodnej spoločnosti založenej hlavným mestom SR Bratislava
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť

IČO
00462736
Sídlo
Olejkárska 1, 83906 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

V dokumentácii z obstarávania nebol uvedený dôvod zrušenia použitého postupu zadávania zákazky
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
Uzatvorená zmluva bola v rozpore so súťažnými podkladmi v platobných podmienkach
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Použitie postupu rokovacieho konania bez zverejnenia, bez splnenia zákonom stanovených podmienok
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Zdôvodňovanie použitia postupu zadávania operatívnej zákazky nebolo v súlade s internou smernicou
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
Nepredloženie účtovnéj závierky dozornej rade a audítorovi v stanovených termínoch (počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
Na sledovanie podsúvahovej evidencie boli použité účty skupiny 8 a 9 namiesto 75 až 79
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Opatrenie
Na sledovanie podsúvahovej evidencie boli použité účty skupiny 8 a 9 namiesto 75 až 79
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Opatrenie
Neuvedenie podpisových záznamov osôb za účtovný prípad na účtovných dokladoch (počet porušení 23)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Predmetom inventarizácie nebola krátkodobá rezerva na nevyriešené právne spory
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Opatrenie
Prepísanie pôvodných dátumov vykonania inventúry bez uvedenia dátumu opravy, zachovania obsahu pôvodného záznamu a uvedenia zodpovednej osoby, ktorá opravu vykonala
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Neuvedenie porovnania skutočného stavu s účtovným stavom v inventarizačných zápisoch
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Inventúrne súpisy neobsahovali podpisové záznamy osôb zodpovedných za zistenie skutočného stavu
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Predstavenstvo nezvolalo mimoriadne valné zhromaždenie ak strata presiahla hodnotu jednej tretiny základného imania a nepredložia mu návrhy opatrení
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 513/1991 Zb.
Vyplácané preddavky boli účtované na účte 321-Dodávatelia namiesto účtu 314-Poskytnuté preddavky
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Opatrenie
Nepoužitie postupov zadávania nadlimitných a podprahových zákaziek v prípadoch, keď viac ako 50% finančných prostriedkov poskytol obstarávateľovi verejný obsatarávateľ (počet porušení 7)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Nezapracovanie ustanovenia § 7 do interných smerníc o verejnom obstarávaní
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Nezapracovanie ustanovenia § 7 do interných smerníc o verejnom obstarávaní
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Nesprávne je uvedené, že zakázku nad 100 000 schvaľuje predstavenstvo a šúčasne aj porada vedenia
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
Nesprávne je uvedené, že zakázku nad 100 000 schvaľuje predstavenstvo a šúčasne aj porada vedenia
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
Plány verejného obstarávania neobsahovali predpísané náležitosti (dostupnosť zdrojov, rozsah prác alebo služieb) (počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
Predstavenstvo neschválilo plán verejného obstarávania
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
Použitie postupu rokovacieho konania bez zverejnenia, bez splnenia zákonom stanovených podmienok
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
V podkladoch vymedzújucich predmet zakázky bol uvedený určitý typ - značka autobusu
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Súťažné podklady pri zákazke, ktorej hodnota bola vyššia ako 10 mil. Sk neboli predložené na rokovanie predstavenstva
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
Komisia na vyhodnocovanie ponúk nebola menovaná v predpísanom zložení, počte zamestnancov a členov predstavenstva
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: Iné - neuvedené v zozname
Nebolo zdokumentované, že ponuka bola doručená v lehote na predkladanie ponúk
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Zmluva s úspešným uchádzačom bola uzatvorená pred stanovenou 14-dňovou lehotou odo dňa odoslania oznámenia o výsledku vyhodnocovania ponúk všetkým uchádzačom (počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Žiaden z uchádzačov nesplnil podmienky súťaže a napriek tomu komisia nevylúčila tieto ponuky zo súťaže (počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Nezaslanie informácie o uzatvorení kúpnej zmluvy Úradu pre verejné obstarávanie
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Neoznámenie začatia rokovacieho konania bez zverejnenia Úradu pre verejné obstarávanie
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Nezaslanie oznámenia o výsledku verejného obstarávania Úradu pre verejné obstarávanie
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Späť