Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-017/2024/1100
Názov:
Zrušenie štátneho podniku - Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť proces zrušenia štátneho podniku Agroinštitút Nitra, štátny podnik a jeho dopad na správu majetku štátu.
Stav KA:
Schválená v RPKČ
Správa o výsledku kontroly:
-

Podať príspevok ku kontrolnej akcii

Subjekty

Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií

IČO
34075381
Sídlo
Akademická 4, 94901 Nitra
Kontrolované obdobie
2022 - 2024 a súvisiace obdobia
Stav kontroly
Pripravovaná

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

IČO
00156621
Sídlo
Dobrovičova 12, 81266 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2022 - 2024 a súvisiace obdobia
Termín kontroly
16.04.2024 - 23.06.2024
Stav kontroly
Pripravovaná

Zistenia

Rozhodnutím (v časti B vyňatie správy) z 31.08.2022 v znení dodatku č. 1 bola AIN odňatá správa majetku v rozsahu dotknutého rozhodnutia, čo by reflektovalo správnosť postupu MPRV SR za splnenia podmienok podľa ustanovenia § 6 ods. 3 zákona o štátnom podniku v znení zákona č. 177/2018 Z. z., a teda, že by takýto postup umožňoval zákon alebo medzinárodná zmluva. Kontrolná skupina NKÚ SR neidentifikovala zákonné zmocnenie alebo oprávnenie z medzinárodnej zmluvy v kontexte ustanovenia § 6 ods. 3 zákona o štátnom podniku a rovnako tak MPRV SR svoju legitimáciu pri vydaní rozhodnutia nepodložilo konkrétnym ustanovením právneho predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, teda MPRV SR nijako neosvedčilo, že splnilo podmienky pre vydanie predmetného rozhodnutia. Zákon o štátnom podniku predpokladal odňatie správy majetku štátnemu podniku, ale bez splnenia ostatných imperatívnych podmienok bol akt vydaný MPRV SR poznačený vadami titulom nedostatku oprávnenia na vydanie rozhodnutia v tejto časti B. Takýto postup pri vydaní rozhodnutia bol v rozpore s ustanovením § 6 ods. 3 zákona o štátnom podniku. Ani z teleologického výkladu v nadväznosti na úmysel zákonodarcu v spojení s logickým výkladom právnej normy nebolo možné dospieť k inému záveru, keďže v kontexte ustanovenia § 6 ods. 3 zákona o štátnom podniku postup vyjadrený v rozhodnutí v intencii blanketového právneho predpisu a medzinárodnej zmluvy nebol možný. Pre spresnenie kontrolného zistenia je nutné zdôrazniť, že k založeniu konformity takéhoto postupu MPRV SR nebola vypracovaná ani právna analýza.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 111/1990 Zb.
Rozhodnutie (v časti A, C – F prechod správy a nadväzujúce úkony) z 31.08.2022 v znení dodatku č. 1 bolo poznačené vadami titulom nedostatku oprávnenia na vydanie rozhodnutia v tejto časti rozhodnutia k prechodu správy majetku štátu medzi štátnymi organizáciami, pretože IZPI ako štátna príspevková organizácia nemohol byť právnym nástupcom AIN z dôvodu, že lex generalis ako zákon o štátnom podniku ani žiadny osobitný predpis neumožňoval právne nástupníctvo zaniknutého štátneho podniku na právnickú osobu, ktorá mala inú právnu formu než štátny podnik. O prechode správy majetku štátu medzi štátnymi organizáciami možno uvažovať v zmysle platnej legislatívy, ak by tak ustanovil osobitný predpis a na základe právneho nástupníctva po zaniknutom správcovi majetku štátu. Zákon o štátnom podniku predpokladal nástupníctvo štátneho podniku výhradne po zaniknutom štátnom podniku v kontexte ustanovenia § 14 a § 15 ods. 4 písm. b) zákona o štátnom podniku v spojení s ustanovením § 6 zákona o štátnom podniku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 111/1990 Zb., 111/1990 Zb., 111/1990 Zb.
Od momentu oznámenia MH SR ako gestora zákona o štátnom podniku listom z 27.07.2023 a následne oznámenia MF SR ako gestora zákona o správe majetku štátu listom z 24.08.2023 bolo MPRV SR vyrozumené, že rozhodnutie z 31.08.2022 v znení dodatku č. 1 v spojení s rozhodnutím z 21.11.2022 sú nevykonateľné, a to titulom odmietnutia legitimácie IZPI ako právneho nástupcu a správcu majetku, a contrario tiež ako potenciálneho žiadateľa u MF SR o schválenie úkonov správy predpokladaných podľa zákona o správe majetku štátu. Rozhodnutím z 22.11.2022 vznikla situácia, že časť majetku štátu do času prevzatia správy okresným úradom v sídle kraja nemala žiadneho správcu, pričom túto časť majetku držal v domnelej správe IZPI, ktorého dispozíciu s majetkom by nemohlo podľa rozhodnutí MPRV SR platne schváliť MF SR podľa zákona o správe majetku štátu, ktoré jeho oprávnenie ako správcu a právneho nástupcu odmietlo uznať. Obdobne ako v rozhodnutí z 31.08.2022 v znení dodatku č. 1 aj rozhodnutím z 22.11.2022 MPRV SR (v časti písm. b) odňalo ku dňu 31.12.2022 AIN správu finančných prostriedkov v rozpore s ustanovením § 6 ods. 3 zákona o štátnom podniku a atrahovalo do svojej správy finančné prostriedky, hoc na krátky čas. (viď kontrolné zistenie č. 1). Rozhodnutia MPRV SR sú nevykonateľné z hľadiska obsahu práv a povinností a súčasne vytvorili neudržateľný stav z hľadiska právnej neistoty ako pre správcov, ktorým boli adresované, „náhradných správcov“ ako okresných úradov v sídle kraja a napokon aj tretích osôb, čo je v rozpore s princípom legality podľa čl. 2 ods. 2 ústavy (štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon), ktorý sa kladie na kvalitu každého vydaného rozhodnutia orgánov verejnej správy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 460/1992 Zb., 111/1990 Zb.

agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik

IČO
36855642
Sídlo
Výstavná 4, 94901 Nitra
Kontrolované obdobie
2022 - 2024 a súvisiace obdobia
Termín kontroly
03.04.2024 - 23.06.2024
Stav kontroly
Pripravovaná
Späť