Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-046/2014/1060
Názov:
Kontrola správnosti zostavenia záverečných účtov vo vybraných kapitolách a za príslušné štátne fondy za rok 2013.
Účel kontrolnej akcie:
Prekontrolovať správnosť zostavenia záverečných účtov kapitol MDVRR SR, MPRV SR, MŽP SR, MH SR a prí
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Environmentálny fond

IČO
30796491
Sídlo
Nevädzová 5, 82101 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
2013
Termín kontroly
11.03.2014 - 24.04.2014
Stav kontroly
Ukončená

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

IČO
30416094
Sídlo
Námestie Slobody 6, 81005 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2013
Termín kontroly
24.02.2014 - 23.04.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Nezabezpečenie preukázateľnosti účtovných záznamov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

IČO
00686832
Sídlo
Mlynské Nivy 44/a, 82715 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
2013
Termín kontroly
24.02.2014 - 29.04.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolou dokladov súvisiacich s obstaraním majetku bolo zistené, že v niektorých prípadoch nebol priložený k faktúram preberací protokol. V uvedených prípadoch nepostupoval kontrolovaný subjekt v súlade s § 32 ods. 1 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Z celkového počtu 15 projektov zameraných na výstavbu priemyselných parkov bol k 31.12.2013 ukazovateľ počtu novovytvorených pracovných miest plnený nad 100 % u piatich konečných prijímateľov. Plnenie nad 50 % bolo vykázané u dvoch konečných prijímateľov, plnenie nad 20% bolo vykázané u troch konečných prijímateľov a v jednom priemyselnom parku bolo plnenie nad 10 %. V štyroch priemyselných parkoch k 31.12.2013 ukazovateľ počtu novovytvorených pracovných miest nebol naplnený vôbec.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
MH SR postupovalo nad rámec oprávnenia tým, že uzatvorilo dohodu o vykonaní práce namiesto dohody o pracovnej činnosti, čím došlo k vyššiemu použitiu verejných prostriedkov a tým k porušeniu finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. V súvislosti s dohodou o vykonaní práce došlo tiež k vyššiemu čerpaniu verejných prostriedkov tým, že MH SR uhradilo nad rámec oprávnenia odmenu za prácu vykonanú pred účinnosťou dohody o vykonaní práce.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Zo strany MH SR došlo k porušeniu finančnej disciplíny v prípade piatich dohôd o vykonaní práce, ktorých dohodnutá pracovná úloha bola vystúpenie na odbornej konferencii. MH SR použilo finančné prostriedky na odmeny za dohody o vykonaní práce nad rámec oprávnenia, čím došlo k vyššiemu čerpaniu finančných prostriedkov. Uvedeným konaním MH SR porušilo finančnú disciplínu podľa § 31 ods. 1 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
MH SR uhradilo odmenu za prácu vykazovanú po dátume prevzatia práce, čím nedodržalo ustanovený spôsob v súlade s dohodou o pracovnej činnosti a tým došlo k porušeniu finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. k) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
V dvoch prípadoch dohôd o vykonaní práce, predmetom ktorých bola odborná prednáška, uhradilo MH SR odmeny aj za spracovanie prezentácie. MH SR použilo verejné prostriedky nie len na krytie nevyhnutných potrieb, čím nepostupovalo v súlade s pravidlami rozpočtového hospodárenia podľa § 19 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V súvislosti s dohodami o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru boli zistené nedostatky týkajúce sa úplnosti spisovej dokumentácie, na základe ktorých dochádzalo k vyplácaniu odmien za vykonanú prácu
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
MH SR prijalo v roku 2013 na základe kontroly správnosti zostavenia záverečného účtu kapitoly MH SR za rok 2012 celkom 10 opatrení. Dokladovou kontrolou plnenia opatrení bolo preukázané, že MH SR sedem opatrení splnilo, jedno opatrenie bolo splnené čiastočne a dve opatrenia boli nesplnené, v jednom prípade opakovane.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Programovú štruktúru rozpočtu malo MH SR v roku 2013 rozpísanú na 3 programy (z toho jeden medzirezortný), 20 podprogramov (z toho 5 medzirezortných), 24 prvkov/projektov, 43 cieľov a 56 ukazovateľov. Z uvedených 43 cieľov MH SR vyhodnotilo ako nesplnený 1 a z 56 ukazovateľov ako nesplnené 2.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Za rok 2013 bolo zistených celkom 25 nezrovnalostí, z toho 24 za OP KaHR a 1 za Sektorový operačný program Priemysel a služby ďalej len („SOP PaS“). Celkový dlh za rok 2013 bol zistený v sume 14 993 060,08 eur, splatená časť dlhu za rok 2013 bola v sume 432 514,89 eur a zostatok dlhu za rok 2013 bol v sume 14 560 034,48 eur. Rozdiel tvorí nepotvrdené podozrenie v sume 510,71 eur.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
MH SR v niektorých prípadoch nepostupovalo v súlade s ustanoveniami zákona o účtovníctve § 32 ods. 1 keď nepriložilo k faktúram súvisiacich s obstaraním majetku preberací protokol
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
MH SR v niektorých prípadoch nepostupovalo v súlade s ustanoveniami zákona o účtovníctve § 30 ods. 3 keď odbor bezpečnosti a krízového riadenia MH SR nevykonal inventarizáciu dlhodobého nehmotného majetku za rok 2013
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
MH SR v niektorých prípadoch nepostupovalo v súlade s ustanoveniami zákona o účtovníctve § 30 ods. 2) keď inventúrne súpisy vypracované čiastkovými inventarizačných komisiami neobsahovali predpísané údaje,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
MH SR v niektorých prípadoch nepostupovalo v súlade s ustanoveniami zákona o účtovníctve § 30 ods. 3, keď inventarizačné zápisy čiastkových inventarizačných komisií a ústredných inventarizačných komisií nemali náležitosti inventarizačného zápisu,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

IČO
00156621
Sídlo
Dobrovičova 12, 81266 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2013
Termín kontroly
23.02.2014 - 23.04.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Zistený stav v agende pohľadávok a ich evidovanie v účtovníctve ministerstva bez preukázateľných účtovných relevantných dokladov nebolo v súlade s § 6 ods. 1, § 8 ods. 4, § 31 ods. 3 a § 32 ods. 1 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V účtovníctve ministerstva k 31.12.2013 nebol zaúčtovaný záväzok voči MF SR v celkovej výške 483 621,74 Eur (MF SR eviduje voči kapitole MPRV SR pohľadávky v predmetnej výške, ktoré vyplynuli zo zúčtovania finančných vzťahov so štátnym rozpočtom za rok 2004 a 2009), čo nebolo v súlade so zákonom o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Ministerstvo má uzatvorenú zmluvu ,včítane 20 dodatkov, s bankou z Bratislavy, ktorá pre ministerstvo vykonáva bankový servis po zaniknutom Štátnom podpornom fonde poľnohospodárstva a potravinárstva (ďalej len „ŠPFPP“). Odplata za poskytované služby v roku 2013 bola dodatkom ku zmluve dohodnutá v celkovej sume 95 000,00 Eur s DPH a túto sumu ministerstvo v roku 2013 banke aj uhradilo. V roku 2013 banka spravovala celkom istinu vo výške 44 690 484,48 Eur, z toho dlžníci v režime splácania (mimo vymáhaných) v celkovej sume 1 159 258,17 Eur, čo predstavovalo viac ako 8,0 % odplaty. Kontrolou bolo zistené, že v roku 2013 bolo v režime splácania sedem pôžičiek so zostatkom 513 000,00 Eur a v roku 2014 v režime riadneho splácania budú len dva subjekty.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

IČO
42181810
Sídlo
Nám. Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2013
Termín kontroly
24.02.2014 - 29.04.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Celkové prevádzkové výdavky (plyn, elektrická energia, voda, údržba a strážna služba) od prevzatia majetku do správy MŽP SR do 31.12.2013 boli v sume 175 150,21 eur. Nevyužívaním majetku nekonalo MŽP SR v súlade s ustanovením § 19 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Za nákup tonerov bola z rozpočtu MŽP SR uhradená suma celkom 100 336,10 eur. Uvedeným postupom MŽP SR nekonalo v súlade s ustanovením § 5 ods. 12 zákona č. 25/2006 Z. z.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Národný jadrový fond na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi

IČO
30865433
Sídlo
Mierová 19, 82715 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
2013
Termín kontroly
24.02.2014 - 24.04.2014
Stav kontroly
Ukončená

Protimonopolný úrad SR

IČO
00699063
Sídlo
Drieňová 24, 82603 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
2013
Termín kontroly
04.03.2014 - 28.04.2014
Stav kontroly
Ukončená

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky

IČO
30844185
Sídlo
Bajkalská 27, 82007 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
2013
Termín kontroly
04.03.2014 - 28.04.2014
Stav kontroly
Ukončená

Štátny fond rozvoja bývania

IČO
31749542
Sídlo
Lamačská cesta 8, 83304 Bratislava
Kontrolované obdobie
2013
Termín kontroly
04.03.2014 - 07.04.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Formálne nedostatky pri inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Späť