Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-067/2013/1130
Názov:
Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými prostriedkami a nakladaní s majetkom vrátane kontroly plnenia opatrení z predchádzajúcej kontroly v meste, ktoré je sídlom okresu.
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi pri hospodárení s verejnými prostriedkami a
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
Suhrnna sprava_067_2013_1130_1130.pdf (901160)

Subjekty

Mesto Bánovce nad Bebravou

IČO
00310182
Sídlo
Námestie Ľudovíta Štúra 1/1, 95701 Bánovce nad Bebravou
Kontrolované obdobie
2012
Termín kontroly
05.02.2013 - 29.04.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Mesto vo svojom rozpočte nerozpočtovalo poskytnuté dotácie právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom na konkrétnu akciu, úlohu alebo účel použitia prostriedkov.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Mesto po schválení rozpočtu nevykonalo rozpis výdavkov pre svoje rozpočtové a príspevkové organizácie na programy mesta.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Mesto realizovalo úhradu niektorých výdavkov, ktoré nemalo v rozpočte schválené, čím nehospodárilo s rozpočtovými prostriedkami podľa schváleného rozpočtu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto nesledovalo vývoj hospodárenia podľa schváleného rozpočtu a nevykonalo zmeny v rozpočte.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto čerpalo niektoré výdavky nad rámec schváleného rozpočtu bez vykonania rozpočtových opatrení.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Príspevkové organizácie mesta nemali zostavený a schválený rozpočet nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Jedna príspevková organizácia mesta uhradila zo svojho rozpočtu členský príspevok bez súhlasu mesta ako svojho zriaďovateľa.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Päť dodávateľských faktúr mesta nespĺňalo podmienku preukázateľnosti účtovných dokladov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto v štyroch prípadoch pri zúčtovaní dotácií nevyhotovilo účtovné doklady včas a bez zbytočného odkladu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Päť dodávateľských faktúr mesta nespĺňalo podmienku preukázateľnosti účtovných dokladov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto vykonávalo opravy účtovných záznamov, ktoré neobsahovali dátum vykonania opravy.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Mesto nepoužilo všetky právne prostriedky na ochranu svojho majetku, keď nestanovilo v kúpnych zmluvách sankčné podmienky v prípade neuhradenia kúpnej ceny v stanovenej lehote.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mestské zastupiteľstvo neschvaľovalo svojím uznesením spôsoby prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto nezverejňovalo súhrnnú správu o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 eur.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Mesto v jednom prípade pri stavebných prácach nezabezpečilo vedenie stavebného denníka ako dokladu preukazujúceho vykonanie stavebných prác.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto ako stavebník nepožiadalo o stavebné povolenie pri zmene účelu využívania rekonštruovaných priestorov stavby.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto ako stavebník nepožiadalo o stavebné povolenie pri zmene účelu využívania rekonštruovaných priestorov stavby.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto v dvoch prípadoch užívalo stavbu bez právoplatného kolaudačného rozhodnutia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto neuzatvorilo dve dohody o vykonaní práce najneskôr deň pred dňom začatia výkonu prác.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Mesto v dvoch zmluvách o dielo neodstránilo všetko, čo by mohlo viesť k vzniku rozporov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto nevykonalo predbežnú finančnú kontrolu v súvislosti s uzatvorením troch nájomných zmlúv, dvoch kúpnych zmlúv a dohôd o vykonaní práce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto v jednom prípade vykonalo predbežnú finančnú kontrolu až po úhrade finančnej operácie a nie pred jej úhradou.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto na štyroch zmluvách o dielo vykonalo predbežnú finančnú kontrolu bez uvedenia dátumu, kedy bola predbežná finančná kontrola vykonaná.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Mesto nevykonalo predbežnú finančnú kontrolu v súvislosti s uzatvorením troch nájomných zmlúv, dvoch kúpnych zmlúv a dohôd o vykonaní práce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V troch prípadoch boli z následných finančných kontrol, pri ktorých hlavný kontrolór mesta nezistil nedostatky, nesprávne vhotovené správy a nie záznamy.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Mesto nedodržalo lehotu na predloženie písomnej správy o plnení, resp. splnení prijatých opatrení na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov z predchádzajúcej kontroly.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Mesto Detva

IČO
00319805
Sídlo
J.G.Tajovského 7, 96212 Detva
Kontrolované obdobie
2012
Termín kontroly
10.02.2013 - 18.04.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Pri schvaľovaní rozpočtu na rok 2012 nebol súčasťou rozpočtu aj programový rozpočet,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Po schválení rozpočtu mesta nebol vykonaný jeho rozpis na rozpočtové a príspevkovú organizáciu mesta, ale tieto rozpočty boli schvaľované samostatne
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Z predložených rozpočtových opatrení ani v ich evidencii nebolo jednoznačne uvedené aké rozpočtové opatrenie mesto vykonalo
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto vykonalo zmenu rozpočtu znížením príjmov a nie prostredníctvom jedného z troch rozpočtových opatrení,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Údaje o plnení rozpočtu v záverečnom účte neboli členené na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto schválilo poskytnutie preddavkov dotácií, aj keď v platnom všeobecne záväznom nariadení o poskytovaní dotácií nemalo upravené poskytovanie preddavkov dotácií,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V jednom prípade bola dotácia poskytnutá aj žiadateľovi, ktorý žiadosť o poskytnutie dotácie nepredložil v stanovenom termíne
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V piatich prípadoch mesto pri triedení bežných výdavkov použilo nesprávnu ekonomickú klasifikáciu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Účtovné výkazy neobsahovali podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Účtovné doklady neobsahovali označenie účtov, na ktorých sa účtovný prípad zaúčtuje
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto netvorilo rezervy a opravné položky
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Pozemky nakúpené v kontrolovanom období neboli zaúčtované v rovnakom účtovnom období, ako došlo k ich nákupu,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto uviedlo v inventarizačnom zápise súlad účtovníctva so skutočným stavom aj napriek zisteným chybám a rozdielom v inventarizácii pozemkov,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto nevykonalo inventarizáciu všetkých účtov, napr. obstaranie dlhodobého hmotného majetku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Zaúčtovanie faktúry za update softvéru nebolo zaúčtované v súlade s platnými postupmi účtovania
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto nevykázalo ako krátkodobý záväzok časť dlhodobých záväzkov, ktorých splatnosť nebola dlhšia ako jeden rok odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto nevytvorilo analytické účty podľa zostatkovej doby splatnosti dlhodobých úverov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Údaj uvedený v poznámkach k účtovnej závierke nezodpovedal stavu pohľadávok po lehote splatnosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto nezverejňovalo raz štvrťročne súhrnnú správu o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000,00 EUR
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Správa o zákazke neobsahovala informáciu o tom, aký postup bol pri obstarávaní použitý a tiež obsahovala nesprávnu hodnotu zákazky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nechránilo majetok mesta, keď nevyžadovalo od prijímateľa dotácie plnenie povinností vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Zásady hospodárenia boli neaktuálne a neboli upravené v súlade s meniacou sa legislatívou.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Predbežná finančná kontrola vykonávaná po 01.03.2012 nebola v súlade s novelou zákona č. 502/2001 Z. z.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V dvoch zmluvách nebola upravenú splatnosť nájomného a spôsob jeho platenia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto neupravilo zmenu v podmienkach nájmu ako aj výšky nájmu formou dodatku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto nevedelo preukázať termín rozpísania finančných prostriedkov na kalendárny rok pre jednotlivé školy a termín ich oznámenia Krajského školského úradu Banská Bystrica (ďalej len „KŠÚ“).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto nesplnilo jedno z opatrení prijatých na základe predchádzajúcej kontroly vykonanej NKÚ SR a sedem bolo splnených čiastočne.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Mesto Galanta

IČO
00305936
Sídlo
Mierové námestie 940/1, 92418 Galanta
Kontrolované obdobie
2012
Termín kontroly
05.02.2013 - 16.04.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolou bolo zistené, že rozpočet mesta na roky 2012-2014 nebol zostavený v zmysle § 4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy“), podľa ktorého rozpočet obce obsahuje aj zámery a ciele, ktoré bude obec realizovať z výdavkov rozpočtu obce (ďalej len „program obce“).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto tým, že v jednom prípade akceptovalo neúplné vyúčtovanie dotácie, v troch prípadoch akceptovalo nedodržanie lehoty na zúčtovanie dotácie a nepožadovalo vrátenie predmetných dotácií na účet mesta, porušilo článok 6 odsek 5 Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2007 o poskytnutí dotácií z rozpočtu Mesta Galanta (ďalej len „VZN č. 1/2007“), podľa ktorého subjekty, ktorým bola poskytnutá dotácia, a ktorú nezúčtovali v súlade so zmluvou, sú povinné túto dotáciu, resp. časť vrátiť na účet mesta, ako aj § 7 ods. 2 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o majetku obcí“), podľa ktorého orgány obce sú povinné najmä používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich práv. Uzatvorením zmlúv, v ktorých boli dohodnuté iné podmienky (lehoty) ako vo VZN č. 1/2007, mesto konalo v rozpore s článkom 6 ods. 3 VZN č. 1/2007, podľa ktorého mesto poskytne schválenú dotáciu na účet oprávnenej osoby najneskôr do 5 dní od podpísania zmluvy o poskytnutí dotácie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt uzavrel dňa 21.09.2009 s obchodnou spoločnosťou so sídlom v Košiciach kúpnu zmluvu, ktorej predmetom bolo dodanie tovaru a realizácia stavby „Kompostáreň BRO“ za dohodnutú cenu 1 173 827,90 eur. Zmluvný vzťah bol upravený piatimi dodatkami. Na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej s Ministerstvom životného prostredia SR dňa 09.03.2009 boli mestu Galanta poskytnuté finančné prostriedky v celkovej výške 1 172 660,88 eur (t.j. 95 % z oprávnených výdavkov, 5% predstavovalo spolufinancovanie). Účtovným dokladom – faktúrou č. 29110436, ktorá bola vystavená dňa 11.12.2009 obchodnou spoločnosťou zo sídlom v Košiciach bola mestu predpísaná suma na úhradu za dodané stroje a zariadenia v celkovej výške 259 658,00 eur. Obchodná spoločnosť so sídlom v Košiciach previedla pohľadávku, ktorá vyplývala z predmetnej faktúry na obchodnú spoločnosť so sídlom v Prahe a oznámila mestu postúpenie pohľadávky dňa 07.01.2010. Na základe tohto oznámenia bol prijatý dodatok č. 2 zo dňa 26.01.2010 ku kúpnej zmluve, ktorý zreteľne zadefinoval účet, na ktorý mal kontrolovaný subjekt zaslať úhradu faktúry. Aj napriek týmto skutočnostiam kontrolovaný subjekt poukázal dňa 14.04.2010 finančné prostriedky vo výške 259 658,00 eur na odlišný účet ako bol uvedený v dodatku č. 2. Uvedeným konaním mesto nepostupovalo v súlade s § 7 ods. 2 zákona o majetku obcí, podľa ktorého orgány obce a organizácie sú povinné majetok obce zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať a zároveň § 19 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, podľa ktorého subjekt verejnej správy je povinný pri používaní verejných prostriedkov zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich použitia. Súčasne mesto porušilo § 31 ods. 1 písm. j) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, podľa ktorého porušením finančnej disciplíny je nehospodárne, neefektívne a neúčinné vynakladanie verejných prostriedkov. Kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s čl. 1 dodatku č. 2 zo dňa 26.01.2010 k vyššie uvedenej kúpnej zmluve, na základe ktorého mala byť pohľadávka uhradená priamo na účet obchodnej spoločnosti z Prahy. Kontrolovaný subjekt si splnil svoje zmluvné povinnosti v podobe úhrady pohľadávky dňa 21.04.2010. Zo svojho bežného účtu uhradil obchodnej spoločnosti so sídlom v Prahe finančné prostriedky vo výške 259 658,00 eur. Kontrolou bolo zistené, že mesto nemalo tieto prostriedky v rozpočte schválené MsZ, čím nekonalo v súlade s § 12 ods. 2 a 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorého obce hospodária s rozpočtovými prostriedkami podľa schváleného rozpočtu, v priebehu rozpočtového roka sledujú vývoj hospodárenie a v prípade potreby vykonávajú zmeny vo svojom rozpočte. Zároveň mesto nekonalo v súlade s § 13 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy podľa ktorého, rozpočtové prostriedky možno použiť len na účely, na ktoré boli v rozpočte obce schválené. Uvedená záležitosť bola riešená aj odborom kriminálnej polície v Galante, výsledkom ktorej bolo uznesenie o odmietnutí začatia trestného stíhania podľa § 197 ods. 2 Trestného poriadku.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Tým, že mesto použilo prostriedky na výstavbu ihriska a nie zmluvne stanoveným spôsobom, došlo k porušeniu § 31 ods. 1 písm. k) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, podľa ktorého porušením finančnej disciplíny je nedodržanie ustanoveného alebo určeného spôsobu nakladania s verejnými prostriedkami.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Kontrolou dokumentácie týkajúcej sa spevnených parkovacích plôch na ul. Z. Kodálya bolo zistené, že žiadosť o vydanie stavebného povolenia neobsahovala zákonom určené náležitosti, účel a spôsob užívania stavby a predpokladaný čas jej skončenia, čím došlo k porušeniu § 58 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebného zákona) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa ktorého v žiadosti o stavebné povolenie sa uvedie účel a spôsob užívania stavby, predpokladaný čas jej skončenia a pri stavbe na dobu určitú aj dobu užívania stavby.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Realizácia diela-oprava kanalizácie pred športovou halou v Galante zo dňa 20.09.2012 nemala len charakter opravy ale aj rekonštrukcie a stavby (vybudovanie novej šachty). Z tohto dôvodu bolo mesto povinné postupovať v zmysle stavebného zákona a požiadať príslušný stavebný úrad o vydanie stavebného povolenia. Tým, že mesto takto nepostupovalo, konalo v rozpore s § 55 ods. 1 stavebného zákona, podľa ktorého stavebné povolenie sa vyžaduje, pokiaľ tento zákon a vykonávacie predpisy k nemu alebo osobitné predpisy neustanovujú inak, pri stavbách každého druhu bez zreteľa na ich stavebnotechnické vyhotovenie, účel a čas trvania. Stavebné povolenie sa vyžaduje aj pri zmene stavieb, najmä pri prístavbe, nadstavbe a pri stavebných úpravách.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Preverením uvedených údajov na webe mesta bolo zistené, že mesto zadalo na web všeobecné informácie o zmluve o dielo č. 072/2012, samotnú zmluvu s náležitosťami však na webe zverejnenú vo forme prílohy nemalo. Uvedeným konaním mesto nepostupovalo v zmysle § 5a ods. 1 zákona o slobodnom prístupe k informáciám kde sa uvádza, že povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorú uzaviera povinná osoba a ktorá obsahuje informáciu, ktorá sa získala za finančné prostriedky, s ktorými hospodária právnické osoby verejnej správy, alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom štátu, majetkom obce, majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom právnických osôb zriadených zákonom, na základe zákona alebo nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolu vybranej vzorky dvadsiatich dvoch účtovných dokladov bolo zistené, že mesto neúčtovalo o časovom rozlíšení nákladov súvisiacich s rokom 2013 vo výške 338,58 eur. Išlo o predplatné zbierky zákonov ročník 2013, ktoré bolo v roku 2012 zaúčtované do nákladov. Uvedeným postupom mesto porušilo § 3 ods. 2 zákona o účtovníctve, podľa ktorého účtovná jednotka náklady účtuje v účtovnom období v ktorom vznikli bez ohľadu na deň ich úhrady.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
mesto nesprávne účtovalo o prijatej a následne vrátenej zábezpeke vo výške 332,00 eur, pri ktorej z podmienok súťaže vyplývala povinnosti jej vrátenia ako o výnose a náklade a nie ako o záväzku, čím došlo k porušeniu § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve, podľa ktorého postupy účtovania je účtovná jednotka povinná dodržiavať v zmysle opatrenia vydaného Ministerstvom financií č. MF/16786/2007-31 v znení neskorších opatrení
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Preverením náležitostí účtovných dokladov bolo na vybranej vzorke interných dokladov ID 296, 238, 224 zistené, že tieto neobsahovali podpisový záznam osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie, čím došlo k porušeniu § 10 ods. 1 písm. f) zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V rámci účtovnej závierky za rok 2012 bolo zistené, že záväzok voči spoločnosti z Galanty vo výške 140 575,89 eur, ktorého časť mala krátkodobý charakter nebol vo výkaze súvaha vykázaný týmto spôsobom. Hodnota tohto záväzku bola celá vykázaná ako dlhodobá, čím došlo k porušeniu § 2 ods. 3 opatrenia MF č. MF 25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky (ďalej len „opatrenie o účtovnej závierke“) v znení neskorších opatrení a § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve podľa, ktorého účtovná jednotka je povinná dodržiavať opatrenia vydané Ministerstvom financií.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolou zriaďovacích listín ZŠ a ich dodatkov bolo zistené, že zriaďovacie listiny a ich dodatky neobsahovali všetky povinné náležitosti, neboli aktualizované a dané do súladu so zákonom o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Chýbali údaje o výchovnom jazyku alebo vyučovacom jazyku, forme hospodárenia, vymedzenie základných verejnoprospešných činností alebo verejných funkcií, pre ktoré sa škola alebo školské zariadenie zriaďuje, a tomu zodpovedajúci predmet činnosti, vecné a finančné vymedzenie majetku, ktorý škola, školské zariadenie, stredisko praktického vyučovania alebo pracovisko praktického vyučovania spravuje, určenie času, na ktorý sa škola, školské zariadenie, stredisko praktického vyučovania alebo pracovisko praktického vyučovania zriaďuje, dátum a číslo rozhodnutia ministerstva o zaradení do siete. Uvedeným konaním kontrolovaný subjekt nedodržal ustanovenie § 22 ods. 2 písm. e), g), i), j), k) zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, ustanovenie § 6a ods. 2 zákona o majetku obcí a § 21 ods. 9 pís. g) zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy kde sú ustanovené náležitosti ktoré musí obsahovať zriaďovacia listina.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolu vybranej vzorky majetku vedeného na účte 021 stavby bolo zistené, že mesto vo viacerých účtovných obdobiach neúčtovalo o vyradení bytov, ktoré predávalo, čím došlo k porušeniu § 7 ods. 2 písm. d) zákona o majetku obcí, podľa ktorého orgány obce sú povinné viesť majetok v účtovníctve podľa osobitného predpisu a § 7 ods. 1 zákona o účtovníctve, podľa ktorého účtovná jednotka je povinná účtovať tak, aby účtovná závierka poskytovala verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolou vybranej vzorky pohľadávok týkajúcich sa poplatku za komunálny odpad bolo zistené, že ich výška bola nesprávne vykázaná vo výške 119 464,58 eur. Správna výška potvrdená inventúrnym súpisom bola 124 747,42 eur. Rozdiel tvorili preplatky, ktoré neboli účtované ako záväzky ale boli súčasťou pohľadávok, čím skreslili ich výšku o 5 282,84 eur. Uvedeným konaním mesto porušilo § 7 ods. 1 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Kontrolou vybranej vzorky opravných položiek k pohľadávkam za komunálny odpad bolo zistené, že v inventúrnom súpise nebol označený dôvod tvorby opravnej položky vo výške 22 319,55 eur, čím došlo k porušeniu internej smernice k účtovaniu opravných položiek na MsÚ, podľa ktorej dôvod - príčinu tvorby opravnej položky k pohľadávkam musí inventarizačná komisia vyznačiť v inventúrnom súpise.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Kontrolou záväzkov bolo zistené, že mesto nesprávne účtovalo o úrokoch z úverov ako o záväzkoch na účte dodávatelia, pričom tento záväzok nemal dodávateľský charakter. Uvedeným postupom mesto konalo v rozpore s § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve, podľa ktorého postupy účtovania je účtovná jednotka povinná dodržiavať v zmysle opatrenia vydaného Ministerstvom financií č. MF/16786/2007-31 v znení neskorších opatrení
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Uznesením č. 475/Z-2010 zo dňa 04.11.2010 MsZ schválilo žiadosť o predĺženie výstavby s podmienkou, že žiadateľ uhradí do 30.11.2010 zmluvnú pokutu vo výške 53 110,27 eur za nesplnenie záväzku ukončiť výstavbu v dohodnutom termíne do 30.11.2010 a tiež, že žiadateľ súhlasí so zmluvnou pokutou vo výške 45 % z kúpnej ceny pozemkov pre prípad neukončenia stavby do 30.06.2011. Mesto pri vydaní rozhodnutia o povolení zmeny stavby pred jej dokončením zo dňa 15.11.2010 postupovalo tak, že povolilo zmenu stavby bez dodržania uvedených podmienok schválených MsZ. Nedodržaním podmienok schválených MsZ došlo k porušeniu § 11 ods. 4 písm. a) zákona o obecnom zriadení, podľa ktorého obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním a čl. 7 ods. 5 písm. f) zásad hospodárenia s majetkom, podľa ktorých sa kupujúci zaviaže ukončiť na pozemku výstavbu, za účelom ktorej sa pozemok predá najneskôr do 24 mesiacov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Zároveň bolo zistené, že mesto si pohľadávku vo forme zmluvnej pokuty vo výške 53 110,27 eur za nesplnenie záväzku ukončiť výstavbu hotela v dohodnutom termíne do 30.11.2010 v danom roku voči budúcemu kupujúcemu neuplatnilo. K uplatneniu došlo až 14.05.2012 kedy mesto podalo návrh na Okresný súd v Senici na vydanie platobného rozkazu na zaplatenie sumy 53 110,27 eur s prísl. – zmluvná pokuta za nedodržanie podmienok vyplývajúcich zo zmluvy o budúcej kúpnej zmluve v znení dodatku č. 1 s úrokom z omeškania od 01.12.2010 v sume 9 % ročne z uvedenej zmluvnej pokuty a zaplatenie náhrady trov vo výške súdneho poplatku 3 186,50 eur. Tým, že si mesto neuplatnilo pohľadávku, v období jej vzniku, došlo k porušeniu § 7 ods. 2 písm. c) zákona o majetku obcí, podľa ktorého orgány obce sú povinné najmä včasne uplatňovať svoje práva alebo oprávnené záujmy pred príslušnými orgánmi.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolou postupu mesta pri vymáhaní vybranej vzorky pohľadávok bolo zistené, že mesto pri pohľadávke týkajúcej sa poplatku za komunálny odpad spoločnosti z Galanty vo výške 1 256,34 eur a 553,40 eur nevymáhalo vzniknutú pohľadávku a nevyužilo možnosť zaslať výzvu na zaplatenie daňového nedoplatku, čím nepostupovalo v zmysle § 80 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „daňový poriadok), podľa ktorého výzva podľa odseku 1 sa použije aj na zaplatenie iných peňažných plnení, ktoré nie sú daňou a ktoré boli uložené rozhodnutím správcu dane podľa tohto zákona vrátane exekučných nákladov a hotových výdavkov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto v roku 2012 odpísalo pohľadávky vo výške 5 995,36 eur. Kontrolou vybranej vzorky odpísaných pohľadávok vo výške 1 825,65 eur bolo zistené, že tieto boli odpísané ako nevymožiteľné s odvolaním sa na čl. 12 ods. 7 zásad hospodárenia s majetkom mesta, podľa ktorého od upustenia vymáhania pohľadávky rozhoduje mestské zastupiteľstvo. MsZ nerozhodlo o upustení od vymáhania, čím bol porušený čl. 12 ods. 7 zásad hospodárenia s majetkom mesta, podľa ktorého pri pohľadávkach nad 166 eur od upustenia vymáhania pohľadávky rozhoduje mestské zastupiteľstvo a zároveň mesto nepostupovalo podľa § 11ods. 4 písm. a) zákona o obecnom zriadení, podľa ktorého obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce ako aj schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
MsZ mesta prijalo dňa 11.05.1999 Zásady o kontrole vykonávanej samosprávou mesta Galanta (ďalej len „zásady o kontrole“). Tieto zásady boli zmenené uznesením zastupiteľstva č. 142/2012. V § 4 ods. 8 zásad bolo uvedené, že pri vykonávaní kontrolnej činnosti sa na hlavného kontrolóra vzťahujú ustanovenia kontrolného poriadku upraveného týmito predpismi, čo nebolo súlade s § 11 ods. 4 zákona o obecnom zriadení v nadväznosti na zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite“). Podľa týchto všeobecne záväzných právnych predpisov sú stanovené práva a povinnosti mestského zastupiteľstva ale aj hlavného kontrolóra pri výkone svojej činnosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt uzavrel dňa 15.08.2012 s právnickou osobou so sídlom v Horných Salibách zmluvu o dielo č. DIE 133/2012. Predmetom zmluvy bola „oprava kanalizácie pred športovou halou v Galante“. Finančnou operáciou sa v rozsahu § 2 ods. 2 písm. j) zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite rozumie aj právny úkon. Kontrolou bolo zistené, že na zmluve príp. na jej krycom liste nebolo vyznačené (potvrdené) vykonanie predbežnej finančnej kontroly, čím kontrolovaný subjekt nekonal v súlade § 9 ods. 3 zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite, podľa ktorého vykonanie predbežnej finančnej kontroly potvrdzujú zamestnanci na doklade súvisiacom s pripravovanou finančnou operáciou podpisom, uvedením dátumu jej vykonania a vyjadrením, či pripravovaná finančná operácia je alebo nie je v súlade s písmenom a) až g) vyššie uvedeného zákona.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Mesto Gelnica

IČO
00329061
Sídlo
Banícke námestie 4, 05601 Gelnica
Kontrolované obdobie
2012
Termín kontroly
10.02.2013 - 05.05.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolou plnenia rozpočtu bolo zistené, že mesto v priebehu roka nekontrolovalo hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami a nevykonalo zmeny v rozpočte, z dôvodu čerpania výdavkov, ktoré neboli ku dňu ich čerpania schválené v rozpočte mesta
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Čerpaním, resp. použitím jednotlivých položiek nad rámec schváleného resp. upraveného rozpočtu bez vykonania zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením, kontrolovaný subjekt nepostupoval v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Tým, že MZ rokovalo o prijatí úverov, o zmenách v rozpočte, o plate starostky, a tieto body neboli súčasťou schválených programov zasadnutí MZ, nepostupovalo v súlade so zákonom o obecnom zriadení.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Povinnosť stanovená mestom v Rokovacom poriadku MZ v Gelnici, podľa ktorého návrh programu rokovania MZ sa oznamuje a zverejňuje na úradných tabuliach mesta, prostredníctvom informačných prostriedkov mesta aspoň 24 hodín pred mimoriadnym zasadnutím bola v rozpore so zákonom o obecnom zriadení, pretože bola uložená nad rámec zákona o obecnom zriadení.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolou správnosti účtovania účtovných prípadov bolo zistené, že mesto v dvoch prípadoch účtovania predplatného na rok 2013 v sume 197,60 eur zaúčtovalo faktúry do účtovného obdobia roku 2012, s ktorým časovo a vecne nesúviseli, čím konalo v rozpore s postup. účtovania, podľa ktorých účtovným prípadom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka je účtovanie skutočností týkajúcich sa ich stavu ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a ktoré účtovná jednotka zistila do dňa zostavenia účtovnej závierky. Zároveň konalo v rozpore so zákonom o účtovníctve.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Kontrolou výdavkov vynakladaných na reprezentačné a propagačné účely bolo zistené, že v 32 prípadoch mesto nepreukázalo príslušnými dokladmi účel použitia týchto výdavkov, keď zúčtovanie výdavkov na občerstvenie a pohostenie neobsahovalo zoznam účastníkov a príležitosť pri ktorej boli poskytnuté, rozpis konzumácie, pri poskytnutých daroch nebolo preukázane komu a pri akej príležitosti boli poskytnuté, pri deklarovaní propagačných účelov nebol preukázaný význam poskytnutia pre mesto, čím účtovné doklady neboli preukázateľné. V uvedených prípadoch mesto konalo nehospodárne, postupovalo v rozpore so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy, čím došlo k porušeniu finančnej disciplíny podľa zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Kontrolou bolo zistené, že mesto v kontrolovanom období pristúpilo k poskytovaniu dotácií v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a to napriek skutočnosti , že došlo k zvýšeniu dlhu mesta z 25,2% na 39,6%. Poskytnutie dotácií na podporu všeobecne prospešných služieb v čase pretrvávajúcich finančných problémov mesta nebolo v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v spojení s VZN mesta o poskytovaní dotácií.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto postupovalo v rozpore s ustanovením zákona, keď zaúčtovalo do svojho účtovníctva použitie schválených a poskytnutých príspevkov bez predloženia, resp. zdokladovania účelu použitia dotácie. Uvedeným postupom mesto tiež porušilo VZN o poskytovaní dotácií.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
VZN o poskytovaní dotácii deklarovalo možnosť poskytnúť dotáciu na základe žiadosti alebo z vlastného podnetu a túto viazalo na povinnosť splnenia podmienky predloženia správy o vyúčtovaní dotácie v predchádzajúcom roku. V dvoch prípadoch bola mestom poskytnutá dotácia z vlastného podnetu a v štyroch prípadoch na základe žiadosti. V uvedených prípadoch mesto pri poskytovaní dotácií nepreverovalo splnenie podmienky predloženia správy o vyúčtovaní dotácie v predchádzajúcom roku, čím nepostupovalo v súlade s VZN o poskytovaní dotácii.Žiadosti predložené žiadateľmi o poskytnutie finančného príspevku neobsahovali náležitosti podľa VZN o poskytovaní dotácií, keď v nich neboli uvedené náležitosti ako právna forma žiadateľa, identifikačné číslo žiadateľa, čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že má vysporiadané finančné vzťahy s mestom, daňovým úradom a poisťovňami, čestné vyhlásenie, že nie je v likvidácii, nie je voči nemu vedené konkurzné konanie a bankové spojenie žiadateľa.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolou bolo zistené, že v zmluvách o nenávratnom finančnom príspevku nebola dojednaná sankcia za porušenie, resp. nesplnenie zmluvných podmienok, čo nebolo v súlade s VZN o poskytovaní dotácií; Z dôvodu nepredloženia vyúčtovania v stanovenom termíne nebola splnená povinnosť podľa VZN o poskytovaní dotácií t.j. vrátiť dotáciu najneskôr do konca príslušného rozpočtového roka; V troch prípadoch došlo k porušeniu VZN o poskytovaní dotácii z dôvodu, že poskytnuté prostriedky neboli použité na stanovený účel dohodnutý v Zmluvách o nenávratnom finančnom príspevku:
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Účtovná závierka mesta v časti Súvaha, Výkaz ziskov a strát a Poznámky neobsahovala všeobecnú náležitosť podľa zákona o účtovníctve, keď neobsahovala správny názov subjektu verejnej správy a PSČ podľa Potvrdenia o pridelení identifikačného čísla a identifikácii v Štatistickom registri.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolou bolo zistené, že mesto k pohľadávkam nevytváralo opravné položky resp. ich nevytváralo v správnej výške. Mesto evidovalo vo svojom účtovníctve dubiózne pohľadávky, ktoré z dôvodu nedodržania všeobecne záväzných právnych predpisov neboli exekučným titulom, t.j. neboli vymáhateľné a tým vymožiteľné. Ďalej evidovalo pohľadávky neexistujúcich spoločností, pohľadávky po pozostalých, ktoré neprihlásilo do dedičského konania, pohľadávky spoločnosti v reštrukturalizácii, resp. likvidácii, kde nebola zo strany splnená zákonná povinnosť uplatnenia si nároku prihlásením do konania. Kontrolovaný subjekt mal v tejto položke nadhodnotené aktíva.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto uzatvorilo Zmluvu o poskytovaní právnej pomoci na dobu neurčitú. Za poskytované právne služby bola dohodnutá paušálna odmena. V kontrolovanom období boli realizované úhrady, pričom faktúry neobsahovali informácie o vykonaných úkonoch, čo nebolo v súlade so zákonom o účtovníctve.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Mesto tým, že obstaralo zákazku na poskytovanie právnej pomoci bez použitia postupov verejného obstarávania konalo v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní a taktiež bez použitia postupov verejného obstarávania obstaralo zákazku, predmetom ktorej bolo zabezpečenie stravovania pre zamestnancov, čo bolo tiež nebolo v súlade s citovaným zákonom. Uzatvorenie zmlúv na vyššie uvedené služby na dobu neurčitú bolo v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní, podľa ktorého finančný limit predpokladanej hodnoty zákazky sa stanovoval na rok alebo na dobu platnosti zmluvy. Mesto tým, že na obstaranie zákazky nepoužilo postupy verejného obstarávania konalo nehospodárne podľa zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Mesto nesplnilo povinnosť zverejňovať v štvrťročných intervaloch súhrnné správy o realizovaných zákazkách s nízkou hodnotou s cenou vyššou ako 1 000,00 eur, čo bolo v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Mesto nepostupovalo v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, keď počas roka neupravovalo rozpočet Programu 8 – Vzdelávanie, o prostriedky ŠR oznámené v priebehu roka 2012.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Mesto v dvoch prípadoch nezrealizovalo plánované investície na základe vypracovaných projektových dokumentácii, ale pristúpilo k iným technickým riešeniam, čím sa tieto projektové dokumentácie stali nerealizovateľné a bolo možné ich považovať za zmarené investície. Napriek tomu tieto boli naďalej evidované na účte 042 – Obstaranie dlhodobého majetku, a nebolo rozhodnuté o ich prebytočnosti, čo nebolo v súlade so zákonom o účtovníctva.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto majetok evidovaný na účte 042 nevyužívalo v prospech rozvoja obce a jej občanov a o jeho prebytočnosti rozhodol až v novembri 2012. Tento postup nebol v súlade so zákonom o majetku obcí, taktiež kontrolovaný subjekt neupravil ocenenie majetku opravnými položkami napriek tomu, že existoval opodstatnený predpoklad zníženia hodnoty majetku pod jeho účtovnú hodnotu, čím nepostupoval podľa zákona o účtovníctve a v súlade s postupmi účtovania.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Na účte 042 - Obstaranie dlhodobého majetku bolo evidované aj realizované technické zhodnotenie hokejového štadióna, ktoré bolo v roku 2009 pozastavené z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. Kolaudačné rozhodnutie ani povolenie na dočasné užívanie stavby nebolo mestu udelené z dôvodu nevyhovujúceho technického stavu chladiaceho systému a rozvodov. Zo strany mesta bola uzavretá zmluva o prenájme a nájomca užíval stavbu v rozpore so stavebným zákonom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto zrealizovalo stavebné práce na objekte futbalového štadióna, ktoré boli zaúčtované na účet 042. Po skončení prác a jeho následnom užívaní, uvedené technické zhodnotenie spĺňalo predpoklady pre uvedenie do užívania a zo strany mesta nedošlo k jeho zaradeniu a zaúčtovaniu na príslušný majetkový účet v období s ktorým časovo a vecne súviselo, čo bolo v rozpore so zákonom o účtovníctve. Táto skutočnosť ovplyvnila aj vykazovanie výšky účtovných odpisov, keď za obdobie rokov 2011 a 2012 nedošlo k odpisovaniu zo zvýšenej obstarávacej ceny, čo nebolo v súlade s vyššie citovaným zákonom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolou bolo zistené, že mesto pri inventarizácií obstaraného dlhodobého nehnuteľného majetku a pohľadávok z nedaňových a daňových príjmov nevykonalo posúdenie reálnosti ocenenia tohto majetku, (či fyzický stav majetku zodpovedá oceneniu v účtovníctve), čo nebolo v súlade so zákonom o účtovníctve. Ďalej bolo zistené, že nedošlo k posúdeniu opodstatnenosti jeho evidovania na tomto účte (v prípade ukončených stavieb, nevymožiteľných pohľadávok), čo nebolo v súlade s postupmi účtovania.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Mesto uzavrelo Mandátnu zmluvu, predmetom ktorej bolo spravovanie nehnuteľností mandanta určených na prenájom. Účelom zmluvy bolo dojednanie podmienok spravovania nehnuteľností mandanta mandatárom v oblasti prenájmu, prevádzky, údržby a opráv, v ekonomickej oblasti za odplatu. Mesto tým, že v kontrolovanom období zabezpečovalo výkon správy nehnuteľností určených na prenájom obchodnou spoločnosťou postupovalo v rozpore so zákonom o majetku obcí.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto uzatvorilo zmluvu o nájme nehnuteľnosti – zimného štadióna, v ktorej sa zaviazalo za subjekt uhrádzať energetické vstupy a revízie zariadení potrebné k zabezpečeniu prevádzky a funkčnosti štadióna. Tým, že mesto uhradilo výdavky na energetické vstupy za nájomcu z vlastného rozpočtu, konalo nehospodárne v rozpore s rozpočtovými pravidlami verejnej správy, čím porušilo finančnú disciplínu podľa vyššie citovaného zákona.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Pri pohľadávkach z nedaňových príjmov za nájom a služby, z poplatku z predaja alkoholických nápojov bolo zistené, že mesto k uvedeným pohľadávkam nevytvorilo opravné položky, čím postupovalo v rozpore s postupmi účtovania.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Tým, že neprihlásilo pohľadávku správcovi do 30 dní od povolenia reštrukturalizácie nepostupovalo v súlade so zákonom o konkurze a reštrukturalizácii, čím právo vymáhať tento nárok voči dlžníkovi v zmysle zaniklo.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Tým, že po uzavretí zmluvy táto nebola bezodkladne zverejnená na webovom sídle povinnej osoby bol porušený zákon o slobodnom prístupe k informáciám.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Preverením postupu mesta ako správcu dane pri vymáhaní majetkových práv bolo zistené, že pri daňových pohľadávkach mesto nesprávne doručovalo vyrubené platobné výmery bez zabezpečenia podpisu daňovníka potvrdzujúceho prevzatie, v dôsledku čoho tieto nenadobudli právoplatnosť a vykonateľnosť, nemohli sa stať exekučným titulom a ich vymožiteľnosť bola možná iba na báze dobrovoľnosti; resp. pri daňových pohľadávkach bolo realizované osobné doručenie vyrubených platobných výmerov, pričom tieto sa stali nevymožiteľné z dôvodu neuvedenia niektorých skutočností v hromadnom zozname daňovníkov, (čo bolo predmetom doručenia, nebolo uvedené číslo konania, resp. číslo platobného výmeru). Hromadné zoznamy v niektorých prípadoch neobsahovali podpisy resp. podpisy príslušných osôb. Nesprávny doručovaním predmetné rozhodnutia nenadobudli právoplatnosť a vykonateľnosť, nemohli byť exekučným titulom a ich vymožiteľnosť bola možná iba na báze dobrovoľnosti; V daňovom konaní možno ukladať daňovú povinnosť alebo priznávať práva len rozhodnutím. Rozhodnutie je pre adresáta platné, len ak je riadnym spôsobom doručené alebo oznámené. Tým, že mesto písomnosti za miestny poplatok nedoručilo podľa zákona o správe daní a poplatkov v platnom znení (ďalej len „zákon o správe daní“), platobné výmery nenadobudli právoplatnosť a vykonateľnosť.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Preverením postupu mesta ako správcu dane pri vymáhaní majetkových práv bolo zistené, že pri daňových pohľadávkach mesto nesprávne doručovalo vyrubené platobné výmery bez zabezpečenia podpisu daňovníka potvrdzujúceho prevzatie, v dôsledku čoho tieto nenadobudli právoplatnosť a vykonateľnosť, nemohli sa stať exekučným titulom a ich vymožiteľnosť bola možná iba na báze dobrovoľnosti; resp. pri daňových pohľadávkach bolo realizované osobné doručenie vyrubených platobných výmerov, pričom tieto sa stali nevymožiteľné z dôvodu neuvedenia niektorých skutočností v hromadnom zozname daňovníkov, (čo bolo predmetom doručenia, nebolo uvedené číslo konania, resp. číslo platobného výmeru). Hromadné zoznamy v niektorých prípadoch neobsahovali podpisy resp. podpisy príslušných osôb. Nesprávny doručovaním predmetné rozhodnutia nenadobudli právoplatnosť a vykonateľnosť, nemohli byť exekučným titulom a ich vymožiteľnosť bola možná iba na báze dobrovoľnosti; V daňovom konaní možno ukladať daňovú povinnosť alebo priznávať práva len rozhodnutím. Rozhodnutie je pre adresáta platné, len ak je riadnym spôsobom doručené alebo oznámené. Tým, že mesto písomnosti za miestny poplatok nedoručilo podľa zákona o správe daní a poplatkov v platnom znení (ďalej len „zákon o správe daní“), platobné výmery nenadobudli právoplatnosť a vykonateľnosť.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Nevytvorením opravných položiek k pohľadávkam na miestnom poplatku za komunálny odpad malo mesto v tejto položke nadhodnotené aktíva, čím postupovalo v rozpore s postupmi hospodárenia.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Mesto v tridsiatich siedmych prípadoch evidovalo nedoplatky na poplatku za poplatníkov, ktorí zomreli. Tieto neboli postúpené do dedičského konania v zmysle daňového poriadku, podľa ktorého daňová povinnosť, ktorá vznikla pred smrťou fyzickej osoby, prechádza na dediča. Mesto tým, že neprihlásilo pohľadávky do dedičského konania nepostupovalo v súlade s citovaným ustanovením.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolou postupu uplatňovania majetkových práv mestom u právnických osôb na dani z nehnuteľností bolo zistené že mesto evidovalo neexistujúce pohľadávky, ktoré zanikli z dôvodu zrušenia spoločnosti, neprihlásenia pohľadávky u likvidátora, resp. neprihlásenia pohľadávky do reštrukturalizačného konania, čím postupovalo v rozpore s daňovým poriadkom;
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto nepostupovalo v súlade so zákonom o konkurze a reštrukturalizácii, keď neprihlásilo pohľadávku správcovi do 30 dní od povolenia reštrukturalizácie, čím právo vymáhať tieto nároky voči dlžníkovi v zmysle zákona o konkurze a reštrukturalizácii zaniklo. Obdobne právo vymáhať nedoplatok zaniklo kontrolovanému subjektu z dôvodu neprihlásenia pohľadávky u likvidátora v zmysle Obchodného zákonníka. Uvedenými nesprávnymi postupmi došlo k porušeniu daňového poriadku, podľa ktorého v daňovom konaní sa postupuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, chránia sa záujmy obcí a dbá sa pritom na zachovávanie práv a právom chránených záujmov daňových subjektov;
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Správca dane evidoval u štyroch spoločností preplatok. Dotknuté spoločnosti boli neexistujúce spoločnosti, vymazané z obchodného registra v rokoch 2002 až 2007. Deklarovaním preplatku na dani z nehnuteľnosti nebola evidencia daní vedená verne, z dôvodu, že daňové subjekty v zmysle daňového poriadku už neboli osobami zúčastnenými na správe daní.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto ako správca dane si neuplatnilo úrok z omeškania, resp. sankčný úrok za nezaplatenie dane, poplatku za neodvedenie v ustanovenej lehote alebo v ustanovenej výške, čím nepostupovalo v súlade s daňovým poriadkom;
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto ako správca dane v siedmych prípadoch z roku l995 -2001 si uplatnilo opravnú položku k penále. V dvoch prípadoch subjekt umrel, v dvoch prípadoch bola spoločnosť vymazaná. Mesto postupovalo v rozpore s daňovým poriadkom;
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Mesto ako správca dane tým, že Rozhodnutím vyhovelo žiadosti o povolenie splátok bez zabezpečenia dlžnej sumy záložným právom alebo niektorým zo spôsobov zabezpečenia záväzkov podľa Občianskeho zákonníka postupovalo v rozpore s daňovým poriadkom. Vydané rozhodnutie nebolo v súlade s citovaným zákonom, keď obsahovalo nesprávny názov daňového subjektu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Preverením významných pohľadávok podľa jednotlivých položiek súvahy bolo zistené, že mesto si nesplnilo povinnosť používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi, čím konalo v rozpore so zákonom o majetku obcí v spojení so Zásadami hospodárenia s majetkom mesta. Vykazovaním nadhodnotených aktív na jednotlivých položkách majetku bol porušený zákon o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolou vykonávania predbežnej kontroly zodpovednými pracovníkmi mesta bolo v oblasti poskytovania dotácií a v oblasti vynakladania výdavkov na reprezentačné a propagačné účely zistené, že mesto nevykonalo finančnú kontrolu v súlade so zákonom o finančnej kontrole a vnútornom audite a v súlade so smernicou finančnej kontrole.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Mesto Komárno

IČO
00306525
Sídlo
Nám. gen. Klapku 1, 94501 Komárno
Kontrolované obdobie
2012
Termín kontroly
10.02.2013 - 22.04.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Nesúlad finančných zásad kontrolovaného subjektu so zákonom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Plnenie rozpočtu bolo prekročené pri viacerých položkách a podpoložkách a mesto nevykonalo zmeny vo svojom rozpočte.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Obecné zastupiteľstvo neschválilo zmeny rozpočtu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Zmeny rozpočtu neboli schválené orgánom obce ani upravené rozpočtovými opatreniami.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nesprávne zatriedené výdavky v súlade s rozpočtovou klasifikáciou.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Účtovné doklady neboli preukázateľné.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Nebol dodržaný ustanovený postup alebo určený spôsob pri nakladaní s dotáciami poskytnutých z rozpočtu mesta
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Dotácia poskytnutá mestom nebola vydokladovaná.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Mesto neusporiadalo svoje hospodárenie vrátané finančných vzťahov k právnickým osobám, ktorým boli poskytnuté finančné prostriedky z rozpočtu mesta.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nebola vykonaná dostatočná kontrola zúčtovacích dokladov u dotácií poskytnutých z rozpočtu mesta.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Doklady doložené k zúčtovaniu dotácií s rozpočtom mesta neboli vystavené v štátnom jazyku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Účtovná jednotka neviedla účtovníctvo v štátnom jazyku v rozsahu zúčtovania dotácií poskytnutých z rozpočtu mesta.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nesprávne vykázaný záväzok v súvahe.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Nebola dodržaná preukázateľnosť účtovných dokladov.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Účtovníctvo účtovnej jednotky nebolo preukázateľné nedodržaním preukázateľnosti účtovných dokladov.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Nesprávne zaúčtovanie zálohovej faktúry.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Neboli dodržané postupy účtovania.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Komisia zriadená na vyhodnocovanie ponúk nemala odborné vzdelanie ani odbornú prax zodpovedajúcu predmetu zákazky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Zákazky s nízkou hodnotou neboli raz štvrťročne zverejňované na webovom sídle verejného obstarávateľa-mesta.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto nezverejnilo dve faktúry a štyri dve zmluvy na webovom sídle mesta.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nedodržanie 15 dňovej lehoty na rozpísanie finančných prostriedkov na jednotlivé školy po doručení oznámenia Krajského školského úradu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Sumy v odpisovom pláne neboli zhodné s odpismi v hlavnej knihe.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Inventarizačné rozdiely neboli zaúčtované do účtovného obdobia v ktorom bola vykonaná inventarizácia.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Nebol inventarizovaný a vyhotovený inventúrny súpis na účet 474 - záväzky z nájmu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Účtovná jednotka zaradila byty do majetku mesta s nulovou hodnotou.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Nebola vykonaná riadna fyzická inventúra.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Znalecké posudky boli staršie ako 6 mesiacov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Suma odpisov prenajatého majetku mesta bola vyššia ako suma stanoveného nájomného.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Nehospodárne, neefektívne a neúčinné vynakladanie verejných prostriedkov.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Mesto si neuplatňovalo sankcie za oneskorené úhrady nájomného.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Kontrolovaný subjekt nepredložil opatrenia a správu o splnení prijatých opatrení v lehote určenej NKÚ SR.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Vyznačenie vykonania predbežnej finančnej kontroly vrátene súladu finančnej operácie so schváleným rozpočtom, bolo pri kapitálových výdavkoch aj napriek tomu, že v rozpočte neboli chválené žiadne prostriedky určené na tieto výdavky.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Na záznamoch o vykonaní predbežnej finančnej kontroly nebol uvedený dátum.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Mesto Kysucké Nové Mesto

IČO
00314099
Sídlo
Nám. Slobody 94, 02401 Kysucké Nové Mesto
Kontrolované obdobie
2012
Termín kontroly
05.02.2013 - 28.04.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

nedoručenie Správy o plnení opatrení na odstránenie zistených nedostatkov podľa termínu uvedenom v zápisnici
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nedohodnutie zvyšovania nájomného o mieru inflácie ani sankcií za oneskorené platenia nájomného alebo za jeho nezaplatenie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
stanovenie predpokladanej hodnoty zákaziek ako cenu s daňou z pridanej hodnoty
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
rozdelenie zákazky na dve zákazky s cieľom znížiť predpokladanú hodnotu zákazky pod finančný limit
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
uzavretie zmluvy o dielo podľa návhru zmluvy predloženého úspešným uchádzačom, ktorý nebol v súlade s obchodnými podmeinkami určenými v súťažných podkladoch
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nedodržanie princípu hospodárnosti a efektívnosti vzhľadom na opakovanie elektronickej aukcie kvôli nesprávne určenej predpokladanej hodnoty zákazky
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
nesprávne určenie účinnosti povinne zverejňovanej zmluvy
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nesprávne uplatnenie platných postupov účtovania
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
absentácia označenia účtov na krycích listok k faktúram
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
chýbajúci názov a sídlo účtovnej jednotky v inventúrnom súpise
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
vykonanie opravy účtovného záznamu tak, že nebolo zrejmé, kto a kedy opravu vykonal
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
neoverenie uzatváraných zmlúv predbežnou finančnou kontrolou
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
dodatočné vykonanie PFK, teda až po úhrade faktúr
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nesúlad výkazu FIN 1-04 s podrobným čerpaním rozpočtu
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
nesprávne uplatnenie platnej rozpočtovej klasifikácie pri triedení výdavkov mesta
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
poskytnutie preddavku bez vopred uzatvorenej písomnej zmluvy
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
poskytnutie preddavku bez vopred uzatvorenej písomnej zmluvy
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
poskytnutie finančných prostriedkov nad rámec oprávnenia, VZN určovalo max. výšku dotácie, max. 1 660 eur
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
nerozpočtovanie finančných prostriedkov mesta určených na všeobecne prospešné účely alebo služby (dotácie šporotvým organizáciám pôsobiacim v meste) na konkrétne akcie, ulohy alebo účely
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
rozpisy rozpočtov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta neobsahovali aj rozpisy výdavkov na programy mesta
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nesprávne uplatnenie platnej rozpočtovej klasifikácie pri triedení výdavkov mesta
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nedodržanie 15-dňovej lehoty rozpísania finančných prostriedkom pre školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta po doručení oznámenia KŚÚ
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
nepodanie žiadostí o poskytnutie dotácie v stanovenom termíne (pečiatka podateľne MsÚ)
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
neprerokovanie žiadosti o dotáciu v príslušnej komisii
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
priloženie dokladov pri žiadosti o dotáciu len ako kópií bez overenia ich zhodnosti s originálom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
zaslanie dotácie na účet až na 13. deň po podpise zmluvy (nie na 7. deň)
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
poskytnutie finančných prostriedkov nad rámec oprávnenia, VZN určovalo max. výšku dotácie, max. 1 660 eur
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
zaslanie dotácie na účet až na 13. deň po podpise zmluvy (nie na 7. deň)
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
nevyúčtovanie prostriedkov dotácie do 31.12.2012
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nevyzvanie žiadateľa na doplnenie žiadosti o kúpu pozemku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nedohodnutie zvyšovania nájomného o mieru inflácie ani sankcií za oneskorené platenia nájomného alebo za jeho nezaplatenie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nesprávne uplatnenie platnej rozpočtovej klasifikácie pri triedení výdavkov mesta
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
zaúčtovanie tovaru do nákladov pred jeho dodaním
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nezaúčtovanie prevádzkových preddavkov pred splnením zmluvy zo strany dodávateľa na účet 314
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nesprávne zaúčtovanie nákladov na reprezentáciu účtovnej jednotky
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
nesúlad organizačného poriadku a štatútu mesta so zákonom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Mesto Medzilaborce

IČO
00323233
Sídlo
Mierová 326/4, 06801 Medzilaborce
Kontrolované obdobie
2012
Termín kontroly
04.02.2013 - 08.05.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Mesto neuplatnilo rozpočtovú klasifikáciu v schválenom rozpočte na rok 2012 v časti bežných a kapitálových výdavkov ako aj pri troch zmenách kapitálových výdavkov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto neuplatnilo rozpočtovú klasifikáciu v schválenom rozpočte na rok 2012 v časti bežných a kapitálových výdavkov ako aj pri troch zmenách kapitálových výdavkov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto neuplatnilo rozpočtovú klasifikáciu v schválenom rozpočte na rok 2012 v časti bežných a kapitálových výdavkov ako aj pri troch zmenách kapitálových výdavkov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto nevykázalo bežný transfer pre príspevkovú organizáciu v sume r v rámci podpoložky 641001 transfer príspevkovej organizácii
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto nerozpočtovalo dotácie športovému združeniu v sume 23 000,00 eur, ostatné dotácie v sume 12 000,00 eur na konkrétnu akciu, úlohu alebo účel použitia prostriedkov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto realizovalo úhrady niektorých výdavkov, ktoré nemalo v rozpočte schválené, nedodržal § 12 ods. 2 a 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Návrh záverečného účtu mesta za rok 2012 nebol k 19.04.2013 predložený na schválenie MsZ.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto použilo návratné zdroje financovania vo výške 28 376,88 eur na úhradu bežných výdavkov a nedodržalo podmienku ich splatenia do konca rozpočtového roka 2012 z príjmov bežného rozpočtu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt nesprávne triedil výdavky v troch prípadoch celkom v sume 2 140,00 eur za preddavky na podpoložke 637002
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto nesprávne triedilo bežné výdavky ako kapitálové výdavky v sume 3 337,40 eur.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto nesprávne triedilo bežné výdavky ako kapitálové výdavky v sume 3 337,40 eur.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto nesprávne triedilo bežné výdavky ako kapitálové výdavky v sume 3 337,40 eur.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto nesprávne zaúčtovalo bežný výdavok na účet 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto nesprávne zaúčtovalo bežný výdavok na účet 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto nesprávne zaúčtovalo bežný výdavok v sume 3 337,40 eur do hodnoty hmotného majetku mesta
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto nesprávne zaúčtovalo bežný výdavok v sume 3 337,40 eur do hodnoty hmotného majetku mesta
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto v troch prípadoch zúčtovalo VPD, ktoré nespĺňali náležitosti, podľa zákona o účtovníctve, keď neobsahovali číselné označenie alebo dátum vyhotovenia účtovného dokladu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto nezúčtovalo dotáciu v súlade so zmluvou o poskytnutí dotácie, čím zároveň došlo k porušeniu zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto tým, že takto vyúčtovanú dotáciu akceptovalo a nepožadovalo jej vrátenie , nepostupovalo v súlade so zákonom o majetku obci
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto uzatvorilo zmluvu o poskytnutí dotácie ktorá nebola úplná, z toho dôvodu, že neobsahovala informáciu o období z ktorého musia byť uhrádzané výdavky
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto tým, že zúčtovalo finančné prostriedky na základe pracovnej zmluvy v sume 3 752,68 eur v poskytnutej dotácii a zároveň duplicitne za tú istú činnosť aj finančné prostriedky na základe mandátnej zmluvy v sume 5 976,00 eur, nepoužilo verejné prostriedky na krytie nevyhnutných potrieb a opatrení vyplývajúcich z osobitných predpisov a pri ich používaní nezachovalo hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich použitia v zmysle § 19 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, čím zároveň porušilo finančnú disciplínu v sume 3 752,68 eur podľa § 31 ods. 1 písm. j) uvedeného zákona.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto tým, že zúčtovalo finančné prostriedky na základe pracovnej zmluvy v sume 3 752,68 eur v poskytnutej dotácii a zároveň duplicitne za tú istú činnosť aj finančné prostriedky na základe mandátnej zmluvy v sume 5 976,00 eur, nepoužilo verejné prostriedky na krytie nevyhnutných potrieb a opatrení vyplývajúcich z osobitných predpisov a pri ich používaní nezachovalo hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich použitia v zmysle § 19 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, čím zároveň porušilo finančnú disciplínu v sume 3 752,68 eur podľa § 31 ods. 1 písm. j) uvedeného zákona.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Mesto účtovné prípady účtoval rozdielne na jednotlivých účtoch a v denníku , v zmysle ktorých dňom uskutočnenia účtovného prípadu je deň, v ktorom dôjde k vzniku záväzku a k platbe záväzku a zároveň nepostupoval v súlade s § 4 ods. 2 a ods. 6 zákona o účtovníctve, v zmysle ktorého podrobnosti o dni uskutočnenia účtovného prípadu a postupoch účtovania ustanovilo Ministerstvo financií SR opatrením a účtovná jednotka je povinná ho dodržiavať.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt tým, že uhradil zmluvne nedohodnuté preddavky v celkovej sume 1 140,00 eur, nepostupoval v súlade s 19 ods. 8 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy a zároveň porušil finančnú disciplínu podľa § 31 ods. 1 písm. l) uvedeného zákona.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt tým, že uhradil zmluvne nedohodnuté preddavky v celkovej sume 1 140,00 eur, nepostupoval v súlade s 19 ods. 8 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy a zároveň porušil finančnú disciplínu podľa § 31 ods. 1 písm. l) uvedeného zákona.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Mesto tým, že vyplatilo preddavok dodávateľovi na základe ním vystaveného príjmového pokladničného dokladu bez číselného označenia v sume 120,00 eur nepostupovalo v súlade s § 8 ods. 1 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto účtovalo o poskytnutom preddavku na dlhodobý majetok na účte 314101 - poskytnuté prevádzkové preddavky, čim nepostupovalo v súlade s § 26 ods. 5 postupov účtovania a porušilo § 4 ods. 2, § 8 ods. 1 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto tým, že evidovalo k 31.12.2012 v účtovnej triede 0 - dlhodobý majetok, majetok ku ktorému nemalo vlastnícky vzťah, nepostupovalo v súlade s § 25 ods. 2 postupov účtovania
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt tým, že nevytvoril v dvoch prípadoch k 31.12.2012 opravné položky nepostupoval v súlade § 15 ods. 1 postupov účtovania, podľa ktorého sa opravné položky tvoria na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že nastalo zníženie hodnoty majetku oproti jeho pôvodnému oceneniu okrem trvalého zníženia hodnoty majetku k analytickým účtom 042, čím porušil § 4 ods. 2 a § 7 ods. 1 zároveň nepostupoval v súlade s § 26 ods. 3 a ods. 4 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt tým, že nevytvoril v dvoch prípadoch k 31.12.2012 opravné položky nepostupoval v súlade § 15 ods. 1 postupov účtovania, podľa ktorého sa opravné položky tvoria na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že nastalo zníženie hodnoty majetku oproti jeho pôvodnému oceneniu okrem trvalého zníženia hodnoty majetku k analytickým účtom 042, čím porušil § 4 ods. 2 a § 7 ods. 1 zároveň nepostupoval v súlade s § 26 ods. 3 a ods. 4 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt tým, že nevytvoril v dvoch prípadoch k 31.12.2012 opravné položky nepostupoval v súlade § 15 ods. 1 postupov účtovania, podľa ktorého sa opravné položky tvoria na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že nastalo zníženie hodnoty majetku oproti jeho pôvodnému oceneniu okrem trvalého zníženia hodnoty majetku k analytickým účtom 042, čím porušil § 4 ods. 2 a § 7 ods. 1 zároveň nepostupoval v súlade s § 26 ods. 3 a ods. 4 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Kontrolovaný subjekt tým, že v jednom prípade užíval majetok a zaradil ho do používania na majetkový účet oneskorene dňa 03.12.2012 účtovným dokladom č. 12/ZI a v jednom prípade riadne prevzatý majetok v roku 2008 evidoval k 31.12.2012 na účte 042160 nepostupoval v súlade s § 25 ods. 2 písm. b), § 28 ods. 1 a § 32 ods. 9 písm. a) postupov účtovania a zároveň porušil § 4 ods. 2 a § 8 ods. 1 zákona o účtovníctve
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt tým, že v jednom prípade užíval majetok a zaradil ho do používania na majetkový účet oneskorene dňa 03.12.2012 účtovným dokladom č. 12/ZI a v jednom prípade riadne prevzatý majetok v roku 2008 evidoval k 31.12.2012 na účte 042160 nepostupoval v súlade s § 25 ods. 2 písm. b), § 28 ods. 1 a § 32 ods. 9 písm. a) postupov účtovania a zároveň porušil § 4 ods. 2 a § 8 ods. 1 zákona o účtovníctve
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolou bolo zistené, že zmeny údajov v zriaďovacích listinách ZŠ Komenského, ZŠ Duchnovičová, ZUŠ, MŠ Duchnovičová (ďalej len „MŠ“), MŠ Ul. gen. Svobodu neboli vykonané dodatkami k zriaďovacím listinám, čím kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s § 22 ods. 3 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Preverením náležitostí zriaďovacích listín bolo zistené, že zriaďovacie listiny ZŠ Komenského, ZŠ Duchnovičová, Materská škola Ul. gen. Svobodu neobsahovali výchovný jazyk alebo vyučujúci jazyk, názov a adresu subjektu, ktorý je súčasťou školy alebo školského zariadenia a vecné a finančné vymedzenie majetku, ktorý škola, školské zariadenie spravuje, čo nebolo v súlade s § 22 ods. 2 písm. c), d), i) zákona o štátnej správe v školstve
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Zriaďovacie listiny Základnej umeleckej školy (ďalej len „ZUŠ“), CVČ, MŠ Duchnovičová neobsahovali výchovný jazyk alebo vyučujúci jazyk, vecné a finančné vymedzenie majetku, ktorý škola, školské zariadenie spravuje, čo nebolo v súlade s § 22 ods. 2 písm. c), i) zákona o štátnej správe v školstve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Preverením vyhotovenia inventúrnych súpisov a stanovených náležitosti v zmysle § 30 ods. 2 zákona o účtovníctve bolo zistené, že desať inventúrnych súpisov účtov 014, 019, 021, 022, 023, 029, 032, 061, 062, 069 neobsahovalo predpísané náležitosti v súlade s § 30 ods. 2 písm. c), d), e), i) zákona o účtovníctve. Zároveň bolo zistené, že k deviatim analytickým účtom 315 – ostatné pohľadávky neboli vyhotovené inventúrne súpisy, čo nebolo v súlade s § 30 ods. 2 zákona o účtovníctve
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolou vyhotovenia inventarizačných zápisov bolo zistené, že šesť inventarizačných zápisov účtov 014, 019, 022, 061, 062, 069 neobsahovalo podpisový záznam osoby zodpovednej za vykonanie inventarizácie v účtovnej jednotke, čo nebolo v súlade s § 30 ods. 3 písm. d) zákona o účtovníctve
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Inventarizácia pokladne bola vykonaná na základe príkazov primátora mesta štyrikrát za rok. K 30.04.2012 bola vykonaná inventarizácia účtu 211102 – pokladňa v cudzej mene PLN. Inventúrny súpis mal nesprávne uvedenú menu v Sk pri menovitej hodnote bankovky 50 PLN, čo nebolo v súlade s § 30 ods. 2 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto tým, že nevyhotovilo účtovný doklad bez zbytočného odkladu po zistení skutoční, ktorá sa ním preukazuje, ale až po dvoch mesiacoch, nepostupovalo v súlade s § 10 ods. 2 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolou bolo zistené, že kontrolovaný subjekt v Zásadách hospodárenia bližšie neupravil spôsoby výkonu práv vyplývajúcich z majetkových podielov na právnických osobách, ktoré boli založené mestom alebo, v ktorých má mesto postavenie ovládajúcej osoby alebo rozhodujúci vplyv s dôrazom na transparentnosť a efektívnosť nakladania s majetkom, čím nekonal v súlade s § 9 ods. 1 písm. f) zákona o majetku obcí.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto v dvoch prípadoch neúčtovalo vznik pohľadávky, čím neboli dodržané v zmysle § 43 postupy účtovania a zároveň mesto nekonalo v súlade s § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto v dvoch prípadoch neúčtovalo vznik pohľadávky, čím neboli dodržané v zmysle § 43 postupy účtovania a zároveň mesto nekonalo v súlade s § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto v dvoch prípadoch neschválilo spôsob prevodu vlastníctva majetku mesta, čim kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) a § 11 ods. 4 písm. a) zákona o majetku obci
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto v jednom prípade nezapísaloe údaje o nájomnom práve k pozemku mesta, ak trvá alebo má trvať najmenej päť rokov, do katastra nehnuteľností
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolou plnenia povinnosti zverejňovania zmlúv, faktúr a objednávok na webovom sídle kontrolovaného subjektu v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o slobode informácií“) bolo zistené, že v jednom prípade nebola zverejnená faktúra č. 2012105
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nepreukázaním vykonania všetkých plánovaných kontrol, došlo k porušeniu § 18f ods. 1 písm. a) zákona o obecnom zriadení, podľa ktorého hlavný kontrolór vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení § 18d
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Tým, že správa o kontrolnej činnosti za rok 2012 nebola predložená do zákonne stanovenej lehoty došlo k porušeniu § 18f ods.1 písm. e) zákona o obecnom zriadení
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V troch prípadoch neboli správy o výsledku kontrol po ich vypracovaní predložené na najbližšie zasadnutie MsZ, čo nebolo v súlade s § 18f ods.1 písm. e) zákona o obecnom zriadení.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Preverením predloženej dokumentácie z vykonaných kontrol bolo zistené, že v štyroch prípadoch boli vypracované správy o výsledku následnej finančnej kontroly, aj keď kontrolami neboli zistené nedostatky, čím došlo k porušeniu § 21 ods. 1 zákona o finančnej kontrole, podľa ktorého sa záznam vypracúva, ak kontrolný orgán nezistí nedostatky
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Vypracovaním správ o výsledku následných finančných kontrol ktoré neobsahovali zákonom stanovené náležitosti, došlo k porušeniu § 17 písm. c), f), h), k), l) zákona o finančnej kontrole.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Ďalej bolo zistené, že uvedené správy boli s kontrolovanými subjektmi prerokované vypracovaním záznamov o prerokovaní kontrolných správ, čo nebolo v súlade s § 22 ods.1 zákona o finančnej kontrole, podľa ktorého, následná finančná kontrola je skončená prerokovaním správy, ak následná finančná kontrola zistila nedostatky alebo oboznámením kontrolovaného subjektu so záznamom, ak následná finančná kontrola nezistila nedostatky
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V dvoch prípadoch boli vyhotovené zápisnice o prerokovaní následnej finančnej kontroly, ktoré neobsahovali informáciu o uložení povinnosti prijať opatrenia na nápravu zistených nedostatkov, ako aj povinnosť v určenej lehote predložiť kontrolnému orgánu písomnú správu o ich plnení, čím došlo k porušeniu § 22 ods. 3 písm. c) a d) zákona o finančnej kontrole.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Ďalej bolo zistené, že v dvoch prípadoch neboli od kontrolovaných subjektov vyžiadané ich písomné vyjadrenia ku kontrolným zisteniam uvedeným v správach o následnej finančnej kontrole, čo nebolo v súlade s § 13 ods. 2 písm. d) zákona o finančnej kontrole.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt nevykonával predbežnú finančnú kontrolu pred uzatvorením kúpnych zmlúv, čím nepostupoval v súlade s § 9 ods.1 a § 6 ods.1 zákona o finančnej kontrole.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Mesto Piešťany

IČO
00612031
Sídlo
Nám. SNP 3, 92145 Piešťany
Kontrolované obdobie
2012
Termín kontroly
07.02.2013 - 17.04.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Pri jednotlivých prvkoch v programovej štruktúre neboli formulované výstupovo orientované ciele.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
V programovom rozpočte mesta neboli merateľné ukazovatele formulované v priamej a logickej súvislosti s cieľom a neobsahovali číselnú časť.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Plnenie rozpočtu mesta k 31.12.2012 bolo prekročené pri troch programoch.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Plnenie rozpočtu mesta k 31.12.2012 bolo prekročené pri troch programoch.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Monitorovacia správa neobsahovala porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, vysvetlenia ich neplnenia, ani návrhy na riešenie nedostatkov.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Mesto v troch prípadoch nesprávne zatriedilo výdavky na podpoložky ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Mesto v troch prípadoch nesprávne zatriedilo výdavky na podpoložky ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Mesto v troch prípadoch nesprávne zatriedilo výdavky na položky ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Mesto v troch prípadoch nesprávne zatriedilo výdavky na položky ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Mesto uhradilo preddavok, ktorý nebol vopred v zmluve, resp. objednávke písomne dohodnutý.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Mesto porušilo finančnú disciplínu, keď uhradilo preddavok z verejných prostriedkov v rozpore so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
V jednom prípade žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta neobsahovala vyjadrenie príslušného referátu MsÚ.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Mesto v jednom prípade poskytlo finančnú dotáciu na opravu oplotenia.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Mesto porušilo finančnú disciplínu, keď porušilo pravidlá a podmienky pri poskytovaní prostriedkov z rozpočtu verejnej správy.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Finančná dotácie poskytnutá z rozpočtu mesta bola použitá na úhradu občerstvenia.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Mesto porušilo finančnú disciplínu, keď nedodržalo ustanovený alebo určený spôsob nakladania s verejnými prostriedkami.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Mesto v kontrolovanom období nezverejňovalo súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000,00 eur.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Mesto v oznámení o výsledku verejného obstarávania neidentifikovalo úspešného uchádzača.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
V ôsmich prípadoch v inventúrnych súpisoch neboli uvedené mená, priezviská a podpisové záznamy hmotne zodpovedných osôb za príslušný druh majetku.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Mesto nevypracovalo inventarizačný zápis.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolovaný subjekt nepsrávne stanovil kúpnu cenu pozemku.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Kontrolovaný subjekt nesprávne stanovil kúpnu cenu pozemku.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Tri zápisnice o prerokovaní správy, ktoré vypracoval hlavný kontrolór neobsahovali uloženie povinnosti v určenej lehote predložiť kontrolnému orgánu písomnú správu o určení zamestnancov zodpovedných za zistené nedostatky a o uplatnení opatrení podľa osobitného predpisu.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Hlavný kontrolór pri výkone kontrolnej činnosti nepostupoval podľa pravidiel, ktoré ustanovuje osobitný zákon - zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite. (Tri zápisnice o prerokovaní správy, ktoré vypracoval hlavný kontrolór neobsahovali uloženie povinnosti v určenej lehote predložiť kontrolnému orgánu písomnú správu o určení zamestnancov zodpovedných za zistené nedostatky a o uplatnení opatrení podľa osobitného predpisu.)
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Mesto v prípade všetkých preverených dokladov nevykonávalo po dátume účinnosti novely zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite predbežnú finančnú kontrolu v súlade s novelizovanými ustanoveniami § 9 ods. 3 a 4 zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Mesto vo viacerých prípadoch neoverilo pripravovanú finančnú operáciu predbežnou finančnou kontrolou.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Mesto vo viacerých prípadoch neoverilo pripravovanú finančnú operáciu predbežnou finančnou kontrolou.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Pri kontrole uzatvorených zmlúv bolo vo viacerých prípadoch zistené, že predbežná finančná kontrola bola vykonávaná len jednou osobou.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Mesto Poltár

IČO
00316342
Sídlo
Železničná 489/1, 98701 Poltár
Kontrolované obdobie
2012
Termín kontroly
06.02.2013 - 18.04.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

rozpočet mesta nebol zostavený a schválený ako programový rozpočet, schválený bol v členení podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
v rozpočte mesta boli dotácie rozpísané podľa ich prijímateľov, a nie na konkrétnu akciu, úlohu alebo účel,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
mesto nevykonalo rozpis rozpočtu po jeho schválení na rozpočtové organizácie vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
mesto nevykonávalo zmeny rozpočtu rozpočtovými opatreniami upravenými zákonom,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
mesto neviedlo operatívnu evidenciu rozpočtových opatrení,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
pri triedení kapitálových výdavkov mesto použilo ekonomickú klasifikáciu na úrovni položiek a podpoložiek v rozpore s opatrením MF SR.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
mesto uskutočnilo úhrady výdavkov v čase, keď tieto neboli zahrnuté v rozpočte
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
mesto poskytlo dotácie na rok 2012 z rozpočtu mesta na rok 2013,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
mesto uhrádzalo náklady za elektrickú energiu, vodu, plyn a služby bez zmluvných vzťahov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
mesto porušilo finančnú disciplínu nehospodárnym, neefektívnym a neúčinným vynakladaním verejných prostriedkov.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
mesto prenechalo svoj majetok do užívania iným subjektom bez zmluvných vzťahov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
právne úkony spojené s nakladaním s majetkom nemali písomnú formu,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Zásady hospodárenia s majetkom mesta neupravovali spôsob výkonu práv vyplývajúcich z vlastníctva cenných papierov a majetkových podielov na právnických osobách založených mestom, alebo v ktorých má mesto postavenie ovládajúcej osoby alebo rozhodujúci vplyv vykonávaný a výkon týchto práv s dôrazom na transparentnosť a efektívnosť nakladania s majetkom,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
mesto nepožadovalo od nájomcu predloženie zoznamu demontovaných technologických zariadení a nerozhodlo o naložení s nimi,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
mesto nepredložilo k vybranému likvidovanému majetku doklady o odovzdaní vyradeného majetku do zberu resp. protokoly z fyzickej likvidácie majetku, v ktorých by bol k jednotlivému majetku uvedený aj deň, miesto a spôsob likvidácie,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
mesto vo veci vymáhania pohľadávky vzniknutej v roku 2010 nekonalo do 11.09.2012.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
mesto neúčtovalo v niekoľkých prípadoch v súlade s opatrením MF SR,
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
faktúry uhradené mestom neobsahovali súpis vykonaných prác, rozsah hodín vykonávania práce či množstvo dovezeného materiálu, čím boli nepreukázateľnými účtovnými záznamami,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
mesto neocenilo darovaný materiál,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
v inventúrnych súpisoch bol nesprávne uvedený dátum, ku ktorému bola inventúra vykonaná,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
inventúrne súpisy neobsahovali niektoré predpísané náležitosti,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
mesto nevypracovalo inventúrne súpisy niektorých účtov, len inventarizačné zápisy, ktoré neobsahovali výsledky vyplývajúce z porovnania skutočného stavu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov s účtovným stavom,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
mesto neoverilo inventarizáciou, či stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve zodpovedá skutočnosti,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
mesto k ťažko vymožiteľným pohľadávkam a za dlžníkov v konkurze nevytvorilo opravné položky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
na objednávkach nebola vykonávaná predbežná finančná kontrola,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
predbežná finančná kontrola bola vykonaná na krycích listoch faktúr výdavkov, ktoré neboli zahrnuté v rozpočte.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
mesto nevybralo ponuku s najvýhodnejšou cenou, netransparentne vyhodnotilo doručené cenové ponuky a nevyzvalo aj ostatných uchádzačov na vypracovanie novej cenovej ponuky,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
mesto neevidovalo cenovú ponuku na nový návrh doporučených prvkov detského ihriska v dokladoch z verejného obstarávania.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
mesto nerozpísalo finančné prostriedky na rok 2012 do 15 dní po oznámení Krajského školského úradu v Banskej Bystrici (ďalej len „KŠÚ BB“), ale až po schválených zmenách rozpočtu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
mesto dohodlo účinnosť ustanovení dodatku týkajúcich sa užívania predmetu nájmu a záverečných ustanovení momentom podpísania dodatku poslednou zo zmluvných strán,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
mesto pri uzatváraní nájomných zmlúv nestanovilo obdobie akého sa nájomné týkalo a nejednoznačne identifikovalo nájomcu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
mesto nesprávne uviedlo údaje v štatistickom výkaze o výške skutočného plnenia príjmových finančných operácií.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
účtový rozvrh mesta neobsahoval analytické účty,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
mesto účtovalo obstaranie prvkov detského ihriska bez nákladov súvisiacich s ich obstaraním,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
mesto neúčtovalo o úveroch na analytických účtoch podľa zostatkovej doby splatnosti,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Mesto Púchov

IČO
00317748
Sídlo
Štefánikova 821/21, 02018 Púchov
Kontrolované obdobie
2012
Termín kontroly
17.03.2013 - 17.04.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Nezostavenie rozpočtu na položky ekonomickej rozpočtovej klasifikácie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Schválený rozpočet nebol rozpísaný na položky ekonomickej rozpočtovej klasifkikácie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Neúplné uplatnenie ekonomickej rozpočtovej klasifikácie v rozpočte mesta
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Neúplné uplatnenie rozpočtovej klasifikácie v schválenom rozpočte mesta
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nezapracované príjmy a výdavky rozpočtových organizácií do schváleného rozpočtu mesta
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Absencia hodnotenia plnenia programov mesta a monitorovania merateľných ukazovateľov k 30.06.2012
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nesúlad vykázaných údajov vo finančnom výkaze mesta o plnení rozpočtu s údajmi v schválenom rozpočte
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Čerpanie výdavkov nad rámec upraveného rozpočtu mesta
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Realizácia úhrad výdavkov, ktoré neboli schválené v rozpočte
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Uvoľňovanie finančných prostriedkov nad rámec schváleného rozpočtu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Čerpanie výdavkov nad rámec rozpočtu bez vykonania rozpočtových opatrení
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nevykonanie niektorých zmien rozpočtu rozpočtovými opatreniami
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Z bežných výdavkov realizované úhrady za projektové dokumentácie
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom
Nesprávne zatriedenie poskytnutého bežného transferu, nákupu materiálu a čerpania úverových prostriedkov na položky ekonomickej rozpočtovej klasifikácie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nesprávne zatriedenie bežných transferov, nákupu materiálu a čerpania úveru na položky ekonomickej rozpočtovej klasifikácie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Zaúčtovanie projektovej dokumentácie do nákladov mesta
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Do nákladov bežného roka časovo nerozlíšený nákup trojročnej softvérovej multilicencie
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Časové nerozlíšenie nákupu trojročnej softvérovej multilicencie - nevykonané a nezaúčtované
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Do prevádzkových nákladov nesprávne zaúčtovaný nákup nákupných poukážok
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Nesprávne účtovanie obstarávania a zaraďovania dlhodobého finančného majetku - akcií
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Nesprávne účtovanie úhrad za nákup dlhodobého finančného majetku - akcií
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Nesprávne účtovanie projektovej dokumentácie, viacročnej softvérovej licencie, nákupných poukážok a dlhodobého finančného majetku - akcií
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Porušenie správnosti účtovníctva nesprávnym účtovaním nákupu projektovej dokumentácie, viacročnej softvérovej licencie, nákupných poukážok a dlhodobého finančného majetku - akcií
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Porušenie vierohodnosti účtovnej závierky mesta nesprávnym účtovaním nákupu projektovej dokumentácie, viacročnej softvérovej licencie, nákupných poukážok a dlhodobého finančného majetku - akcií
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nepreukázateľnosť účtovných záznamov absenciou súpisov vykonaných prác pri faktúrach za údržbu verejného osvetlenia
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nedodržanie predpísaných náležitostí účtovného dokladu (nákup materiálu) podľa zákona o účtovníctve
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Absencia podpisových záznamov osoby zodpovednej za účtovný prípad
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Chýbajúce náležitosti pri vykonávaní opráv účtovných dokladov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Porušenie zákonníka práce neuvedením údajov o štatutárnom zástupcovi na dohodách o vykonaní práce a dohodách o pracovnej činnosti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Porušenie zákonníka práce neskorých uzatvorením dohôd a nestanovením rozsahu prác
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Porušenie zákonníka práce nestanovením rozsahu pracovného času v dohodách o pracovnej činnosti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nesprávne vedenie evidencie uzatvorených dohôd o vykonaní práce a dohôd o pracovnej činnosti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Vykonávanie pracovnej činnosti v počte hodín nad zákonom stanovený rozsah 10 hodín týždenne
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Uzatvorené zmluvy o poskytnutí dotácií neobsahovali ustanovenie o povinnosti prijímateľa dotácie umožniť vykonanie kontroly vynakladania poskytnutých finančných prostriedkov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nezúčtovanie poskytnutej dotácie v lehote stanovenej vo VZN
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nestanovenie konkrétneho účelu použitia dotácie v zmluvách o poskytnutí dotácií s obchodnou spoločnosťou založenou mestom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto nesprávne stanovilo predpokladanú hodnotu zákazky na poskytnutie služieb pri údržbe zelene nezahrnutím opakovaných plnení do hodnoty zákazky
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto nesprávne rozdelilo zákazky na poskytnutie služieb pri údržbe zelene
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Použitie nesprávnej metódy verejného obstarávania pri zadávaní zákazky na poskytnutie služieb pri údržbe zelene, použitá zákazka s nízkou hodnotou a nie podprahová zákazka
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nevykonanie verejného obstarávania na zákazku dodania tovaru - rastlín a drevín s výsadbou a na zákazku dodávky právnych služieb, nedodržanie princípu nediskriminácie a transparentnosti, hospodárnosti a efektívnosti
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom
Nedodržanie zákonom stanovenej 15 dňovej lehoty na rozpis normatívnych príspevkov na jednotlivé základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nevykonanie štyroch inventarizácií peňažných prostriedkov v hotovosti v priebehu kalendárneho roka
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nedodržanie náležitostí inventúrnych súpisov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nevypracovanie inventarizačného zápisu z inventúr vykonaných k 31.12.2012
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nevysporiadanie inventarizačných rozdielov do účtovného obdobia 2012
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nesprávne účtovanie o majetku mesta, ku ktorému už nemalo vlastnícke právo
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nesprávne účtovanie o majetku ku ktorému nemalo vlastnícke práva
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nezaúčtovanie účtovného prípadu - predaja majetku v deň odovzdania nehnuteľnosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Oneskorené účtovanie o predaji majetku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Evidovanie majetku ku ktorému už nemalo vlastnícke práva v evidencii majetku mesta
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nesprávne priradená položka ekonomickej rozpočtovej klasifikácie k príjmom z predaja pozemkov patriacich k odpredaným bytom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nesprávne uvedená položka ekonomickej rozpočtovej klasifikácie príjmu z predaja pozemkov patriecich k odpredaným bytom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Neskoršie uzatvorené zmluvy o prenájme nebytových priestorov ako bolo dohodnuté obdobie nájmu v zmluvách
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nezverejnenie zámeru prenajať prebytočný majetok mesta
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nedôsledné vykonávanie predbežnej finančnej kontroly - po predbežnej finančnej kontrole boli vykonané úhrady výdavkov bez zabezpečeného krytia v rozpočte
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nevykonávanie predbežnej finančnej kontroly vo fáze prípravy finančných operácií - na kúpnych zmluvách, dohodách o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, na zmluvách o poskytnutí dotácií
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nevykonanie predbežnej finančnej kontroly vo fáze prípravy finančnej operácie - na kúpnych zmluvách, dohodách o vykonávaných mimo pracovného pomeru, na zmluvách o poskytnutí dotácií
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nevykonávanie predbežnej finančnej kontroly vo fáze prípravy finančnej operácie v náväznosti na schválený rozpočet (kúpne zmluvy, dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, zmluvy o poskytovaní dotácií)
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Neuvedenie všetkých predpísaných náležitostí v záznamoch z následnej finančnej kontroly
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Neuvedenie všetkých predpísaných náležitostí v záznamoch z následnej finančnej kontroly
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Mesto Revúca

IČO
00328693
Sídlo
Námestie slobody 13/17, 05080 Revúca
Kontrolované obdobie
2012
Termín kontroly
18.02.2013 - 16.04.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Mesto prekročilo v niektorých prípadoch čerpanie finančných prostriedkov bez úprav rozpočtu
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Nesprávne uplatnená rozpočtová klasifikácia
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Nesprávne pomenovanie niektorých účtov
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Účtovné doklady nemali predpísané náležitosti
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Výdavok nebol uhradený v období, s ktorým časovo a vecne súvisel.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Niektoré účtovné záznamy neboli preukazáteľné
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
nesprávna oprava účtovného záznamu
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
nektoré inventúrne súpisy neobsahovali predpísané náležitosti
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
mesto nevyužilo možnosť vyzvať daňové subjekty, aby daňový nedoplatok zaplatili v ním určenej náhradnej dobe
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Predbežná finančná kontrola neobsahovala predpísané náležitosti
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
niektorý majetok nebol evidovaný v súlade s účtovníctvom
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť

Mesto Ružomberok

IČO
00315737
Sídlo
Nám.A.Hlinku 1, 03416 Ružomberok
Kontrolované obdobie
2012
Termín kontroly
06.02.2013 - 29.04.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

výdavky rozpočtu mesta boli spracované len formou programového rozpočtu v členení podľa programov, podprogramov a prvkov
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
medzi celkové príjmy a výdavky rozpočtu mesta boli zahrnuté aj finančné operácie
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
mesto Ružomberok nevykonávalo zmeny schváleného rozpočtu rozpočtovými opatreniami
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
mesto Ružomberok si neuplatňovalo sankcie za oneskorené odovzdanie diela
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
nesprávne zatriedenie výdavku
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
nesprávne zatriedenie výdavku
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
nesprávne zaúčtovanie výdavku za obstaranie materiálu
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
v dvoch prípadoch uzatvorených zmlúv o dielo bola nesprávne stanovená účinnosť zmlúv
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
uhradenie výdavku za vypracovanie a predloženie dvoch žiadostí o NFP na základe zmlúv o dielo, ktorých zhotoviteľ nebol vybraný prieskumom trhu a elektronickou aukciou
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
žiadosť o poskytnutie dotácie neobsahovala všetky predpísané náležitosti
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
k zúčtovaniu poskytnutej dotácie nebol doložený bankový výpis preukazujúci uhradenie dodávateľskej faktúry
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
z poskytnutej dotácie bol uhradený aj výdavok za nákup alkoholických nápojov
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
poskytnutá dotácie z rozpočtu mesta presiahla maximálnu povolenú výšku dotácie
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
mesto Ružomberok nad rámec ustanovení VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta uzatvorilo dodatik k zmluve o poskytnutí dotácie, na základe ktorého výška poskytnutej dotácie sa navýšila o sumu 3 753,00 eur
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
nedodržanie ustanovení VZN č. 4/2008 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
v piatich prípadoch predbežná finančná kontrola zmluvy o poskytnutí dotácie bola vykonaná až po podpise zmluvy
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
na troch zmluvách o poskytnutí dotácie nebolo vyznačené vykonanie predbežnej finančnej kontroly
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
nedodržanie platných postupov účtovania
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
vyžadovanie dokladu, oprávňujúceho dodávať tovar, nie starší ako tri mesiace
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
nesprávne zvolený spôsob obstarávania v prípade zákazky s nízkou hodnotou (rokovacie konanie bez zverejnenia)
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
na žiadnej zo skontrolovaných zmlúv uzatvorených s úspešnými uchádzačmi verejného obstarávania nebolo vyznačené vykonanie predbežnej finančnej kontroly
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
mesto Ružomberok nezaslalo školám v zriaďovateľskej pôsobnosti oznámenie o rozpise normatívnych finančných prostriedkov
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
nedodržanie termínu zaslania oznámenia o rozpise normatívnych finančných prostriedkov na školy v zriaďovateľskej pôsobnosti krajskému školskému úradu
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
uzatvorená nájomná zmluva neobsahovala sankcie za porušenie zmluvných povinností
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
nedodržanie termínov na predloženie prijatých opatrení a správy o splnení, resp. plnení prijatých opatrení z predchádzajúcej kontroly NKÚ SR
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
kontrolou úplnosti spisov vybraných kontrol a náležitostí správ o výsledku kontroly vykonaných útvarom hlavného kontrolóra bolo zistené, že v preverených správach nebola stanovená lehota na podanie námietok ku kontrolným zisteniam
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Mesto Spišská Nová Ves

IČO
00329614
Sídlo
Radničné námestie 7, 05270 Spišská Nová Ves
Kontrolované obdobie
2012
Termín kontroly
10.02.2013 - 25.04.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Napriek splneniu zákonnej povinnosti v zmysle § 4 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, t.j. vypracovania rozpočtu na rok 2012 obsahujúceho zámery a ciele ktoré mesto malo v roku 2012 realizovať z výdavkov rozpočtu mesta bolo pri kontrole dodržiavania § 12 ods. 2 citovaného zákona zistené nasledovné: pri monitorovaní a hodnotení plnenia programov mesta absentovali pri niektorých programoch a ich častiach posúdenia vecného plnenia vo vzťahu k vynaloženým výdavkom, resp. návrhov na operatívne riešenie zistených rozdielov. Taktiež pri hodnotení neboli zo strany mesta v niektorých prípadoch posúdené očakávané hodnoty stanovené v merateľných ukazovateľoch so skutočnosťou. V týchto prípadoch monitorovanie a hodnotenie neobsahovalo informáciu o plnení, resp. splnení cieľov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto tým, že uhradilo faktúry 19.12.2012 a 21.12.2012, vystavené za celý mesiac december, pričom preddavky neboli písomne v zmluvách dohodnuté, nekonalo v súlade s § 19 ods. 8 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, podľa ktorého subjekt verejnej správy môže poskytovať preddavky, ak boli vopred v zmluve o dodávke výkonov a tovarov písomne dohodnuté. Uvedeným konaním došlo k porušeniu finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. l) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, podľa ktorého je porušením finančnej disciplíny úhrada preddavku z verejných prostriedkov v rozpore s týmto zákonom alebo v rozpore s podmienkami určenými pri poskytnutí verejných prostriedkov.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Kontrolou bolo zistené, že mesto Spišská Nová Ves sa pri poskytovaní dotácií neriadilo stanovenými podmienkami vo vlastnom VZN č. 8/2008 ako aj povinnosťami vyplývajúcimi zo zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Kontrolou výkonu stavebného dozoru bolo zistené, že uvedený zamestnanec bol v pracovnom pomere do 12.06.2012, pričom výkon stavebného dozoru na uvedenom projekte vykonával aj naďalej až do jeho ukončenia avšak bez riadne uzatvorenej zmluvy o dielo, čím mesto postupovalo v rozpore s ustanovením § 8 ods. 6 zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto Spišská Nová Ves tým, že nezverejnilo na úradnej tabuli v meste aspoň tri dni pred zasadnutím MZ, návrh programu zasadnutia zastupiteľstva, pričom predmetom rokovania bolo použitie verejných prostriedkov na platy spojené s výkonom funkcie orgánu mesta konalo v rozpore s § 12 ods. 4 zákona o obecnom zriadení. Pritom preverením evidencie zverejňovania materiálov na úradnej tabuli mesta bolo zistené, že v roku 2012 iba v tomto prípade nebola pozvánka s uvedením návrhu programu na zasadnutie MZ zverejnená.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Bezplatným poskytnutím parkovacích známok a s tým spojené poskytnutie služieb za používanie parkovacích plôch mesta obchodným spoločnostiam a iným právnickým osobám mesto nepostupovalo pri nakladaní svojho majetku hospodárne, a minimálne v sume 2 400,00 eur nezabezpečilo výnos z používania uvedeného majetku, resp. príjem do rozpočtu mesta. Mesto tým, že nehospodárilo so svojim majetkom v prospech rozvoja obce konalo v rozpore s § 7 ods. 1 zákona o majetku obcí. V prípadoch nezdanenia nepeňažného príjmu vlastným zamestnancom, mesto ako zamestnávateľ nezrazilo zamestnancom zákonom stanovenú daň z nepeňažných príjmov, čím konalo v rozpore s § 5 ods. 2 zákona o dani z príjmov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolou výkonu stavebného dozoru bolo zistené, že uvedený zamestnanec bol v pracovnom pomere do 12.06.2012, pričom výkon stavebného dozoru na uvedenom projekte vykonával aj naďalej až do jeho ukončenia avšak bez riadne uzatvorenej zmluvy o dielo, čím mesto postupovalo v rozpore s ustanovením § 8 ods. 6 zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto Spišská Nová Ves tým, že v účtovníctve na účte 042-Obstaranie DHM evidovalo majetok daný v predchádzajúcom období do používania nepostupovalo v súlade s § 28 ods. 1 platných postupov účtovania. Zároveň konalo v rozpore s § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“). Kontrolou bolo ďalej zistené, že mesto evidovalo k 31.12.2012 v účtovníctve DHM v sume 39 002,04 eur, ku ktorému nevedelo preukázať podklady, respektíve projektovú dokumentáciu, čím zobrazenie v účtovnej závierke nebolo o uvedenú čiastku verné v zmysle § 7 ods. 1 zákona o účtovníctve. Na uvedený nedostatok poukázala kontrola NKÚ SR vykonaná v roku 2007 za obdobie roka 2006.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto pri zadávaní vyššie uvedených dvoch zákaziek porušilo ustanovenie § 5 ods. 12 zákona o verejnom obstarávaní tým, že rozdelilo zákazky s cieľom znížiť ich hodnotu pod finančný limit zákazky. Mesto tým zároveň nekonalo v súlade s ustanovením § 9 ods. 1 citovaného zákona, podľa ktorého je mesto ako verejný obstarávateľ povinný postupovať v zmysle tohto zákona.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto Spišská Nová Ves tým, že nepostupovalo pri obstaraní uvedených služieb podľa zákona o verejnom obstarávaní porušilo svoju povinnosť uvedenú v 9 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Zároveň tým, že neobstarávalo výrobu a vysielanie televízneho videoprogramu v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, použilo verejné prostriedky nehospodárne, čím došlo k porušeniu § 19 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, zároveň k porušeniu finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. j) citovaného zákona v celkovej sume 109 724,50 eur.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Mesto Spišská Nová Ves nepostupovalo v súlade s § 15d ods. 2) zákona o majetku obcí, keď nevykonalo návrh na zápis do evidencie nehnuteľností, ktorý bolo povinné podať do 12 mesiacov od prevzatia majetku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto Spišská Nová Ves tým, že odpredalo stavebné pozemky v rekreačnej oblasti mesta za jednotkovú cenu nižšiu ako príjazdovú cestu ku pozemku, nepostupovalo pri nakladaní s majetkom mesta v prospech rozvoja mesta a jej občanov, čím konalo v rozpore s § 7 ods. 1 zákona o majetku obcí.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto Spišská Nová Ves tým, že bezplatne vypožičalo hnuteľný majetok mesta obchodnej spoločnosti, pričom neboli zohľadnené ani odpisy majetku, ktoré boli v roku 2012 v sume 7 063,00 eur, nepostupovalo pri nakladaní so svojim majetkom v prospech rozvoja mesta a jej občanov, čím konalo v rozpore s § 7 ods. 1 zákona o majetku obcí.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolou bolo zistené, že mesto nepostupovalo v súlade s § 6 ods.1 zákona o majetku obcí, keď naďalej malo uzavreté zmluvy o výkone správy svojho majetku s obchodnými spoločnosťami.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolou čerpania výdavkov poskytnutých formou dotácií z rozpočtu mesta na športové účely bolo zistené, že prijaté opatrenia v roku 2009 aj napriek ich vyhodnoteniu ako splnené, neboli dostatočne účinné, čoho dôkazom sú kontrolné zistenia uvedené v protokole o výsledku kontroly v časti 2. 1. Dotácie poskytnuté športovým klubom. Opatrenie týkajúce sa zabezpečenia kontroly účtovania dotácií na podporu verejnoprospešných účelov pre právnické osoby pôsobiace na území mesta klasifikuje ako čiastočne splnené.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť

Mesto Topoľčany

IČO
00311162
Sídlo
Nám. M.R. Štefánika 1/1, 95501 Topoľčany
Kontrolované obdobie
2012
Termín kontroly
11.02.2013 - 02.05.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

mesto pri poskytovaní dotácií nedodržalo podmienky a pravidlá ustanovené vo VZN
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Mesto poskytovalo dotácie aj príspevkovej organizácii mesta
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto vyrubilo nesprávne poplatok za komunálny odpad neziskovej organizácii mesta
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto nehospodárne vynaložilo finančné prostriedky tým, že poskytlo dotáciu neziskovej organizácii na úhradu poplatku, ktorý bol vyrubený v nesprávnej výške
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Zo zadávania podprahovej zákazky mesto neevidovalo a neuchovalo doklad o stanovení predpokladanej hodnoty zákazky
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
V dôsledku nesprávneho uplatňovania zliav z ceny bytov pri prevode bytov došlo k zníženiu majetku mesta (inkasa finančných prostriedkov) o sumu 146,88 EUR
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto pri stanovení platobných podmienok uplatňovalo nadobúdateľom bytov zľavy pri uhradení 100 % ceny bytu z nesprávne stanovenej ceny bytov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu

Mesto Vranov nad Topľou

IČO
00332933
Sídlo
Dr. C. Daxnera 87/1, 09316 Vranov nad Topľou
Kontrolované obdobie
2012
Termín kontroly
05.02.2013 - 05.05.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Mesto v priebehu rozpočtového roka nesledovalo vývoj hospodárenia podľa rozpočtu a v prípade potreby nevykonávalo zmeny vo svojom rozpočte výdavkovej časti rozpočtu v troch položkách
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Kontrolovaný subjekt realizoval úhrady niektorých výdavkov, ktoré nemal v rozpočte schválené
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom
Do finančného výkazu o plnení rozpočtu neboli správne uvedené údaje, týkajúce sa zmeny rozpočtu v zmysle § 14 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy ako aj skutočné plnenie príjmov rozpočtu za rok 2012
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto v čase obstarania osobného automobilu a ojazdeného nákladného automobilu nemalo zabezpečené finančné prostriedky v rozpočte
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Mesto v čase obstarania osobného automobilu a ojazdeného nákladného automobilu nemalo zabezpečené finančné prostriedky v rozpočte
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny
Kontrolou predložených dokladov k zúčtovaniu dotácií bolo zistené, že v dvoch prípadoch prijímatelia nepredložili doklady (správu o vyúčtovaní a kópie účtovných dokladov preukazujúcich ich čerpanie a čestné vyhlásenie subjektu, že tieto doklady neboli použité pre iného poskytovateľa finančných prostriedkov)
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto akceptovaním vyúčtovaní dotácií v dvoch prípadoch, ktoré nespĺňali podmienky ustanovené v uzatvorených zmluvách o poskytnutí dotácií, konalo v rozpore s uvedenými zmluvami. Uvedeným konaním mesto nezabezpečilo, aby dotácie boli zúčtované v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorého dotácie podliehajú ročnému zúčtovaniu s rozpočtom obce.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Zmluva o poskytnutí dotácie na krytie vecných nákladov spojených s prípravou okresného kola národnej cyklistickej súťaže bolo nesprávne uvedené obchodné meno spoločnosti a sídlo nebolo uvedené vôbec
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Zmluva o poskytnutí dotácie na krytie vecných nákladov spojených s prípravou okresného kola národnej cyklistickej súťaže bolo nesprávne uvedené obchodné meno spoločnosti a sídlo nebolo uvedené vôbec
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V jednom prípade mesto nesprávne účtovalo o poskytnutej dotácií občianskemu združeniu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V jednom prípade mesto nesprávne účtovalo o poskytnutej dotácií občianskemu združeniu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Neboli aktualizované vnútorné smernice pre vykonanie inventarizácie majetku a o evidovaní a odpisovaní majetku v zmysle novej metodiky účtovania a pri členení majetku boli uvedené sumy v slovenských korunách.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolovaný subjekt nezaúčtoval obstaraný materiál na sklad a vo vnútornom predpise nestanovil a nedefinoval jednotlivé druhy materiálov, ktoré by účtoval priamo do spotreby, bez jeho účtovania na sklad.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt nezaúčtoval obstaraný materiál na sklad a vo vnútornom predpise nestanovil a nedefinoval jednotlivé druhy materiálov, ktoré by účtoval priamo do spotreby, bez jeho účtovania na sklad.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt účtoval o poskytnutých preddavkoch v troch prípadoch na základe zálohových faktúr na ťarchu nákladov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt účtoval o poskytnutých preddavkoch v troch prípadoch na základe zálohových faktúr na ťarchu nákladov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Účtovné doklady, ktorými boli zaúčtované prijaté a odoslané platby z bankového účtu neobsahovali obsah účtovného prípadu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V príslušnom účtovnom období kontrolovaný subjekt nezostavil účtový rozvrh
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
mesto neviedlo zoznam číselných znakov, symbolov a skratiek použitých v účtovných knihách a v ostatných účtovných záznamoch s uvedením ich významu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto v čase začatia obstarania neurčilo predpokladanú hodnotu zákazky
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto v čase začatia obstarania neurčilo predpokladanú hodnotu zákazky
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt na príslušný účtovný rok neprehodnotil odpisový plán
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt na príslušný účtovný rok neprehodnotil odpisový plán
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Z vykonanej inventúry oprávok nebol vyhotovený inventarizačný zápis
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt v Zásadách hospodárenia s majetkom bližšie neupravil spôsoby výkonu práv vyplývajúcich z majetkových podielov na právnických osobách, ktoré boli založené mestom alebo v ktorých má mesto postavenie ovládajúcej osoby alebo rozhodujúci vplyv s dôrazom na transparentnosť a efektívnosť nakladania s majetkom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt nezverejnil zámer prenajať pozemok, ktorý tvoril predmet nájmu ako prípad hodný osobitného zreteľa pred jeho schvaľovaním v MsZ
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt nezverejnil zámer prenajať pozemok, ktorý tvoril predmet nájmu ako prípad hodný osobitného zreteľa pred jeho schvaľovaním v MsZ
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt tým, že nezabezpečil odpísanie nevymožiteľných siedmich pohľadávok z účtovníctva
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt tým, že nepredložil NKÚ SR v určených lehotách opatrenia prijaté na odstránenie nedostatkov a písomnú správu o plnení resp. splnení prijatých opatrení.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Organizačný poriadok neustanovoval počet zamestnancov Mestského úradu vo Vranove nad Topľou
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V niektorých prípadoch správy o výsledku kontroly neobsahovali označenie všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré boli porušené
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Mesto Čadca

IČO
00313971
Sídlo
Námestie slobody 30, 02221 Čadca
Kontrolované obdobie
2012
Termín kontroly
04.02.2013 - 02.05.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Po schválení rozpočtu na rok 2012 mesto vykonalo jeho rozpis na PO v sume bežného transferu 1 880 782,00 eur a kapitálového transferu v sume 30 000,00 eur bez rozpisu výdavkov na programy obce.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
V 18 prípadoch pri zmenách rozpočtu bol prekročený limit týchto zmien v sume 1 908 101,00 eur určený Všeobecne záväzným nariadením č. 31/2008 zo dňa 25.04.2008.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V 13 prípadoch v rámci bežných výdavkov v sume 11 158,77 eur a v troch prípadoch pri kapitálových výdavkoch v sume 42 936,95 eur mesto tieto výdavky nesprávne zatriedilo podľa platnej ekonomickej rozpočtovej klasifikácie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V jednom prípade príjemca dotácie predložil vo vyúčtovaní poskytnutých finančných príspevkov účtovný doklad vystavený dodávateľom na inú právnickú osobu akou bol tento príjemca dotácie.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
V jednom prípade mesto s jednou právnickou osobou v roku 2012 uzatvorilo dve zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta, čo bolo v rozpore s s článkom 4 ods. 1 písm. c) VZN č. 101/2009
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
V dvoch prípadoch mesto akceptovalo nedodržanie termínu predloženia vyúčtovania poskytnutých dotácií čo bolo v nesúlade s článkom 3 ods. 3.1 uzatvorených zmlúv.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Pri kontrole verejného obstarávania mesto nepreukázalo spôsob určenia výšky finančných limitov nevykonávania postupu postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou pod limit určený v článku 6 ods. 1 smernice VO zo dňas 28.04.2011.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto vo svojej evidencii majetku k 31.12.2012 neviedlo všetky svoje pozemky aj napriek skutočnosti, že tieto malo zapísané na liste vlastníctva, a naopak, že viedlo vo svojej evidencii aj parcely, ktoré v dôsledku scelovania do väčších celkov už neexistovali.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Porovnaním pozemkov zapísaných na LV č. 3053 mesta a v účtovníctve mesta k 31.12.2012 bolo mestu preukázané, že mesto viedlo vo svojej evidencii majetku 88 pozemkov, ktoré boli uznesením MsZ prevedené do správy príspevkových organizácií avšak skutočnosť, že sa jedná o správu majetku mesta správcom nebola zapísaná v katastri nehnuteľností.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Porovnaním skutočného a účtovného stavu na účte 31-pozemky bolo mestu preukázané, že vo svojej evidencii viedlo aj pozemky, ku ktorým vlastnícke právo nedokázalo preukázať listom vlastníctva. Jednalo sa o pozemky, ktoré podľa informatívneho výpisu z katastra nehnuteľností neexistovali. Jednalo sa o pozemky parcely C-KN 13472/56 až C-KN 13472/196 v počte 140 parcel.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Zásady hospodárenia - VZN č. 120/2011 v ustanovení § 2 ods. 2 písm. m) deklarovali úpravu spôsobov výkonu práv vyplývajúcich z vlastníctva cenných papierov a majetkových podielov na právnických osobách založených obcou alebo v ktorých má obec postavenie ovládajúcej osoby alebo rozhodujúci vplyv s dôrazom na transparentnosť a efektívnosť nakladania s majetkom. V ďalších častiach zásad hospodárenia sa už konkrétna úprava spôsobu nakladania s uvedeným nenachádzala.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V ustanovení § 13 ods. 6 písm. a) a písm. b) zásad hospodárenia MsZ priamo určilo niektoré dôvody hodné osobitného zreteľa, a to všetky nájmy majetku mesta na dobu určitú v trvaní maximálne jeden rok a nájmy majetku na dobu neurčitú. Podľa uvedeného tak doba nájmu v zásadách hospodárenia predstavovala zdôvodnenie osobitného zreteľa nájmu majetku mesta, čo nespĺňalo požiadavku na zdôvodnenie osobitného zreteľa predmetu nájmu majetku mesta.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Mesto v roku 2011 a 2012 nekonalo vo veci vymáhania svojej pohľadávky v sume 454 000,00 eur
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom
Späť