Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-017/2013/1030
Názov:
Kontrola efektívnosti a účinnosti vynakladania prostriedkov štátneho rozpočtu na pripravenosť a uplatnenie absolventov vybraných stredných škôl na trhu práce a plnenie vybraných ukazovateľov hospodárenia, študijného a učebného procesu.
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť efektívnosť a účinnosť vynakladania prostriedkov štátneho rozpočtu, ktoré Ministerstvo škol
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Spojená škola

IČO
00158615
Sídlo
Bytčica, Hlavná 2, 01009 Žilina
Kontrolované obdobie
2011,2012
Termín kontroly
26.05.2013 - 06.11.2013
Stav kontroly
Ukončená

Spojená škola

IČO
00695106
Sídlo
Rosinská cesta 4, 01008 Žilina
Kontrolované obdobie
2011,2012
Termín kontroly
26.05.2013 - 27.11.2013
Stav kontroly
Ukončená

Spojená škola

IČO
37956205
Sídlo
Štúrova 848, 96212 Detva
Kontrolované obdobie
2011,2012
Termín kontroly
05.06.2013 - 24.10.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

neboli dostupné aktuálne a spoľahlivé údaje, aby bolo možné monitorovať uplatnenie absolventov na trhu práce
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Zriaďovacia listina č. 2365/2004/ODDS-5 z 31.08.2044 vydaná Banskobystrickým samoisprávnym krajom neobsahovala všetky náležitosti v zmysle § 22 ods. 2 písm. i) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to vecné a finančné vymedzenie majetku, ktorý škola spravuje.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Spojená škola nemala prepojenie s príslušnými úradmi práce sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) prostredníctvom funkcionality aplikačného vybavenia ISSZ (informačného systému služieb zamestnanosti) pre skvalitnenie procesu sledovania absolventov školy z hľadiska ich uplatnenia na trhu práce.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
SŠ viedla v účtovnej evidencii k 31.12.2011 a k 31.12.2012 pohľadávky po lehote splatnosti voči trom odberateľom -.právnickým osobám vymazaným z obchodného registra ex offo , ku ktorým neboli vytvorené opravné položky
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
SŠ viedla v účtovnej evidencii k 31.12.2011 a k 31.12.2012 pohľadávky po lehote splatnosti voči trom odberateľom -.právnickým osobám vymazaným z obchodného registra ex offo , ku ktorým neboli vytvorené opravné položky
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Spojená škola s organizačnými zložkami Gymnázium a Stredná odborná škola odevná

IČO
30866499
Sídlo
Tokajícka 24, 82103 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
2011,2012
Termín kontroly
26.05.2013 - 04.09.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

V Správach o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti nebolo uvedené použitie prostriedkov na vzdelávacie poukazy
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V zmluve o nájme chýbal dátum a podpis (súhlas) zriaďovateľa
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Škola napriek dohodnutému zmluvnému ustanoveniu ani raz za 6 rokov neupravila cenu nájmu a úhradu za energie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V katastri nebol na LV vykonaný záznam o právach k nehnuteľnostiam vyplývajúcich z protokolu o zverení majetku do správy školy
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
V príkazných listoch riaditeľa na vykonanie inventarizácie chýbal zákonom stanovený účel inventarizácie
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Inventúrne súpisy zásob neobsahovali názov a sídlo účtovnej jednotky, ani miesto uloženia majetku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Zápisnica ÚIK (ako inventarizačný zápis) ani jej príloha neobsahovali požadované náležitosti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Stavy majetku pri inventarizácii vybratých 4 účtoch neboli upravené o prírastky a úbytky
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Inventarizácia nebola vykonaná riadne a preukazným spôsobom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Spojená škola, Slančíkovej 2, Nitra

IČO
00161365
Sídlo
Slančíkovej 2, 95050 Nitra
Kontrolované obdobie
2011,2012
Termín kontroly
28.05.2013 - 24.10.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

škola neúčtovala účtovné prípady do obdobia, s ktorým časovo a vecne súviseli
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Stredná odborná škola

IČO
37890221
Sídlo
Zvolenská cesta 83, 98401 Lučenec
Kontrolované obdobie
2011,2012
Termín kontroly
05.06.2013 - 24.10.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

neboli dostupné aktuálne a spoľahlivé údaje, aby bolo možné monitorovať uplatnenie absolventov na trhu práce
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Zriaďovacia listina č. 2418/2004/ODDS z 01.09.2004 vydaná Banskobystrickým samoisprávnym krajom neobsahovala všetky náležitosti v zmysle § 22 ods. 2 písm. i) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to vecné a finančné vymedzenie majetku, ktorý škola spravuje.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Stredná odborná škola nemala prepojenie s príslušnými úradmi práce sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) prostredníctvom funkcionality aplikačného vybavenia ISSZ (informačného systému služieb zamestnanosti) pre skvalitnenie procesu sledovania absolventov školy z hľadiska ich uplatnenia na trhu práce.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
SOŠ nevytvorila opravné položky k pohľadávkám po lehote splatnosti riešené súdnou cestou alebo exekúciou. Inventúrny súpis pohľadávok, záväzkov a cenín k 31.12.2012 nebol vyhotovený v zmysle § 30 ods. 2 písm. h), keď neobsahoval odporúčania na posúdenie reálnosti ocenenia majetku k dátumu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje zistené pri vykonávaní inventúry na účely úpravy ocenenia majetku a záväzkov podľa § 26 a27 (ak sú takéto skutočnosti známe osobám, ktoré vykonali inventúru). SOŠ viedla v účtovnej evidencii k 31.12.2011 a k 31.12.2012 pohľadávky po lehote splatnosti voči dvom odberateľom -. právnickým osobám vymazaným z obchodného registra ex offo v roku 2009 a 2010, ku ktorým neboli vytvorené opravné položky
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
SOŠ nevytvorila opravné položky k pohľadávkám po lehote splatnosti riešené súdnou cestou alebo exekúciou. SOŠ viedla v účtovnej evidencii k 31.12.2011 a k 31.12.2012 pohľadávky po lehote splatnosti voči dvom odberateľom -. právnickým osobám vymazaným z obchodného registra ex offo v roku 2009 a 2010, ku ktorým neboli vytvorené opravné položky
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Stredná odborná škola

IČO
17053871
Sídlo
Svätoplukova 2, 82108 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
2011,2012
Termín kontroly
26.05.2013 - 18.09.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolou bolo zistené tiež že niektoré dohody o hmotnej zodpovednosti, podpísané zamestnancami kontrolovaného subjektu, neboli v súlade so zákonníkom práce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Stredná odborná škola

IČO
00398861
Sídlo
Hlavná 6, 09101 Stropkov
Kontrolované obdobie
2011,2012
Termín kontroly
26.05.2013 - 16.10.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Inventúrne súpisy účtov 021 - Budovy a 031 - Pozemky neobsahovali jednotlivé dátumy obstarávania, jednotlivé ceny obstarávania stavieb a pozemkov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Oprava fasády telocvične v sume 7 605,44 eur, zákazka s nízkou hodnotou nebola zverejnená v štvrťročnej súhrnnej správe o zákazkách s nízkou hodnotou na webovom sídle školy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nájomná zmluva za obdobie od 01.09.2011 do 30.06.2012 uzatvorená za účelom výučby učiteľov so súkromnou školou nebola uzatvorená podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nájomná zmluva za obdobie od 01.09.2011 do 30.06.2012 uzatvorená za účelom výučby učiteľov so súkromnou školou nebola uzatvorená za odplatu a pri dodržaní výhodnosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
'Kontrolovaný subjekt v štyroch prípadoch uzatvoril písomnú dohodu o pridelení učiteľa na výkon práce u iného zamestnávateľa bez objektívnych prevádzkových dôvodov .
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
'Dohody o dočasnom pridelení uzatvorené medzi kontrolovaným subjektom a užívateľským zamestnávateľom neobsahovali náležitosti týkajúce sa učiteľov poskytnutých kontrolovaným subjektom užívateľskému zamestnávateľovi.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
'Zriaďovacia listina školy v znení dodatkov neobsahovala zmenu majetku, predaj školského internátu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2010/2011 zo dňa 11.10.2011 a za školský rok 2011/2012 zo dňa 10.10.2012 neobsahovali presné údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy, údaje o počtoch a úspešnosti uchádzačov o prijatie, o výsledkoch úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenia žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium podľa § 2 ods. 1 písm. d) a p) vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 9/2006 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o vyhodnocovaní výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
'Štatistické výkazy Škol (MŠ SR) 2 – 01 zo dňa 17.09.2010 a Škol (MŠ SR) 2 – 01 zo dňa 20.09.2011 o strednej škole podľa stavu k 15.09.2010 a k 15.09.2011 neobsahovali pravdivé údaje o absolventoch za minulý školský rok.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Stredná odborná škola obchodu a služieb Samuela Jurkoviča

IČO
00893463
Sídlo
Sklenárova 1, 82497 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
2011,2012
Termín kontroly
26.05.2013 - 23.09.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

V zriaďovacej listine nebolo vymedzenie základných verejnoprospešných činností
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
V Správach o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti neboli uvedené dátumy, ku ktorým sú uvádzané počty žiakov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Škola konala nehospodárne, keď odpustila nájomcovi úhradu za energie a túto spotrebu znášala na svoje náklady
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
V Správach o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti nebolo uvedené použitie prostriedkov na vzdelávacie poukazy
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Inventúrne súpisy neobsahovali požadované náležitosti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Inventarizačný zápis ÚIK neobsahoval požadované náležitosti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Inventarizačný zápis ÚIK neobsahoval požadované náležitosti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Inventarizačný zápis ÚIK neobsahoval požadované náležitosti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Vykonanou inventarizáciou nebola preukázaná správnosť a úplnosť účtovníctva
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Pohľadávky neboli riešené alebo vymáhané včas alebo vôbec
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2, Košice

IČO
17078407
Sídlo
Moldavská cesta 2, 04199 Košice-Juh
Kontrolované obdobie
2011,2012
Termín kontroly
26.05.2013 - 16.07.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Zriaďovacia listina školy neobsahovala dátum a číslo rozhodnutia ministerstva o zaradení školy do siete, neboli v nej uvedené pracoviská praktického vyučovania. Škola nemá zriaďovaciu listinu na Centrum odborného vzdelávania a prípravy automobilového priemyslu Košického samosprávneho kraja, čím bol porušený zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Škola nekonala v súlade s vyhláškou MŠ SR o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení a Metodickým usmernením k uvedenej vyhláške, keď Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2010/2011 nebola predložená na prerokovanie príslušnému orgánu školskej samosprávy do 15. októbra príslušného kalendárneho roka.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolou využívania zvereného majetku školy bolo preukázané porušenie zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, Zmluvy o zverení nehnuteľného majetku a Zásad hospodárenia s majetkom KSK tým, že spravovaný majetok správca prenechal do nájmu inej právnickej osobe bezodplatne.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Stredná odborná škola drevárska

IČO
31754104
Sídlo
Pavlovičova 3, 82104 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
2011,2012
Termín kontroly
26.05.2013 - 12.09.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Počas kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami boli zistené nasledovné porušenia všeobecne záväzných predpisov: zákon o účtovníctve, keď inventúrne súpisy neobsahovali zákonom predpísané náležitosti.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy tým, že v niektorých prípadoch bolo zistené chybné triedenie výdavkov na podpoložky rozpočtovej klasifikácie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
zákon o účtovníctve, keď kontrolovaný subjekt nesprávne účtoval o preddavkoch na zálohové faktúry
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Stredná odborná škola knihovníckych a informačných štúdií

IČO
30775400
Sídlo
Kadnárova 7, 83414 Bratislava-Rača
Kontrolované obdobie
2011,2012
Termín kontroly
26.05.2013 - 24.10.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

schválený rozpočet za rok 2012 vykazovaný vo výkaze FIN 1-04 nebol v súlade s údajom o schválenom rozpočte vo výkaze o čerpaní rozpočtu o sumu 450,00 eur
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nedodržanie stanoveného hodinového rozsahu pri realizácii záujmového vzdelávania v súvislosti s fiancovaním škôl formou vzdelávacích poukazov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
správy o výchovno-vzdelávacej činnosti neobsahovali výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na pracovnom trhu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
navýšenie počtu žiakov v triede oproti plánovanému počtu žiakov v triede
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Stredná odborná škola obchodu a služieb

IČO
17078482
Sídlo
Sídlisko duklianskych hrdinov 3, 08134 Prešov
Kontrolované obdobie
2011,2012
Termín kontroly
26.05.2013 - 17.10.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Inventúrne súpisy týkajúce sa inventarizácie kabinetov za roky 2007 až 2012 neobsahovali meno, priezvisko a podpisový záznam osôb zodpovedných za zistenie skutočného stavu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nevykonaním investičných prác na oplotení a trávnatom ihrisku zo strany nájomcuvo výške 33 373,79 eur neboli splnené podmienky čl. VII bod 4 v zmysle nájomnej zmluvy zo dňa 28.06.2005, ktorá bola uzatvorená podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK a zákona o majetku VÚC.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt nedal PSK na schválenie prenájom šatne a objektu o ploche 28 m2.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt nedal PSK na schválenie prenájom šatne a objektu o ploche 28 m2.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova

IČO
00893412
Sídlo
Lomonosova 6, 91854 Trnava
Kontrolované obdobie
2011,2012
Termín kontroly
26.05.2013 - 29.09.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolou zriaďovacej listiny Strednej odbornej školy obchodu a služieb (ďalej len „SOŠ obchodu a služieb, SOŠ, škola“) a jej dodatkov bolo zistené, že neobsahovala výchovný jazyk alebo vyučovací jazyk a vecné a finančné vymedzenie majetku, ktorý škola, školské zariadenie, stredisko praktického vyučovania alebo pracovisko praktického vyučovania spravuje, čím došlo k porušeniu zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolou využívania vzdelávacích poukazov bolo zistené, že vybraná vzorka prijatých vzdelávacích poukazov neobsahovala podpis žiaka-držiteľa vzdelávacieho poukazu v prípade neplnoletého žiaka podpis jeho zákonného zástupcu, čo bola jedna z náležitostí stanovených vzorom podľa prílohy č. 6 k Nariadeniu vlády, ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších zmien. Tým, že vzorka vzdelávacích poukazov neobsahovala túto náležitosť- identifikačný údaj držiteľa poukazu, došlo k porušeniu zákona o financovaní škôl.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Preverením správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení za školský rok 2010/2011 a 2011/2012 bolo zistené, že tieto neobsahovali údaje o počtoch a úspešnosti uchádzačov na prijatie, údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole, cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok a vyhodnotenie jeho plnenia ako aj uplatnenie žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium. Údaje o počte žiakov boli v správach uvedené nesprávne. Uvedeným konaním došlo k porušeniu Vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení a zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolou vzorky majetku vybranej neštatistickou metódou podľa úsudku kontrolóra bolo zistené, že SOŠ nepreukázala zostatok pohľadávok vedených v účtovníctve ako iné pohľadávky. Ich hodnota bola 1 438,75 eur v roku 2011 v nasledujúcom účtovnom období to bola hodnota 1 048,83 eur. Uvedeným konaním došlo k porušeniu § 8 ods.1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ďalej len („zákon o účtovníctve“), podľa ktorého účtovná jednotka je povinná viesť účtovníctvo preukázateľne. Kontrolou vzorky majetku vybranej neštatistickou metódou podľa úsudku kontrolóra bolo zistené, že SOŠ nepreukázala zostatok pohľadávok vedených v účtovníctve ako iné pohľadávky. Ich hodnota bola 1 438,75 eur v roku 2011 v nasledujúcom účtovnom období to bola hodnota 1 048,83 eur. Uvedeným konaním došlo k porušeniu § 8 ods.1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ďalej len („zákon o účtovníctve“), podľa ktorého účtovná jednotka je povinná viesť účtovníctvo preukázateľne.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Náležitosti účtovných dokladov boli overené na vzorke desiatich faktúr pričom bolo zistené, že faktúry DFB1079/12 v hodnote 1 603,53 eur, DFB1080/12 v hodnote 197,66 eur, DFK0008/12 v hodnote 6 270,24 eur neobsahovali podpisový záznam osoby zodpovednej za jej zaúčtovanie, čo bolo v rozpore s § 10 ods. 1 písm. f) zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Povinnosť zverejňovania informácií bola overená na vzorke šiestich dokladov za rok 2011 a 2012 pričom bolo zistené, že SOŠ v roku 2011 nezverejnila faktúru za dodanie tovaru vo výške 32 000,- eur, čím konala v rozpore s § 5b ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), (ďalej len „zákon o slobodnom prístupe k informáciám“), podľa ktorého povinná osoba zverejní na svojom webovom sídle faktúry na tovary a služby do desiatich pracovných dní odo dňa ich doručenia povinnej osobe, najneskôr však do 30 dní odo dňa ich zaplatenia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín

IČO
00351806
Sídlo
Jilemnického 24, 91250 Trenčín
Kontrolované obdobie
2011,2012
Termín kontroly
26.05.2013 - 07.11.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Nevypracovaním povinnej súčasti „Stručného komentáru k výkazom“ za obidve kontrolované obdobia nebol postup SOŠ OaS v súlade s ustanovením zákona o financovaní škôl.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrola preukázala neefektívne využitie vlastných zdrojov finančných prostriedkov, keď SOŠ OaS použila vlastné zdroje na financovanie realizácie projektu „Výučba v reálnych podmienkach ako Modul škola realitou. Pri realizácii uvedeného projektu vznikli SOŠ OaS výdavky nad rámec oprávnených výdavkov v hodnote 91 572,86 eur, ktoré neboli škole refundované.

Stredná odborná škola podnikania, Strečnianska 20, Bratislava

IČO
17327717
Sídlo
Strečnianska 20, 85105 Bratislava-Petržalka
Kontrolované obdobie
2011,2012
Termín kontroly
26.05.2013 - 28.10.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

nedodržanie stanoveného hodinového rozsahu pri realizácii záujmového vzdelávania v súvislosti s financovaním škôl formou vzdelávacích poukazov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
správy o výchovno-vzdelávacej činnosti neobsahovali výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na pracovnom trhu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava

IČO
17055237
Sídlo
Koniarekova 17, 91850 Trnava
Kontrolované obdobie
2011,2012
Termín kontroly
26.05.2013 - 14.10.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolou zriaďovacej listiny Strednej odbornej školy polytechnickej (ďalej len „SOŠ“ alebo „škola“) a jej dodatkov bolo zistené, že neobsahovala všetky náležitosti v zmysle zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Preverením správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení za školský rok 2010/2011 a 2011/2012 NKÚ SR zistil, že tieto neobsahovali všetky údaje, čo bolo v rozpore so zákonom o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a s Vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolou nehnuteľného majetku SOŠ bolo zistené, že list vlastníctva neobsahoval správny názov správcu (Stredná odborná škola polytechnická), čo bolo v rozpore s katastrálnym zákonom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
K porušeniu zákona o účtovníctve došlo tým, že preverované inventúrne súpisy za rok 2011 a 2012 neobsahovali jednu z povinných náležitostí, ktorou bol podpisový záznam osôb zodpovedných za zistenie skutočného stavu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
SOŠ nepostupovala v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám keď na svojom webovom sídle nezverejnila niektoré zmluvy za dodanie tovaru a služieb.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
SOŠ nepostupovala v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám keď na svojom webovom sídle nezverejnila niektoré objednávky a faktúry za dodanie tovaru a služieb.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolou evidencie pozemkov ďalej NKÚ SR zistil, že SOŠ neevidovala pozemky na inventárnych kartách, čím bola porušená smernica 6/2010 o evidencii, odpisovaní a účtovaní majetku čl. 3 ods. 7 písm. c)
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolou pohľadávok po lehote splatnosti za rok 2011 a 2012 NKÚ SR zistil, že SOŠ vo dvoch prípadoch nepreukázala vymáhanie pohľadávok formou odoslaných upomienok, čo nebolo v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Trnavského samosprávneho kraja čl. XI ods. 11.1.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra

IČO
00596868
Sídlo
Cintorínska 4, 95050 Nitra
Kontrolované obdobie
2011,2012
Termín kontroly
28.05.2013 - 09.10.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

škola účtovala zálohé platby nakomunálne odpady a drobné stavebné odpady na nesprávny účet
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
škola účtovala zálohové platby na komunálne odpady a drobné stavebné odpady na nesprávny účet
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
škola účtovala povinné zmluvné poistenie na nesprávny účet
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
škola účtovala povinné zmluvné poistenie na nesprávny účet
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
škola účtovala priamo do nákladov a nie na účet obstarania
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
škola neúčtovala účtovné prípady do obdobia s ktorým časovo a vecne súviseli
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
škola nezverejnila všetky zmluvy
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Stredná odborná škola, Štúrova 1388/23A, Dubnica nad Váhom

IČO
42026393
Sídlo
Štúrova 1388/23 A, 01841 Dubnica nad Váhom
Kontrolované obdobie
2011,2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

V rámci evidencie pozemkov SOŠ viedla aj pozemky pod spojovacími chodbami medzi budovami. Samotné spojovacie chodby však škola neevidovala v rámci stavieb a budov. Uvedeným postupom SOŠ nebolo dodržané ustanovenie § 2 ods. 2 písm. a) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákona o účtovníctve), podľa ktorého je predmetom účtovníctva účtovanie o stave a pohybe majetku.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Lermontovova 1, Košice

IČO
00161764
Sídlo
Lermontovova 1, 04001 Košice-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2011,2012
Termín kontroly
26.05.2013 - 23.10.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

V správach, dokumentoch školy a vydaných vysvedčeniach o maturitnej skúške nebolo používané jednotné označenie kódu a názvu študijných odborov.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Zriaďovacia listina vydaná zriaďovateľom KSK č. 1170/2009 – RU 17/8415 zo 07.04.2009 neobsahovala dátum a číslo rozhodnutia ministerstva o zaradení školy do siete.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Hodnotiace správy o výchovno-vzdelávacej činnosti za školské roky 2010/2011 a 2011/2012 neobsahovali hodnoverné údaje o počte žiakov školy, neboli v nich uvedené údaje o projektoch, o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy, o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy, neobsahovali vyhodnotenie plnenia konkrétneho a merateľného cieľa v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok a výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Hodnotiace správy o výchovno-vzdelávacej činnosti za školské roky 2010/2011 a 2011/2012 neboli predložené na odbor školstva KSK v požadovanej písomnej podobe do 31. októbra príslušného.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Škola nemala prijatý koncepčný zámer rozvoja školy, ktorý vytyčuje strategickú líniu školy schválenú zriaďovateľom na určité obdobie (najmenej na dva roky a každoročné vyhodnotenie) vyplývajúci z Koncepcie rozvoja odborného vzdelávania na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK z roku 2008.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Vo vonkajších priestoroch školy na nezastavanom pozemku škola nevyčlenila plochu na telovýchovu a šport , nezrealizovala zámer vybudovať viacúčelové športové ihrisko a oddychovú časť na školskom dvore.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Bol urobený nesprávny záver o inventarizácii pohľadávok uvedený v správe - zistené rozdiely vo výške pohľadávok. Kontrolovaný subjekt nevyhotovil inventúrne súpisy stavu majetku, záväzkov rozdielu majetku a záväzkov a neporovnal ich so stavom majetku, záväzkov rozdielu majetku a záväzkov. Výsledok porovnania neuviedol v inventarizačnom zápise.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Zmluvné nájomné za telocvičňu škola určila na 10 eur za hod. namiesto 12 eur za hod.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Škola v dvoch prípadoch neupravila nájomné v zmysle platných pravidiel, čím znížila vlastné príjmy o 660,00 eur.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
V nájomných zmluvách, pracovných zmluvách, dohodách o pracovnej činnosti a rôznych iných dokumentoch škola nepoužívala správne obchodné meno v zmysle zriaďovacej listiny a registra organizácií - Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Lermontovova 1, Košice, sídlo: Lermontovova 1, 040 01 Košice - Staré mesto.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Uzatvorením dohody pre vedúceho hádzanárskeho krúžku v sume 2 500,00 eur za 54 vykázaných hodín v školskom roku, pri priemernej účasti 6,096 žiaka na aktivite, škola konala nehospodárne.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Uzatvorením dohody pre vedúceho hádzanárskeho krúžku v sume 2 500,00 eur za 54 vykázaných hodín v školskom roku, pri priemernej účasti 6,096 žiaka na aktivite, škola konala nehospodárne.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Individuálna zmluva o energetických službách zo dňa 26.10.2012 s poskytovateľom „na zabezpečenie služby na dosiahnutie efektívnosti a hospodárnosti pri používaní tepelnej energie a dosiahnutie hmotného prospechu a výhody pre zákazníka bola uzatvorená na základe Rámcovej zmluvy o energetických službách a o prevádzke a údržbe energetických zariadení z 24.08.2012, ktorú uzatvoril zriaďovateľ s poskytovateľom energetických služieb na sumu 80 152 000,00 eur. Ukončenie Individuálnej zmluvy bolo určené dňom skončenia Rámcovej zmluvy, ktorá bola uzatvorená na dobu určitú v trvaní 18 rokov. Rámcovú dohodu možno uzavrieť najviac na štyri roky a jej uzavretie nesmie brániť čestnej hospodárskej súťaži.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Kontrolovaný subjekt nepredložil kontrolnej skupine písomné zdôvodnenie k vyplateniu odmien v celkovej v sume 155 984,59 eur.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

IČO
30794536
Sídlo
Špitálska 8, 81267 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2011,2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Pre účely zisťovania úspešnosti absolventov na trhu kontrola NKÚ SR zistila, že jednotlivé subjekty vstupujúce do tohto procesu riadenia uvádzali rozdielne údaje, čo malo za následok, že zdroje údajov ÚPSVaR, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len “MŠVVaŠ“) a Ústavu informácií a prognóz školstva (ďalej len “ÚIPŠ“) o počte absolventov sú neporovnateľné z dôvodu rôznych kritérií definovania absolventa. Nekompatibilitu a nesprávne závery rozdielneho vykazovania absolventov spôsobili aj ďalšie skutočnosti (vek absolventa, forma štúdia, či absolvent pracoval a pod.).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Tvorba analýz a prognóz potrieb trhu práce, ktorá je úlohou ÚPSVaR za spolupráce s ostatným zainteresovanými subjektmi v odbornom vzdelávaní. , v rámci reformy systému odborného vzdelávania prispôsobovať kvalifikácie vzdelávania uchádzačov o zamestnanie a ich prípravu pre trh práce k aktuálnym požiadavkám trhu práce, zabezpečiť reguláciu študijných odborov a učebných odborov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nesplnené opatrenia. Z piatich opatrení bolo splnené jedno opatrenie č. 6, opatrenia č. 3 a č. 4 neboli splnené v termíne a opatrenia č. 1 a č. 5 neboli splnené.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nájsť legislatívny spôsob riešenia pre skvalitnenie procesu sledovania absolventov školy z hľadiska ich uplatnenia sa na trhu práce – vytvoriť prepojenie škôl s príslušnými úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny prostredníctvom rozšírenej funkcionality aplikačného programového vybavenia ISSZ (Informačný systém služieb zamestnanosti) tak, aby príslušná škola mala on line prístup k evidovaným údajom o ich uplatnení – neuplatnení sa absolventov na trhu práce. Takto on line získavané informácie by škola využívala v prospech svojho rozvoja a zároveň v spojitosti s vlastnými informáciami by bola prirodzeným miestom pre poskytovanie informácie o uplatniteľnosti svojich absolventov, vrátane spätnej informácie aj pre príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Späť