Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-069/2014/1040
Názov:
Kontrola efektívnosti riadenia vybraných operačných programov Národného strategického referenčného rámca 2007 - 2013.
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť primeranosť systému riadenia a kontroly pri nakladaní s finančnými prostriedkami v rámci v
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

IČO
00681156
Sídlo
Špitálska 4-6, 81643 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2007 - 2014
Termín kontroly
06.05.2014 - 25.09.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Častá zmena harmonogramu výziev.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
Administratívne náročnejší proces kontroly formálnej správnosti ŽoNFP a administratívnej kontroly ŽoP.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
Administratívne náročnejší proces kontroly formálnej správnosti ŽoNFP a administratívnej kontroly ŽoP.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
Administratívne náročnejší proces kontroly formálnej správnosti ŽoNFP a administratívnej kontroly ŽoP.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
Málo efektívne využívanie ITMS pri exporte dokumentov.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
Administratívna kontrola VO.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
Kontrola realizácie projektu na mieste.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

IČO
00156621
Sídlo
Dobrovičova 12, 81266 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2007-2014
Termín kontroly
14.05.2014 - 25.09.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Preverované ŽoNFP presahovali stanovenú hranicu 100 dní pre zasielanie rozhodnutia o schválení/neschválení ŽoNFP určenú Systémom riadenia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
NKÚ SR hodnotí ako efektívne nástroje: - v procese výberu v rámci ROP je používaná automatická hodnotiaca aplikácia, ktorá vytvorí podľa výberových kritérií poradie žiadostí o NFP, ktoré splnili požadované výberové kritériá, - vykonanie overenia výberového procesu žiadostí o nenávratný finančný príspevok zamestnancami odboru overovania operačných programov.
Nakoľko kontrola realizácie projektu na mieste predstavuje najvhodnejší prostriedok odhalenia prípadných nedostatkov, NKÚ SR odporúča intenzívny dohľad nad týmto procesom.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Kontrolná skupina NKÚ SR hodnotí ako efektívny nástroj zavedenie procedúry overenia práce odborného hodnotiteľa s presne stanovenými pravidlami.
Odborné hodnotenie ROP je vykonávané len internými hodnotiteľmi. V prípade ak sú interní pracovníci RO, SORO skúsení a pravidelne školení hodnotí NKÚ SR využívanie interných hodnotiteľov ŽoNFP pre prípad ROP ako efektívny krok. Podmienkou však je, že interní hodnotitelia dostanú dostatočný časový priestor pre hodnotenie, nie sú poverovaní inými úlohami, aby sa čas odborného hodnotenia neúmerne nepredlžoval.
Za dobrú prax NKÚ SR považuje skutočnosť, že KM vypracovávajú KZ, ktorý je kombináciou KZ a ZAK, čo je na jednej strane jednoznačne administratívne menej náročné, avšak na druhej strane je potrebné, aby takýto KZ obsahoval minimálne požiadavky, ktoré ustanovuje Systém riadenia a IMP RO.
NKÚ SR konštatuje, že RO/SROR používajú KZ, ktorý je zároveň ZAK, v ktorom chýbajú nasledovné obsahové náležitosti: predmet kontroly, čas vykonania administratívnej kontroly a zoznam dokladov a iných písomností vzťahujúcich sa k predmetu administratívnej kontroly. Z tohto dôvodu odporúčame zavedenie predmetných obsahových náležitostí do KZ, tak aby boli dodržané ustanovenia Systému riadenia IMP RO.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
V rámci výkonu kontroly verejného obstarávania identifikovalo NKÚ SR prípady dobrej praxe pri vnútorných nastavených procesoch.
NKÚ SR odporúča možné zníženie „overujúcich“, „potvrdzujúcich“ a „schvaľujúcich“ úrovni tak, aby bolo dodržané pravidlo 4 očí pri vnútorných procesoch.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Plánované stavy administratívnych kapacít neboli v sledovanom období 2007-2014 naplnené. Fluktuácia bola pomerne vysoká. V roku 2012 boli veľké organizačné zmeny.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

IČO
00165565
Sídlo
Limbová 2, 83752 Bratislava-Nové Mesto
Kontrolované obdobie
2007 - 2014
Termín kontroly
14.05.2014 - 25.09.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Častá zmena harmonogramu výziev.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
Administratívne náročnejší proces kontroly formálnej správnosti ŽoNFP a administratívnej kontroly ŽoP.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
Administratívne náročnejší proces kontroly formálnej správnosti ŽoNFP a administratívnej kontroly ŽoP.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
Administratívne náročnejší proces kontroly formálnej správnosti ŽoNFP a administratívnej kontroly ŽoP.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Administratívne náročnejší proces kontroly formálnej správnosti ŽoNFP a administratívnej kontroly ŽoP.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
Administratívna kontrola VO.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Administratívna kontrola VO.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
Kontrola realizácie projektu na mieste.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

IČO
00164381
Sídlo
Stromová 1, 81330 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2007-2014
Termín kontroly
23.07.2014 - 25.09.2014
Stav kontroly
Ukončená
Späť