Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-022/2019/1062
Názov:
Plnenie koncepcií rozvoja vybraných štátnych podnikov v zakladateľskej pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Účel kontrolnej akcie:
Účelom kontrolnej akcie bude: - poukázať na hospodárenie s majetkom a majetkovými právami štá
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

Agroinštitút Nitra, štátny podnik

IČO
36858749
Sídlo
Akademická 4, 94901 Nitra
Kontrolované obdobie
2016, 2017, 2018 a súvisiace obdobia
Termín kontroly
05.03.2019 - 11.06.2019
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Východiskom a podkladom pre uzatvorenie predmetnej RZ bola finančná kalkulácia nákladov k zabezpečeniu jednotlivých úloh. Kalkuláciu vypracovával a ku kontrole predložil štátny podnik, nakoľko nebola súčasťou uzatvorenej zmluvy. Fakturácia bola vykonávaná na základe čiastkových faktúr. Kontrola plnenia bola realizovaná predkladaním priebežných situačných správ v štvrťročných termínoch, ktorých súčasťou bolo aj prerokovanie a prebratie prác preberacím protokolom. Kontrolou predložených situačných správ a preberacích protokolov bolo zistené, že prebratie prác jednotlivých úloh zo strany objednávateľa (MPRV SR) bolo vykonávané len formálne. V zmysle Čl. 4 RZ bodu 4.5 – mal kontrolu plnenia predmetu zmluvy vykonávať objednávateľ u poskytovateľa formou kontrolného a preberacieho dňa v priebehu 10 dní pred termínom fakturácie. Podľa predložených priebežných situačných správ a preberacích protokolov bolo zistené, že tieto neboli vykonané u poskytovateľa služby v zmysle zmluvy a v niektorých prípadoch boli vykonané v termíne fakturácie alebo v jednom prípade aj po termíne fakturácie.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Tým, že štátny podnik účtoval náklady na opravu výťahu ako technické zhodnotenie, porušil ustanovenie § 35 ods. 2 Postupov účtovania a § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
Kontrolovaný subjekt tým, že nemal vo vnútornom predpise upravený spôsob tvorby rezerv, nepostupoval v zmysle § 19 Postupov účtovania v nadväznosti na § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
V zmysle vnútorného predpisu pre vedenie účtovníctva bol štátny podnik povinný vykonať inventarizáciu hmotného majetku ku dňu riadnej účtovnej závierky alebo v inej lehote, ktorá však nesmela prekročiť dva roky a inventarizáciu peňažných prostriedkov najmenej štyrikrát ročne.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

IČO
00156621
Sídlo
Dobrovičova 12, 81266 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2016, 2017, 2018 a súvisiace obdobia
Termín kontroly
12.03.2019 - 18.07.2019
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Niektoré koncepcie rozvoja štátnych podnikov neboli pred ich predložením MPRV SR prerokované v dozornej rade, resp. kontrolných radách. Niektoré štátne podniky predložili koncepcie MPRV SR po určenom termíne. V jednom prípade gestorská sekcia štátneho podniku nepreukázala schválenie koncepcie rozvoja štátneho podniku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Gestorská sekcia štátnych podnikov nevypracovala stanoviská k rozborom hospodárenia tak, ako jej to ukladal organizačný poriadok. Niektoré gestorské sekcie štátnych podnikov, ktoré nemali zriadenú dozornú radu, mali v organizačnom poriadku uvedenú povinnosť vypracovať stanovisko k správe o hospodárení štátneho podniku. Povinnosť predložiť správu o hospodárení štátneho podniku podľa zákona o štátnom podniku bola určená iba dozornej rade.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Podľa organizačného poriadku MPRV SR sú pre vecne príslušné organizačné útvary definované kompetencie a zodpovednosti pre metodické vedenie a usmerňovanie štátnych podnikov, ktoré vykazujú znaky duplicitnosti a možného prekrývania plnenia úloh.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Sekcie MPRV SR vypracovávajú analytické materiály týkajúce sa aj hospodárenia štátnych podnikov.
Čiastočné plnenie prijatého opatrenia č. 11 - v dvoch prípadoch neboli členovia dozornej rady, resp. kontrolnej rady štátneho podniku informovaní o výsledkoch kontroly NKÚ SR ,vykonanej v roku 2017.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Neplnenie prijatého opatrenia č. 12 - MPRV SR nesprávne zaúčtovalo zálohovú faktúru na účet 518 a nie na účet 314, čím nepostupovalo v súlade s § 43 ods. 4 Opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31 a nadväzne s § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
V kontrolovaných spisoch boli založené „informácie o žiadosti“, pričom zoznam dokumentov v nich uvedený nebol totožný so zoznamom dokumentov uvedeným v „informáciách o žiadosti“, ktoré boli prílohou záznamu z rokovania RMK. V „informáciách o žiadosti“, ktoré boli prílohou záznamu z rokovania RMK, bol uvedený aktuálnejší zoznam dokumentov. Žiadny zo spisov neobsahoval zoznam všetkých dokumentov, ktoré v ňom boli založené.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Pracovná skupina pre realizáciu Koncepcie RHMS nebola zriadená riadiacim aktom podľa organizačného poriadku MPRV SR. Nebol schválený štatút, resp. rokovací poriadok pracovnej skupiny. Neboli vystavené menovacie dekréty pre členov pracovnej skupiny. Pracovná skupina nezasadala raz do mesiaca, ako bolo dohodnuté.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Ani jeden organizačný útvar MPRV SR v rokoch 2016 až 2018 nevykonal finančnú kontrolu na mieste, resp. vnútorný audit, ktorého súčasťou by bolo overovanie procesu postupov verejného obstarávania v subjektoch v zakladateľskej pôsobnosti MPRV SR v nadväznosti na zákon o verejnom obstarávaní a smernice MPRV SR o verejnom obstarávaní.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
MPRV SR nepostupovalo v súlade s čl. III ods. 1 písm. b) zmluvy o výkone funkcie riaditeľa štátneho podniku v znení dodatku č. 3, pretože pri určení výšky viazanej časti platu neprihliadlo na váhu kritéria čiastočne splnenej úlohy (váha 30 %).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Po zastavení predaja národnej kultúrnej pamiatky kaštieľa Malanta ministerkou v 03/2016, nebolo ďalšie využitie a budúcnosť kaštieľa predmetom zasadnutí kontrolnej rady, jeho rekonštrukcia nebola zahrnutá v plánoch verejného obstarávania ministerstva, nebola súčasťou schválených plánov investícií v rámci koncepcií rozvoja štátneho podniku a ani zo strany Agrokomplexu nebola v kontrolovanom období vyvinutá žiadna iniciatíva na získanie zdrojov pre jeho obnovu. Štátny podnik neplánuje v roku 2019 žiadne aktivity v súvislosti s kaštieľom, nebol vypracovaný projekt ani investičný zámer na jeho rekonštrukciu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nájomca kaštieľa Malanta uzatvoril s PPA 04.03.2016 zmluvu o poskytnutí NFP z PRV SR 2014 – 2020 v sume maximálne 1 320 822,24 eur, predmetom ktorej bola rekonštrukcia a modernizácia kaštieľa. Po zastavení predaja kaštieľa bol na základe žiadosti nájomcu v 09/2016 nájom ukončený. Zmluva o oskytnutí NFP nebola zrušená, ale 19.07.2017 bol v CRZ zverejnený dodatok k nej, ktorým bol zmenený predmet rekonštrukcie na rekreačné zariadenie v obci Dolný Ďur a maximálna suma NFP bola znížená na 1 160 287,99 eur.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
NKÚ SR upozornilo na systém poskytovania dotácií v kapitole MPRV SR nadväzne na Výnos MPRV SR č. 536/2011-100, v ktorom nie je jednoznačne uvedené, čo je možné považovať za oprávnené výdavky, nie je zosúladená časovosť nákladov (náklady bežného roka) a oprávnených výdavkov (realizované v nasledujúcom roku) do jedného rozpočtového roku a pod. V uvedenom výnose, ale ani v zmluve o poskytnutí dotácie nie je upravený spôsob vrátenia verejných prostriedkov prijímateľom v prípade porušenia podmienok, za ktorých boli poskytnuté.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
MPRV SR nepreukázalo dokladmi rokovania medzi ministerstvom a Hlavným mestom SR – Bratislavou, ktorých predmetom malo byť vybudovanie dočasnej bežkárskej dráhy v areáli Závodiska, š.p.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Nasledujúce zistené skutočnosti neboli v súlade so štatútmi kontrolných rád: - v roku 2018 nebola dodržaná štvrťročná periodicita zasadnutí kontrolných rád štátnych podnikov Agroinštitút, Agrokomplex a PS SR, - v predložených zápisoch zo zasadnutia kontrolnej rady nebolo preukázané rozhodovanie prítomných členov nadpolovičnou väčšinou, výsledky hlasovania a prijaté uznesenia k prerokúvaným zásadným skutočnostiam, - ani v jednom prípade nebolo preukázané, že závery zo zasadnutia kontrolnej rady boli predložené ministerke na odsúhlasenie a následne vecne príslušným organizačným útvarom ministerstva na oboznámenie sa s nimi.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik

IČO
31447708
Sídlo
Parková 13, 95193 Topoľčianky
Kontrolované obdobie
2016, 2017, 2018 a súvisiace obdobia
Termín kontroly
28.02.2019 - 10.06.2019
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Koncepcia rozvoja na rok 2016 neobsahovala plán vývoja aktív a zdrojov ich krytia a plán finančných tokov, čo bolo v rozpore s § 19 ods. 6 písm. b) a c) zákona o štátnom podniku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 111/1990 Zb.
Podnik za rok 2016 nevedel v 29 prípadoch VO preukázať príslušné Udelenie súhlasov Služobného úradu ministerstva MPRV SR k predmetným zákazkám v zmysle čl. 2 Smernice č. 4213/2013-260.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
NŽ Topoľčianky nedisponoval v konkrétnom čase s dostatočnými finančnými prostriedkami a smernice o verejnom obstarávaní v rezorte MPRV SR sa pre jeho činnosť javia skôr ako obmedzujúce pre zabezpečenie plynulej prevádzky podniku.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Údaje v poznámkach k účtovnej závierke k 31.12.2016, k 31.12.2017, k 31.12.2018 nie vždy korešpondovali s obsahom účtovných závierok za spomínané obdobie. Týmto konaním kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s opatrením MF SR č. 23377/2014-74 o zostavení účtovnej závierky. Nevykazoval pravdivo a verne skutočnosti, ktoré sú predmetom účtovníctva, čím prišlo k porušeniu § 7, ods. 1 a 2 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
VS za roky 2016, 2017, 2018 neobsahovali informáciu o výške ročnej odmeny riaditeľa podniku, odmeny členov dozornej rady a o výške ich podielov na zisku podniku. V kontrolovanom období VS taktiež neobsahovala informáciu o zmluvách schvaľovaných dozornou radou podniku, čím kontrolovaný subjekt porušil ustanovenie § 9 ods.6 zákona o štátnom podniku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 111/1990 Zb.

Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik

IČO
36856096
Sídlo
Starohájska 29, 85227 Bratislava-Petržalka
Kontrolované obdobie
2016, 2017, 2018 a súvisiace obdobia
Termín kontroly
04.03.2019 - 23.05.2019
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

PS SR nepostupovali v súlade so zmluvou podľa čl. 6 bod 4. písm. e) a § 31 ods.1 písm. n) zákona o rozpočtových pravidlách, podľa ktorého došlo k porušeniu pravidiel a podmienok, za ktorých boli verejné prostriedky poskytnuté.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
V Smernici č. 2/2016 bola v rámci definície obstarávacej ceny pužitá , už neplatná reprodukčná obstarávacia cena
Aktualizovať prílohu č. 3 Podpisové vzory v Smernici č. 12/2016 Obeh účtovných dokladov a finančná kontrola.
PS SR vo VS používajú vlastnú terminológiu.
Smernicu č. 3/2014 na zabezpečenie systému vnútornej kontroly v PS SR, š. p.“ s platnosťou od 01.01.2014 aktualizovať v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite.

Závodisko, š.p.

IČO
31354301
Sídlo
Starohájska 29, 85269 Bratislava-Petržalka
Kontrolované obdobie
2016, 2017, 2018 a súvisiace obdobia
Termín kontroly
06.03.2019 - 17.06.2019
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Štátny podnik nemal a nemá vypracovaný registratúrny plán a nearchivoval všetky dokumenty, ktoré vznikli z jeho činnosti, resp. mu boli doručené, čím nepostupoval v súlade s § 16 ods. 2 zákona č. 395/2002 Z. z
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 395/2002 Z.z.
Štátny podnik nemá vo výpise z obchodného registra uvedené jeho zastupovanie podľa § 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 530/2003 Z. z.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 530/2003 Z.z.
Organizačný poriadok štátneho podniku obsahuje nekonzistentné názvy vnútorných organizačných jednotiek (strediská, úseky) a taktiež ich počet.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Štátny podnik vykonal zmeny organizačnej štruktúry bez vydania rozhodnutí riaditeľa, bez ich prerokovania v dozornej rade a bez zmeny organizačného poriadku, čím nepostupoval v súlade s § 10 ods. 2 zákona o štátnom podniku a organizačným poriadkom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 111/1990 Zb.
Činnosť poradného orgánu riaditeľa štátneho podniku – operatívnej porady bola preukázaná za rok 2017 iba dvomi zápisnicami a za rok 2018 taktiež iba dvomi zápisnicami.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
V dvoch pracovných zmluvách dohodol štátny podnik so zamestnancom deň nástupu do práce skôr, ako bola pracovná zmluva uzatvorená, čo nebolo v súlade s § 43 ods. 1 Zákonníka práce nadväzne na § 46 a § 47 ods. 1 uvedeného zákona
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 311/2001 Z.z.
V 16 pracovných zmluvách bolo zistené, že druh práce uvedený v pracovnej zmluve nebol v súlade s označením pracovného miesta v organizačnej štruktúre. K 14 osobným spisom nebola predložená pracovná náplň zamestnanca.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Štátny podnik každoročne uzatvoril pracovnú zmluvu na dobu určitú so zamestnancom na pracovné miesto „Robotník na úseku dostihových služieb“, pričom podľa organizačných štruktúr platných v kontrolovanom období boli vytvorené pracovné miesta obsadené zamestnancami v trvalom pracovnom pomere.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Štátny podnik vo viacerých prípadoch uzatvoril dohody o vykonaní práce v deň začatia výkonu práce, čím nepostupoval v súlade s § 226 ods. 2 Zákonníka práce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 311/2001 Z.z.
Štátny podnik vyplatil zamestnancom na základe dohôd o vykonaní práce cestovné náhrady, pričom pre tento účel nemal vypracovanú internú smernicu. Výšku náhrad dohodol individuálne s každým zamestnancom.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Štátny podnik uzatvoril so zamestnankyňou dohodu o vykonaní práce (DoVP) na neexistujúce pracovné miesto podľa organizačnej štruktúry. Štátny podnik jej priznal príspevok na dopravu do zamestnania, čím nepostupoval v súlade s § 224 ods. 2 písm. c) Zákonníka práce. Štátny podnik nepostupoval a nepostupuje v súlade s § 224 ods. 2 Zákonníka práce, keď nedodržiaval a nedodržiava podmienky dohodnuté v DoVP – v mesiacoch 10/2018 a 11/2018 okrem dohodnutej odmeny priznal aj ďalšie odmeny, ktoré neboli v DoVP dohodnuté; od 01/2019 priznal zvýšenú mesačnú odmenu bez uzatvorenia dodatku k DoVP; zamestnankyni poskytuje od 10/2018 stravné lístky nad rámec DoVP. Zamestnankyňa odpracovala viac hodín ako bolo dohodnuté v DoVP.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 311/2001 Z.z.
Štátny podnik nemal v kontrolovanom období vypracované základné vnútropodnikové organizačné predpisy a normy v ekonomickej oblasti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V období od 01.01.2016 do 31.12.2016 zasadala dozorná rada len trikrát, čo nebolo v súlade s čl. II ods. 1 rokovacieho poriadku dozornej rady. Dôvodom nezasadania dozornej rady bola skutočnosť, že dozorná rada nebola uznášaniaschopná v období od 01.08.do 14.10.2016 vzhľadom na odvolanie jej troch členov zakladateľom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
DR nepostupovala v súlade s § 21 zákona o štátnom podniku – neprerokovala riadne účtovné závierky za roky 2016, 2017 a 2018, nerozhodla o rozdelení zisku, resp. úhrade straty, v roku 2016 a 2017 nepredložila zakladateľovi polročnú správu o hospodárení štátneho podniku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 111/1990 Zb.
Dozorná rada nepostupovala podľa štatútu dozornej rady – finančné plány na roky 2017 a 2018 vzala iba na vedomie, ale ich neschválila. Vo finančných plánoch na roky 2017 a 2019 neboli uvedené správne údaje za predchádzajúce obdobie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Koncepcie na roky 2017, 2018 a 2019 nespĺňali náležitosti podľa § 19 ods. 6 zákona o štátnom podniku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 111/1990 Zb.
Zo zápisníc z rokovaní dozornej rady v kontrolovanom období nie je zrejmé, ako boli plnené uznesenia dozornej rady, resp. úlohy, ku ktorým zaviazala vedenie štátneho podniku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Štátny podnik nesprávne zahrnul do zúčtovania dotácie za rok 2018 kapitálový výdavok za rekonštrukciu jestvujúcich komunikácií v areáli štátneho podniku v sume 43 200 eur (dotácia bola štátnemu podniku poskytnutá formou bežného transferu).
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Štátny podnik. nepreukázal splnenie si zmluvnej povinnosti – do 31.01.2016, do 31.01.2017 a do 31.01.2018 poskytnúť PPA údaje o pomoci poskytovanej jednotlivým príjemcom pomoci.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Vo viacerých prípadoch štátny podnik nedodržal zmluvné podmienky – štátny podnik uhradil vyššiu fakturovanú sumu, ako bola dohodnutá v zmluve; oneskorene uhradil faktúru; k dodávateľským faktúram nepredložil preberacie protokoly a dodacie listy; uhradil fakturované služby, ktoré neboli zmluvou dohodnuté; ústne dohodol navyše práce bez uzatvorenia dodatku k zmluve.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Štátny podnik vo viacerých prípadoch nezabezpečil preukázateľné účtovné doklady podľa § 32 ods. 1 písm. b) zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Štátny podnik v niektorých prípadoch nepostupoval v súlade s § 19 zákona o štátnom podniku, keď nehospodárne vynaložil finančné prostriedky, napr. výdavky na Galavečer Slovenského turfu, na finančný audit, na služby personálneho poradenstva, na obstaranie dočasnej lávky k dočasnej bežkárskej dráhe.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 111/1990 Zb.
Pri uzatvorení dohody o vykonaní práce nebola preukázaná jej výnimočnosť podľa § 223 Zákonníka práce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 311/2001 Z.z.
Štátny podnik nemá platné splnomocnenie, ktoré by riešilo predmet a rozsah oprávnenia pre zamestnanca konať v mene štatutárneho zástupcu štátneho podniku nielen v čase jeho neprítomnosti.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Štátny podnik, ako verejný obstarávateľ, nepreukázal v niektorých prípadoch postup podľa zákona o verejnom obstarávaní, čím nepostupoval v súlade s § 10 ods. 1 a ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
Štátny podnik nezverejnil v Centrálnom registri zmlúv niektoré zmluvy, čím nepostupoval v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. V niektorých zmluvách nedohodol povinnosť zverejniť zmluvu v CRZ s odkazom, že zmluva nadobudne účinnosť až deň po jej zverejnení v CRZ.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Od 01.01.2018 do 17.04.2018 nebol medzi štátnym podnikom a dodávateľom uzatvorený zmluvný vzťah a napriek tomu, bez preukázania zadania úloh, štátny podnik uhradil dodávateľovi finančné prostriedky za vedenie účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiky a za daňové poradenstvo. Ani v roku 2019 nemá s dodávateľom uvedených služieb uzatvorenú zmluvu.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Nedostatky v rozhodnutiach o zriadení komisií na vyhodnotenie ponúk a v menovacích dekrétoch členov komisií. Štátny podnik nepredložil vyhodnotenie predložených ponúk členmi komisie na vyhodnotenie ponúk.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
Štátny podnik nevypracoval a nezverejnil súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou, čím nepostupoval v súlade s § 117 ods. 2 zákona o verejno obstarávaní.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
Dohody o hmotnej zodpovednosti boli uzatvorené v rokoch 1995, 1998, 2000, 2003 a 2016.
Štátny podnik nepreukázal činnosť škodovej komisie napriek tomu, že v roku 2016 bola štátnemu podniku vyplatená náhrada škody za poistnú udalosť.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Štátny podnik nesprávne zaradil do majetku pod jedno inventárne číslo nesúvisiace položky majetku (technické zhodnotenie – protipožiarny múr), čím nepostupoval v súlade s § 42 Opatrenia č. MF SR/23054/2001-92 a nadväzne s § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 23054/2002-92, 431/2002 Z.z.
Štátny podnik v dvoch prípadoch zaradil drobný DHM ako DHM, čo nebolo v súlade so Smernicou o obehu účtovných dokladov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Štátny podnik zaradil do majetku rekonštrukciu existujúcich komunikácií na nesprávny účet, čím nepostupoval v súlade s § 13 Opatrenia č. MF SR/23054/2001-92 a nadväzne s § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 23054/2002-92, 431/2002 Z.z.
Štátny podnik nemal zriadenú vyraďovaciu a likvidačnú komisiu, pričom v kontrolovanom období vyradil neupotrebiteľný majetok.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Štátny podnik zaúčtoval faktúry za vypracovanie investičného zámeru rozvoja areálu do nákladov za služby (účet 518) a nie na účet obstarania DHM (042), čím nepostupoval v súlade s § 35 ods. 1 písm. b) Opatrenia č. MF/23054/2002-92 a nadväzne s § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 23054/2002-92, 431/2002 Z.z.
Vzhľadom na stav, v akom sa majetok štátu v správe štátneho podniku nachádza, hodnotí kontrolná skupina NKÚ SR vynaložené náklady na jeho opravy a údržbu ako nedostatočné.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V Smernici o obehu účtovných dokladov je nesprávne vymedzený majetok, uvedené sú nesprávne lehoty pre uchovávanie účtovných dokladov, odvolávky na neexistujúce interné predpisy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Denný zostatok finančných prostriedkov v hotovosti v pokladni presahoval aj 20 000 eur.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nedostatky vo vedení účtovníctva – štátny podnik nevedel identifikovať zostatky na účtoch obstarania, nesprávne účtoval dotáciu prijatú od PPA, nesprávne účtoval výsledok hospodárenia v schvaľovaní.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 23054/2002-92, 431/2002 Z.z.
Systém účtovania Zúčtovacieho centra nezabezpečuje vedenie účtovníctva štátneho podniku podľa § 8 zákona o účtovníctve a to, aby bolo účtovníctvo vedené správne, úplne a preukázateľne.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Na skutočnosti, týkajúce sa účtovania pohľadávok, záväzkov a bankového účtu Zúčtovacieho centra nadväzne na správnosť, úplnosť a preukázateľnosť vedenia účtovníctva, nepoukázala audítorská spoločnosť, ktorá v kontrolovanom období vypracovala audítorské správy z auditov individuálnych účtovných závierok..
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Krycie listy s faktúrami od 01.07.2017 nemali náležitosti účtovného dokladu podľa § 10 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Štátny podnik neúčtoval opravné položky k pohľadávkam po lehote splatnosti, čím nepostupoval v súlade s § 18 ods. 1 a ods. 7 Opatrenia č. MF/23054/2002-92 a nadväzne s § 4 ods. 2 a § 26 ods. 4 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 23054/2002-92
Štátny podnik nezostavil poznámky v súlade s Opatrením č. MF/23377/2014-74, čím nadväzne nepostupoval v súlade s § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Štátny podnik nezverejnil v registri účtovných závierok správu audítora k účtovej závierke k 31.12.2017, oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky k 31.12.2017 a výročnú správu za rok 2017, čím nepostupoval v súlade s § 23a zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Výročné správy nemali náležitosti podľa § 20 ods. 1 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Štátny podnik nepostupoval pri inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v kontrolovanom období v súlade s § 29 ods. 1 a § 30 ods. 1 až ods. 4 zákona o účtovníctve. Nadväzne nevykonaním inventarizácie podľa § 29 a § 30 štátny podnik nepostupoval v súlade s § 6 ods. 3 uvedeného zákona.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Nepredložením dokladov k inventarizácii viacerých účtov, ktoré vykázali nenulový stav k 31.12. a spôsobom vykonania inventarizácie nebola zabezpečená preukázateľnosť účtovníctva podľa § 8 ods. 4 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Nearchivovaním inventúrnych súpisov a inventarizačných zápisov štátny podnik nepostupoval v súlade s § 35 ods. 3 písm. b) zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.

agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik

IČO
36855642
Sídlo
Výstavná 4, 94901 Nitra
Kontrolované obdobie
2016, 2017, 2018 a súvisiace obdobia
Termín kontroly
07.03.2019 - 05.06.2019
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Riaditeľ agrokomplexu v roku 2016 rozhodol o dvoch zmenách organizačnej štruktúry bez zmeny organizačného poriadku podniku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 111/1990 Zb.
Riaditeľ agrokomplexu v rokoch 2016 a 2017 nevypracoval a nepredložil zakladateľovi podniku na schválenie základné otázky koncepcie rozvoja podniku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 111/1990 Zb.
Zahraničné pracovné cesty riaditeľa agrokomplexu neboli v rokoch 2016 a 2017 schválené príslušným generálnym riaditeľom sekcie ministerstva.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Z vyúčtovania zahraničnej pracovnej cesty do Petrohradu bolo zistené, že v dňoch 20. – 22.09.2017 sa uvedenej pracovnej cesty zúčastnil riaditeľ podniku spolu s jedným zamestnancom. Z dodávateľských faktúr však bolo zistené, že spiatočné letenky a cestovné poistenie boli zakúpené pre tri osoby. Podnik týmto neefektívne vynaložil prostriedky v sume 554,93 eur.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
Zákazky nezrealizované v roku 2017 neboli súčasťou MPRV SR schváleného plánu potrieb na rok 2018. Rovnako z plánov investícií, ktoré boli súčasťou schválených koncepcií rozvoja podniku na rok 2018 a na rok 2019 bolo zrejmé, že podnik pod novým vedením neplánoval pokračovať v rozpracovaných investičných akciách. Agrokomplex tak v rokoch 2016 a 2017 neefektívne vynaložil na nedokončené investície v úhrne 372 812,00 eur.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
Spôsob určenia PHZ rozdelením predmetu verejného obstarávania na samostatné zákazky bol v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní, podľa ktorého zákazku nemožno rozdeliť ani zvoliť spôsob určenia jej predpokladanej hodnoty s cieľom znížiť predpokladanú hodnotu pod finančné limity podľa tohto zákona.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
V roku 2016 nebol v podniku kladný výsledok hospodárenia dosiahnutý v dôsledku komplexného organizovania a realizácie veľtrhov a výstav a lepšej kontroly nákladov, nakoľko v tomto roku poklesol čistý obrat aj pridaná hodnota a naopak náklady podniku vzrástli.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Riaditeľom podniku boli priznané odmeny z podielu na zisku, ktoré boli následne vyplatené z prostriedkov podniku, napriek dosiahnutiu kladného výsledku hospodárenia zaúčtovaním odhadu predpisu poistného plnenia, ale aj napriek nepredloženiu koncepcie rozvoja podniku, či poklesu produktivity práce v roku 2016.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Fyzickou obhliadkou areálu výstaviska a SPM bola zistená vysoká miera opotrebenia s nutnosťou budúcich opráv a rekonštrukcií nehnuteľného majetku štátu v správe agrokomplexu. Obhliadkou kaštieľa Malanta bolo zistené, že jeho areál bol udržiavaný a strážený vlastnou bezpečnostnou službou agrokomplexu. Kaštieľ nebol využívaný a vyžadoval rekonštrukciu a modernizáciu. Umelecké diela z neho boli premiestnené a uložené v depozitári SPM.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
Napriek tomu, že v roku 2016 ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR predaj národnej kultúrnej pamiatky – kaštieľa Malanta zastavila, budúcnosť kaštieľa s veľkým potenciálom využitia nebola predmetom zasadnutí kontrolných rád. Jeho rekonštrukcia nebola zahrnutá v pláne verejného obstarávania ministerstva na rok 2017, nebola súčasťou schválených plánov investícií v rámci koncepcií rozvoja podniku a ani zo strany agrokomplexu nebola v kontrolovanom období vyvinutá žiadna iniciatíva na získanie zdrojov pre jeho obnovu.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Nájomca v roku 2018 neuhradil nájomné za tri štvrťroky v celkovej výške 4 860,00 eur a neuhradil ani nájomné za prvý štvrťrok 2019 v sume 1 620,00 eur. Podnik nájomcovi zasielal upomienky.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Podnik neupravoval výšku nájomného za majetok prenajatý nájomcovi od roku 2008
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
Kontrolovaný subjekt nevytvoril opravnú položku k nedokončeným investíciám.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 23054/2002-92, 431/2002 Z.z.
Výročné správy podniku za roky 2016 – 2018 neobsahovali informáciu o výške ročnej odmeny riaditeľa podniku a o výške jeho podielu na zisku podniku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 111/1990 Zb.
V inventúrnych súpisoch z dokladovej inventúry k 31.12.2016 a k 31.12.2017 nebol uvedený deň začatia a deň skončenia inventúry a meno a priezvisko hmotne zodpovednej osoby alebo zodpovednej osoby za príslušný druh majetku. V inventarizačných zápisoch neboli uvedené výsledky vyplývajúce z porovnania skutočného stavu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov zisteného dokladovou inventúrou s účtovným stavom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
Dňa 04.03.2016 uzatvorila PPA so spoočnosťou ANAR, s.r.o. (nájomca kaštieľa) zmluvu o poskytnutí NFP na rekonštrukciu a modernizáciu kaštieľa Dolná Malanta. Výška NFP bola v sume max 1 320 822,24 eur. Po zrušení OVS na kaštieľ Dolná Malanta, bol Dodatkom č. 1 , účinným od 20.07.2017 a Dodatkom č. 2 účinným od 04.04.2018 zmenený predmet aktivít projektu na rekonštrukciu rekreačného zaradenia v obci Veľký Ďur a bola zmenená aj maximálna suma NFP na 1 156 771,42 eur.
Späť