Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-020/2019/1063
Názov:
Systém priamych podpôr
Účel kontrolnej akcie:
Skontrolovať nastavenie systému, financovanie, administratívne kontroly a kontroly na mieste v oblas
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

AKATYST, s.r.o.

IČO
45265488
Sídlo
Košické Oľšany 2, 04442 Košické Oľšany
Kontrolované obdobie
2015-2019
Termín kontroly
23.09.2019 - 30.01.2020
Stav kontroly
Ukončená

Agrofer Olšovany s.r.o.

IČO
45495939
Sídlo
Olšovany 71, 04419 Olšovany
Kontrolované obdobie
2015-2019
Termín kontroly
23.09.2019 - 30.01.2020
Stav kontroly
Ukončená

Ing. Zuzana Kunderová - LEVATIO

IČO
50182421
Sídlo
Hemerkova 1307/7, 04023 Košice-Sídlisko KVP
Kontrolované obdobie
2015-2019
Termín kontroly
23.09.2019 - 30.01.2020
Stav kontroly
Ukončená

Jozef Matejík

IČO
Sídlo
Velčice 432, 91304 Chocholná-Velčice
Kontrolované obdobie
2015-2019
Termín kontroly
30.09.2019 - 30.01.2020
Stav kontroly
Ukončená

Ján Miklovič

IČO
Sídlo
Pobedim 26, 91623 Pobedim
Kontrolované obdobie
2015-2019
Termín kontroly
30.09.2019 - 30.01.2020
Stav kontroly
Ukončená

LESEL, s.r.o.

IČO
44117744
Sídlo
Lúčna 3, 04442 Rozhanovce
Kontrolované obdobie
2015-2019
Termín kontroly
23.09.2019 - 30.01.2020
Stav kontroly
Ukončená

Michal Blaško

IČO
43055028
Sídlo
Rudník 367, 90623 Rudník
Kontrolované obdobie
2015-2019
Termín kontroly
30.09.2019 - 30.01.2020
Stav kontroly
Ukončená

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

IČO
00156621
Sídlo
Dobrovičova 12, 81266 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2015-2019
Termín kontroly
28.07.2019 - 01.04.2020
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Preverením predložených interných riadiacich dokumentov, kontrolná skupina NKÚ SR konštatuje, že MPRV SR nemal spracovaný audit trail procesov. Absentovalo aj uvedenie spôsobu odovzdávania výsledkov PPA. Popis procesu by mal obsahovať najmä: - Názov procesu - Jednoznačne definovanú zodpovednosť na danej pozícii - Časový limit pre daný proces - Vstup/výstup procesu Tým že jednotlivé operácie nemali uvedené časové intervaly / lehoty na ich spracovanie a nebola jednoznačne definovaná zodpovednosť, vzniká riziko nejednoznačnosti zodpovednosti a predlžovania spracovania príslušnej operácie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Zistenie 1
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
zistenie 2
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
zistenie 3
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

NWT Greenhouse, s.r.o.

IČO
47203153
Sídlo
Kameničany 200, 01854 Kameničany
Kontrolované obdobie
2015-2019
Termín kontroly
30.09.2019 - 30.01.2020
Stav kontroly
Ukončená

Pôdohospodárska platobná agentúra

IČO
30794323
Sídlo
Hraničná 12, 81526 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2015-2019
Termín kontroly
18.02.2019 - 22.03.2020
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Pojmy „offset a žltá karta“, ktoré používa PPA v súvislosti s výpočtom sankcií, neboli definované v riadiacej dokumentácii. Z uvedeného vzniká riziko nesprávneho výkladu uvedených pojmov zo strany PPA ako aj z nesprávneho pochopenia zo strany žiadateľov. Ak PPA vo svojich rozhodnutiach prípadne v akýchkoľvek dokumentoch súvisiacich so žiadosťou o podporu, používa výrazy, ktoré majú vplyv na samotnú žiadosť, je potrebné aby boli upravené v príslušnej riadiacej dokumentácii.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
KS NKÚ SR identifikovala možný odklon od očakávaného stavu pri podávaní žiadostí. V prípade nesprávneho prepisu (napr. zlá čitateľnosť predložených formulárov) sa predlžujú doby spracovania žiadosti. Prepis žiadosti do systému IACS zabezpečuje príslušný zamestnanec regionálneho pracoviska. Z preverenia internej riadiacej dokumentácie nebolo zrejmé, aké lehoty má zamestnanec na spracovanie žiadosti a jej prepis do systému IACS. Takisto nebolo zrejmé ako sa vykonáva kontrola „4 očí“ v prípade prepisu, tzn. kto je oprávnený na vykonanie kontroly správnosti a úplnosti predloženej žiadosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V internom riadiacom dokumente nebola uvedená lehota, dokedy majú byť prepísané všetky predložené žiadosti do systému IACS. Kontrolná skupina NKÚ SR na základe uvedeného považuje proces prepisu žiadostí do IACS za neprehľadný, nakoľko prepis žiadostí je zabezpečovaný zamestnancami RP a zároveň aj overovanie žiadostí je zabezpečené zamestnancami RP. V rámci interných postupov PPA kontrolná skupina NKÚ SR nedokázala identifikovať zodpovedné osoby a ani lehoty na spracovanie uvedených činnosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Proces expicitného výberu vzorky nebol ucelený a jednoznačne zadefinovaný v riadiacej dokumentácii PPA. Kontrolná skupina NKÚ SR poukazuje na možný odklon od očakávaného stavu v procesoch explicitného výberu vzorky, kedy ľudský faktor môže ovplyvniť proces výberu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Aj napriek vnútorným kontrolným mechanizmom, ktorými disponuje PPA, KS NKÚ SR poukazuje na skutočnosť, kedy deklarované údaje o obhospodarovaní jednotlivých pôdnych dielov, nie sú pravdivo /úplne /dostatočne preukázateľné zo strany žiadateľa a v prípade ak PPA nevykoná KNM nie sú odhalené „možné riziká/nezrovnalosti“. To znamená, žiadateľ, ktorý uvedie nesprávne údaje v zmysle obhospodarovania pôdnych dielov (do žiadosti zahrnie pôdne diely, ktoré neobhospodaruje) „prejde“ celým procesom spracovania žiadosť o podporu a sú mu vyplatené žiadané finančné prostriedky.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Preverením predložených IM kontrolná skupina NKÚ SR konštatuje, že PPA nemá spracovaný dostatočný audit trail procesov, nakoľko procesné diagramy nespĺňali podmienku prehľadnosti – kontrolovateľnosť/auditovateľnosť, prehľadnosť, jednoznačnosť a úplnosť informácie. Popis procesu (audit trail) by mal obsahovať najmä: - názov procesu - jednoznačne definovanú zodpovednosť na danej pozícii - časový limit pre daný proces - vstup / výstup procesu. Tým že nie sú spracované časové intervaly/ lehoty na jednotlivé etapy spracovania žiadosti a jednoznačne definovaná zodpovednosť na danej pozícií, vzniká riziko predlžovania procesu spracovania žiadosti a nejednoznačnosť zodpovednosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Na základe preverenej predloženej dokumentácie KS NKÚ SR konštatuje, že PPA v niektorých oblastiach zaškoľovala nových zamestnancov len formou mentoringu (práca s príslušnými technickými zariadeniami, systémami a aplikáciami). Úlohou mentoringu je poskytnúť podporu, asistenciu a pomoc pri plnení úloh a systematické odovzdávanie vedomostí a skúseností štátnemu zamestnancovi pod vedením mentora v rámci adaptačného vzdelávania a nie „ školenie na prácu s informačnými systémami, prípadne na prácu so špeciálnou technológiou“.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolou predložených schválených a neschválených žiadostí o priamu podporu bolo zistené, že z niektorých vydaných rozhodnutí o schválení / neschválení poskytnutia podpory nebolo zrejmé, ktoré ustanovenie príslušného nariadenia tvorí základ daného rozhodnutia. V prípade špecifikácie zákonnej úpravy, na ktorú sa predmetné rozhodnutie odvoláva nebolo zrejmé, o ktoré konkrétne porušenie, resp. nesplnenie podmienok sa jednalo, nebol jasne definovaný právny základ daného rozhodnutia. Strohé konštatovanie, že na základe porušenia čl. 14 nariadenia vlády č. 342/2014 Z. z., resp. čl. 19a delegovaného nariadenia Komisie č. 640/2014, nie je postačujúce, a to najmä ak uvedený článok obsahuje niekoľko odsekov so samostatnými porušeniami nariadení. Rovnaká situácia nastala aj v prípade odôvodnenia rozhodnutia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
zistenie
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
zistenie 2
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
zistenie 3
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
zistenie 4
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť

TOKAJ GOLD s.r.o.

IČO
45384479
Sídlo
Sládkovičova 10/1947, 04001 Košice-Sever
Kontrolované obdobie
2015-2019
Termín kontroly
24.09.2019 - 30.01.2020
Stav kontroly
Ukončená

Ľubomír Egly

IČO
Sídlo
Lednica 90, 02063 Lednica
Kontrolované obdobie
2015-2019
Termín kontroly
30.09.2019 - 30.01.2020
Stav kontroly
Ukončená
Späť